Toimingud veateadete puhul

Kui tekib tõrge, siis ühte alltoodud juhistest järgides saate kuvada vea andmed. Seejärel järgige selles peatükis toodud juhiseid ning likvideerige vea põhjus.

 • Menüüs [View info/Info kuvamine] vajutage SET.
 • Valige menüüst [Wi-Fi on/Wi-Fi sees] valik [Error details/Vea andmed].

Vastavasse jaotisse liikumiseks klõpsake järgmistel veanumbritel.

11 12
21 22 23
41 43 44 45 46 47 48
61 63 64 65 66 67 68 69
91
121 125 126 127
151 152

Märkus

 • Vea korral kuvatakse [Err**/Viga**] menüü [Wi-Fi/Bluetooth connection / Wi-Fi-/Bluetooth-ühendus] paremas ülanurgas. See kaob kui kaamera toitelüliti lülitada asendisse Toide väljas.

11: Connection target not found (Ühenduse sihtkohta ei leitud)

 • Kas [Nutitelefon] puhul rakendus Camera Connect toimib?

  • Looge ühendus rakenduse Camera Connect abil ().
 • Kas [Arvuti] puhul rakendus EOS Utility toimib?

  • Käivitage EOS Utility ja proovige uuesti ühendada ().
 • Kas kaamera ja pääsupunkt kasutavad autentimiseks sama krüpteerimisvõtit?

  • See viga tekib siis, kui krüpteerimisvõtmed ei ühildu ning autentimise meetodiks on [Open system/Avatud süsteem].

   Kontrollige suur- ja väiketähti ning veenduge, et kaameras oleks määratud õige autentimise krüpteerimisvõti ().

12: Connection target not found (Ühenduse sihtkohta ei leitud)

 • Kas sihtseade ja pääsupunkt on lülitatud sisse?

  • Lülitage sihtseade ja pääsupunkti sisse, seejärel oodake hetk. Kui ühendust ei saa jätkuvalt luua, siis viige uuesti läbi ühenduse loomise toiminguid.

21: No address assigned by DHCP server (DHCP-server pole aadressi määranud)

Mida kontrollida kaameras

 • Kaameras on IP-aadressi määranguks seatud [Auto setting/Automaatne määramine]. Kas see on õige määrang?

  • Kui DHCP-serverit ei kasutata, siis seadistage määrangud pärast IP-aadressi määramist kaameras olekusse [Manual setting/Käsitsi määrang] ().

Mida kontrollida DHCP-serveris

 • Kas DHCP-serveri toide on lülitatud sisse?

  • Lülitage DHCP-server sisse.
 • Kas DHCP-serveris on määratud piisavalt aadresse seadmetele sidumiseks?

  • Suurendage võimalike aadresside arvu DHCP-serveris.
  • Kasutatavate DHCP-serveri aadresside arvu vähendamiseks eemaldage võrgust seadmed, mida te ei kasuta.
 • Kas DHCP-server toimib korrektselt?

  • Kontrollige DHCP-serveri määranguid ning veenduge, et see toimib DHCP-serverina.
  • Vajadusel küsige võrguadministraatorilt, kas DHCP-server on saadaval.

22: No response from DNS server (DNS-server ei vasta)

Mida kontrollida kaameras

 • Kaameras on DNS-aadressi määranguks seatud [Manual setting/Käsitsi määramine]. Kas see on õige määrang?

  • Kui DNS-serverit ei kasutata, siis määrake kaamera DNS-aadressi määrang olekusse [Disable/Keela] ().
 • Kas kaameras vastab DNS-serveri IP-aadress tegelikule serveri aadressile?

  • Seadistage kaameras olev IP-aadress vastama DNS-serveri tegelikule aadressile (, ).

Mida kontrollida DNS-serveris

 • Kas DNS-serveri toide on lülitatud sisse?

  • Lülitage DNS-server sisse.
 • Kas DNS-serveri määrangud on IP-aadresside ja vastavate nimede jaoks õiged?

  • Kontrollige DNS-serveris, et IP-aadressid ning vastavad nimed oleks õigesti sisestatud.
 • Kas DNS-server toimib korrektselt?

  • Kontrollige DNS-serveri määranguid ning veenduge, et see toimib korrektselt DNS-serverina.
  • Vajadusel küsige võrguadministraatorilt, kas DNS-server on saadaval.

Mida kontrollida võrgus

 • Kas kasutatavas võrgus on marsruuter või sarnane seade, mis toimib lüüsina?

