Κατάσταση λήψης

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται οι καταστάσεις λήψης.