Λειτουργίες του παραθύρου Άμεσης προβολής από απόσταση

Εστίαση με χρήση AF

Μπορείτε να ορίσετε τη μέθοδο AF, την περιοχή AF και άλλες λειτουργίες που χρησιμοποιούνται στη λήψη αυτόματης εστίασης.

 • Οι διαμορφώσιμες λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη μηχανή.

 • Για λεπτομέρειες σχετικά με τις προφυλάξεις AF και τις διαθέσιμες λειτουργίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της συνδεδεμένης μηχανής.

 1. Τοποθετήστε τον διακόπτη κατάστασης εστίασης του φακού στη θέση AF.

 2. Τοποθετήστε τον διακόπτη AF/MF στο παράθυρο λήψης στη θέση [AF].

 3. Επιλέξτε μέθοδο ή περιοχή AF.

  • Επιλέξτε από το πλαίσιο λίστας (1).
 4. Διαμορφώστε άλλες λειτουργίες.

  • Όταν εμφανίζεται το στοιχείο [Eye detection/Ανίχνευση ματιών], οι αντίστοιχες συνθήκες AF μπορούν να επιλεγούν από το πλαίσιο λίστας.
  • Για συνεχή AF όταν εμφανίζονται αυτές οι επιλογές, επιλέξτε [Continuous AF/Συνεχής AF] ή [Preview AF/Προεπισκόπηση AF] (2).
  • Για τη λειτουργία Servo AF ταινίας όταν εμφανιστεί αυτή η επιλογή, επιλέξτε [Movie Servo AF/Servo AF ταινίας].
  • Επιλέξτε [Subject tracking/Ιχνηλάτηση θέματος] (3), όταν εμφανιστεί, για να εμφανίσετε ένα πλαίσιο ιχνηλάτησης ([Πλαίσιο ιχνηλάτησης]) για το κύριο θέμα που ανιχνεύτηκε. Μπορείτε να ξεκινήσετε και να διακόψετε την ιχνηλάτηση με το [Έναρξη/διακοπή ιχνηλάτησης] (4).
  • Μπορείτε να ορίσετε συνθήκες για την αυτόματη επιλογή του κύριου θέματος προς ιχνηλάτηση στο πλαίσιο λίστας ανίχνευσης θέματος (5), όταν εμφανίζεται αυτή η επιλογή.
 5. Ρυθμίστε την εστιακή θέση.

  • Σύρετε το πλαίσιο μεγέθυνσης (7) ή κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εστιάσετε.
  • Μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τα σημεία AF, κάνοντας κλικ στο [Εμφανίζει/αποκρύπτει το σημείο AF] (8).
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή [ΟΝ/Ενεργοποίηση] (6).

  Προσοχή

  • Ορίστε το στοιχείο [Orientation linked AF point/Σημείο AF συνδεδεμένο με προσανατολισμό] σε [Same for both vert/horiz/Ίδιο για κατακόρυφο/οριζόντιο]. Η αυτόματη εστίαση ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά, όταν έχει οριστεί σε [Select separate AF points/Επιλογή χωριστών σημείων AF].

  Σημείωση

  • Η αυτόματη εστίαση συνεχίζεται, ακόμα και αν κάνετε διπλό κλικ σε ένα σημείο AF.
  • Για να διακόψετε τη λειτουργία AF, κάντε κλικ στην επιλογή [OFF/Απενεργοποίηση].

Χειροκίνητη εστίαση

Μπορείτε να εστιάσετε χειροκίνητα ενώ παρακολουθείτε μια μεγεθυμένη εικόνα στο [Remote Live View window/Παράθυρο Άμεσης προβολής από απόσταση].

 1. Τοποθετήστε τον διακόπτη κατάστασης εστίασης του φακού στη θέση AF.

 2. Ορίστε τον διακόπτη AF/MF στο παράθυρο λήψης σε [ΜF].

 3. Επιλέξτε [Live mode/Κατάσταση Άμεσης προβολής], [1-point AF/AF 1 σημείου], [Live 1-point AF/Ζωντανή AF 1 σημείου], ή [Spot AF/AF σημείου] από το πλαίσιο λίστας.

  • Αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Continuous AF/Συνεχής AF], εάν εμφανίζεται.
 4. Σύρετε το πλαίσιο μεγέθυνσης ([□], 1) στην περιοχή που θέλετε να μεγεθύνετε.

  • Το πλαίσιο μεγέθυνσης ([□]) μπορεί επίσης να μετακινηθεί, κάνοντας κλικ σε μια περιοχή στην οποία θέλετε να το μετακινήσετε.
 5. Κάντε κλικ στο [5x] ή [10x].

  • Η διαθέσιμη μεγέθυνση ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συνδεδεμένη μηχανή.
  • Η ενότητα που επιλέξατε στο βήμα 4 εμφανίζεται σε μεγέθυνση στο παράθυρο Προβολής Ζουμ.

  • Για να μετακινήσετε τη θέση προβολής στο παράθυρο Προβολής ζουμ, κάντε κλικ στα [Αριστερά], [Επάνω], [Κάτω], [Δεξιά]. Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε τη θέση προβολής σύροντας στο παράθυρο.
  • Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε μια μεγεθυμένη προβολή στο παράθυρο Προβολής ζουμ, κάνοντας διπλό κλικ στην περιοχή για μεγέθυνση στο βήμα 4.
  • Για να επιστρέψετε στο [Remote Live View window/Παράθυρο Άμεσης προβολής από απόσταση], κάντε διπλό κλικ στην εικόνα στο παράθυρο Προβολής ζουμ.
 6. Προσαρμόστε την εστίαση.

  1. Πιο κοντά
  2. Πιο μακριά
  • [Μεγάλη προσαρμογή, πιο κοντά], [Μεγάλη προσαρμογή, πιο μακριά]: Προσαρμογή κατά μεγάλη τιμή

  • [Μέση προσαρμογή, πιο κοντά], [Μέση προσαρμογή, πιο μακριά]: Προσαρμογή κατά μέση τιμή

  • [Μικρή προσαρμογή, πιο κοντά], [Μικρή προσαρμογή, πιο μακριά]: Προσαρμογή κατά μικρή τιμή

  • Το [Remote Live View window/Παράθυρο Άμεσης προβολής από απόσταση] ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο, ανάλογα με τις προσαρμογές σας.

Σημείωση

 • Υποστηρίζεται επίσης η εστίαση με βάση το πληκτρολόγιο.

  Βαθμός προσαρμογής Πιο κοντά Πιο μακριά
  Windows macOS Windows macOS
  Μεγάλη I Command+I O Command+O
  Μέση K Command+K L Command+L
  Μικρή < Command+< > Command+>
 • Μπορείτε να κάνετε κλικ στο [Εμφάνιση/απόκρυψη] για εναλλαγή μεταξύ εμφάνισης και απόκρυψης του πλαισίου μεγέθυνσης.

Έλεγχος του βάθους πεδίου και της έκθεσης

Μπορείτε να ελέγξετε το βάθος πεδίου και την έκθεση στο [Remote Live View window/Παράθυρο Άμεσης προβολής από απόσταση].

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή [ΟΝ/Ενεργοποίηση].

  • Η τιμή του διαφράγματος μειώνεται (προσομοίωση έκθεσης) στην τιμή που ορίστηκε στο παράθυρο λήψης ().

Ρύθμιση της ισορροπίας λευκού

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις παραμέτρους ισορροπίας λευκού στο [Remote Live View window/Παράθυρο Άμεσης προβολής από απόσταση]. Αυτή η ισορροπία λευκού μπορεί επίσης να αποθηκευτεί στη μηχανή.

 • Οι διαμορφώσιμες λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη μηχανή.
 • Για λεπτομέρειες σχετικά με τις διαθέσιμες λειτουργίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της συνδεδεμένης μηχανής.
 1. Εμφανίζει τη λίστα ισορροπίας λευκού.
 2. Η θερμοκρασία χρώματος μπορεί να εισαχθεί, όταν στη λίστα έχει επιλεγεί η ρύθμιση [Color Temperature/Θερμοκρασία χρώματος].
 3. Σας επιτρέπει να κάνετε κλικ σε μια περιοχή εικόνας (λευκό σημείο) ως βάση για την ισορροπία λευκού.
 4. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, εφαρμόζεται η τρέχουσα ισορροπία λευκού κατά τη λήψη. Εάν έχετε λάβει δείγμα από ένα λευκό σημείο, η ισορροπία λευκού αποθηκεύεται επίσης στη μηχανή ως προσωπική ισορροπία λευκού.
 5. Επιλέξτε έναν αριθμό που θα αντιστοιχίσετε στην προσωπική ισορροπία λευκού.
 6. Σας επιτρέπει να ονομάσετε τις προσωπικές ισορροπίες λευκού που θα αποθηκεύσετε.