  • Vajadusel küsige võrguadministraatorilt võrgulüüsi aadress ning määrake see kaameras (, ).
  • Kontrollige, et lüüsi aadressi määrang on sisestatud õigesti kõikides võrguseadmetes, k.a kaamera.

23: Device with same IP address exists on selected network (Valitud võrgus on sama IP-aadressiga seade)

 • Kas kaamera võrgus kasutab teine seade sama IP-aadessi kui kaamera?

  • Muutke kaamera IP-aadressi, et vältida võrgus kahe samasuguse aadressi kasutamist. Samuti võite muuta teise seadme IP-aadressi, millel on sama aadress.
  • Kui DHCP-serverit kasutavas võrgukeskkonnas on kaamera IP-aadress seatud määranguga [Manual setting/Käsitsi määramine], siis muutke määranguks [Auto setting/Automaatne määramine] ().

Märkus

 • Reageerimine veateadetele 21–23

 • Kui proovite lahendada veateateid numbritega 21–23, siis kontrollige ka järgmisi punkte.

  Kas kaamera ja pääsupunkt kasutavad autentimiseks sama parooli?

  • See viga tekib siis, kui paroolid ei ühildu ning autentimise meetodiks on määratud [Open system/Avatud süsteem]. Kontrollige suur- ja väiketähti ning veenduge, et kaameras oleks määratud õige autentimise parool ().

41: Cannot connect to FTP server (FTP-serveriga ei õnnestu ühendust luua)

Mida kontrollida kaameras

 • Kaamera puhverserveri määrang on olekus [Enable/Luba]. Kas see on õige määrang?

  • Kui puhverserverit ei kasutata, siis määrake kaamera puhverserveri määrang olekusse [Disable/Keela] ().
 • Kas kaamera määrangud [Address setting/Aadressimäärang] ja [Port No./Pordi number] ühtivad vastavate puhverserveri määrangutega?

  • Seadistage kaamera puhverserveri aadress ja pordi number ühtima puhverserveri vastavate määrangutega ().
 • Kas kaamera puhverserveri määrangud on õigesti DNS-serveris määratud?

  • Kontrollige, et puhverserveri [Address/Aadress] oleks õigesti DNS-serveris määratud.
 • Kas kaameras vastab FTP-serveri IP-aadress tegelikule serveri aadressile?

  • Seadistage kaameras olev IP-aadress vastama FTP-serveri tegelikule aadressile ().
 • Kas kaamera ja pääsupunkt kasutavad autentimiseks sama krüpteerimisvõtit?

  • See viga tekib siis, kui krüpteerimisvõtmed ei ühildu ning autentimise meetodiks on [Open system/Avatud süsteem].

   Kontrollige suur- ja väiketähti ning veenduge, et kaameras oleks määratud õige autentimise krüpteerimisvõti ().

 • Kas kaameras vastab FTP-serveri [Port number setting/Pordinumbri määrang] FTP-serveri tegelikule pordi numbrile?

  • Seadistage sama pordi number (tavaliselt 21 FTP/FTPS puhul ja 22 SFTP puhul) kaameras ja FTP-serveris. Seadistage kaameras olev pordi number vastama FTP-serveri tegelikule pordi numbrile ().
 • Kas kaamera FTP-serveri määrangud on õigesti DNS-serveris määratud?

  • Kontrollige, et FTP-serveri [Server name/Serveri nimi] oleks õigesti DNS-serveris määratud. Kontrollige, et FTP-serveri [Server name/Serveri nimi] oleks õigesti kaameras määratud ().

Mida kontrollida FTP-serveris

 • Kas FTP-server toimib korrektselt?

  • Seadistage arvuti toimima FTP-serverina.
  • Vajadusel küsige oma võrguadministraatorilt FTP-serveri aadressi ja pordi numbrit, seejärel määrake need kaameras.
 • Kas FTP-server on sisse lülitatud?

  • Lülitage FTP-server sisse. Server võib olla seoses energiasäästufunktsiooniga lülitatud välja.
 • Kas kaameras vastab FTP-serveri IP-aadress ([Address/Aadress] all) tegelikule serveri aadressile?

  • Seadistage kaameras olev IP-aadress vastama FTP-serveri tegelikule aadressile ().
 • Kas aktiveeritud on tulemüür või muu turvatarkvara?

