Kasutusmäärangud

Vahelehel [Kasutusmäärangud] olevaid kaamerafunktsioone on võimalik kohandada vastavalt enda võtte-eelistustele. Kõik muudetud vaikeväärtusega määrangud kuvatakse siniselt.

[Kasutusmäärangud1]

Exposure level increments (Säri parameetrite samm)

Saate määrata säriaja, avaarvu, säri nihke, säri kahvli, välgu säri nihke ja välgu säri kahvli määramisele 1/2-ühikulise sammu.

 • 1/3: 1/3-ühikut

 • 1/2: 1/2-ühikut

Märkus

 • Kui määratud on [1/2-stop / 1/2-ühikut], siis on kuva järgmine.

ISO speed setting increments (ISO-valgustundlikkuse määramise samm)

Saate muuta käsitsi ISO-valgustundlikkuse määramise sammu 1 ühikule.

 • 1/3: 1/3-ühikut
 • 1/1: 1 ühik

Märkus

 • Isegi kui määratud on [1-stop/1 ühik], siis automaatse ISO korral määratakse ISO-valgustundlikkus 1/3-ühikulise sammuga.

Speed from metering/ISO Auto (Valgustundlikkus säri mõõtmisest / automaatsest ISO-st)

Saate määrata ISO-valgustundlikkuse oleku pärast säri mõõtmise taimeri lõpetamist, juhtudel kui automaatse ISO kasutamisel režiimides [Programne automaatsäri]/[Säriaja etteandega automaatsäri]/[Ava etteandega automaatsäri]/[Käsisäri]/[Aegvõte] on kaamera reguleerinud ISO-valgustundlikkust säri mõõtmise ajal või säri mõõtmise taimeri ooteajal.

 • : Restore Auto after metering (: Automaatse taastamine pärast mõõtmist)
 • : Retain speed after metering (: Valgustundlikkuse säilitamine pärast mõõtmist)

Bracketing auto cancel (Automaatne kahvli tühistus)

Saate määrata säri kahvli ja valge tasakaalu kahvli tühistamise, kui toitelüliti lülitatakse asendisse Toide väljas.

 • ON (SEES): Enable (Luba)
 • OFF (VÄLJAS): Disable (Keela)

Bracketing sequence (Kahvli järjestus)

Säri kahvli võtete järjestust ja valge tasakaalu kahvli järjestust on võimalik muuta.

 • 0−+: 0, -, +
 • −0+: -, 0, +
 • +0−: +, 0, -
Säri kahvel Valge tasakaalu kahvel
B/A-suunas M/G-suunas
0: standardsäritus 0: standardne valge tasakaal 0: standardne valge tasakaal
−: alasäritus −: sinise eelistus −: magenta eelistus
+: ülesäritus +: oranžkollase eelistus +: rohelise eelistus

Number of bracketed shots (Kahvli võtete arv)

Säri kahvliga ja valge tasakaalu kahveliga tehtavate võtete arvu saab muuta.

Kui [Bracketing sequence/Kahvli järjestus] olekuks on määratud [0, -, +], siis sooritatakse kahvli võtted järgmises tabelis toodud järjekorras.

 • 3: 3 võtet
 • 2: 2 võtet
 • 5: 5 võtet
 • 7: 7 võtet
(1-ühikulise sammuga)
1. võte 2. võte 3. võte 4. võte 5. võte 6. võte 7. võte
3: 3 võtet Standardne (0) –1 +1
2: 2 võtet Standardne (0) ±1
5: 5 võtet Standardne (0) –2 –1 +1 +2
7: 7 võtet Standardne (0) –3 –2 –1 +1 +2 +3

Märkus

 • Kui määratud on [2 shots/2 võtet], siis saate valida säri kahvli ulatuse määramisel [+]- või [−]-poole. Valge tasakaalu kahvli kasutamisel reguleeritakse teist võtet negatiivsele poolele kas B/A- või M/G-suunas.

Safety shift (Särikaitse)

Kui võtteobjekti heledus muutub ning standardsäritust ei õnnestu saavutada automaatsäri vahemikuga, siis kaamera muudab automaatselt standardsärituse saavutamiseks käsitsi tehtud määrangut. [Shutter speed/Aperture / Säriaeg/ava] kehtib režiimide [Säriaja etteandega automaatsäri] või [Ava etteandega automaatsäri] jaoks. [ISO speed/ISO-valgustundlikkus] kehtib režiimide [Programne automaatsäri], [Säriaja etteandega automaatsäri] või [Ava etteandega automaatsäri] jaoks.

 • OFF (VÄLJAS): Disable (Keela)
 • Tv/Av: Shutter speed/Aperture (Säriaeg/ava)
 • ISO: ISO speed (ISO-valgustundlikkus)

Märkus

 • Kui standardsäritust ei õnnestu saavutada, siis särikaitse alistab kõik menüüst [Võtted: FotodISO speed settings/Võtted: Fotod ISO-valgustundlikkuse määrangud] tehtud vaikemäärangute [ISO speed range/ISO-valgustundlikkuse vahemik] või [Min. shutter spd./Min. säriaeg] muudatused.
 • ISO-valgustundlikkust kasutava särikaitse minimaalne ja maksimaalne ISO-valgustundlikkuse väärtus määratakse määranguga [Auto range/Automaatne vahemik] (). Kuid kui käsitsi määratud ISO-valgustundlikkus ületab määranguga [Auto range/Automaatne vahemik] määratut, siis särikaitse funktsioon suurendab või vähendab käsitsi määratud ISO-valgustundlikkust.
 • Särikaitse rakendub vajadusel isegi välklambi kasutamisel.