Εμφάνιση ηλεκτρονικού επιπέδου

EOS-1D X Mark III1D X Mark II1D X1D C5Ds/5Ds R5D Mark IV5D Mark IIIR3R5R5 CR6R6 Mark IIR7R8R10R50R100R/RaRP6D Mark II6D7D Mark II90D80D77D760D800DM6 Mark IIM50 Mark IIM50

Μπορείτε να εμφανίσετε ένα ηλεκτρονικό επίπεδο στο [Remote Live View window/Παράθυρο Άμεσης προβολής από απόσταση], για να βεβαιωθείτε ότι η μηχανή βρίσκεται σε ευθεία.

 1. Κάντε κλικ στο [Ηλεκτρονικό επίπεδο] στο [Remote Live View window/Παράθυρο Άμεσης προβολής από απόσταση].

 2. Ελέγξτε εάν η μηχανή έχει κλίση.

  • Το κατακόρυφο επίπεδο ενδέχεται να μην εμφανίζεται, ανάλογα με τη συνδεδεμένη μηχανή.

   1. Οριζόντιο επίπεδο
   2. Επάνω μέρος μηχανής
   3. Κατακόρυφο επίπεδο
   4. Αναφορά κατακόρυφου επιπέδου
   5. Κατακόρυφη θέση μηχανής
   6. Αναφορά οριζόντιου επιπέδου
   7. Οριζόντια θέση μηχανής

   Οι οριζόντιοι δείκτες απέχουν 10° μεταξύ τους και οι κατακόρυφοι δείκτες απέχουν 5° μεταξύ τους.

  • Για να ισιώσετε τη μηχανή οριζόντια, ευθυγραμμίστε την ένδειξη οριζόντιας κλίσης της μηχανής και την οριζόντια αναφορά.
  • Για να ισιώσετε τη μηχανή κατακόρυφα, ευθυγραμμίστε την ένδειξη κατακόρυφης κλίσης της μηχανής και την κάθετη αναφορά.
  • Για να αποκρύψετε το επίπεδο, κάντε κλικ ξανά στο [Ηλεκτρονικό επίπεδο].

  Σημείωση

  • Το ηλεκτρονικό επίπεδο δεν εμφανίζεται κατά την εγγραφή ταινίας.
  • Ενδέχεται να εφαρμοστεί περιθώριο σφάλματος περίπου ±1°, ακόμα και όταν το επίπεδο υποδεικνύει ότι η μηχανή βρίσκεται σε ευθεία.
  • Η υπερβολική κλίση αυξάνει το περιθώριο σφάλματος του επιπέδου.

Αλλαγή των αναλογιών

Μπορείτε να αλλάξετε τις αναλογίες εικόνας κατά τη λήψη στατικών εικόνων.

 • Οι διαμορφώσιμες λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη μηχανή.
 • Για λεπτομέρειες σχετικά με τις προφυλάξεις και τις διαθέσιμες λειτουργίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της συνδεδεμένης μηχανής.
 1. Κάντε κλικ στο [Αναλογίες].

 2. Διαμορφώστε τη ρύθμιση.

  • Όταν εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη, ορίστε τις αναλογίες από τη λίστα.

   • Οι εικόνες JPEG περικόπτονται σύμφωνα με τις καθορισμένες αναλογίες.
   • Οι εικόνες RAW επισημαίνονται με τις αναλογίες, αλλά δεν περικόπτονται.
  • Όταν εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη, διαμορφώστε είτε το στοιχείο [Add aspect ratio information/Προσθήκη πληροφοριών αναλογιών] ή [Add cropping information/Προσθήκη πληροφοριών κοπής]. Κάντε κλικ στην επιλογή [Close/Κλείσιμο] μετά τη διαμόρφωση της ρύθμισης.