  • Mõned turvaprogrammid kasutavad juurdepääsu piiramiseks FTP-serverile tulemüüri. Juurdepääsu lubamiseks FTP-serverile muutke tulemüüri määranguid.
  • FTP-serverile ligipääsuks määrake kaameras määrangu [Passive mode/Passiivrežiim] olekuks [Enable/Luba] ().
 • Kas proovite luua ühendust FTP-serveriga läbi lairiba-marsruuteri?

  • Mõned lairiba-marsruuterid kasutavad juurdepääsu piiramiseks FTP-serverile tulemüüri. Juurdepääsu lubamiseks FTP-serverile muutke tulemüüri määranguid.
  • FTP-serverile ligipääsuks määrake kaameras määrangu [Passive mode/Passiivrežiim] olekuks [Enable/Luba] ().

Mida kontrollida puhverserveris

 • Kas puhverserver on sisse lülitatud?

  • Lülitage puhverserver sisse.
 • Kas puhverserver toimib korrektselt?

  • Kontrollige puhverserveri määranguid ning veenduge, et see toimib puhverserverina.
  • Vajadusel küsige oma võrguadministraatorilt puhverserveri aadressimäärangut ja pordi numbrit, seejärel määrake need kaameras.

Mida kontrollida võrgus

 • Kas kasutatavas võrgus on marsruuter või sarnane seade, mis toimib lüüsina?

  • Vajadusel küsige võrguadministraatorilt võrgulüüsi aadress ning määrake see kaameras (, ).
  • Kontrollige, et lüüsi aadressi määrang on sisestatud õigesti kõikides võrguseadmetes, k.a kaamera.

43: Cannot connect to FTP server (FTP-serveriga ei õnnestu ühendust luua) Error code received from server. (Serverist võeti vastu veakood.)

Mida kontrollida puhverserveris

 • Kas puhverserver on sisse lülitatud?

  • Lülitage puhverserver sisse.
 • Kas puhverserver toimib korrektselt?

  • Kontrollige puhverserveri määranguid ning veenduge, et see toimib puhverserverina.
  • Vajadusel küsige oma võrguadministraatorilt puhverserveri aadressimäärangut ja pordi numbrit, seejärel määrake need kaameras.

Mida kontrollida võrgus

 • Kas kasutatavas võrgus on marsruuter või sarnane seade, mis toimib lüüsina?

  • Vajadusel küsige võrguadministraatorilt võrgulüüsi aadress ning määrake see kaameras (, ).
  • Kontrollige, et lüüsi aadressi määrang on sisestatud õigesti kõikides võrguseadmetes, k.a kaamera.

Mida kontrollida FTP-serveris

 • Kas maksimaalne FTP-serveri ühenduste arv on ületatud?

  • Lahutage osad võrguseadmed FTP-serveri küljest või suurendage maksimaalset ühendatavate seadmete arvu.

44: Cannot disconnect FTP server. (FTP-serveri ühendust ei õnnestu katkestada.) Error code received from server. (Serverist võeti vastu veakood.)

 • See viga tekib, kui kaameral ei õnnestu mingil põhjusel FTP-serveri ühendust katkestada.

  • Taaskäivitage FTP-server ja kaamera.

45: Cannot login to FTP server. (FTP-serverisse ei õnnestu sisse logida.) Error code received from server. (Serverist võeti vastu veakood.)

Mida kontrollida kaameras

 • Kas kaameras on [] määratud õigesti?

  • Kontrollige FTP-serverisse sisselogimise nime. Kontrollige suur- ja väiketähti ning veenduge, et kaameras oleks määratud õige sisselogimise nimi ().
 • Kas kaameras on [Login password/Sisselogimise parool] määratud õigesti?

  • Kontrollige suur- ja väiketähti ning veenduge, et kaameras oleks määratud õige sisselogimise parool ().

Mida kontrollida FTP-serveris

 • Kas FTP-serveri kasutajaõigused lubavad lugemist, kirjutamist ja juurdepääsu logidele?

  • Seadistage FTP-serveri kasutajaõigused nii, et need lubaks lugemist, kirjutamist ja juurdepääsu logidele.
 • Kas FTP-serveris edastamise sihtkohaks määratud kausta nimi on kirjutatud ASCII-tähemärkidega?

  • Kasutage kausta nime loomiseks ASCII-tähemärke.

46: For the data session, error code received from FTP server (Andmeseansi käigus võeti FTP-serverist vastu veakood)

Mida kontrollida FTP-serveris

 • Ühendust katkestati FTP-serveri poolt.

