Korduvsäritus

Korduvsäritusega (2–9) pildistamisel liidetakse jäädvustatud võtted üheks pildiks.

 1. Valige [Võtted: Multiple exposure/Võtted: Korduvsäritus].

 2. Valige [Multiple exposure/Korduvsäritus].

  • Tehke valik, seejärel vajutage SET.
  • Korduvsäritusega võtterežiimist väljumiseks valige [Disable/Keela].
  • On:Func/Ctrl (Sees: Funk./Juht.)

   Mugav korduvsärituse järk-järgulisel salvestamisel, sest saate kontrollida tulemust. Sarivõtte ajal väheneb sarivõtte kiirus suurel määral.

  • On:ContShtng (Sees: Sarivõte)

   Kasutatakse liikuvate võtteobjektide sarivõttega korduvsärituseks. Sarivõte on võimalik, kuid pildistamise ajal on järgmised toimingud keelatud: menüü kuvamine, pildi kontrollimine pärast jäädvustamist, piltide taasesitus ning viimase pildi tagasivõtmine ().

   Arvestage, et liitmiseks kasutatavad üksikvõtteid ei säilitata ning ainult korduvsäritusega pilt salvestatakse.

 3. Määrake [Multi-expos ctrl/Korduvsärituse juhtimine].

  • Tehke liitmisvalik, seejärel vajutage SET.
  • Additive (Liitev)

   Iga jäädvustatud võtte säri lisatakse kumulatiivselt. Määrake sõltuvalt määrangust [No. of exposures/Särituste arv] negatiivne säri nihe. Järgige säri nihke ulatuse määramiseks neid üldjuhiseid.

   Säri nihke määramise juhend korduvsärituste arvu alusel

   Kaks säritust: –1 ühik, kolm säritust: –1,5 ühikut, neli säritust: –2 ühikut

  • Average (Keskmestav)

   Põhinedes määrangul [No. of exposures/Särituste arv] määratakse korduvsäritusega võtetel negatiivne säri nihe automaatselt. Kui teete samast stseenist mitu korduvsäritusega võtet, siis reguleeritakse võtteobjekti tausta standardsärituse saavutamiseks automaatselt.

  • Bright (Hele)/Dark (Tume)

   Baaspildi ning lisatavate piltide heledust (või tumedust) võrreldakse samas kohast ning heledad (või tumedad) kohad jäetakse alles. Osad kattuvad värvid võivad seguneda, sõltuvalt piltide suhtelisest heledusest (või tumedusest).

 4. Määrake [No. of exposures/Särituste arv].

  • Valige särituste arv, seejärel vajutage SET.
 5. Määrake salvestatavad pildid.

  • Kui soovite salvestada kõik üksiksäritusega pildid ja ning korduvsäritusega pildi, siis valige [All images/Kõik pildid] ning vajutage SET.
  • Kui soovite salvestada ainult korduvsäritusega pildi, siis valige [Result only/Ainult tulemus] ning vajutage SET.
 6. Määrake [Continue Mult-exp/Korduvsärituse jätkamine].

  • Tehke valik, seejärel vajutage SET.
  • Määranguga [1 shot only/Ainult 1 võte] tühistatakse korduvsäritusega võtted automaatselt pärast pildistamise lõpetamist.
  • Määranguga [Continuously/Pidev] kasutatakse korduvsäritusega võtterežiimi niikaua, kuni punktis 2 määratakse [Disable/Keela].
 7. Pildistage esimene säritus.

  • Kui määratud on [On:Func/Ctrl / Sees: Funk./Juht.], siis kuvatakse jäädvustatud pilt.
  • Ikoon [Korduvsäritus] vilgub.
  • Allesolevate särituste arvu kuvatakse ekraanil (1).
  • Nupule Taasesitus vajutamisel saate vaadata jäädvustatud pilti ().
 8. Pildistage teised säritused.

  • Senini jäädvustatud pildid kuvatakse liidetult. Ainult pildi kuvamiseks vajutage korduvalt nuppu INFO.
  • Pärast määratud arvu särituste tegemist korduvsäritusega võtted lõpetatakse.

Märkus

 • Funktsiooni [On:Func/Ctrl / Sees: Funk./Juht.] kasutamisel saate vajutada nupule Taasesitus, et kontrollida senini tehtud korduvsärituse pilti või kustutada eelmise korduvsärituse pildi ().
 • Korduvsäritusega pildi võtteinfoks määratakse viimasena jäädvustatud võtte info.

Hoiatus

 • Korduvsärituse puhul võib sõltuvalt võtteobjektidest ja -tingimustest jääda pildil näha pildimüra, värvinihked või ribad.
 • Korduvsäritusega võtetel on särituste arvu suurenemisel ka müra, ebaregulaarsed värvid, triibud jne rohkem märgatavad.
 • Korduvsäritusega võtterežiim tühistatakse, kui lülitate toitelüliti asendisse Toide väljas või vahetate akut või kaarte.
 • Korduvsäritusega pildistamine tühistatakse, kui valite võtterežiimiks [Kohandatud võtterežiim 1]/[Kohandatud võtterežiim 2]/[Kohandatud võtterežiim 3]/[Videod].
 • Kui ühendate kaamera arvutiga, siis korduvsäritusega võtted ei ole võimalikud. Kui ühendate kaamera võtte ajal arvutiga, siis korduvsäritusega võtterežiim lõpetatakse.