[Kasutusmäärangud2]

Same expo. for new aperture (Sama säri uue avaga)

Maksimaalne ava väärtus võib väheneda (väikseim avaarv võib suureneda) režiimis [Käsisäri] (käsisäri), kui ISO-valgustundlikkus on määratud käsitsi (v.a kui määratud on automaatne ISO), järgmistel juhtudel: (1) vahetate objektiivi, (2) ühendate konverterobjektiivi või (3) kasutate muutuva maksimaalse avaga suumobjektiivi. See funktsioon aitab vältida alasäritust ning reguleerib automaatselt ISO-valgustundlikkust või säriaega (Tv-väärtus), et säilitada sama säri kui enne toimingut (1), (2) või (3).

Määranguga [ISO speed/Shutter speed / ISO-valgustundlikkus/säriaeg] reguleeritakse ISO-valgustundlikkust automaatselt ISO-valgustundlikkuse vahemikus. Kui säritust ei õnnestu ISO-valgustundlikkuse abil säilitada, siis reguleeritakse automaatselt säriaega.

 • OFF (VÄLJAS): Disable (Keela)
 • ISO: ISO speed (ISO-valgustundlikkus)
 • ISO/Tv: ISO speed/Shutter speed (ISO-valgustundlikkus/säriaeg)
 • Tv: Shutter speed (Säriaeg)

Hoiatus

 • Makroobjektiivide kasutamisel ei reageeri see funktsioon suurendusest põhjustatud tegeliku ava muudatustele.
 • Enne toimingut (1), (2) või (3) kehtivat säri ei saa määrata, kui määratud on [ISO speed/ISO-valgustundlikkus] ning vahemikus [ISO speed range/ISO-valgustundlikkuse vahemik] olevaid väärtusi kasutades ei õnnestu säri säilitada.
 • Enne toimingut (1), (2) või (3) kehtivat säri ei saa määrata, kui määratud on [Shutter /Säriaeg] ning vahemikus [Kasutusmäärangud: Set shutter speed range/Custom Functions: Säriaegade vahemiku määramine] olevaid väärtusi kasutades ei õnnestu säri säilitada.
 • Säriaega piiratakse väärtuseni 1/8000, kui [Võtted: Shutter mode/Shooting: Katikurežiim] on seatud olekusse [Electronic/Elektrooniline] ning [Same expo. for new aperture/Sama säri uue avaga] on seatud olekusse [Shutter speed/Säriaeg] või [ISO speed/Shutter speed / ISO-valgustundlikkus / Säriaeg].

Märkus

 • Reageerib ka suurima avaarvu (minimaalse ava) muudatuste korral.
 • Kui teostate toimingu (1), (2) või (3), kui määratud on [ISO speed/ISO-valgustundlikkus], [ISO speed/Shutter speed / ISO-valgustundlikkus/säriaeg] või [Shutter speed/Säriaeg] ning te ei reguleeri ISO-valgustundlikkust, säriaega või ava enne kaamera algolekusse lülitamist (enne toiminguid (1), (2) või (3)), siis taastatakse algne särimäärang.
 • Kui määratud on [ISO speed/ISO-valgustundlikkus] ning ISO-valgustundlikkus suureneb laiendatud ISO-valgustundlikkuse väärtuseni, siis säri säilitamiseks võidakse muuta säriaega.

AE lock meter. mode after focus (Säri lukustuse mõõtmiserežiim pärast teravustamist)

Iga säri mõõtmisrežiimi jaoks on võimalik määrata, kas säri lukustatakse pärast võtteobjektide teravustamist režiimis One-Shot AF (lukustuv teravustamine). Säri lukustatakse niikauaks, kuni hoiate päästikunuppu pooleldi all. Valige säri mõõtmisrežiimid, mille puhul säri lukustatakse ning lisage linnuke [Linnuke]. Valige määrangu salvestamiseks [OK].

Restrict shooting modes (Võtterežiimide piiramine)

Saate piirata nupuga MODE valitavaid võtterežiime.

Valige saadaolevad võtterežiimid [Paindliku prioriteediga automaatsäri / Programne automaatsäri/ Ava etteandega automaatsäri/ Käsisäri/ Säriaja etteandega automaatsäri/ Aegvõte/ Kohandatud võtterežiim 1/ Kohandatud võtterežiim 2/ Kohandatud võtterežiim 3], seejärel vajutage SET, et lisada linnuke [Linnuke]. Valige määrangu salvestamiseks [OK].

Hoiatus

 • Piiratud võtterežiimi määranguid ei salvestata režiimide [Kohandatud võtterežiim 1], [Kohandatud võtterežiim 2] või [Kohandatud võtterežiim 3] alla.
 • Linnukest [Linnuke] ei saa eemaldada kõigilt üheksalt režiimilt samaaegselt.

Restrict metering modes (Mõõtmisrežiimide piiramine)

Saate piirata nupuga Välklambi säri nihke / mõõtmisrežiimi valimine valitavaid mõõtmisrežiime.

Valige mõõtmisrežiimid [Hindav särimõõtmine / Lokaalne särimõõtmine/ Punkt-särimõõtmine/ Keskmestav särimõõtmine], seejärel vajutage linnukese [Linnuke] lisamiseks SET. Valige määrangu salvestamiseks [OK].

Hoiatus

 • Linnukest [Linnuke] ei saa eemaldada kõigilt neljalt režiimilt samaaegselt.

Metering used in manual exp (Käsisäri puhul kasutatav mõõtmisrežiim)

Saate määrata võtterežiimis [Käsisäri] kasutatava mõõtmisrežiimi.

 • : Specified metering mode (Määratud mõõtmiserežiim)

  Kasutatakse hetkel valitud mõõtmisrežiimi.

