Πριν την απόρριψη

Προσοχή

  • ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ.

Σημείωση

  • Συνιστάται ένα κατσαβίδι για βίδες με κεφαλή M1.4 Phillips για αφαίρεση βιδών.
  1. Σβήστε τη μηχανή.

  2. Τοποθετήστε τη λεπίδα ενός μικρού κανονικού κατσαβιδιού στην εγκοπή στο καπάκι του φακού και τραβήξτε προς τα πάνω για να το αφαιρέσετε.

  3. Αφαιρέστε το κάλυμμα κάρτας/τερματικού, στρίψτε το κατά 90° και αφαιρέστε το.

  4. Αφαιρέστε τις πέντε βίδες.

  5. Αφαιρέστε το κάλυμμα του σώματος της μηχανής όπως φαίνεται.

  6. Γείρετε τη μηχανή όπως φαίνεται και σύρετε την μπαταρία προς τα έξω.