   • Οι εικόνες JPEG που καταγράφονται με διαμορφωμένη ρύθμιση [Add aspect ratio information/Προσθήκη πληροφοριών αναλογιών] έχουν περικοπεί στις καθορισμένες αναλογίες.
   • Οι εικόνες JPEG που καταγράφονται με διαμορφωμένη ρύθμιση [Add cropping information/Προσθήκη πληροφοριών κοπής] επισημαίνονται με τις αναλογίες, αλλά δεν περικόπτονται.
   • Οι εικόνες RAW που καταγράφονται με διαμορφωμένη οποιαδήποτε από τις δύο ρυθμίσεις επισημαίνονται με τις αναλογίες, αλλά δεν περικόπτονται.

Προσοχή

 • Για τη EOS 5D Mark IV, ορίστε την [Add cropping information/Προσθήκη πληροφοριών κοπής] σε [Off (default)/Απενεργοποίηση (προεπιλογή)], κατά τη διαμόρφωση της επιλογής [Add aspect ratio information/Προσθήκη πληροφοριών αναλογιών].
 • Δεν διατίθεται με φακό EF-S προσαρτημένο σε μηχανή EOS R3, R5, R5 C, R6, R/Ra, ή RP.
 • Τόσο οι εικόνες JPEG όσο και οι εικόνες RAW που καταγράφονται με EOS-1D X Mark III, 1D X Mark II, 1D X, 1D C, ή R3 επισημαίνονται με τις αναλογίες, αλλά δεν περικόπτονται.

Ρύθμιση εγγραφής ήχου

Μπορείτε να ορίσετε τη στάθμη εγγραφής ήχου για την εγγραφή ταινίας.

 • Η εγγραφή ήχου δεν μπορεί να ρυθμιστεί στην EOS 2000D ή 1300D.
 • Οι διαμορφώσιμες λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη μηχανή.
 • Για λεπτομέρειες σχετικά με τις προφυλάξεις και τις διαθέσιμες λειτουργίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της συνδεδεμένης μηχανής.
 1. Κάντε κλικ στο [Ταινία] στο παράθυρο λήψης.

 2. Κάντε κλικ στις [Settings/Ρυθμίσεις] στην περιοχή [Sound recording/Εγγραφή ήχου] του παραθύρου Άμεσης προβολής από απόσταση.

 3. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις όπως απαιτείται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο [Close/Κλείσιμο].

Λειτουργία προβολής με υπέρθεση

Μπορείτε να εμφανίσετε μια εικόνα αποθηκευμένη στον υπολογιστή σας επάνω από την τρέχουσα εικόνα στο παράθυρο [Remote Live View window/Παράθυρο Άμεσης προβολής από απόσταση]. Χρησιμοποιώντας αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να φωτογραφίζετε υπό την ίδια γωνία όπως και σε προηγούμενες εικόνες, κάτι που είναι χρήσιμο στη φωτογραφία του προϊόντος ή όποτε χρειάζεστε πολλές εικόνες που έχουν καταγραφεί υπό την ίδια γωνία. Οι εικόνες που φορτώνονται από τον υπολογιστή σας απλώς εμφανίζονται στην οθόνη και δεν περιλαμβάνονται σε νέες λήψεις.

 1. Επιλέξτε την καρτέλα [Compose/Σύνθεση] στο [Remote Live View window/Παράθυρο Άμεσης προβολής από απόσταση], στη συνέχεια, κάντε κλικ στο [Άνοιγμα] στην περιοχή [Overlay/Υπέρθεση].

 2. Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να ρυθμίσετε σε υπέρθεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο [Open/Άνοιγμα].

  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αρχεία σε αυτές τις μορφές για εικόνες υπέρθεσης: Εικόνες RAW από μηχανές Canon με επέκταση .CR2 ή .CR3 ή JPEG, HEIF, TIFF, BMP, ή εικόνες GIF.

   • Για εικόνες που έχουν υποστεί επεξεργασία στο Digital Photo Professional 4, η αρχική εικόνα εμφανίζεται ως εικόνα υπέρθεσης.
  • Η προβολή υπέρθεσης ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμα και με εικόνες σε υποστηριζόμενες μορφές αρχείων.
  • Η ρύθμιση [Show overlay image/Εμφάνιση εικόνας υπέρθεσης] επιλέγεται αυτόματα, και η επιλεγμένη εικόνα ρυθμίζεται σε υπέρθεση στο [Remote Live View window/Παράθυρο Άμεσης προβολής από απόσταση].

  • Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος, να περιστρέψετε ή να προσαρμόσετε τη διαφάνεια των εικόνων υπέρθεσης ().
 3. Μετακινήστε τη μηχανή ή το θέμα για να συνθέσετε τη λήψη.

  • Η προβολή υπέρθεσης δεν είναι διαθέσιμη στο παράθυρο Προβολής ζουμ.
  • Για να διαγράψετε την εικόνα υπέρθεσης, κάντε κλικ στο [Διαγραφή]. Για να διαγράψετε εικόνες υπέρθεσης όταν κλείσει το EU, ορίστε την επιλογή [Retain image overlays:/Διατήρηση υπερθέσεων εικόνας:] () σε [Until application is closed/Έως ότου κλείσει η εφαρμογή].

Μεγέθυνση/σμίκρυνση εικόνων υπέρθεσης

Οι εικόνες υπέρθεσης μπορούν να προβληθούν μεγεθυμένες ή σμικρυμένες.

 • Σύρετε το ρυθμιστικό μεγέθυνσης/σμίκρυνσης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

  • Μπορείτε επίσης να καταχωρίσετε απευθείας τις τιμές.
  • Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τη ρύθμιση κάνοντας κλικ στο ρυθμιστικό και, στη συνέχεια, πατώντας το πλήκτρο ή , ή χρησιμοποιώντας τον τροχό κύλισης για να ορίσετε μια τιμή.
  • Κάντε κλικ στο [Επαναφορά] για να επαναφέρετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Περιστροφή εικόνων υπέρθεσης

Μπορείτε να περιστρέψετε εικόνες υπέρθεσης.

 • Σύρετε το ρυθμιστικό περιστροφής προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

  • Μπορείτε επίσης να καταχωρίσετε απευθείας τις τιμές.
  • Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τη ρύθμιση κάνοντας κλικ στο ρυθμιστικό και, στη συνέχεια, πατώντας το πλήκτρο ή , ή χρησιμοποιώντας τον τροχό κύλισης για να ορίσετε μια τιμή.
  • Κάντε κλικ στο [Επαναφορά] για να επαναφέρετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Ρύθμιση της αναλογίας σύνθεσης των εικόνων υπέρθεσης

Μπορείτε να ορίσετε την αναλογία σύνθεσης (διαφάνεια) των εικόνων υπέρθεσης.

 • Σύρετε το ρυθμιστικό αναλογίας σύνθεσης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

  • Μπορείτε επίσης να καταχωρίσετε απευθείας τις τιμές.
  • Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τη ρύθμιση κάνοντας κλικ στο ρυθμιστικό και, στη συνέχεια, πατώντας το πλήκτρο ή , ή χρησιμοποιώντας τον τροχό κύλισης για να ορίσετε μια τιμή.
  • Κάντε κλικ στο [Επαναφορά] για να επαναφέρετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Μετακίνηση εικόνων υπέρθεσης

Μπορείτε να μετακινήσετε εικόνες υπέρθεσης στο [Remote Live View window/Παράθυρο Άμεσης προβολής από απόσταση]. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το μέγεθος των εικόνων ή να τις περιστρέψετε με τις λειτουργίες του δρομέα.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή [Move overlay image/Μετακίνηση εικόνας υπέρθεσης].

 2. Σύρετε την εικόνα υπέρθεσης.

  • Η εικόνα υπέρθεσης μετακινείται και εμφανίζεται στη νέα θέση.
  • Η περιστροφή είναι δυνατή σύροντας το [Remote Live View window/Παράθυρο Άμεσης προβολής από απόσταση] εκτός της περιοχής εικόνας υπέρθεσης.
  • Η αλλαγή μεγέθους είναι δυνατή σύροντας τις γωνίες της εικόνας υπέρθεσης.
  • Κάντε κλικ στο [Επαναφορά] για να επαναφέρετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Εναλλαγή εικόνων υπέρθεσης

Μπορείτε να αλλάξετε την εικόνα που εμφανίζεται ως εικόνα υπέρθεσης.