 • : Evaluative metering (Hindav särimõõtmine)
 • : Partial metering (Lokaalne särimõõtmine)
 • : Spot metering (Punkt-särimõõtmine)
 • : Center-weighted average (Keskmestav särimõõtmine)

Hoiatus

 • [Hindav särimõõtmine / Lokaalne särimõõtmine/ Punkt-särimõõtmine/ Keskmestav särimõõtmine] määramisel ei saa te valida käsisäri võtterežiimis mõõtmisrežiimi nupuga Välklambi säri nihke / mõõtmisrežiimi valimine.

Set shutter speed range (Säriaegade vahemiku määramine)

Saate määrata säriaegade vahemiku igale [Võtted: Shutter mode/Shooting: Katikurežiim] valikule. Režiimides [Paindliku prioriteediga automaatsäri], [Säriaja etteandega automaatsäri] või [Käsisäri] on võimalik määrata säriaeg käsitsi enda poolt valitud vahemikust. Režiimis [Programne automaatsäri] ja [Ava etteandega automaatsäri], või kui režiimis [Paindliku prioriteediga automaatsäri] on säriajaks määratud [AUTO/AUTOMAATNE], siis säriaeg määratakse automaatselt teie poolt määratud vahemikust (v.a video salvestamisel). Valige määrangu salvestamiseks [OK].

 • Mech shutter/elec 1st-curtain (Mehaaniline katik / elektr. 1. katik)

  • Lowest speed (Pikim säriaeg): saab määrata vahemikus 30 s–1/4000 s
  • Highest speed (Lühim säriaeg): saab määrata vahemikus 1/8000 s–15 s
 • Electronic (Elektrooniline)

  • Lowest speed (Pikim säriaeg): saab määrata vahemikus 30 s–1/32000 s
  • Highest speed (Lühim säriaeg): saab määrata vahemikus 1/64000 s–15 s

Hoiatus

 • Funktsiooni [Electronic/Elektrooniline] määrangu [Highest speed/Lühim säriaeg] seadmine olekusse 1/64000 ei piira režiimides [Programne automaatsäri] või [Ava etteandega automaatsäri] 1/8000-st lühemaid säriaegu.
 • See määrang ei rakendu suure sagedusega vilkumiseta pildistamise funktsioonile.

Set aperture range (Avaväärtuste vahemiku määramine)

Saate määrata avaarvu vahemiku. Režiimis [Paindliku prioriteediga automaatsäri], [Ava etteandega automaatsäri], [Käsisäri] või [Aegvõte] on võimalik määrata avaarv käsitsi enda poolt valitud vahemikust. Režiimis [Programne automaatsäri] või [Säriaja etteandega automaatsäri], või kui režiimis [Paindliku prioriteediga automaatsäri] on avaarvuks määratud [AUTO/AUTOMAATNE], siis avaarv määratakse automaatselt teie määratud vahemikust. Valige määrangu salvestamiseks [OK].

 • Max. aperture (Max ava)

  Saab määrata vahemikust f/1.0–f/64.

 • Min. aperture (Min ava)

  Saab määrata vahemikust f/91–f/1.4.

Märkus

 • Saadavalolev avaarvu vahemik sõltub ka objektiivi minimaalsest ja maksimaalsest avast.

[Kasutusmäärangud3]

AF Microadjustment (Iseteravustamise peenseadistus)

Hoiatus

 • Tavajuhul pole seda seadistust vaja teha. Tehke seda ainult vajadusel. Arvestage, et selle seadistuse läbiviimine võib takistada sobiliku särituse saavutamist.

Saate peenseadistada standardsärituse taset. See on kasulik juhul, kui ilma säri nihketa automaatsäritusega võtetel on pildid tavaliselt ala- või ülesäritatud.

 • OFF (VÄLJAS): Disable (Keela)
 • ON (SEES): Enable (Luba)

  Seadistusmenüü kuvamiseks valige [Enable/Luba], seejärel vajutage nuppu Q (kiirvalik). Standardsäri saab reguleerida vahemikus ±1 ühikut, 1/8-ühikulise sammuga. Kui võtted kipuvad olema alasäritatud, siis määrake positiivsele poolele ning kui võtted kipuvad olema ülesäritatud, siis määrake negatiivsele poolele.

Hoiatus

 • Standardsärituse taseme peenseadistamisel video salvestamise säri nihke ulatust ei muudeta ning see mõjutab ainult standardsärituse taset. Säri nihke määra, mis võrdub automaatsäri peenseadistuse määrale, ei rakendata lõpp-pildile kui sellega ületatakse video salvestuse tegelikku säri nihke ulatust (näiteks säri nihke määra +1 ühik ei rakendata, kui automaatsäri peenseadistuse määraks on seatud +1 ühik ning säri nihkeks +3 ühikut).

Märkus

 • Säri nihet saab määrata pildistamisel kuni ±3 ühikut reguleeritud standardsäritusest.

FE Microadjustment (Välgu säri peenseadistus)

Hoiatus

 • Tavajuhul pole seda seadistust vaja teha. Tehke seda ainult vajadusel. Arvestage, et selle seadistuse läbiviimine võib takistada sobiliku välgusärituse saavutamist.

Saate peenseadistada välgu standardsärituse taset. See on kasulik juhul, kui ilma välgu säri nihketa automaatsäritusega võtetel on pildid tavaliselt ala- või ülesäritatud.

 • OFF (VÄLJAS): Disable (Keela)
 • ON (SEES): Enable (Luba)

  Seadistusmenüü kuvamiseks valige [Enable/Luba], seejärel vajutage nuppu Q (kiirvalik). Välgu standardsäri saab reguleerida vahemikus ±1 ühikut, 1/8-ühikulise sammuga. Kui peamine võtteobjekt kipub olema alasäritatud, siis määrake positiivsele poolele ning kui peamine võtteobjekt kipub olema ülesäritatud, siis määrake negatiivsele poolele.

