Ρυθμίσεις Wi-Fi

 1. Επιλέξτε [Ασύρματη επικοινωνία: Ρυθμίσεις Wi-Fi].

 2. Επιλέξτε ένα στοιχείο.

 • Wi-Fi

  Ορίστε σε [Απενεργ.] όπου απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών ή ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα ή σε νοσοκομεία.

 • Κωδ πρόσβασης

  Για να επιτρέψετε συνδέσεις Wi-Fi χωρίς κωδικό πρόσβασης, ορίστε σε [Κανένας].

 • Δ/νση MAC

  Μπορείτε να ελέγξετε τη διεύθυνση MAC της μηχανής.