 1. Κάντε κλικ στο [Άνοιγμα] κάτω από το στοιχείο [Overlay/Υπέρθεση].

 2. Επιλέξτε την εικόνα στην οποία θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο [Open/Άνοιγμα].

  • Η εικόνα υπέρθεσης αντικαθίσταται με την επιλεγμένη εικόνα.

Απόκρυψη εικόνων υπέρθεσης

Οι εικόνες υπέρθεσης μπορούν να αποκρυφθούν.

 1. Καταργήστε το σημάδι ελέγχου από την επιλογή [Show overlay Image/Εμφάνιση εικόνας υπέρθεσης].

  • Για να εμφανίσετε ξανά την εικόνα υπέρθεσης, επιλέξτε [Show overlay Image/Εμφάνιση εικόνας υπέρθεσης].

Διαμόρφωση διατήρησης εικόνας υπέρθεσης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη διάρκεια διατήρησης των εικόνων υπέρθεσης. Ορίστε την επιλογή [Retain image overlays:/Διατήρηση υπερθέσεων εικόνας:] σε [Always/Πάντα], εάν θέλετε να εμφανίσετε ξανά την τρέχουσα εικόνα υπέρθεσης την επόμενη φορά που θα ξεκινήσει το EU.

 1. Κάντε κλικ στο [Διαμόρφωση].

 2. Επιλέξτε την περίοδο διατήρησης.

  • Η επιλογή [Retain image overlays:/Διατήρηση υπερθέσεων εικόνας:] έχει οριστεί.

Εμφάνιση πλέγματος

Μπορείτε να εμφανίσετε ένα πλέγμα στο [Remote Live View window/Παράθυρο Άμεσης προβολής από απόσταση], για να βεβαιωθείτε ότι η μηχανή βρίσκεται σε ευθεία.

 1. Στην καρτέλα [Compose/Σύνθεση], επιλέξτε [Show grid/Εμφάνιση πλέγματος] στο στοιχείο [Guides/Οδηγοί].

  • Στο [Remote Live View window/Παράθυρο Άμεσης προβολής από απόσταση] εμφανίζεται ένα πλέγμα.
 2. Επιλέξτε τον τύπο πλέγματος στο πλαίσιο λίστας [Grid/Πλέγμα].

  • Επιλέγοντας [Customize grid/Προσαρμογή πλέγματος], μπορείτε να καθορίσετε τα παρακάτω στοιχεία.

   • Αριθμός τετραγώνων κατακόρυφα και οριζόντια (2–90)
   • Πάχος γραμμών πλέγματος (1–10)
   • Χρώμα πλέγματος
   • Εμφάνιση/απόκρυψη διαγώνιων γραμμών
 3. Καθώς μετακινείτε τη μηχανή, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σε ευθεία.

  • Για να αποκρύψετε το πλέγμα, καταργήστε την επιλογή [Show grid/Εμφάνιση πλέγματος].

Εμφάνιση οδηγού

Εμφανίζοντας οδηγούς στο [Remote Live View window/Παράθυρο Άμεσης προβολής από απόσταση], μπορείτε να μετακινήσετε τις γραμμές όπως απαιτείται για να ευθυγραμμίσετε τα θέματα.

 1. Στην καρτέλα [Compose/Σύνθεση], επιλέξτε [Show Guides/Εμφάνιση οδηγών] στο στοιχείο [Guides/Οδηγοί].

  • Στο [Remote Live View window/Παράθυρο Άμεσης προβολής από απόσταση] εμφανίζονται οι οδηγοί.
  • Οι οδηγοί δεν εμφανίζονται κατά την προβολή με μεγέθυνση.
  • Κάνοντας κλικ στο [Διαμόρφωση], μπορείτε να διαμορφώσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις οδηγών.

   • [Color/Χρώμα]: Κάντε κλικ στο στοιχείο [Choose/Επιλογή] και επιλέξτε το χρώμα οδηγού.
   • [Width/Πλάτος]: Επιλέξτε μια τιμή εντός του εύρους 1–10 ως πλάτος οδηγού.
   • [Display aspect ratio while moving guides/Εμφάνιση αναλογιών κατά τη μετακίνηση των οδηγών]: Επιλέξτε το για να εμφανίσετε τις αναλογίες του κεντρικού πλαισίου του οδηγού όταν μετακινείτε τις γραμμές.
   • [Target ratio/Επιθυμητές αναλογίες]: Όταν είναι επιλεγμένο, οι αλλαγές που πραγματοποιείτε στις [Target Ratio/Επιθυμητές αναλογίες] εφαρμόζονται στο κεντρικό πλαίσιο του οδηγού.