Limit continuous shot count (Sarivõtte piiramine)

Saate piirata sarivõtte maksimaalset pikkust, nii et kui hoiate sarivõtte režiimis päästikunuppu lõpuni alla vajutatult, siis kaamera peatub automaatselt pärast määratud arvu võtete tegemist.

Saate määrata 99 kuni 2 säritust. Nupu Kustuta vajutamisel valitakse määranguks uuesti [Disable/Keela].

Kui määratud on [Disable/Keela], siis sarivõte jätkub kuni pildinäidiku paremas servas kuvatava maksimaalse sarivõtte arvuni.

Restrict drive modes (Päästiku töörežiimide piiramine)

Saate piirata nupuga Päästiku töörežiimi / iseteravustamise toimingu valimine valitavaid päästiku töörežiime.

Valige saadaolevad päästiku töörežiimid [Üksikvõte / Kiire sarivõte pluss / Kiire sarivõte / Aeglane sarivõte / Kohandatud kiire sarivõte / 10 s iseavaja / 2 s iseavaja], seejärel vajutage linnukese [Linnuke] lisamiseks SET. Valige määrangu salvestamiseks [OK].

Hoiatus

 • Linnukest [Linnuke] ei saa eemaldada kõigilt režiimidelt samaaegselt.

[Kasutusmäärangud4]

Valimisketas (valija)Kiirvalikuketasdirection to set Tv/Av (Valimisketas (valija)Kiirvalikuketas suund Tv/Av määramisel)

Valija pööramise suunda säriaja ja avaarvu määramisel saab muuta.

Muudab võtterežiimis [Käsisäri] valijate Valimisketas (valija), Kiirvalikuketas 1 ja Kiirvalikuketas 2 pööramise suunda ning teistes võtterežiimides ainult valija Valimisketas (valija) pööramise suunda. Valijate Kiirvalikuketas 1 ja Kiirvalikuketas 2 suund režiimis [Käsisäri] vastab säri nihke määramise suunale valijatega Kiirvalikuketas 1 ja Kiirvalikuketas 2 režiimides [Programne automaatsäri], [Säriaja etteandega automaatsäri] ja [Ava etteandega automaatsäri].

 • Tavaline: Normal (Tavaline)
 • Vastupidine suund: Reverse direction (Vastupidine suund)

direction to set Tv/Av ( suund Tv/Av määramisel)

RF-objektiivi ja kinnitusadapteri juhtrõnga pööramise suunda säriaja ja avaarvu määramisel saab muuta.

 • Tavaline: Normal (Tavaline)
 • Vastupidine suund: Reverse direction (Vastupidine suund)

Customize buttons (Nuppude kohandamine)

Kaamera nuppudele saab siduda sageli kasutatavaid funktsioone vastavalt oma eelistustele. Samale nupule saab siduda fotode pildistamiseks ja videote salvestamiseks erinevad funktsioonid.

 1. Valige [Kasutusmäärangud: Customize buttons/Custom Functions: Nuppude kohandamine].

 2. Valige kaamerajuhik.

 3. Valige seotav funktsioon.

  • Määramiseks vajutage SET.
  • Ekraani alumises vasakus servas tähisega [INFO] funktsioonide puhul vajutage lisamäärangute seadmistamiseks nuppu INFO.

Märkus

 • [Kasutusmäärangud: Customize buttons/Kasutusmäärangud: Nuppude kohandamine] määrangud jäävad kehtima isegi pärast määrangu [Custom Functions: Clear all Custom Func. (C.Fn)/Kasutusmäärangud: Lähtesta kõik kasutusmäärangud (C.Fn)] valimist. Määrangute lähtestamiseks valige [Kasutusmäärangud: Clear customized settings/Custom Functions: Lähtesta kohandatud määrangud].

Kohandatavad funktsioonid

Iseteravustamine

●: vaikeväärtus ○: võimalik kohandada
Funktsioon Päästikunupu pooleldi alla vajutamine Videonupp MODE-nupp AF-ON Nutivalija Säri lukustuse nupp Iseteravustamispunkti nupp Teravussügavuse kontrolli nupp Objektiivi vabastusnupp Multifunktsioonide nupp Multifunktsioonide nupp 2 Vedelkristalltabloo valgustuse nupp SET-nupp Üldvalija
Start/stop tracking (Jälitamise alustamine/peatamine)
Metering and AF start (Säri mõõtmise ja iseteravustamise käivitus)
AF stop (Iseteravustamise peatamine)
AF point selection (Iseteravustamis punkti valimine)
Direct AF point selection (Iseteravustamis punkti otsevalik)
Direct AF pt sel (during meter) (Iseteravustamis punkti otsevalik (mõõtmise ajal))
*3
Set AF point to center (Iseteravustamis punkti liigutamine keskele)
Switch to registered AF point (Lülitu salvestatud iseteravustamis punktile)*1
Switch to registered AF func. (Lülitu salvestatud iseteravustamise funktsioonile)*1
Direct AF area selection (Iseteravustamise ala otsevalik)*1
One-Shot AF Servo AF (Lukustuv teravustamineServo teravustamine)*1
Move AF point by eye control (Iseteravustamis punkti liigutamine silmaga juhtimisega)*1
Moving AF point, start AF by eye ctrl (Iseteravustamis punkti liigutamine, iseteravustamise käivitus silmaga juhtimisega)*1
*4
Eye control (Silmaga juhtimine)*1
Moving AF pt, meter., AF by eye ctrl (Iseteravustamis punkti liigutamine, säri mõõtmine, iseteravustamine silmaga)*1
Eye Detection AF (Silmatuvastusega iseteravustamine)*1
Eye detection (Silmatuvastus)
Focus mode (Teravustamis režiim)
Peaking (Rõhutamine)
Focus guide (Teravustamise abifunktsioon)
Drive mode (Päästiku töörežiim)*1

1: ei saa siduda saadaoleva funktsioonina videote salvestamisel.

