Негізгі операциялар

Камераны ұстау

 • Түсіріп жатқанда экранды қарау

  Түсіру кезінде экранды реттеу үшін оны қисайтуыңызға болады. Мәліметтерді Экранды пайдалану бөлімінен қараңыз.

  • (1) Қалыпты бұрыш
  • (2) Кіші бұрыш
  • (3) Үлкен бұрыш
 • Көріністапқыш арқылы түсіру

  Анық суреттер алу үшін камераны қозғалтпай ұстап, камера шайқалуын азайтыңыз.

  • (1) Көлденең түсіру
  • (2) Тік түсіру

  1. Оң қолыңызбен камераны камера тұтқасынан мықтап ұстаңыз.
  2. Сол қолыңызбен объективті төменгі жағынан тіреңіз.
  3. Оң қолыңыздың сұқ саусағын ысырма түймесіне ақырындап қойыңыз.
  4. Қолдарыңызды және шынтақтарыңызды денеңіздің алдына қарай қойыңыз.
  5. Тұрақты дене тұрысын сақтау үшін бір аяғыңызды сәл алға қарай қойыңыз.
  6. Камераны бетіңізге жақын ұстаңыз және көріністапқыш арқылы қараңыз.

Ысырма түймесі

Ысырма түймесінің екі қадамы бар. Ысырма түймесін жартылай басуыңызға болады. Одан кейін ысырма түймесін толығымен басуыңызға болады.

Жартылай басу

Ысырма жылдамдығы мен апертура мәнін орнататын автофокустау мен автоматты экспозиция жүйесін іске қосады.

Экспозиция мәні (ысырма жылдамдығы мен апертура мәні) экранда, көріністапқышта немесе СКД панелінде 8 секунд (өлшеу таймері/Таймер 8 сек.) көрсетіледі.

Толығымен басу

Бұл ысырманы босатады және суретке түсіреді.

 • Камера шайқалуының алдын алу

  Экспозиция кезіндегі қолмен ұсталған камера қозғалысы камера шайқалуы деп аталады. Ол суреттердің бұлыңғырлануына себеп болуы мүмкін. Камера шайқалуының алдын алу үшін келесіні ескеріңіз:

  • Камераны Камераны ұстау бөлімінде көрсетілгендей тұрақты ұстаңыз.
  • Автофокустау үшін ысырма түймесін жартылай басыңыз, одан кейін ысырма түймесін баяу толығымен басыңыз.

Ескертпе

 • Ысырма түймесін алдымен жартылай баспастан толығымен бассаңыз немесе ысырма түймесін жартылай басып, оны бірден толық бассаңыз, камера суретті түсірместен бұрын әлі де уақытша тоқтайды.
 • Ысырма түймесін жартылай басу арқылы мәзірді көрсету немесе суретті ойнату кезінде де түсіруді күту күйіне орала аласыз.

Main Dial (Негізгі диск)

 • (1 ) Түймені басқаннан кейін Негізгі диск дискісін бұраңыз.

  MODE, Жетек режимін/AF операциясын таңдау, Жарқыл экспозициясының компенсациясы/өлшеу режимін таңдау немесе Multi-function (Мульти функция) сияқты түймені басыңыз, одан кейін Негізгі диск дискісін бұраңыз.

  Ысырма түймесін жартылай бассаңыз, камера түсіруді күту режиміне қайтады.

  • ISO көрсеткiшiн, жетек режимін, AF операциясын, ақ түс балансын және жарқыл экспозициясының компенсациясын орнату сияқты операциялар үшін пайдаланылады.
 • (2) Тек Негізгі диск дискісін бұраңыз.

  Негізгі диск дискісін экранға, көріністапқышқа немесе СКД панеліне қарап тұрып бұраңыз.

  • Ысырма жылдамдығы мен апертура мәнін, т.б. орнату үшін осы дискіні пайдаланыңыз.

Ескертпе

 • (1) ішіндегі операцияларды басқару элементтері мульти функция құлпымен құлыпталған кезде да орындауға болады ().

Жылдам басқару дискісі 1

 • (1 ) Түймені басқаннан кейін Жылдам басқару дискісі 1 дискісін бұраңыз.