   Κατά την ολοκλήρωση, κάντε κλικ στο [OK], για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου.

 2. Σύρετε τις γραμμές (1) του οδηγού στη θέση τους, όπως απαιτείται.

  • Για να αλλάξετε το μέγεθος του κεντρικού πλαισίου του οδηγού ενώ διατηρείτε τις αναλογίες, σύρετε το σημείο τομής των κατακόρυφων και οριζόντιων γραμμών.

  • Για να μετακινήσετε το κεντρικό πλαίσιο του οδηγού διατηρώντας ταυτόχρονα το μέγεθος και τις αναλογίες, κάντε δεξί κλικ και σύρετε (Windows) ή σύρετε κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift (Windows/macOS).

  • Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε τις γραμμές, εισάγοντας τιμές στα πλαίσια [1 :] και [2 :] για τα στοιχεία [Horizontal ( 0.0 - 100.0 )/Οριζόντια (0.0 - 100.0)] και [Vertical ( 0.0 - 100.0 )/Κατακόρυφα (0.0 - 100.0)]. Το υποστηριζόμενο εύρος εισαγωγής είναι 0.0–100.0.
  • Οι αναλογίες προβάλλονται με κατεύθυνση προς τις επιθυμητές, όταν μετακινείτε γραμμές έχοντας επιλέξει [Display aspect ratio while moving guides/Εμφάνιση αναλογιών κατά τη μετακίνηση των οδηγών] στο παράθυρο διαλόγου [Detailed settings/Λεπτομερείς ρυθμίσεις].
 3. Μετακινήστε τη μηχανή, για να ευθυγραμμίσετε τα θέματα με τους οδηγούς.

  • Για να αποκρύψετε τους οδηγούς, καταργήστε το σημάδι ελέγχου από την επιλογή [Show Guides/Εμφάνιση οδηγών].

Εμφάνιση οδηγού (υπό γωνία)

Εμφανίζοντας οδηγούς στο [Remote Live View window/Παράθυρο Άμεσης προβολής από απόσταση], μπορείτε να προσαρμόσετε τη γωνία των γραμμών και να τις μετακινήσετε όπως απαιτείται, για να ευθυγραμμίσετε τα θέματα. Η γωνία που σχηματίζεται από τις γραμμές εμφανίζεται καθώς τις μετακινείτε.

 1. Στην καρτέλα [Compose/Σύνθεση], επιλέξτε [Show Guides (Angled)/Εμφάνιση οδηγών (υπό γωνία)] στο στοιχείο [Guides/Οδηγοί].

  • Στο [Remote Live View window/Παράθυρο Άμεσης προβολής από απόσταση] εμφανίζονται οι οδηγοί.
  • Οι οδηγοί δεν εμφανίζονται κατά την προβολή με μεγέθυνση.
 2. Προσαρμόστε τις γραμμές του οδηγού όπως απαιτείται.

  1. Σύρετε στη μέση: Μετακινεί τις γραμμές χωρίς να αλλάξει η γωνία
  2. Σύρετε στο άκρο: Αλλάζει ελεύθερα τη γωνία της γραμμής
  • Σύρετε το μέσο ενός οδηγού για να τον μετακινήσετε χωρίς να αλλάξετε τη γωνία.
  • Σύρετε το άκρο ενός οδηγού για να τον προσαρμόσετε σε οποιαδήποτε γωνία.
  • Κάντε κλικ στο [Επαναφορά] για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες γωνίες και θέσεις όλων των οδηγών που εμφανίζονται στο βήμα 1.
  • Κάνοντας κλικ στο [Διαμόρφωση], μπορείτε να διαμορφώσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις οδηγών.

