Фотосуреттер үшін ISO көрсеткішінің параметрлері

Қоршаған орта жарығының деңгейіне сай келу үшін ISO көрсеткiшiн (сурет сенсорының жарыққа сезімталдығы) орнатыңыз.

Фильм жазудағы ISO көрсеткіші туралы мәліметтерді Фильм жазудағы ISO көрсеткіші бөлімінен қараңыз.

 1. ISO көрсеткішін орнатыңыз.

  • Экранда сурет көрсетіліп тұрған кезде Жылдам басқару дискісі 2 дискісін бұрау арқылы орнатыңыз.
  • ISO көрсеткішін 1/3 тоқтау қадамдарымен ISO 100–102400 аралығындағы мәнге орнатуға болады.
  • ISO көрсеткiшiн автоматты түрде орнату үшін [AUTO/АВТО] параметрін таңдаңыз.
  • ISO авто ауқымы туралы мәліметтерді Фотосуретке түсірудегі ISO көрсеткіші (ұсынылатын экспозиция индексі) бөлімінен қараңыз.

ISO көрсеткiшiнің бағыттағышы

 • Төмен ISO көрсеткіштері шуды азайтады, бірақ кейбір түсіру жағдайларында камераның/нысанның шайқалу қатерін арттыруы немесе фокустағы аймақты азайтуы (таяздау ашықтық тереңдігі) мүмкін.
 • Жоғары ISO көрсеткіштері көмескі жарықта түсіруге, үлкенірек аймақты фокустауға (тереңірек ашықтық тереңдігі) және ұзағырақ жарқыл ауқымына мүмкіндік береді, бірақ сурет шуын арттыруы мүмкін.

Ескертпе

 • ISO көрсеткішін экранда сурет көрсетіліп тұрғанда Multi-function (Мульти функция) түймесін басу арқылы ISO көрсеткiшi элементінде орнатуға да болады.
 • [Түсіру: ФотосуреттерISO speed settings/Түсіру: ФотосуреттерISO көрсеткiшiнің параметрлері] терезесіндегі [ISO speed/ISO көрсеткiшi] экранында орнатуға да болады.
 • Қолмен орнатылатын ISO көрсеткi параметрінің ауқымын L мәнінен (ISO 50 мәніне тең) H мәніне (ISO 204800 мәніне тең) кеңейту үшін [Түсіру: ФотосуреттерISO speed settings/Shooting: StillsISO көрсеткiшiнің параметрлері] терезесінде [ISO speed range/ISO көрсеткiшiнің ауқымы] параметрін реттеңіз ().

Ескерту

 • Сурет шуы (жарық нүктелері немесе жолақ) және дұрыс емес түстер артуы және көрінетін ажыратымдылық H параметрінде (ISO 204800 мәніне тең) азаюы мүмкін, себебі бұл кеңейтілген ISO көрсеткiшi болып табылады.
 • L (ISO 50 мәніне тең) кеңейтілген ISO көрсеткішінің параметрі болғандықтан, динамикалық ауқым стандартты параметрге қарағанда біраз тарлау болады.
 • [Түсіру: Highlight tone priority/Shooting: Ашық реңк артықшылығы] параметрін [Enable/Қосу] немесе [Enhanced/Жақсартылған] параметріне () орнату L опциясын (ISO 50 мәніне тең), ISO 100/125/160 немесе H опциясын (ISO 204800 мәніне тең) таңдауыңызға кедергі келтіреді.
 • Жоғары ISO көрсеткішімен, жоғары температурамен, ұзын экспозициямен немесе бірнеше экспозициямен түсіру кезінде сурет шуы (түйіршіктілік, жарық нүктелері, жолақ, т.б.), бұрыс түстер немесе түстің ауысуы байқалуы мүмкін.
 • Жоғары ISO көрсеткіші, жоғары температура және ұзақ экспозиция сияқты шудың артық мөлшерін тудыратын жағдайларда түсіргенде, сурет дұрыс жазылмауы мүмкін.
 • Егер сіз жақын нысанды түсіру үшін жоғары ISO көрсеткiшiн және жарқылды пайдалансаңыз, жарықта көп ұсталу орын алуы мүмкін.

Қолмен орнатылған кездегі ISO көрсеткiшiнің ауқымы

Қолмен орнатылатын ISO көрсеткіші параметрінің ауқымын орната аласыз (минималды және максималды шектер). Минималды шекті L (ISO 50 мәніне тең) - ISO 102400 ауқымында, ал максималды шекті ISO 100 - H ауқымында (ISO 204800 мәніне тең) орната аласыз.