  • Taaskäivitage FTP-server.
 • Kas FTP-serveri kasutajaõigused lubavad lugemist, kirjutamist ja juurdepääsu logidele?

  • Seadistage FTP-serveri kasutajaõigused nii, et need lubaks lugemist, kirjutamist ja juurdepääsu logidele.
 • Kas kasutajaõigused lubavad juurdepääsu FTP-serveri sihtkaustale?

  • Seadistage FTP-serveri kasutajaõigused nii, et need lubaks juurdepääsu sihtkaustale ning võimaldaks salvestada sinna pilte.
 • Kas FTP-server on sisse lülitatud?

  • Lülitage FTP-server sisse. Server võib olla seoses energiasäästufunktsiooniga lülitatud välja.
 • Kas FTP-serveri kõvaketas on täis?

  • Suurendage saadaolevat ruumi kõvakettal.

47: Image file transfer completion not confirmed by FTP server (FTP-serveri ei kinnitanud pildifaili edastust)

 • See viga tekib, kui mingil põhjusel ei saa saatja FTP-serverist kinnitust, et pildifaili edastus lõppes.

  • Taaskäivitage FTP-server ja kaamera ning saatke pildid uuesti.

48: Security of the connection to the target server cannot be verified. (Sihtserveri ühenduse turvalisust ei saanud kinnitada.) If you trust this server and connect, set [Trust target server] to [Enable]. (Kui usaldate seda serverit ja soovite ühendada, siis määrake [Trust target server/Usalda sihtserverit] olekusse [Enable/Luba].)

 • See viga tekib siis, kui FTPS ühenduse loomisel ei õnnestu kinnitada sihtserveri ühenduse turvalisust.

  • Kontrollige, et sertifikaat oleks määratud õigesti.
  • Kui eelistate usaldada sihtserverit sertifikaadimääranguid arvestamata, siis muutke määrang [Trust target server/Usalda sihtserverit] olekusse [Enable/Luba].

61: Selected SSID wireless LAN network not found (Valitud SSID-ga juhtmeta kohtvõrku ei leitud)

 • Kas kaamera ja pääsupunkti antenni vahel on mõni blokeeriv takistus?

  • Liigutage pääsupunkti antenni nii, et see oleks kaamera poolt vaadates otse näha.

Mida kontrollida kaameras

 • Kas SSID-määrang kaameras vastab määrangule pääsupunktis?

  • Kontrollige pääsupunkti SSID-d ning seejärel määrake sama SSID kaameras ().

Mida kontrollida pääsupunktis

 • Kas pääsupunkt on lülitatud sisse?

  • Lülitage pääsupunkti toide sisse.
 • Kui kasutate filtreerimist MAC-aadresside alusel, siis kas kaamera MAC-aadress on salvestatud pääsupunkti?

  • Salvestage kaamera MAC-aadress pääsupunkti ().

63: Wireless LAN authentication failed (Juhtmeta kohtvõrgu autentimine ebaõnnestus)

 • Kas kaamera ja pääsupunkt kasutavad autentimiseks sama krüpteerimisvõtit?

  • Kontrollige suur- ja väiketähti ning veenduge, et kaameras oleks määratud õige autentimise krüpteerimisvõti ().
 • Kas kaamera ja pääsupunkt kasutavad autentimiseks sama parooli?

  • Kontrollige suur- ja väiketähti ning veenduge, et kaameras oleks määratud õige autentimise parool.
 • Kui kasutate filtreerimist MAC-aadresside alusel, siis kas kaamera MAC-aadress on salvestatud pääsupunkti?

  • Salvestage kaamera MAC-aadress pääsupunkti. Saate kontrollida MAC-aadressi [MAC address/MAC-aadress] ().

64: Cannot connect to wireless LAN terminal (Juhtmeta kohtvõrgu terminaliga ei saa ühendust)

 • Kas kaamera ja pääsupunkt kasutavad sama krüpteerimismeetodit?

  • Kaamera toetab järgmisi krüptimismeetodeid: WEP, TKIP ja AES ().
 • Kui kasutate filtreerimist MAC-aadresside alusel, siis kas kaamera MAC-aadress on salvestatud pääsupunkti?

  • Salvestage kaamera MAC-aadress pääsupunkti. Saate kontrollida MAC-aadressi [MAC address/MAC-aadress] ().

65: Wireless LAN connection lost (Juhtmeta kohtvõrgu ühendus kadus)

 • Kas kaamera ja pääsupunkti antenni vahel on mõni blokeeriv takistus?