   • [Color/Χρώμα]: Κάντε κλικ στο στοιχείο [Choose/Επιλογή] και επιλέξτε το χρώμα οδηγού.
   • [Width/Πλάτος]: Επιλέξτε μια τιμή εντός του εύρους 1–10 ως πλάτος οδηγού.
   • Κάθε οδηγός μπορεί να αποκρυφτεί καταργώντας το σημάδι ελέγχου στα αριστερά του ονόματος ([Horizontal1/Οριζόντια1], [Horizontal2/Οριζόντια2], [Vertical1/Κατακόρυφα1], και [Vertical2/Κατακόρυφα2]).
   • Κάντε κλικ στο [Επαναφορά] στα δεξιά του ονόματος οδηγού ([Horizontal1/Οριζόντια1], [Horizontal2/Οριζόντια2], [Vertical1/Κατακόρυφα1] και [Vertical2/Κατακόρυφα2]), για να επαναφέρετε την προεπιλεγμένη γωνία και θέση.
 3. Μετακινήστε τη μηχανή, για να ευθυγραμμίσετε τα θέματα με τους οδηγούς.

  • Για να αποκρύψετε τους οδηγούς, καταργήστε το σημάδι ελέγχου από την επιλογή [Show Guides (Angled)/Εμφάνιση οδηγών (υπό γωνία)].

Power Zoom

Το Power Zoom υποστηρίζεται για φακούς στις μηχανές EOS 90D, 80D, 77D, 850D, 800D, ή 200D με προσαρτημένο προσαρμογέα Power Zoom PZ-E1.

Το Power zoom υποστηρίζεται επίσης για φακούς EF Cinema (CN-E) στη μηχανή EOS R5 C και με έκδοση firmware 1.4.0 ή νεότερη, στη EOS R5.

 • Ανατρέξτε επίσης στο εγχειρίδιο οδηγιών για τον προσαρμογέα Power Zoom PZ-E1.
 1. Κάντε κλικ στο [Power Zoom] στο [Remote Live View window/Παράθυρο Άμεσης προβολής από απόσταση].

 2. Χρησιμοποιήστε το Power Zoom.

  Καρτέλα [Variable Speed/Μεταβλητή ταχύτητα]

  Ζουμ στην ταχύτητα που προτιμάτε.

  • Χρησιμοποιήστε το (1) για εναλλαγή μεταξύ ταχυτήτων.
  • Σύρετε το (2) στο [W] για ζουμ προς το άκρο ευρυγώνιου. Σύρετε στο [T] για ζουμ προς το άκρο τηλεφακού. Η ταχύτητα ζουμ ποικίλλει ανάλογα με τον βαθμό συρσίματος αυτού του στοιχείου ελέγχου.

  Καρτέλα [Constant Speed/Σταθερή ταχύτητα]

  Ζουμ με σταθερή ταχύτητα.

  • Χρησιμοποιήστε το (1) για εναλλαγή μεταξύ ταχυτήτων.
  • Χρησιμοποιήστε το (2) για να ορίσετε μια ακριβή ταχύτητα.
  • Στο (3), κάντε κλικ στην πλευρά του [W] για ζουμ προς το άκρο ευρυγώνιου. Κάντε κλικ στην πλευρά του [T] για ζουμ προς το άκρο τηλεφακού.
  • Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο πλήκτρο W ή T για ζουμ ευρυγώνιου φακού ή ζουμ τηλεφακού.

Προσοχή

 • Εάν το ζουμ σταματήσει ξαφνικά, ελέγξτε το μήνυμα που εμφανίζεται.
 • Συνιστάται η εγγραφή μερικών δοκιμαστικών ταινιών, εάν σκοπεύετε να εκτελέσετε Power Zoom κατά την εγγραφή ταινίας. Το Power Zoom κατά την εγγραφή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την καταγραφή αλλαγών έκθεσης ή ήχων φακού, απώλεια εστίασης ή άλλα προβλήματα.

Σημείωση

 • Μπορείτε να κάνετε ζουμ στην κατάσταση [Constant speed/Σταθερή ταχύτητα], πατώντας το πλήκτρο W στο πληκτρολόγιο για ζουμ υπερευρυγώνιου ή το πλήκτρο T για ζουμ τηλεφακού, όταν ο δρομέας είναι πάνω από το στοιχείο [Power Zoom Control/Έλεγχος Power Zoom] ή το [Remote Live View window/Παράθυρο Άμεσης προβολής από απόσταση].