3: vaikemäärang video salvestamisel.

4: vaikemäärang fotode salvestamisel.

Säri nihe

●: vaikeväärtus ○: võimalik kohandada
Funktsioon Päästikunupu pooleldi alla vajutamine Videonupp MODE-nupp AF-ON Nutivalija Säri lukustuse nupp Iseteravustamispunkti nupp Teravussügavuse kontrolli nupp Objektiivi vabastusnupp Multifunktsioonide nupp Multifunktsioonide nupp 2 Vedelkristalltabloo valgustuse nupp SET-nupp Üldvalija
AE lock, AF stop (Säri lukustus, iseteravustamise peatamine)
Metering start (Säri mõõtmise käivitus)
AE lock (Säri lukustus)
*3
AE lock (hold) (Säri lukustus (hoidmisel))
AE lock (while button pressed) (Säri lukustus (nupu vajutamisel))*1
*4
AE lock/FE lock (Säri lukustus / välgu säri lukustus)*1
Release AE Lock (Säri lukustuse vabastus)
Expo comp (hold btn, turn Valimisketas (valija)) (Säri nihe (hoia nuppu, keera) Valimisketas (valija))
ISO speed (ISO-valgustundlikkus)
Set ISO speed (hold btn,turnValimisketas (valija)) (ISO-valgustundlikkuse määramine (nupu hoidmine, Main Dial keeramine))
Flash firing (Välgu rakendumine)*1
FE lock (Välgu säri lukustus)*1

1: ei saa siduda saadaoleva funktsioonina videote salvestamisel.

3: vaikemäärang video salvestamisel.

4: vaikemäärang fotode salvestamisel.

Pilt

●: vaikeväärtus ○: võimalik kohandada
Funktsioon Päästikunupu pooleldi alla vajutamine Videonupp MODE-nupp AF-ON Nutivalija Säri lukustuse nupp Iseteravustamispunkti nupp Teravussügavuse kontrolli nupp Objektiivi vabastusnupp Multifunktsioonide nupp Multifunktsioonide nupp 2 Vedelkristalltabloo valgustuse nupp SET-nupp Üldvalija
Image size selection (Pildi suuruse valimine)*1
One-touch image quality setting (Ühe puutega pildikvaliteedi määrang)*1
One-touch image quality (hold) (Ühe puutega pildikvaliteet (hoidmine))*1
FotodCropping/aspect ratio (Kärpimine/kuvasuhe)*1
Auto Lighting Optimizer (Automaatne valgustuse optimeerija)
White balance (Valge tasakaal)
Picture Style (Pildi stiil)
Protect (Kustutuskaitse)
Rating (Hinnang)
Record func+card/folder sel. (Salvestusfunktsioon+infokandja/kausta valik)

1: ei saa siduda saadaoleva funktsioonina videote salvestamisel.

Videod

●: vaikeväärtus ○: võimalik kohandada
Funktsioon Päästikunupu pooleldi alla vajutamine Videonupp MODE-nupp AF-ON Nutivalija Säri lukustuse nupp Iseteravustamispunkti nupp Teravussügavuse kontrolli nupp Objektiivi vabastusnupp Multifunktsioonide nupp Multifunktsioonide nupp 2 Vedelkristalltabloo valgustuse nupp SET-nupp Üldvalija
Zebra (Sebramuster)*2
Movie recording (Video salvestamine)
Pause Movie Servo AF (Video servoteravustamise peatamine)*2

2: ei saa siduda saadaoleva funktsioonina fotode salvestamisel.

Toiming

●: vaikeväärtus ○: võimalik kohandada
Funktsioon Päästikunupu pooleldi alla vajutamine Videonupp MODE-nupp AF-ON Nutivalija Säri lukustuse nupp Iseteravustamispunkti nupp Teravussügavuse kontrolli nupp Objektiivi vabastusnupp Multifunktsioonide nupp Multifunktsioonide nupp 2 Vedelkristalltabloo valgustuse nupp SET-nupp Üldvalija
Flash function settings (Välklambi funktsiooni määrangud)*1
Dial function settings (Valijafunktsiooni määrangud)
Cycle between the set functions (Määratud funktsioonide vahel liikumine)
Short press: LCD illumination
Long press: LCD info switching (Lühike vajutus: vedelkristalltabloo valgustus
Pikk vajutus: vedelkristalltabloo info vahetus)
Short press: LCD info switching
Long press: LCD illumination (Lühike vajutus: vedelkristalltabloo valgustus
Pikk vajutus: vedelkristallekraani valgustus)
LCD panel illumination (Vedelkristalltabloo valgustus)
LCD panel info switching (Vedelkristalltabloo info vahetus)
Shooting mode settings (Võtterežiimi määrangud)
Manual HF anti-flicker shoot(Tv) (Käsitsi suure sagedusega vilkumiseta pildistamine (Tv))
Silent shutter function (Vaikse katiku funktsioon)*1
Switch focus/control ring (Teravustamise/juhtrõnga vahetus)
Switch to Custom shooting mode (Kohandatud võtterežiimi lülitumine)
*4
Depth-of-field preview (Teravussügavuse kontroll)*1
Reset selected item in Fv mode (Valitud üksuse lähtestamine pildinäidiku režiimis)*1
Reset Tv/Av//ISO in Fv mode (Säriaja/ava//ISO lähtestamine pildinäidiku režiimis)*1
Quick Control screen (Kiirvaliku menüü)
Magnify/Reduce (Suurendus/vähendus)
Image replay (Pildi taasesitus)
Magnify images during playback (Piltide suurendamine taasesituse ajal)
Register/recall shooting func (Võttefunktsiooni salvestus/valimine)*1
Menu display (Menüükuva)
StillsCropping/aspect ratio (StillsKärpimine/kuvasuhe)
Switch between crop/aspect (Kärbi/kuvasuhte vahel vahetamine)
Touch Shutter (Puutepäästik)*1
Create folder (Kausta loomine)*1
OVF sim. view assist (OVF modelleerimise kuva abi)*1
Maximize screen brightness (temp) (Max ekraani heledustase (ajutine))
Power off (Toide väljas)
Screen off (Ekraan väljas)
Unlock while button pressed (Avamine nupu vajutamisel)
Switch between VF/screen (Pildinäidiku/ekraani vahetamine)
Network settings (Võrgumäärangud)
Magnify/Reduce button (Suurendamise/vähendamise nupp)
Playback button (Taasesituse nupp)
Info button (Info-nupp)
Erase button (Kustutusnupp)
Rating button (Hinnangunupp)
*3
Funktsiooni pole (keelatud)

