Ajakood

Ajakood salvestab video salvestamisel automaatselt aega. Ajakoode salvestatakse pidevalt tundide, minutite, sekundite ja kaadrite kaupa. Seda kasutatakse peamiselt videote töötlemisel.

Kasutage ajakoodi seadistamiseks määrangut [Võtted: Time code/Võtted: Ajakood].

Ettevaatust

 • Ajakoode ei lisata kiirendatud video salvestamisel.
 • Ajakoode ei pruugita kuvada õigesti, kui videosid esitatakse teistes seadmetes kui see kaamera.

Ülesloendamine

 • Rec run (Salv. loendus)

  Ajakood liigub edasi ainult video salvestamisel. Iga videofaili ajakood jätkub eelmise faili ajakoodist.

 • Free run (Vaba loendus)

  Ajakood jookseb ka siis, kui te videot ei salvesta.

Ettevaatust

 • Kui määrate olekuks [Free run/Vaba loendus], siis ajakoode ei lisata kiire kaadrisagedusega või loovfiltrite funktsiooniga salvestatud videotele.
 • Kui määranguks on [Free run/Vaba loendus], siis kellaaja, ajavööndi või suveaja muudatused mõjutavad ajakoodi ().

Algusaja määrang

Saate määrata ajakoodi alguse aja.

 • Manual input setting (Käsitsi sisestus)

  Võimaldab määrata alguse tunni, minuti, sekundi ja kaadri.

 • Reset (Lähtesta)

  Lähtestab määranguga [Manual input setting/Käsitsi sisestus] või [Set to camera time/Määra kaamera ajale] sisestatud ajaks “00:00:00.” või “00:00:00:” ().

 • Set to camera time (Määra kaamera kellaajale)

  Ühildab tunnid, minutid ja sekundid kaamera kellaajaga. Määrab kaadriväärtuseks “00”.

Video salvestuse loendur

Saate määrata, kuidas video salvestuskuvas aega kuvatakse.

 • Rec time (Salv. aeg)

  Salvestamise ootereÅžiimis kuvab saadaolevat salvestusaega. Salvestamise ajal kuvab video salvestamise alustamisest möödunud aega (1).

 • Time code (Ajakood)

  Kuvab video salvestamisel ajakoodi (2).

Video taasesituse loendur

Saate määrata, kuidas video taasesituse kuvas aega kuvatakse.

 • Rec time (Salv. aeg)

  Kuvab video taasesitusel salvestuse aega või taasesituse aega.

 • Time code (Ajakood)

  Kuvab video taasesitusel ajakoodi.

Märkus

 • Ajakood salvestatakse alati videofailidele (v.a kiire kaadrisagedusega video salvestamisel määranguga [Free run/Vaba loendus]), sõltumata määrangust [Movie rec count/Video salv. loendur].
 • Menüü [Võtted: Time code/Võtted: Ajakood] määrang [Movie play count/Video esituste loendur] on seotud määranguga [Taasesitus: Movie play count/Taasesitus: Video esituste loendur] nii, et need määrangud on alati samad.
 • Kaadriloendurit ei kuvata video salvestamisel ega taasesitusel.

HDMI

 • Time code (Ajakood)

  Ajakoode saab lisada ka videotele, kui salvestate neid HDMI-liidese kaudu välisele seadmele.

  • Off (Väljas)

   HDMI-väljundsignaalile ei lisata ajakoodi.

  • On (Sees)

   HDMI-väljundsignaalile lisatakse ajakood. [On/Sees] määramisel kuvatakse [Rec Command/Salvestuskäsk].

 • Rec Command (Salvestuskäsk)

  Kui väline seade salvestab HDMI-väljundsignaali, siis saate sünkroonida kaameraga video salvestamise alustamise ja lõpetamise välisseadmega salvestamisega.

  • Off (Väljas)

   Väline seade käivitab ja peatab salvestamise.

  • On (Sees)

   Välisseadmele salvestamine sünkroonitakse kaameras salvestamise alustamise/peatamisega.

Ettevaatust

 • Ajakoodi ei lisata HDMI-videoväljundile, kui salvestate kiire kaadrisagedusega videot funktsiooni [Time code/Ajakood] määrangu [Count up/Ülesloendamine] olekuga [Free run/Vaba loendus].
 • Kui soovite kontrollida, kas väline salvestusseade ühildub funktsioonidega [Time code/Ajakood] ja [Rec Command/Salvestuskäsk], siis pöörduge seadme tootja poole.
 • Isegi kui [Time code/Ajakood] määranguks on valitud [Off/Väljas], siis võivad välised salvestusseadmed lisada videotele ajakoodi, sõltuvalt nende tehnilistest andmetest. Lisateavet seadme tehniliste andmete kohta, mis puudutavad HDMI-sisendsignaalile ajakoodi lisamist, saate seadme tootja käest.

Drop-kaader

Kui kaadrisageduseks on määratud (179,82 ks), (119,88 ks), (59,94 ks) või (29,97 ks), siis ajakoodi kaadriloendur põhjustab erinevuse tegeliku aja ja ajakoodi aja vahel. Seda erinevust saab määranguga [Enable/Luba] automaatselt korrigeerida.

 • Enable (Luba)

  Erinevust korrigeeritakse automaatselt, jättes ajakoodi numbreid vahele (DF: drop frame).

 • Disable (Keela)

  Erinevust ei korrigeerita (NDF: non-drop frame).

  Ajakoodid kuvatakse järgmisel viisil.

  • Luba (DF)

   00:00:00. (Taasesitus: 00:00:00.00)

  • Keela (NDF)

   00:00:00: (Taasesitus: 00:00:00:00)

Märkus

 • Määrangut [Drop frame/Drop-kaader] ei kuvata kui kaadrisageduseks on määratud (23,98 ks) või kui [Seadistamine: Video system/Seadistamine: Videosüsteem] määranguks on valitud [For PAL/PAL jaoks].