Ohutusjuhised

Toote ohutuks kasutamiseks lugege need juhised kindlasti läbi.

Järgige neid juhiseid toote kasutaja või teiste vigastamise vältimiseks.

HOIATUSHOIATUS
Tähistab hoiatusi, mille eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.
 • Hoidke toodet väikelastele kättesaamatus kohas.
 • Hoidke akusid väikelastele kättesaamatus kohas.

  Rihma sattumine inimese kaela ümber võib põhjustada lämbumist.

  Kaamerate või tarvikute osad või nendega kaasasolevad esemed on allaneelamisel ohtlikud. Allaneelamisel pöörduge kohe arsti poole.

  Aku on allaneelamisel ohtlik. Allaneelamisel pöörduge kohe arsti poole.

 • TOODE SISALDAB NÖÖPPATAREID

  Nööppatareid on ohtlikud ja nii uusi kui ka kasutatud nööppatareisid tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas.

  Allaneelamise või mistahes kehaõõnsusesse sisestamise korral võivad need patareid põhjustada tõsiseid või eluohtlikke vigastusi 2 tunni või lühema aja jooksul.

  Kui on kahtlus, et nööppatarei on alla neelatud või sisestatud mõnda kehaõõnsusesse, tuleb pöörduda viivitamata arsti poole.

 • Kasutage tootega ainult selles kasutusjuhendis loetletud toiteallikaid.
 • Ärge üritage toodet koost lahti võtta või ümber ehitada.
 • Ärge põrutage toodet või jätke seda vibreerivasse keskkonda.
 • Ärge puudutage väljapaistvaid seesmisi osi.
 • Ebaharilikel asjaoludel, nt suitsu või imelike lõhnade tekkel, lõpetage toote kasutamine.
 • Ärge kasutage toote puhastamiseks orgaanilisi lahusteid, näiteks alkoholi, benseeni või värvilahusteid.
 • Toode ei tohi saada märjaks. Ärge sisestage tootesse võõrkehi või vedelikke.
 • Ärge kasutage toodet tuleohtlike gaaside läheduses.

  See võib põhjustada elektrilöögi, plahvatuse või tulekahju.

 • Ärge jätke objektiivi või objektiiviga kaamerat seisma, kui objektiivile pole kinnitatud objektiivi korki.

  Objektiiv võib päikesevalgust koondades põhjustada tulekahju.

 • Ärge puudutage seinapistikupesaga ühendatud toodet äikese ajal.

  See võib põhjustada elektrilöögi.

 • Kui kasutate eraldi müüdavaid patareisid või kaasasolevaid akusid, siis järgige järgmisi juhiseid.

  • Kasutage patareisid/akusid ainult nende jaoks määratud tootega.
  • Ärge kuumutage patareisid/akusid või jätke neid tule mõjualasse.
  • Ärge laadige patareisid/akusid akulaadijatega, millel puudub tootja kinnitus.
  • Kontaktid ei tohi määrduda ning puutuda kokku metallist esemetega.
  • Ärge kasutage lekkivaid patareisid/akusid.
  • Patareide/akude minemaviskamisel isoleerige kontaktid kleeplindiga või muul viisil.

  See võib põhjustada elektrilöögi, plahvatuse või tulekahju.

  Kui patarei/aku peaks lekkima ning lekkivad ained puutuma kokku nahaga või riietega, siis loputage kokkupuutunud piirkonda põhjalikult jooksva veega. Silma sattumise korral loputage suure koguse puhta jooksva veega ning pöörduge kohe arsti poole.

 • Akulaadija või võrgutoite adapteri kasutamisel järgige järgmisi juhiseid.

