Heli salvestus

Videovõtetel saate salvestada heli kaamera seesmiste stereomikrofonidega või välise stereomikrofoniga. Samuti saate vabalt reguleerida helisalvestuse taset.

Kasutage heli salvestuse funktsioonide määramiseks funktsiooni [Võtted: Sound recording/Võtted: Heli salvestus].

Ettevaatust

 • Wi-Fi toimingute helid võidakse salvestada seesmiste või väliste mikrofonide poolt. Heli salvestamisel ei ole juhtmeta ühenduse funktsiooni kasutamine soovitatav.
 • Kui ühendate kaameraga välise mikrofoni või kõrvaklapid, siis sisestage pistik kindlasti lõpuni sisse.
 • Kaamera seesmine mikrofon võib salvestada ka objektiivi mehaanilised helid või kaamera/objektiivi toimingute helid, kui video salvestamisel ajal kasutatakse iseteravustamise toiminguid. Sellisel juhul saab neid helisid vähendada, kui kasutate väljundpistikuga välist mikrofoni ning paigutate need kaamerast ja objektiivist eemale.
 • Ärge ühendage kaamera välise mikrofoni sisendliidesesse muid seadmeid peale välise mikrofoni.
 • Kui kuulate heli kõrvaklappidest, siis ärge muutke [Võtted: Sound recording/Shooting: Heli salvestus] määranguid. See võib põhjustada äkilisi tugevaid helisid, mis võivad vigastada teie kõrvakuulmist.

Märkus

 • TavavõttereÅžiimides on funktsiooni [Võtted: Sound recording/Shooting: Heli salvestus] jaoks valitavad määrangud [On/Sees] ja [Off/Väljas]. Salvestustaseme automaatseks reguleerimiseks valige määranguks [On/Sees].
 • Heli väljastatakse ka siis, kui kaamera on ühendatud HDMI-liidese kaudu televiisoriga, v.a kui [Sound recording/Heli salvestus] määranguks on valitud [Off/Väljas]. Kui televiisori kõlarite helitagasiside tõttu tekib häirivaid helisid, siis viige kaamera televiisorist eemale või vähendage helitugevust.
 • Helitasakaalu vasaku (L) ja parema (R) kanali vahel ei saa reguleerida.
 • Heli salvestatakse diskreetimissagedusega 48 kHz/16-bitti.

Heli salvestus / helisalvestuse tase

 • Auto (Automaatne)

  Helisalvestuse taset reguleeritakse automaatselt. Automaatne taseme juhtimine toimib automaatselt vastavalt helitugevusele.

 • Manual (Käsitsi)

  Saate reguleerida helisalvestuse taset vastavalt vajadusele. Valige [Rec. level/Salv. tase], vaadake tasememõõdikut ning keerake samal ajal helisalvestuse taseme reguleerimiseks valijat Kiirvalikuketas. Vaadake maksimaalse helitugevuse läveindikaatorit ning reguleerige tase nii, et tasememõõdik süttib valju heli korral mõned korrad näidu “12” (-12 dB) juures. Kui see ületab “0”, siis heli salvestatakse moonutatult.

 • Disable (Keela)

  Heli ei salvestata.

Tuulefilter

Tuulistes kohtades õues filmimisel määrake helimoonutuste vähendamiseks olekuks [Auto/Automaatne]. See aktiveeritakse ainult kaamera seesmise mikrofoni kasutamisel. Tuulefiltri kasutamisel vähendatakse ka osade madalate bassihelide tugevust.

Helimüra vähendus

Kui salvestate kaamera mikrofoniga, siis vähendab see funktsioon iseteravustamisest põhjustatud objektiivi mehaanilisi helisid ning ka valget müra.

 • Disable (Keela)

  Keelab helimüra vähenduse.

 • Enable (Luba)

  Lubab helimüra vähenduse.

 • High (Kõrge)

  Vähendab helimüra rohkem kui määrang [Enable/Luba].

Ettevaatust

 • Helikvaliteet võib olla erinev määranguga [Enable/Luba] kui määranguga [Disable/Keela].
 • Kuigi [High/Kõrge] vähendab helimüra rohkem kui määrang [Enable/Luba], siis see määrang mõjutab ka helikvaliteeti rohkem.
 • Helimüra vähenduse mõju sõltub kasutatavast objektiivist.
 • Valge müra vähendamisel võib muu müra olla rohkem märgatav.
 • Testige salvestamist eelnevalt, sest helimüra vähenduse mõju ja helikvaliteedi muudatused sõltuvad võttetingimustest ja -keskkonnast.
 • Helimüra vähendamiseks kõrvaklappide väljundis seadistage [Audio monitoring/Heli monitoorimine] ().