Στοιχεία τιμών Εξειδικευμένων ρυθμίσεων

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις λειτουργίες της μηχανή στην καρτέλα [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις] ανάλογα με τις προτιμήσεις λήψης. Οι ρυθμίσεις που αλλάζετε από τις προεπιλεγμένες τιμές εμφανίζονται με μπλε χρώμα.

C.Fn1

Βήματα επιπέδου έκθεσης

Ορισμός βήματος 1/2-στοπ για την ταχύτητα κλείστρου, την τιμή διαφράγματος, τη διόρθωση έκθεσης, την αυτόματη οριοθέτηση έκθεσης (AEB), τη διόρθωση έκθεσης με φλας κ.λπ.

 • 1/3: 1/3-στοπ

 • 1/2: 1/2-στοπ

Σημείωση

 • Όταν ορίζεται η επιλογή [1/2-στοπ], η οθόνη είναι ως εξής.

Βήματα ρύθμισης ταχύτητας ISO

Μπορείτε να αλλάξετε το βήμα για τη χειροκίνητη ρύθμιση της ταχύτητας ISO σε 1 στοπ.

 • 1/3: 1/3-στοπ
 • 1/1: 1-στοπ

Σημείωση

 • Ακόμα και αν επιλέξετε [1-στοπ], η ταχύτητα ISO θα ορίζεται αυτόματα με βήμα 1/3 στοπ, εφόσον έχετε επιλέξει Αυτόματη ISO.

Ταχύτητα από φωτομέτ/ISO αυτ.

Μπορείτε να ορίσετε την κατάσταση της ταχύτητας ISO αφού λήξει το χρονόμετρο φωτομέτρησης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, για τη λειτουργία της Αυτόματης ISO στην κατάσταση Πρόγραμμα AE/AE με προτεραιότητα κλείστρου/AE με προτεραιότητα διαφράγματος/Χειροκίνητη έκθεση/Bulb, η μηχανή έχει ρυθμίσει την ταχύτητα ISO κατά τη φωτομέτρηση ή κατά τη λειτουργία του χρονομέτρου φωτομέτρησης.

 • Επαναφ αυτόμ μετά από φωτομ: Επαναφ αυτόμ μετά από φωτομ
 • Διατήρ ταχύτ μετά από φωτομ: Διατήρ ταχύτ μετά από φωτομ

Αυτόματη ακύρωση οριοθέτησης

Μπορείτε να καθορίσετε να ακυρώσετε το ΑΕΒ και την οριοθέτηση ισορροπίας λευκού, όταν ο διακόπτης λειτουργίας έχει οριστεί σε Απενεργοποίηση.

 • ON: Ενεργ.
 • OFF: Απενεργ.

Αλληλουχία οριοθέτησης

Μπορείτε να αλλάξετε την αλληλουχία λήψεων σε κατάσταση αυτόματης οριοθέτησης έκθεσης (AEB) και οριοθέτησης ισορροπίας λευκού.

 • 0−+: 0, -, +
 • –0+: -, 0, +
 • +0−: +, 0, -
Αυτόματη οριοθέτηση έκθεσης (ΑΕΒ) Οριοθέτηση ισορροπίας λευκού
Κατεύθυνση B/A Κατεύθυνση M/G
0: Τυπική έκθεση 0: Τυπική ισορροπία λευκού 0: Τυπική ισορροπία λευκού
−: Υποέκθεση −: Απόκλιση προς το μπλε −: Απόκλιση προς το ματζέντα
+: Υπερέκθεση +: Απόκλιση προς το πορτοκαλί +: Απόκλιση προς το πράσινο

Αριθμός λήψεων οριοθέτησης

Ο αριθμός λήψεων που τραβήξατε με ΑΕΒ και οριοθέτηση ισορροπίας λευκού μπορεί να αλλάξει.

Όταν η επιλογή [Αλληλουχία οριοθέτησης] έχει οριστεί σε [0, -, +], οι λήψεις οριοθέτησης καταγράφονται όπως αναφέρεται στον ακόλουθο πίνακα.