  MODE, Жетек режимін/AF операциясын таңдау, Жарқыл экспозициясының компенсациясы/өлшеу режимін таңдау немесе Multi-function (Мульти функция) сияқты түймені басыңыз, одан кейін Жылдам басқару дискісі 1 дискісін бұраңыз.

  Ысырма түймесін жартылай бассаңыз, камера түсіруді күту режиміне қайтады.

  • ISO көрсеткiшiн, жетек режимін, AF операциясын, ақ түс балансын және жарқыл экспозициясының компенсациясын таңдау сияқты операциялар үшін пайдаланылады.
 • (2) Тек Жылдам басқару дискісі 1 дискісін бұраңыз.

  Жылдам басқару дискісі 1 дискісін экранға, көріністапқышқа немесе СКД панеліне қарап тұрып бұраңыз.

  • Экспозиция компенсациясының шамасын орнату және қол экспозициясы үшін апертура мәнін орнату сияқты операциялар үшін пайдаланылады.

Ескертпе

 • (1) ішіндегі операцияларды басқару элементтері мульти функция құлпымен құлыпталған кезде да орындауға болады ().

Жылдам басқару дискісі 2

 • (1 ) Түймені басқаннан кейін Жылдам басқару дискісі 2 дискісін бұраңыз.

  MENU сияқты түймені басыңыз, одан кейін Жылдам басқару дискісі 2 дискісін бұраңыз.

  Ысырма түймесін жартылай бассаңыз, камера түсіруді күту режиміне қайтады.

  • Негізгі мәзір экранындағы негізгі қойындылар сияқты операциялар үшін пайдаланылады.
 • (2) Тек Жылдам басқару дискісі 2 дискісін бұраңыз.

  Жылдам басқару дискісі 2 дискісін экранға, көріністапқышқа немесе СКД панеліне қарап тұрып бұраңыз.

  • ISO көрсеткiшiн орнату сияқты операциялар үшін пайдаланылады.

Ескертпе

 • (1) ішіндегі операцияларды басқару элементтері мульти функция құлпымен құлыпталған кезде да орындауға болады ().

Көп функциялы басқару құралы

Көп функциялы басқару құралы — ортаңғы түймесі бар сегіз бағыттық перне. Оны пайдалану үшін бас бармағыңыздың ұшымен жайлап басыңыз.

 • Көп функциялы басқару пультін пайдалану мысалдары
  • Фотосуреттер түсіруде немесе фильм жазуда AF нүктесі/үлкейту жақтау қозғалысы
  • Ақ түс балансын түзету
  • Ойнату кезінде үлкейтілген аймақ позициясын жылжыту
  • Жылдам басқару
  • Мәзір элементтерін таңдау немесе орнату

Режим түймесі

Түсіру режимін орната аласыз.

 • MODE түймесін басыңыз, одан кейін түсіру режимін таңдау үшін Негізгі диск, Жылдам басқару дискісі 1, Жылдам басқару дискісі 2 немесе Көп функциялы басқару құралы дискісін бұраңыз.

Мульти-функция түймесі

Multi-function (Мульти функция) түймесін басу және Жылдам басқару дискісі 1 дискісін бұрау арқылы ISO көрсеткiшi (), жетек режимін (), AF операциясын (), ақ түс балансын () және жарқыл экспозициясының компенсациясын () орнатуыңызға болады.

AF аймағын таңдау үшін AF point selection (AF нүктесін таңдау) түймесін (Таймер 6 сек.) басыңыз, одан кейін Multi-function (Мульти функция) түймесін басыңыз.

AF бастау түймесі/Смарт басқару құралы

Бұл басқару элементінде ортаны басуыңызға немесе саусағыңызбен сүйреуіңізге болады.

 • AF start (AF бастау) Түймесін басу автофокустауды белсендіреді. Бұл ысырма түймесін жартылай басумен тең.
 • AF нүктесін AF point selection (AF нүктесін таңдау) түймесін басқаннан кейін смарт басқару құралында сүйреу арқылы жылжытуыңызға болады. Сезімталдықты реттеуіңізге де болады—AF нүктесінің сүйреуге жауап ретінде жылжитын мөлшері ().
 • [Direct AF pt sel (during meter)/Тікелей AF нүктесін таңдау (өлшеу кезінде)] параметрін осы басқару элементіне [Теңшелетін функциялар: Customize buttons/Теңшелетін функциялар: Түймелерді теңшеу] терезесінде [Smart controller/Смарт басқару құралы] параметрін таңдау арқылы тағайындауға болады. Бұл функцияны тағайындау өлшеу таймері іске қосылып тұрғанда AF нүктелерін тікелей таңдауға мүмкіндік береді.

