Μορφή εγγραφής ταινίας

Μπορείτε να καθορίσετε τη μορφή των αρχείων ταινίας που εγγράφονται. Για εγγραφή RAW+MP4, επιλέξτε [,] στη ρύθμιση [Επιλογές ΕΓΓ ] του στοιχείου [Διαμόρφωση: Επιλ λειτ ΕΓΓ+κάρτ/φακέλου].

  1. Επιλέξτε [Λήψη: Μορφή εγγρ ταινίας].

  2. Κάντε μια επιλογή.

Ταινίες RAW

Οι ταινίες RAW (6K RAW) αποτελούν πρωτογενή, ανεπεξέργαστα δεδομένα από τον αισθητήρα εικόνας τα οποία εγγράφονται στην κάρτα ψηφιακά.

Διατίθενται δύο επιλογές μορφής για τις ταινίες RAW, (στάνταρ) και (light), όπως επιλέγονται στο [Λήψη: Μέγ. ΕΓΓΡ ταινίας] (). Η επιλογή light παράγει ταινίες RAW με μικρότερα μεγέθη αρχείου από ό,τι η επιλογή στάνταρ.

Για την επεξεργασία ταινιών RAW, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Digital Photo Professional (λογισμικό EOS). Μπορείτε να κάνετε διάφορες ρυθμίσεις στις εικόνες, ανάλογα με το πώς θέλετε να τις χρησιμοποιήσετε, και να δημιουργήσετε αρχεία εικόνων JPEG, HEIF ή άλλου τύπου που θα αντανακλούν τα αποτελέσματα αυτών των ρυθμίσεων.

Προσοχή

  • Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία ταινιών RAW με το [Προβολή/αναπαραγωγή: Επεξεργασία εικόνας RAW].

Σημείωση

  • Για την προβολή ταινιών RAW σε υπολογιστή, συνιστάται η χρήση του Digital Photo Professional (λογισμικό EOS, εφεξής DPP).
  • Παλαιότερες εκδόσεις DPP Έκδ. 4.x δεν υποστηρίζουν εμφάνιση, επεξεργασία, τροποποίηση ή άλλες λειτουργίες με ταινίες RAW που εγγράφονται με αυτήν τη μηχανή. Εάν μια παλαιότερη έκδοση του DPP Έκδ. 4.x έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας, θα πρέπει να κάνετε λήψη και εγκατάσταση της πιο πρόσφατης έκδοσης του DPP από τον ιστότοπο της Canon ώστε να γίνει ενημέρωση (), οπότε η προηγούμενη έκδοση θα αντικατασταθεί. Ομοίως, το DPP Έκδ. 3.x ή παλαιότερες εκδόσεις δεν υποστηρίζουν εμφάνιση, επεξεργασία, τροποποίηση ή άλλες λειτουργίες με ταινίες RAW που εγγράφονται με αυτήν τη μηχανή.
  • Το λογισμικό που διατίθεται στο εμπόριο ίσως δεν είναι σε θέση να προβάλει ταινίες RAW που καταγράψατε με αυτήν τη μηχανή. Για πληροφορίες που αφορούν τη συμβατότητα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του λογισμικού.
  • Για να δώσετε προτεραιότητα στη διαβάθμιση στα κύρια σημαία, ορίστε την επιλογή [Canon Log] του στοιχείου [Λήψη: Ρυθμίσεις Canon Log] σε [Ενεργό ()]. Αυτό συνιστάται για Cinema EOS και ταινίες RAW.