Salamaohjaus kameran valikossa

Voit määrittää salama- ja valinnaiset toimintojen asetukset kameran valikkonäytössä. Jos Speedliten valinnaisia toimintoja ei näy kamerassa, kokeile päivittää kameran laiteohjelmisto tai määrittää valinnaiset toiminnot Speedlitestä.

Kameran ohjeet ovat kameran käyttöoppaassa.

 1. Paina Suoraan valikkoon-painiketta Nuolipainikkeet-nuolipainikkeissa.

  • Kamerassa näkyy valikko.

Salamatoimintojen asetukset

 1. Määritä toiminto.

  • Asetusnäyttö ja sen vaihtoehdot vaihtelevat kamerakohtaisesti.
  • Valitse vaihtoehto ja määritä toiminto.

  Esimerkkinäyttö

Salamatoimintojen asetusnäytössä käytettävissä olevat asetukset

Kameran [Salamatoimintojen asetukset]- tai [Ulkoisen salaman asetus] ‑näytössä voit määrittää asetukset tavallisella salamalla kuvaamiselle ja langattomalle salamakuvaukselle radioyhteydellä.

Voit määrittää alla kuvatut tärkeimmät toiminnot. Käytössä olevat asetukset määräytyvät salamatoiminnon, langattomien yhteyksien asetusten ja muiden olosuhteiden perusteella.

Toiminto
Salamatoiminto Päällä / Pois
E-TTL-tasapaino Ympäristön etus. / Normaali / Salaman etus.
E-TTL II Monil (kasvot) / Monilohko / Keskiarvo
Jatk. salamaohj. E-TTL jok. kuva / E-TTL 1. kuva
Hidas täsmäys
Salamatila E-TTL II-salamamittaus (automaattisalama) / Manuaalinen salama
Langattomat toiminnot Langaton:Pois / radioyhteys
Salamazoomaus (salaman peittoalue)
Suljintäsmäys 1. verhon täsmäys / 2. verhon täsmäys / Nopea täsmäys
Salamavalotuksen korjaus
 • Salamatoiminto

  Ota salamavalokuvaus käyttöön määrittämällä asetukseksi [Päällä]. Jos haluat käyttää vain Speedliten salaman tarkennuksen apuvaloa, valitse [Pois].

 • E-TTL-tasapaino

  Voit määrittää salamakuvien ulkoasun (tasapainon). Tämän asetuksen avulla voit säätää ympäröivän valaistuksen ja Speedliten valon suhdetta.

 • E-TTL II

  Aseta [Monil (kasvot)], kun haluat käyttää salaman mittausta, joka sopii ihmisten kuvaukseen. Nopea jatkuva kuvaus toimii hitaammin kuin asetuksella [Monilohko] tai [Keskiarvo]. Aseta [Monilohko], jos haluat käyttää salaman mittausta, joka painottaa laukaisua jatkuvassa kuvauksessa. [Keskiarvo]-asetuksella salamavalotuksen keskiarvo lasketaan koko mitatulle kohteelle. Kuvauspaikasta riippuen salaman valotuskorjaus saattaa olla tarpeen.

 • Jatk. salamaohj.

  Määritä asetus [E-TTL jok. kuva], kun haluat suorittaa salaman mittauksen joka otokselle. Määritä asetus [E-TTL 1. kuva], kun haluat suorittaa salaman mittauksen vain ensimmäiselle otokselle ennen jatkuvaa kuvausta. Ensimmäisen otoksen salaman välähdystehoa käytetään kaikkiin seuraaviin kuviin. Tämä on hyödyllistä, kun priorisoidaan jatkuvan kuvauksen nopeus sommittelematta otoksia uudelleen.

 • Hidas täsmäys

  Voit asettaa salamatäsmäysajan kuvatessasi Aukon esivalinta (aukon esivalinta) ‑tilassa.

 • Salamatila

  Valitse asetukseksi [E-TTL II-salamamittaus] tai [Manuaalinen salama] sen mukaan, kumpi sopii salamakuvaukseesi.

 • Langattomat toiminnot

  Voit määrittää langattoman salamakuvauksen radioyhteydellä. Lisätietoja on kohdassa Langaton salamakuvaus radioyhteydellä.

 • Salamazoomaus (salaman peittoalue)

  Voit asettaa Speedlite-salaman peittoalueen. Jos haluat määrittää salaman peittoalueen automaattisesti objektiivin polttovälin ja kuvakennon koon mukaan, määritä asetukseksi [Automaattinen] ().

 • Suljintäsmäys

  Voit valita salamatoiminnon ajastukseksi / toimintatavaksi [1. verhon täsmäys], [2. verhon täsmäys] tai [Nopea täsmäys]. Ota kuvaus tavallisella salamalla käyttöön määrittämällä asetukseksi [1. verhon täsmäys].

 • Salamavalotuksen korjaus

  Voit säätää salaman välähdystehoa valotuksen korjauksen tapaan. Voit valita salaman valotuskorjauksen ±3 yksikön alueella 1/3-yksikön välein.

 • Nollaa asetukset

  Palauta Speedlite-asetukset oletusarvoihin valitsemalla [Nollaa salaman asetukset] tai [Nollaa ulk. salaman aset.].

Muistutus

 • Kun heijastinsovitin on liitetty, [Salamazoomaus] (salaman peittoalue) ei ole käytettävissä, jos salaman peittoalue asetetaan automaattisesti, kuten käytettäessä laajakulmapaneelia.

Huomautus

 • Salaman valotuskorjausta ei voi suorittaa kamerasta, kun se on asetettu Speedlite-laitteeseen. Jos molemmat on asetettu samanaikaisesti, Speedlite-asetus on ensisijainen.

Salaman C.Fn-asetukset

Speedliten valinnaiset toiminnot voi määrittää kameran valikosta. Näytettävät tiedot vaihtelevat käytettävän Speedliten mukaan. Lisätietoja valinnaisista toiminnoista on kohdassa Mukauttaminen valinnaisilla toiminnoilla.

 1. Valitse [Salaman C.Fn-asetukset].

  • Valitse [Salaman C.Fn-asetukset] tai [Ulk. salaman C.Fn-asetukset].
 2. Määritä valinnainen toiminto.

  • Valitse valinnaisen toiminnon numero (1) ja määritä toiminto.
  • Voit nollata kaikki valinnaisten toimintojen asetukset valitsemalla vaiheessa 1 [Nollaa asetukset] ja valitsemalla sitten [Nollaa kaikki salaman C.Fn:t] tai [Nollaa ulk. salaman C.Fn:t].

Muistutus