Ескерту

 • Смарт басқару құралын пайдалану кезіндегі сақтық шаралары

 • Қолғап киіп тұрған жағдайда нашар жауап беру мүмкіндігі жағдайында, бұл басқару элементін қолғап кимей пайдаланыңыз.
 • Камера ылғал қолдармен түрту операцияларына жауап бермеуі мүмкін.

Мульти функция құлпының қосқышы

[Орнату: Multi function lock/Орнату: Мульти функция құлпы] параметрін () теңшеу және қуат/көп функциялы құлып қосқышын Multi-function lock (Мульти функция құлпы) күйіне орнату параметрлердің Негізгі дискіні, Жылдам басқару дискілерін, Көп функциялы басқару пультін, басқару сақинасын немесе сенсорлы экран панелін байқамай түрту арқылы өзгертілуіне жол бермейді.

СКД панелінің ақпаратын ауыстыру/Жарықтандыру түймесі

 • LCD panel illumination (СКД панелінің жарығы) түймесінің әрбір басылуы СКД панеліндегі ақпаратты өзгертеді.
 • СКД панелін LCD panel illumination (СКД панелінің жарығы) түймесін басу арқылы жарықтандырыңыз (Таймер 6 сек.).

Тік түсіру

Түймелер, дискілер және Көп функциялы басқару пульті сияқты тік түсіруге арналған басқару элементтері камераның төменгі жағына жақын реттелген ().

 1. (1) Тік тұтқалы мульти функция түймесі
 2. (2) Тік тұтқалы негізгі диск
 3. (3) Тік тұтқалы ысырма түймесі
 4. (4) Тік тұтқалы мульти функция түймесі 2
 5. (5) Тік тұтқалы ашықтық тереңдігін қарап шығу түймесі
 1. (6) Тік тұтқалы көп функциялы басқару құралы
 2. (7) Тік тұтқалы AF бастау түймесі/ Смарт басқару құралы
 3. (8) Тік тұтқалы Жылдам басқару дискісі 2
 4. (9) Тік тұтқалы AE құлпы түймесі
 5. (10) Тік тұтқалы AF нүктесін таңдау түймесі

Уақытты көрсету

Көріністапқыш (Таймер 6 сек.) арқылы қараған кезде уақытты көрсету үшін Экспозиция компенсациясы/апертура мәнін орнату түймесін басыңыз.

Басқару сақинасы

Әдепкі бойынша, [AE икемді артықшылығы], [Бағдарламалық AE], [Ысырма артықшылығы бар AE], [AE апертура артықшылығы] немесе [Экспозицияны қолмен орнату] режимінде экспозиция компенсациясын RF объективтерінің немесе орнату адаптерлерінің басқару сақинасын ысырма түймесін жартылай басып тұрып бұрау арқылы орнатуға болады. Болмаса, [Теңшелетін функциялар: Customize dials/Custom Functions: Дискілерді теңшеу] терезесінде операцияларды теңшеу арқылы басқару сақинасына басқа функцияны тағайындауыңызға болады ().

Түйменің артқы жарығы

MENU, Ойнату, Үлкейту/Кішірейту, Erase (Өшіру) және БАҒА/Дауыстық жазба түймесінің артқы жарығы СКД панелінің жарығы, мәзір немесе Жылдам басқару экранын көрсету немесе сурет ойнату кезінде белсендіріледі. Бұл көмескі жарықты орындарда түйме орналасуын көруді оңайлатады. Түйменің артқы жарығы өлшеу таймері іске қосылғанда ажыратылады, мысалы, ол ысырма түймесін жартылай басу арқылы іске қосылады.

Ақпарат түймесі

INFO түймесінің әрбір басылуы көрсетілген ақпаратты өзгертеді.

Келесі үлгі экрандар фотосуреттерге арналған.