Χρήση προαιρετικού τροφοδοτικού ρεύματος USB για φόρτιση της μηχανής

Με το τροφοδοτικό ρεύματος USB PD-E1 (πωλείται ξεχωριστά), μπορείτε να φορτίσετε τη συστοιχία μπαταριών LP-E19 χωρίς να την αφαιρέσετε από τη μηχανή.

 1. Συνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοσίας USB.

  • Με τον διακόπτη λειτουργίας της μηχανής στη θέση Απενεργοποίηση, εισαγάγετε πλήρως το φις του τροφοδοτικού ρεύματος USB στην υποδοχή Ψηφιακό.
 2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος.

  • Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στο τροφοδοτικό ρεύματος USB και εισαγάγετε το άλλο άκρο σε πρίζα.
  • Η φόρτιση αρχίζει και η ένδειξη προσπέλασης (1) ανάβει με πράσινο χρώμα.
  • Εμφανίζεται η ένδειξη [Φόρτιση σε εξέλιξη] στο πάνελ LCD.
  • Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, η ένδειξη προσπέλασης σβήνει.

Προσοχή

 • Για να προστατεύσετε τη συστοιχία μπαταριών και να τη διατηρήσετε σε άριστη κατάσταση, μην φορτίζετε συνεχώς για περισσότερο από 24 ώρες.
 • Οι φορτισμένες μπαταρίες χάνουν σταδιακά το φορτίο τους, ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιούνται.
 • Αν δεν ανάψει η ένδειξη φόρτισης ή αν παρουσιαστεί πρόβλημα κατά τη φόρτιση (δηλαδή αν η ένδειξη προσπέλασης αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα), αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος, επανατοποθετήστε την μπαταρία και περιμένετε λίγα λεπτά για να το συνδέσετε ξανά. Αν το πρόβλημα δεν λυθεί, απευθυνθείτε στην πλησιέστερη τεχνική υπηρεσία Canon.
 • Ο χρόνος φόρτισης που απαιτείται και το φορτίο εξαρτώνται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και την εναπομένουσα χωρητικότητα.
 • Για λόγους ασφαλείας, η φόρτιση σε χαμηλές θερμοκρασίες διαρκεί περισσότερο.
 • Δεν είναι δυνατή η τροφοδοσία της μηχανής με τροφοδοτικό ρεύματος USB PD-E1.
 • Έχει επιβεβαιωθεί η χρήση ορισμένων εμπορικά διαθέσιμων τροφοδοτικών ρεύματος για τη φόρτιση και την τροφοδότηση της μηχανής. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Canon ().