 1. [Түсіру: ФотосуреттерISO speed settings/Shooting: StillsISO көрсеткiшiнің параметрлері] параметрін таңдаңыз.

 2. [ISO speed range/ISO көрсеткішінің ауқымы] параметрін таңдаңыз.

 3. [Minimum/Минималды] параметрін орнатыңыз.

  • [Minimum/Минималды] ұяшығын таңдаңыз, одан кейін SET түймесін басыңыз.
  • ISO көрсеткiшiн таңдаңыз, одан кейін SET түймесін басыңыз.
 4. [Maximum/Максималды] параметрін орнатыңыз.

  • [Maximum/Максималды] ұяшығын таңдаңыз, одан кейін SET түймесін басыңыз.
  • ISO көрсеткiшiн таңдаңыз, одан кейін SET түймесін басыңыз.
 5. [OK] түймесін таңдаңыз.

ISO авто режимімен пайдаланылған ISO жылдамдығының ауқымы

Автоматты ISO көрсеткішінің ауқымын ISO авто үшін ISO 100–51200 ауқымында орнатуыңызға болады. Ең аз мәнді ISO ISO 100–51200 ауқымында, ал ең көп мәнді ISO 200–51200 ауқымында 1 тоқтау қадамдарында орнатуға болады.

 1. [Auto range/Авто ауқым] тармағын таңдаңыз.

 2. [Minimum/Минималды] параметрін орнатыңыз.

  • [Minimum/Минималды] ұяшығын таңдаңыз, одан кейін SET түймесін басыңыз.
  • ISO көрсеткiшiн таңдаңыз, одан кейін SET түймесін басыңыз.
 3. [Maximum/Максималды] параметрін орнатыңыз.

  • [Maximum/Максималды] ұяшығын таңдаңыз, одан кейін SET түймесін басыңыз.
  • ISO көрсеткiшiн таңдаңыз, одан кейін SET түймесін басыңыз.
 4. [OK] түймесін таңдаңыз.

Ескертпе

 • [Minimum/Минималды] және [Maximum/Максималды] параметрлері ISO көрсеткішінің қауіпсіздік жылжуы үшін минималды және максималды жылдамдықтары ретінде жұмыс істейді ().

ISO авто үшін минималды ысырма жылдамдығы

Ысырма жылдамдықтарының тым төмен мәнге автоматты түрде орнатылуын болдырмау үшін ISO авто үшін ең төменгі ысырма жылдамдығын орнатуыңызға болады.

Бұл [Бағдарламалық AE] немесе [AE апертура артықшылығы] режимінде қозғалыстағы нысандарды кең бұрышты объективпен түсіру кезінде немесе телефото объективін пайдалану кезінде тиімді болады. Ол камера шайқалуын және бұлыңғыр нысандарды да азайта алады.

 1. [Min. shutter spd./Ең төменгі ысырма жылдамдығы] параметрін таңдаңыз.

 2. Қалаған минималды ысырма жылдамдығын орнатыңыз.

  Авто

  • [Auto/Авто] параметрін таңдасаңыз, стандартты жылдамдыққа қатысты айырмашылықты орнату үшін Негізгі диск дискісін бұраңыз (Slower (Жайырақ) немесе Faster (Жылдамырақ) түймесіне қарай), одан кейін SET түймесін басыңыз.

  Manual (Қолмен)

  • Егер [Manual/Қолмен] параметрі таңдалса, Негізгі диск дискісін ысырма жылдамдығын таңдау үшін бұраңыз, одан кейін SET түймесін басыңыз.

Ескерту

 • [Auto range/Авто ауқым] тармағымен орнатылған максималды ISO жылдамдығының шегімен дұрыс экспозицияға қол жеткізу мүмкін болмаса, стандартты экспозицияға қол жеткізу үшін [Min. shutter spd./Мин. ысырма жылд.] шамасынан азырақ ысырма жылдамдығы орнатылады.
 • Бұл функция жарқылмен фотосуретке түсіру үшін қолданылмайды.

Ескертпе

 • [Auto(Standard)/Авто (Стандартты)] параметрі орнатылғанда, минималды ысырма жылдамдығы объективтің фокустық ұзақтығына қарсы болады. [Slower/Жайлау] - [Faster/Жылдамдау] жалғыз қадамы ысырма жылдамдығының бір тоқтауына балама.