Korduvsärituse liitmine kaardile salvestatud JPEG-pildiga

Saate valida korduvsäritusega võtte esimeseks särituseks kaardile salvestatud JPEG-pildi. Valitud JPEG-pilt jääb alles ja seda ei muudeta.

 1. Valige [Select image for multi. expo./Korduvsärituse pildi valimine].

 2. Valige esimese võtte pilt.

  • Kasutage esimese pildi valimiseks valijat Kiirvalikuketas 1, seejärel vajutage SET.
  • Valige [OK].
  • Ekraani alaosas kuvatakse valitud pildi failinumber.
 3. Pildistage.

  • Pärast esimese võtte pildi valimist väheneb määranguga [No. of exposures/Särituste arv] määratud allesolevate särituste arv 1 võrra.

Valitavad pildid

Saate valida JPEG-pildi, mis on pildistatud sama vaatenurgaga kui esimene valitud JPEG-pilt.

 • Täiskaadri vaatenurgaga jäädvustatud pildid

  RF- või EF-objektiiviga ning funktsiooni [Võtted: FotodCropping/aspect ratio / Shooting: Fotod Kärpimis-/kuvasuhe] määranguga [Full-frame/Täiskaader] jäädvustatud pildid

 • APS-C vaatenurgaga jäädvustatud pildid

  RF- või EF-objektiiviga ning funktsiooni [Võtted: FotodCropping/aspect ratio / Shooting: Stills Kärpimis-/kuvasuhe] määranguga [1.6x (crop)/1,6x (kärpimine)] jäädvustatud pildid või EF-S-objektiiviga jäädvustatud pildid

Hoiatus

 • Järgmisi pilte ei saa valida.

  • RAW- või HEIF-pildid
  • Suurusega Keskmine/ Väike 1/ Väike 2 JPEG-pildid
  • Pildid, mille [Võtted: FotodCropping/aspect ratio / Shooting: Stills Kärpimis-/kuvasuhe] määranguks on valitud muu kui [Full-frame/Täiskaader] või [1.6x (crop)/1,6x (kärpimine)]
  • Teiste kaamerate pildid
 • Kuvada võidakse pildid, mida ei saa liita.

Märkus

 • Samuti võite valida korduvsäritusega võtte jaoks JPEG-kujutise.
 • Pildivaliku tühistamiseks valige [Deselect img/Tühista pildi valik].
 • Esimese pildi värviruumi rakendatakse ka järgmistele piltidele.

Korduvsärituste kontrollimine ja kustutamine võtte ajal

Senini tehtud korduvsäritusega pildi kuvamiseks, särituse ning piltide liitmise kontrollimiseks võite vajutada enne määratud arvu võtete tegemist nupule Taasesitus (kui määratud on [On:Func/Ctrl / Sees: Funk./Juht.], kuid mitte määranguga [On:ContShtng/Sees: Sarivõte]).

Kui vajutate nupule Kustuta, siis kuvatakse korduvsäritusega võtetel võimalikud toimingud.

Valik Kirjeldus
Tagasi eelmisse menüüsse Kuvatakse uuesti enne nupu Kustuta vajutamist kuvatud menüü.
Võta viimane pilt tagasi Kustutab viimasena tehtud võtte (võimaldades selle uuesti pildistamisega asendada). Allesolevate särituste arv suureneb 1 võrra.
Salvesta ja välju

Määranguga [Save source imgs: All images/Salvesta originaalpildid: kõik pildid] salvestatakse enne väljumist kõik üksiksärituse pildid ning hetkeseisuga loodud korduvsäritusega pilt.

Määranguga [Save source imgs: Result only/Salvesta originaalpildid: ainult tulemus] salvestatakse enne väljumist ainult liidetud korduvsäritusega pilt.

Välju ilma salvestamata Korduvsäritusega võtterežiim lõpetatakse ning režiimist väljutakse ilma pilti salvestamata.

Hoiatus

 • Korduvsäritusega võtterežiimi ajal saate taasesitada ainult korduvsärituse pilte.

VeaotsingKKK

 • Kas pildikvaliteedile on seatud piiranguid?

  Korduvsäritusega pildid jäädvustatakse JPEG [Suur: pildikvaliteet 8]-piltidena. Isegi kui [Võtted: Img type/size / Shooting: Pildi tüüp/suurus] on seatud ainult RAW peale, siis jäädvustatakse JPEG [Suur: pildikvaliteet 8]-pildid.

 • Kas kaardile salvestatud pilte saab liita?

  Funktsiooniga [Select image for multi. expo./Korduvsärituse pildi valimine] on võimalik valida esimese särituse pilt kaardile salvestatud piltide hulgast (). Arvestage, et liita ei ole võimalik mitut kaardile salvestatud pilti.

 • Kuidas korduvsärituse failid nummerdatakse?

  Kui kaamera on määratud salvestama kõik pildid, siis antakse liidetud korduvsäritusega pildile järgmine failinumber pärast korduvsärituse viimase võtte failinumbrit.

 • Kas automaatne väljalülitamine toimub ka korduvsäritusega võttel?

  Korduvsärituse ajal toite automaatne väljalülitamine ei tööta. Enne korduvsäritusega võtte alustamist arvestage sellega, et automaatne väljalülitamine aktiveeritakse automaatselt funktsiooni [Auto power off/Automaatne väljalülitamine] määranguga [Seadistamine: Power saving/Seadistamine: Energiasääst] määratud aja möödumisel, mis tühistab korduvsäritusega võtte.