در مورد این راهنما

نمادهای موجود در این راهنما

تنظیم نشانگر دکمه تنظیم است.
  • در ارجاع به دکمه ها یا موقعیت های تنظیم، این راهنما همچنین از نمادهای یکسان و آیتم های نمایشی یافت شده روی دکمه های دوربین و نمایاب استفاده می کند.
پیوند پیوندها به صفحات با موضوعات مرتبط.
هشدار

هشدار جهت جلوگیری از مشکلات تصویربرداری.

اطلاعات تکمیلی

اطلاعات تکمیلی.

فرضیات اساسی برای دستورالعمل های عملیاتی و تصاویر نمونه

  • دستورالعمل ها در مورد دوربین روشن کاربرد دارند ().
  • فرض بر این است که تمام تنظیمات منو در حالت پیش فرض قرار دارند.
  • تصاویر نمونه موجود در این راهنما تنها جهت مثال هستند.