1: ei saa siduda saadaoleva funktsioonina videote salvestamisel.

3: vaikemäärang video salvestamisel.

4: vaikemäärang fotode salvestamisel.

Märkus

 • [Objektiivi vabastusnupp]: nupp “AF Stop” või “Lens Function” funktsiooniga Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator) super-teleobjektiividel.

Valijate kohandamine

Sageli kasutatud funktsioone saab siduda valijatele Valimisketas (valija)/Kiirvalikuketas 1/Kiirvalikuketas 2/Juhtrõngas.

 1. Valige [Kasutusmäärangud: Customize dials/Custom Functions: Valijate kohandamine].

 2. Valige kaamerajuhik.

 3. Valige seotav funktsioon.

  • Määramiseks vajutage SET.
  • Ekraani alumises vasakus servas tähisega [INFO] funktsioonide puhul vajutage lisamäärangute seadmistamiseks nuppu INFO.

Märkus

 • Menüü [Kasutusmäärangud: Customize dials/Kasutusmäärangud: Valijate kohandamine] määranguid ei lähtestata isegi [Custom Functions: Clear all Custom Func. (C.Fn)/Kasutusmäärangud: Lähtesta kõik kasutusmäärangud (C.Fn)] valimisel. Määrangute lähtestamiseks valige [Kasutusmäärangud: Clear customized settings/Custom Functions: Lähtesta kohandatud määrangud].

Valijate jaoks saadaolevad funktsioonid

●: vaikeväärtus ○: võimalik kohandada
Funktsioon Valimisketas (valija) Kiirvalikuketas 2 Kiirvalikuketas 1 Juhtrõngas
Select AF area (Iseteravustamise ala valimine)
Direct AF point selection (Iseteravustamispunkti otsevalik)
AF area (hold metering button) (Iseteravustamise ala (mõõtmisnupu allhoidmisel))
Change shutter speed (Säriaja muutmine)
Change aperture value (Avaarvu muutmine)
Exposure compensation (Säri nihe)
Set ISO speed (ISO-valgustundlikkuse määramine)
Change shutter spd. (hold meter. btn) (Värvitemperatuur (säri mõõtmise nupu hoidmisel))
Change aperture (hold meter. btn) (Avaarvu muutmine (säri mõõtmise nupu hoidmisel))
Exposure comp. (hold meter. btn) (Säri nihe (säri mõõtmise nupu hoidmisel))
Set ISO speed (hold meter. btn) (ISO-valgustundlikkuse määramine (säri mõõtmise nupu hoidmisel))
Flash exp comp (hold meter.btn) (Välgu säri nihe (säri mõõtmise nupu hoidmisel))
Shutter speed setting in M mode (Säriaja määrang režiimis M)
Ava määrang režiimis M (Ava määrang režiimis M)
White balance selection (Valge tasakaalu valik)
Select color temperature (Värvitemperatuuri valimine)
Pildi stiil
Select WB (hold meter. btn) (Valge tasakaalu valimine (säri mõõtmise nupu hoidmisel))
Color temp. (hold meter. btn) (Värvitemperatuur (säri mõõtmise nupu hoidmisel))
Select Picture Style (Pildi stiil)(hold meter. btn) (Vali Picture Style (Pildi stiil) (säri mõõtmise nupu hoidmisel))
Funktsiooni pole (keelatud) Funktsiooni pole (keelatud)

Märkus

 • Valijat Kiirvalikuketas 2 ei saa režiimis [Paindliku prioriteediga automaatsäri] kohandada.
 • Juhtrõngas: juhtrõngas RF-objektiividel ja kinnitusadapteritel.

Kohandatud määrangute lähtestamine

 1. Valige [Kasutusmäärangud: Clear customized settings/Custom Functions: Kohandatud määrangute lähtestamine].

 2. Valige [OK].

  • Funktsioonide [Customize buttons/Nuppude kohandamine] ja [Customize dials/Valijate kohandamine] määrangud lähtestatakse.

[Kasutusmäärangud5]

Reaalajavaate võtterežiim / video salvestamineswitching (Video/Reaalajavaate võtterežiim) (Reaalajavaate võtterežiim / video salvestamine vahetamine (Video/Reaalajavaate võtterežiim))

Saate vahetada foto/video salvestamise lüliti funktsiooni.

Kui selle funktsiooni määranguks on valitud [Silent shutter function switching/Vaikse katiku funktsioonile lülitumine] või [Disable/Keela], siis video salvestamise kuva selle funktsiooniga ei kuvata. Video salvestamise nupu vajutamine käivitab video salvestamise, vastavalt kohandatud võtterežiimiga [C3 videote jaoks] määratule.