  • Liigutage pääsupunkti antenni nii, et see oleks kaamera poolt vaadates otse näha.
 • Mingil põhjusel juhtmeta kohtvõrgu ühendus kadus ning ühendust ei saa taastada.

  • Võimalikud põhjused on järgmised: teine seade on koormanud pääsupunkti üle, läheduses kasutatakse mikrolaineahju või sarnast seadet (mis segab IEEE 802.11n/g/b (2,4 GHz sagedusriba) signaali) või vihm või niiskus segavad signaali vastuvõttu.

66: Incorrect wireless LAN password (Vale juhtmeta kohtvõrgu parool)

 • Kas kaamera ja pääsupunkt kasutavad autentimiseks sama krüpteerimisvõtit?

  • Kontrollige suur- ja väiketähti ning veenduge, et kaameras ja pääsupunktis oleks määratud õige autentimise krüpteerimisvõti ().

   Arvestage, et kui krüpteerimise autentimise meetodiks on määratud [Open system/Avatud süsteem], siis kuvatakse Error 41 (Viga 41) ().

67: Incorrect wireless LAN encryption method (Vale juhtmeta kohtvõrgu krüptimise meetod)

 • Kas kaamera ja pääsupunkt kasutavad sama krüpteerimismeetodit?

  • Kaamera toetab järgmisi krüptimismeetodeid: WEP, TKIP ja AES ().
 • Kui kasutate filtreerimist MAC-aadresside alusel, siis kas kaamera MAC-aadress on salvestatud pääsupunkti?

  • Salvestage kaamera MAC-aadress pääsupunkti. Saate kontrollida MAC-aadressi [MAC address/MAC-aadress] ().

68: Cannot connect to wireless LAN terminal (Juhtmeta kohtvõrgu terminaliga ei saa ühendust) Retry from the beginning. (Proovige uuesti alates algusest.)

 • Kas hoidsite pääsupunkti WPS (Wi-Fi Protected Setup)-nuppu all määratud aja?

  • Hoidke all WPS-nuppu niikaua, kui pääsupunkti kasutusjuhendis on nõutud.
 • Kas proovite luua ühendust pääsupunkti läheduses?

  • Proovige luua ühendus siis, kui mõlemad seadmed on üksteise levialas.

69: Multiple wireless LAN terminals have been found. (Leiti mitu juhtmeta kohtvõrgu terminali.) Cannot connect. (Ühendada ei saa.) Retry from the beginning. (Proovige uuesti alates algusest.)

 • Ühendust luuakse teiste pääsupunktide poolt funktsiooni WPS (Wi-Fi Protected Setup) nupuvajutusega ühendusrežiimis (PBC-režiim).

  • Oodake hetk enne kui loote ühenduse.

91: Other error (Muu viga)

 • Tekkis muu viga (veanumber pole 11 kuni 83).

  • Lülitage kaamera toitelülitist välja ja sisse.

121: Not enough free space on server (Serveris pole piisavalt vaba ruumi)

 • Sihtkohaks olevas veebiserveris pole piisavalt vaba ruumi.

  • Kustutage mittevajalikud pildid veebiserverist, kontrollige serveri vaba mälumahtu ning proovige saata andmeid uuesti.

125: Check the network settings (Kontrollige võrguseadeid)

 • Kas võrk on ühendatud?

  • Kontrollige võrguühenduse olekut.

126: Could not connect to server (Serveriga ei saa ühendust)

 • Teenust image.canon hooldatakse või see on ajutiselt hõivatud.

  • Proovige luua ühendus teenusega hiljem.

127: An error has occurred (Tekkis viga)

 • Kaamera ühendusel veebiteenusega tekkis muu probleem kui viga koodiga 121 kuni 126.

  • Proovige luua Wi-Fi-ühendus teenusega image.canon uuesti.

151: Transmission canceled (Edastus tühistati)

 • Automaatne pildiedastus katkes mingil põhjusel.

  • Automaatse pildiedastuse jätkamiseks lülitage kaamera toitelüliti asendisse Toide väljas ning seejärel asendisse Toide sees.

152: Card's write protect switch is set to lock (Kaardi kirjutuskaitse lüliti on lukustatud asendis)

 • Kas kaardi kirjutuskaitse lüliti on seatud lukustatud asendisse?

  • Nihutage kaardi kirjutuskaitse lüliti salvestusasendisse.