Ohutusjuhised

Toote ohutuks kasutamiseks lugege need juhised kindlasti läbi.

Järgige neid juhiseid toote kasutaja või teiste vigastamise vältimiseks.

HoiatusHOIATUS!
Tähistab hoiatusi, mille eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.
 • Hoidke toodet väikelastele kättesaamatus kohas.

  Rihma sattumine inimese kaela ümber võib põhjustada lämbumist.

  Kaamerate või lisavarustuse osad või nendega kaasasolevad esemed on allaneelamisel ohtlikud. Allaneelamisel pöörduge kohe arsti poole.

 • Kasutage tootega ainult selles Põhjalikus juhendis loetletud toiteallikaid.
 • Ärge üritage toodet koost lahti võtta või ümber ehitada.
 • Ärge põrutage toodet või jätke seda vibreerivasse keskkonda.
 • Ärge puudutage väljapaistvaid seesmisi osi.
 • Ebaharilikel asjaoludel, nt suitsu või imelike lõhnade tekkel, lõpetage toote kasutamine.
 • Ärge kasutage toote puhastamiseks orgaanilisi lahusteid, näiteks alkoholi, benseeni või värvilahusteid.
 • Toode ei tohi saada märjaks. Ärge sisestage tootesse võõrkehi või vedelikke.
 • Ärge kasutage toodet tuleohtlike gaaside läheduses.

  See võib põhjustada elektrilöögi, plahvatuse või tulekahju.

 • Ärge puudutage seinapistikupesaga ühendatud toodet äikese ajal.

  See võib põhjustada elektrilöögi.

 • Akulaadija või võrgutoite adapteri kasutamisel järgige järgmisi juhiseid.

  • Pühkige regulaarselt tolm toitepistiku ja seinapistikupesa ümbrusest kuiva riidelapiga ära.
  • Ärge sisestage toote pistikut või eemaldage seda märgade kätega.
  • Ärge kasutage toodet, kui toitepistik pole täielikult seinapistikupessa sisestatud.
  • Toitepistik ja kontaktid ei tohi määrduda ning puutuda kokku metallist esemetega.
  • Ärge puudutage seinapistikupesaga ühendatud akulaadijat või võrgutoite adapterit äikese ajal.
 • Ärge katke toodet kasutuse ajal või vahetult pärast kasutust, kui see on veel soe, riidega või teiste materjalidega.
 • Ärge jätke toodet toiteallikaga pikaks ajaks ühendatuks.
 • Ärge laadige patareisid/akusid väljaspool temperatuurivahemikku 5-40 °C.

  See võib põhjustada elektrilöögi, plahvatuse või tulekahju.

 • Kasutamisel ei tohiks toode olla pika aja jooksul vastu sama kehaosa.

  See võib põhjustada madala temperatuuri põletusi, k.a nahapunetust ja -ärritust, isegi kui toode ei tundu kuum.

 • Järgige kõiki juhiseid toote väljalülitamiseks kohtades, kus selle kasutamine on keelatud.

  Selle eiramine võib põhjustada teiste seadmete rikkeid seoses elektromagnetkiirgusega ning põhjustada isegi õnnetusi.

EttevaatustETTEVAATUST!
Järgige alltoodud hoiatusi. Vastasel korral võib tekkida kehavigastuste või varakahjustuste oht.
 • Ärge vaadake kaua läbi pildinäidiku.

  See võib põhjustada merehaigusele omaseid sümptomeid. Sellisel juhul lõpetage kohe toote kasutamine ning puhake veidi enne kasutamise jätkamist.

 • Ärge jätke toodet väga madala või kõrge temperatuuriga kohta.

  Toode võib minna väga kuumaks/külmaks ning põhjustada puudutamisel põletusi või vigastusi.

 • Rihm on mõeldud ainult kehal kasutamiseks. Toode võib saada viga kui riputate selle rihma abil konksu külge või teiste objektide külge. Samuti ärge raputage toodet või põrutage seda tugevalt.
 • Ärge rakendage objektiivi suhtes jõudu või lööge seda teiste esemetega.

  See võib põhjustada vigastusi või vigastada toodet.

 • Kui teil tekib toote kasutamise ajal või pärast seda tavatuid nahaärritusi, siis lõpetage toote kasutamine ning pöörduge nõu saamiseks arsti poole.
 • Ärge puudutage kaarti kohe pärast pikaajalist kasutamist.

  Kaart võib olla väga kuum ning põhjustada põletusi.

 • Kui liidesekaas on avatud, siis ärge puudutage kaamera kasutamise ajal liidest või seda ümbritsevat ala kaua.

  See võib põhjustada madala temperatuuri põletusi.