 • : Still photo/movie recording (Foto/video salvestus)
 • : Silent shutter function switching (Vaikse katiku funktsioonile lülitumine)

  Foto/video salvestamise lüliti määramine olekusse Videod määrab funktsiooni [Võtted: Silent shutter function/Shooting: Vaikse katiku funktsioon] olekusse [On/Sees].

 • : Disable (Keela)

NutivalijaSmart controller (Nutivalija Nutivalija)

Lubab iseteravustamispunkti liigutamiseks lohistada pärast nupu AF point selection (Iseteravustamispunkti valimine) vajutamist nutivalijat.

 • ON (SEES): Enable (Luba)

  Lubab nutivalija nii kaamera püst- kui rõhtasendis kasutamisel.

 • : Disable vertical Nutivalijaonly (: Keela ainult vertikaalne Nutivalija)

  Keelab püstpiltide käepideme nutivalija. Arvestage, et püstpiltide käepideme nutivalija on keelatud isegi siis, kui määrate selle funktsiooniga [Customize buttons/Nuppude kohandamine].

 • OFF (VÄLJAS): Disable (Keela)

  Keelab nutivalija nii vertikaalse kui horisontaalse pildistamise jaoks, isegi kui see on määratud funktsiooniga [Customize buttons/Nuppude kohandamine].

Hoiatus

 • Seda funktsiooni ei saa kasutada, kui olete määranud menüüst [Kasutusmäärangud: Customize buttons/Custom Functions: Nuppude kohandamine] määrangule [Disable/Keela] valiku [AF-ON].

Märkus

 • Kui valitud on [Enable/Luba] või [Disable vertical Nutivalijaonly/Keela ainult vertikaalne Smart controller], siis saate vajutada tundlikkuse reguleerimiseks nupule, mis muudab nutivalija lohistamise tulemusel iseteravustamispunkti liigutamise määra.

Vertical shooting controls (Püstasendi juhikud)

Soovimatute toimingute vältimiseks saate keelata püstasendi juhikud – kaamera alaosas olevad nupud, valijad, üldvalija ja nutivalija.

 • ON (SEES): On (Sees)
 • OFF (VÄLJAS): Off (VÄLJAS)
 • LOCK (LUKUSTA): Disable using lock (Keela luku abil)

  Multifunktsioonide lukustuse lüliti seadmisel asendisse Multifunktsioonide lukustus kaamerajuhikud lukustatakse. Arvestage, et püstpiltide käepideme teravussügavuse kontrolli nuppu ja multifunktsioonide nuppu 2 saab ikka kasutada.

[Kasutusmäärangud6]

Add cropping information (Kärpimisinfo lisamine)

Kärpimisinfo lisamisel kuvatakse määratud kuvasuhet tähistavad vertikaalsed jooned, et saaksite kadreerida võtteid samamoodi, nagu kesk- või suurformaatkaamerates (6×6 cm, 4×5 tolli jne).

Pildistamisel ei salvestata kaardile kärbitud pilti, vaid kaamera lisab piltidele kuvasuhte info, millega programm Digital Photo Professional (EOS-tarkvara) saab pilti kärpida.

Kui impordite pildid arvutis programmi Digital Photo Professional, siis saate kärpida pilte lihtsalt võtte ajal määratud kuvasuhtele.

 • OFF (VÄLJAS): Disable (Keela)
 • 6:6: kuvasuhe 6:6
 • 3:4: kuvasuhe 3:4
 • 4:5: kuvasuhe 4:5
 • 6:7: kuvasuhe 6:7
 • 5:6: kuvasuhe 10:12
 • 5:7: kuvasuhe 5:7

Hoiatus

 • Kärpimisinfot saab lisada ainult siis, kui funktsiooni [Võtted: FotodCropping/aspect ratio/Shooting: Stills kärpimis-/kuvasuhe] olekuks on määratud [Full-frame/Täiskaader].
 • Kui kasutate kärpimisinfoga RAW-kujutiste töötlemiseks kaamerat, siis ei salvestata JPEG- ja HEIF-pilte kärbitud suurusega (). Sellisel juhul on RAW-töötluse tulemuseks kärpimisinfoga JPEG- või HEIF-pildid.

Märkus

 • Ekraanil kuvatakse teie määratud kuvasuhet tähistavad jooned.

Shutter release time lag (Katiku vabastuse viide)

Üldjuhul juhib kaamera pildistamist nii, et katiku vabastuse viide on konstantne ja ühtlane, kuid kui valite [Shortened/Lühendatud], siis saate selle juhtimismeetodi keelata, et lühendada katiku vabastuse viidet.

 • : Standard (Standardne)
 • : Shortened (Lühendatud)

Hoiatus

 • Katiku vabastuse viide sõltub võttetingimustest, objektiivi tüübist, avaarvust ning teistest teguritest.

Audio compression (Heli tihendamine)

Määrab heli tihendamise viisi video salvestamisel. [Disable/Keela] tagab kõrgema helikvaliteedi kui tihendamise kasutamisel, kuid failid jäävad suuremad.

 • ON (SEES): Enable (Luba)
 • OFF (VÄLJAS): Disable (Keela)

Hoiatus

 • Määranguga [Disable/Keela] salvestatud videote töötlemine ning seejärel nende tihendamisega salvestamine tihendab ka heli.
 • Kui funktsioon [Movie rec. size/Video salvestusformaat] on seatud olekusse Full HD29,97 ksIPB (vähe mälu kasutav)(NTSC) või Full HD25,00 ksIPB (vähe mälu kasutav)(PAL), siis tihendatakse heli isegi siis, kui valitud on [Disable/Keela].

