Σύνδεση της μηχανής και του υπολογιστή

Για να μεταφέρετε εικόνες από τη μηχανή σας ή να φωτογραφίσετε από απόσταση, θα συνδέσετε τη μηχανή και τον υπολογιστή με ένα καλώδιο επικοινωνίας ή μέσω σύνδεσης LAN.

 • Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών μηχανής για λεπτομέρειες σχετικά με τις συνδέσεις με καλώδιο επικοινωνίας.
 • Συνιστάται η χρήση γνήσιου καλωδίου επικοινωνίας Canon.
 • Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της μηχανής ή του πομποδέκτη για λεπτομέρειες σχετικά με τις συνδέσεις LAN.

Επιβεβαίωση των ρυθμίσεων του υπολογιστή

Πριν ξεκινήσετε το EU, ελέγξτε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή ως εξής.

 1. Συνδέστε τη μηχανή σε έναν υπολογιστή με ένα καλώδιο επικοινωνίας.

 2. Ενεργοποιήστε τη μηχανή.

 3. Ελέγξτε τη ρύθμιση σύνδεσης.

  Windows 10

  • Επιλέξτε [Settings/Ρυθμίσεις] στο μενού Έναρξης, επιλέξτε [AutoPlay/Αυτόματη αναπαραγωγή] στο στοιχείο [Devices/Συσκευές], στη συνέχεια, επιβεβαιώστε ότι το αναπτυσσόμενο μενού κάτω από τη συνδεδεμένη μηχανή έχει οριστεί σε [Take no action/Να μην γίνεται καμία ενέργεια].

  macOS

  • Στην εφαρμογή [Image Capture] στον φάκελο [Applications/Εφαρμογές], κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο της μηχανής που είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή.
  • Επιβεβαιώστε ότι η επιλογή [Connecting this camera opens/Η σύνδεση αυτής της μηχανής ανοίγει] στο παράθυρο που εμφανίζεται έχει οριστεί σε [No application/Καμία εφαρμογή].
  • Αλλάξτε τη ρύθμιση όπως απαιτείται, εάν η τρέχουσα ρύθμιση είναι διαφορετική.
  • Αφού επιβεβαιώσετε ή διαμορφώσετε τη ρύθμιση, απενεργοποιήστε τη μηχανή.

Προετοιμασία για συνδέσεις LAN

Ελέγξτε τα παρακάτω πριν συνδέσετε τη μηχανή και τον υπολογιστή μέσω LAN.

 1. Εκκινήστε το EU πριν συνδέσετε τη μηχανή και τον υπολογιστή.

 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο [Pairing over Wi-Fi/LAN/Ζεύξη μέσω Wi-Fi/LAN].

  • Κάντε τα εξής.
  • Windows

   • Επιλέξτε [Yes/Ναι] μόλις εμφανιστεί αυτό το μήνυμα: [To connect to the camera via LAN, some Windows Firewall settings must be changed. Do you want to make these changes?/Για τη σύνδεση στη μηχανή μέσω LAN, ορισμένες ρυθμίσεις του Τείχους προστασίας των Windows πρέπει να αλλάξουν. Θέλετε να κάνετε αυτές τις αλλαγές?].

   macOS

   • Κάντε κλικ στο στοιχείο [Pairing over Wi-Fi/LAN/Ζεύξη μέσω Wi-Fi/LAN] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Yes/Ναι] μόλις εμφανιστεί αυτό το μήνυμα: [To connect to the camera via LAN, some Firewall settings must be changed. Do you want to make these changes?/Για τη σύνδεση στη μηχανή μέσω LAN, ορισμένες ρυθμίσεις του Τείχους προστασίας πρέπει να αλλάξουν. Θέλετε να κάνετε αυτές τις αλλαγές?].