Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αντιμετωπίστε τυχόν προβλήματα όπως περιγράφεται παρακάτω.

Η εγκατάσταση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί σωστά

Windows

 • Εγκαταστήστε την εφαρμογή από έναν λογαριασμό διαχειριστή (για παράδειγμα, ορίζοντας τον τρέχοντα χρήστη σε [Computer administrator/Διαχειριστής υπολογιστή] ή [Administrator/Διαχειριστής]). Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση χωρίς δικαιώματα διαχειριστή. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση λογαριασμών διαχειριστή, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του υπολογιστή.

macOS

 • Η εγκατάσταση δεν είναι δυνατή, εκτός εάν χρησιμοποιείται λογαριασμός διαχειριστή. Συνδεθείτε ξανά χρησιμοποιώντας έναν λογαριασμό διαχειριστή. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση και τη χρήση λογαριασμών διαχειριστή, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του macOS.

Το EU δεν ξεκινά

 • Το EU δεν μπορεί να εκκινηθεί, όταν η μηχανή EOS 6D, 760D, 750D, 2000D, 1300D, M6, M5, M3, M10, ή M100 είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή με καλώδιο επικοινωνίας και η ρύθμιση Wi-Fi της μηχανής είναι ενεργοποιημένη. Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση Wi-Fi και συνδέστε ξανά τη μηχανή και τον υπολογιστή.
 • Το EU δεν μπορεί να εκκινηθεί όταν η μηχανή που έχει [Διαμόρφωση: Το μενού Επιλογή εφαρμογής σύνδ USB] έχει οριστεί σε [Εφαρμογή(ές) Canon για iPhone], ενώ έχει συνδεθεί στον υπολογιστή με το καλώδιο επικοινωνίας. Αποσυνδέστε το καλώδιο επικοινωνίας, αλλάξτε τη ρύθμιση σε [Εισαγ φωτογρ/Τηλεχειριστήριο], έπειτα επανασυνδέστε τη μηχανή και τον υπολογιστή.

Η συσκευή ανάγνωσης καρτών δεν αναγνωρίζει την κάρτα SD

 • Ανάλογα με τη συσκευή ανάγνωσης καρτών που χρησιμοποιείται, οι κάρτες SDXC μπορεί να μην ανιχνεύονται σωστά. Σε αυτήν την περίπτωση, συνδέστε τη μηχανή στον υπολογιστή με το καλώδιο επικοινωνίας και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τις εικόνες στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το EOS Utility.

Το EU και η μηχανή δεν επικοινωνούν

Windows

 • Κάντε κλικ στο εικονίδιο [EOS Utility] στη γραμμή εργασιών, επιλέξτε [Quit/Τερματισμός] και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο της επιφάνειας εργασίας [EOS Utility] για να εκκινήσετε το EU.

Windows/macOS

 • Το EU δεν θα λειτουργεί σωστά, εάν ο υπολογιστής δεν πληροί τις απαιτήσεις του συστήματος. Χρησιμοποιήστε το EU σε έναν υπολογιστή που πληροί τις απαιτήσεις συστήματος ().
 • Τοποθετήστε το καλώδιο επικοινωνίας πλήρως στη θύρα, στραμμένο προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι εσφαλμένες συνδέσεις μπορεί να προκαλέσουν σφάλματα και να προκαλέσουν ζημιά στη μηχανή ή στον υπολογιστή ().
 • Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή είναι ενεργοποιημένη ().
 • Το EU και η μηχανή ενδέχεται να μην επικοινωνούν σωστά με άλλα καλώδια εκτός από τα γνήσια καλώδια επικοινωνίας Canon για μηχανές EOS ().
 • Συνδέστε τη μηχανή απευθείας στον υπολογιστή με ένα καλώδιο επικοινωνίας. Μην συνδέετε τη μηχανή μέσω διανομέα, γεγονός που μπορεί να εμποδίσει την κανονική επικοινωνία μεταξύ του EU και της μηχανής.
 • Η κανονική επικοινωνία μπορεί να μην είναι δυνατή με πολλές συσκευές USB εκτός από το ποντίκι και το πληκτρολόγιο που είναι συνδεδεμένα στον υπολογιστή. Αν η μηχανή δεν επικοινωνεί κανονικά, αποσυνδέστε τις συσκευές USB εκτός από το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο.
 • Μην συνδέετε περισσότερες από μία μηχανές στον ίδιο υπολογιστή. Αυτό μπορεί να εμποδίσει την κανονική λειτουργία της μηχανής.
 • Μην συνδέετε τη μηχανή με τον υπολογιστή όσο εκτελείται η διαδικασία "Λήψης με διασύνδεση" με μια Μονάδα Ασύρματης Μεταφοράς Αρχείων (πωλείται χωριστά). Αυτό μπορεί να εμποδίσει την κανονική λειτουργία της μηχανής.
 • Η μηχανή δεν μπορεί να επικοινωνήσει με το EU, εκτός εάν η μπαταρία είναι επαρκώς φορτισμένη. Αντικαταστήστε με μία πλήρως φορτισμένη μπαταρία. Ορισμένες μηχανές μπορούν να τροφοδοτούνται με ρεύμα από οικιακή παροχή ρεύματος, χρησιμοποιώντας ένα αξεσουάρ (πωλείται χωριστά). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της μηχανής. Λάβετε υπόψη ότι ο υπολογιστής δεν φορτίζει τη μηχανή μέσω του καλωδίου επικοινωνίας.

Η επικοινωνία μεταξύ του EU και της μηχανής τερματίζεται

 • Σε ορισμένα περιβάλλοντα υπολογιστών, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης που θα σας ρωτά εάν θέλετε να συνεχίσετε την επικοινωνία με τη μηχανή, εάν δεν εκτελέσετε καμία ενέργεια ενώ η μηχανή και ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένα. Εάν συνεχίσετε να αφήνετε το σύστημα σε αδράνεια μετά από αυτό το μήνυμα, η επικοινωνία με τη μηχανή θα τερματιστεί αυτόματα και το EU θα κλείσει. Σε αυτήν την περίπτωση, θέστε τον διακόπτη λειτουργίας της μηχανής στη θέση OFF, στη συνέχεια, στη θέση ON, και κατόπιν εκκινήστε το EU.
 • Μην αφήνετε τον υπολογιστή να εισέλθει σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ενώ είναι συνδεδεμένος με τη μηχανή. Εάν ο υπολογιστής εισέλθει σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, μην αποσυνδέετε ποτέ το καλώδιο επικοινωνίας και πάντα να τον αφυπνίζετε ενώ αφήνετε τη μηχανή συνδεδεμένη. Ορισμένοι υπολογιστές δεν μπορούν να επανέλθουν σε κατάσταση λειτουργίας εάν το καλώδιο επικοινωνίας αποσυνδεθεί ενώ βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής. Για λεπτομέρειες σχετικά με την αναστολή λειτουργίας, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του υπολογιστή.

Οι μονάδες φλας που δεν είναι της Canon δεν ανάβουν κατά τη λήψη Άμεσης προβολής από απόσταση

 • Αν συνδέσετε στη μηχανή μια μονάδα φλας που δεν είναι της Canon για λήψη με Άμεση προβολή από απόσταση, ορίστε την επιλογή [Soft LV shooting/Ήσυχη λήψη ΑΠ] ή [Silent LV shoot/Αθόρυβη λήψη ΑΠ] στη μηχανή σε [Disable/Απενεργοποίηση].