  • Pühkige regulaarselt tolm toitepistiku ja seinapistikupesa ümbrusest kuiva riidelapiga ära.
  • Ärge sisestage toote pistikut või eemaldage seda märgade kätega.
  • Ärge kasutage toodet, kui toitepistik pole täielikult seinapistikupessa sisestatud.
  • Toitepistik ja kontaktid ei tohi määrduda ning puutuda kokku metallist esemetega.
  • Ärge puudutage seinapistikupesaga ühendatud akulaadijat või võrgutoite adapterit äikese ajal.
 • Ärge asetage toitejuhtmele raskeid esemeid. Ärge vigastage, lõigake ega modifitseerige toitejuhet.
 • Ärge katke toodet kasutuse ajal või vahetult pärast kasutust (kui see on veel soe) riidega või teiste materjalidega.
 • Ärge tõmmake pistiku eemaldamiseks toitejuhtmest.
 • Ärge jätke toodet toiteallikaga pikaks ajaks ühendatuks.
 • Ärge laadige patareisid/akusid väljaspool temperatuurivahemikku 5–40 °C.

  See võib põhjustada elektrilöögi, plahvatuse või tulekahju.

 • Kasutamisel ei tohiks toode olla pika aja jooksul vastu sama kehaosa.

  See võib põhjustada madala temperatuuri põletusi, k.a nahapunetust ja -ärritust, isegi kui toode ei tundu kuum. Kui kasutate toodet kuumas kohas või kui kasutajal on vereringeprobleeme või vähem tundlikum nahk, siis soovitame kasutada statiivi või sarnast varustust.

 • Järgige kõiki juhiseid toote väljalülitamiseks kohtades, kus selle kasutamine on keelatud.

  Selle eiramine võib põhjustada teiste seadmete rikkeid seoses elektromagnetkiirgusega ning põhjustada isegi õnnetusi.

 • Ärge jätke akusid lemmikloomade lähedusse.

  Kui loom hammustab akut, võib see põhjustada lekkeid, ülekuumenemist või plahvatusi, mille tulemuseks võivad olla tulekahju või rikked.

ETTEVAATUSTETTEVAATUST!
Järgige alltoodud hoiatusi. Vastasel juhul võib tekkida vigastuste või varakahjude oht.
 • Ärge pildistage välguga silmadele liiga lähedal.

  See võib silmi vigastada.

 • Ärge vaadake kaua ekraani või läbi pildinäidiku.

  See võib põhjustada merehaigusele omaseid sümptomeid. Sellisel juhul lõpetage kohe toote kasutamine ning puhake veidi enne kasutamise jätkamist.

 • Rakendumisel emiteerib välklamp palju soojust. Hoidke pildistamisel sõrmed, teised kehaosad ning muud esemed välklambist eemal.

  See võib põhjustada põletusi või välklambi rikkeid.

 • Ärge jätke toodet väga madala või kõrge temperatuuriga kohta.

  Toode võib minna väga kuumaks/külmaks ning põhjustada puudutamisel põletusi või vigastusi.

 • Rihm on mõeldud ainult kehal kasutamiseks. Toode võib saada viga kui riputate selle rihma abil konksu külge või teiste objektide külge. Samuti ärge raputage toodet või põrutage seda tugevalt.
 • Ärge rakendage objektiivi suhtes jõudu või lööge seda teiste esemetega.

  See võib põhjustada vigastusi või vigastada toodet.

 • Kinnitage toode ainult sellisele statiivile, mis on piisavalt tugev.
 • Ärge liikuge ringi statiivile kinnitatud tootega.

  See võib põhjustada vigastusi või õnnetuse.

 • Ärge puudutage toote sees olevaid osi.

  See võib põhjustada vigastusi.

 • Kui teil tekib toote kasutamise ajal või pärast seda tavatuid nahaärritusi, siis lõpetage toote kasutamine ning pöörduge nõu saamiseks arsti poole.
Hoiatus

Ärge puudutage ekraanipesa (A), sest selle temperatuur võib tõusta korduval sarivõtte kasutamisel või pikaajalisel videosalvestusel. See võib põhjustada põletusi.