Default Erase option (Kustutamise vaikesuvand)

Teil on võimalik määrata, milline valik on kustutusmenüüs () vaikimisi valitud, kui vajutate pildi taasesitusel või pildi kontrollimisel pärast võtet nupule Kustuta.

Kui valite muu valiku kui [Cancel/Tühista], siis saate vajutada piltide kiiremaks kustutamiseks lihtsalt SET.

 • Tühista: [Cancel] selected (Valitud on [Cancel/Tühista])
 • Kustuta: [Erase] selected (Valitud on [Erase/Kustuta])
 • RAW: [EraseRAW] selected (Valitud on [EraseRAW/Kustuta RAW])
 • J/H: [Erase non-RAW] selected (Valitud on [Erase non-RAW/Kustuta mitte-RAW])

Hoiatus

 • Kui valitud on muu määrang kui [Cancel/Tühista], siis olge piltide kogemata kustutamise vältimiseks ettevaatlik.

Av setting without lens (Ava määramine ilma objektiivita)

Saate määrata, kas avaarvu saab valida, kui kaameraga pole objektiivi ühendatud.

 • OFF (VÄLJAS): Disable (Keela)
 • ON (SEES): Enable (Luba)

  Avaarvu saab määrata isegi siis, kui kaameraga pole objektiivi ühendatud. See on mugav juhul, kui soovite valmistuda võtteks ning olete juba otsustanud millist avaarvu kasutada.

Release shutter w/o lens (Katiku vabastamine ilma objektiivita)

Saate määrata, kas fotode tegemine võ videote salvestamine on võimalik ilma ühendatud objektiivita.

 • OFF (VÄLJAS): Disable (Keela)
 • ON (SEES): Enable (Luba)

[Kasutusmäärangud7]

Retract lens on power off (Objektiivi tagasitõmbamine toite väljalülitamisel)

Saate määrata kaamera toitelüliti lülitamisel STM-objektiivi (nt RF35mm F1.8 Macro IS STM) automaatse tagasitõmbamise.

 • ON (SEES): Enable (Luba)
 • OFF (VÄLJAS): Disable (Keela)

Hoiatus

 • Toite automaatsel väljalülitamisel ei liigu objektiiv tagasi.
 • Enne objektiivi eemaldamist veenduge, et see oleks tagasi tõmbunud.

Märkus

 • Määranguga [Enable/Luba] aktiveeritakse see funktsioon sõltumata objektiivi teravustamisrežiimi lüliti asendist (AF või MF).

Add IPTC information (IPTC-info lisamine)

IPTC (International Press Telecommunications Council) info lisamisel kaamerasse programmist EOS Utility (EOS-tarkvara) võimaldab salvestada (lisada) selle info võtte ajal JPEG-/HEIF-/RAW-fotodele. See on kasulik failihaldusel ja teiste IPTC-infot kasutavate funktsioonide puhul.

Juhised IPTC-info kaamerasse salvestamiseks ning salvestatava info üksikasjad leiate EOS Utility kasutusjuhendist.

 • OFF (VÄLJAS): Disable (Keela)
 • ON (SEES): Enable (Luba)

Hoiatus

 • IPTC-infot ei lisata videote salvestamisel.

Märkus

 • Taasesituse ajal on võimalik kontrollida, kas IPTC-info lisati.
 • Piltidel oleva IPTC-info kontrollimiseks on võimalik kasutada programmi Digital Photo Professional (EOS-tarkvara).
 • Kaamerasse salvestatud IPTC-infot ei kustutata, kui valite [Kasutusmäärangud: Clear all Custom Func. (C.Fn)/Kasutusmäärangud: Lähtesta kõik kasutusmäärangud (C.Fn)] (), kuid määranguks valitakse [Disable/Keela].

[Kasutusmäärangud8]

Clear all Custom Func. (C.Fn) (Lähtesta kõik kasutusmäärangud (C.Fn))

[Kasutusmäärangud: Clear all Custom Func. (C.Fn)/Kasutusmäärangud: Lähtesta kõik kasutusmäärangud (C.Fn)] valimisel lähtestatakse kõik kasutusmäärangud algolekusse, v.a järgmised funktsioonid.

 • Customize buttons (Nuppude kohandamine)
 • Customize dials (Valijate kohandamine)
 • Reaalajavaate võtterežiim / video salvestamineswitching (Video/Reaalajavaate võtterežiim) (Reaalajavaate võtterežiim / video salvestamine vahetamine (Video/Reaalajavaate võtterežiim))
 • NutivalijaSmart controller (Smart controller Nutivalija)

Märkus

 • Funktsioonidega [Kasutusmäärangud: Customize buttons/Kasutusmäärangud: Nuppude kohandamine] ja [Kasutusmäärangud: Customize dials/Custom Functions: Valijate kohandamine] seadistatud määrangute lähtestamiseks valige [Custom Functions: Clear customized settings/Custom Functions: Lähtesta kohandatud määrangud].
 • Funktsioonide [Kasutusmäärangud: AE Microadjustment/Kasutusmäärangud: Säri peenseadistus] ja [Kasutusmäärangud: FE Microadjustment/Custom Functions: Välgu säri peenseadistus] määrangud seatakse olekusse [Disable/Keela], kuid neid ei kustutata [Custom Functions: Clear all Custom Func. (C.Fn)/Kasutusmäärangud: Lähtesta kõik kasutusmäärangud (C.Fn)] valimisel. Arvestage, et kuigi funktsiooniga [Kasutusmäärangud: Add IPTC information/Custom Functions: IPTC-info lisamine] lisatud andmed jäävad alles, seatakse määrang olekusse [Disable/Keela].