 • 3: 3 λήψεις
 • 2: 2 λήψεις
 • 5: 5 λήψεις
 • 7: 7 λήψεις
(βήματα 1 στοπ)
1η λήψη 2η λήψη 3η λήψη 4η λήψη 5η λήψη 6η λήψη 7η λήψη
3: 3 λήψεις Τυπική (0) -1 +1
2: 2 λήψεις Τυπική (0) ±1
5: 5 λήψεις Τυπική (0) -2 -1 +1 +2
7: 7 λήψεις Τυπική (0) -3 -2 -1 +1 +2 +3

Σημείωση

 • Αν έχει οριστεί η ρύθμιση [2 λήψεις], μπορείτε να επιλέξετε την πλευρά + ή − κατά τη ρύθμιση του εύρους αυτόματης οριοθέτησης έκθεσης (AEB). Με την οριοθέτηση ισορροπίας λευκού, η δεύτερη λήψη προσαρμόζεται προς την αρνητική πλευρά για την κατεύθυνση Β/Α ή M/G.

Μετατόπιση ασφάλειας

Αν αλλάξει η φωτεινότητα του θέματος και δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί η τυπική έκθεση μέσα στο εύρος αυτόματης έκθεσης, η μηχανή θα αλλάξει αυτόματα τη χειροκίνητα επιλεγμένη ρύθμιση για επίτευξη της τυπικής έκθεσης. Η επιλογή [Ταχ κλείστρου/Διάφραγμα] εφαρμόζεται στην κατάσταση AE με προτεραιότητα κλείστρου ή AE με προτεραιότητα διαφράγματος. Η επιλογή [Ταχύτητα ISO] εφαρμόζεται στην κατάσταση Πρόγραμμα AE, AE με προτεραιότητα κλείστρου, ή AE με προτεραιότητα διαφράγματος.

 • OFF: Απενεργ.
 • Tv/Av: Ταχ κλείστρου/Διάφραγμα
 • ISO: Ταχύτητα ISO

Σημείωση

 • Η μετατόπιση ασφαλείας υπερισχύει οποιωνδήποτε αλλαγών στο στοιχείο [Εύρος ταχυτήτ ISO] ή στο στοιχείο [Ελάχ ταχ κλείστρ] από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις στην καρτέλα [Λήψη: ΛήψηΡυθμίσεις ταχύτητας ISO], αν δεν μπορεί να επιτευχθεί τυπική έκθεση.
 • Τα ελάχιστη και τα μέγιστη όρια για τη μετατόπιση ασφάλειας της ταχύτητας ISO καθορίζονται από την επιλογή [Αυτόματο εύρος] (). Ωστόσο, αν η χειροκίνητα καθορισμένη ταχύτητα ISO υπερβαίνει τα όρια της ρύθμισης [Αυτόματο εύρος], η μετατόπιση ασφάλειας θα εφαρμόζεται εντός των ορίων της χειροκίνητα καθορισμένης ταχύτητας ISO.
 • Η μετατόπιση ασφάλειας θα εφαρμοστεί αν είναι απαραίτητο, ακόμα κι όταν χρησιμοποιείται φλας.

C.Fn2

Ίδια έκθ. για νέο διάφραγμα

Η μέγιστη τιμή διαφράγματος μπορεί να μειωθεί (ο χαμηλότερος f/αριθμός μπορεί να αυξηθεί) σε κατάσταση Χειροκίνητη έκθεση (λήψη με χειροκίνητη έκθεση) με την ταχύτητα ISO να ρυθμίζεται χειροκίνητα (εκτός αν έχει ρυθμιστεί σε αυτόματη ISO) αν (1) Αλλάξετε φακούς, (2) Συνδέσετε ένα Extender ή (3) Χρησιμοποιήσετε φακό ζουμ με μεταβλητή μέγιστη τιμή διαφράγματος. Αυτή η λειτουργία αποτρέπει την αντίστοιχη υποέκθεση ρυθμίζοντας αυτόματα την ταχύτητα ISO ή την ταχύτητα κλείστρου (τιμή Tv) προκειμένου να διατηρηθεί η ίδια έκθεση όπως πριν από το (1), (2) ή (3).

Με την επιλογή [Ταχ ISO/Ταχ κλείστρου], η ταχύτητα ISO προσαρμόζεται αυτόματα εντός του εύρους ταχυτήτων ISO. Αν η έκθεση δεν μπορεί να διατηρηθεί με προσαρμογή της ταχύτητας ISO, προσαρμόζεται αυτόματα η ταχύτητα κλείστρου (τιμή Tv).

 • OFF: Απενεργ.
 • ISO: Ταχύτητα ISO
 • ISO/Tv: Ταχ ISO/Ταχ κλείστρου
 • Tv: Ταχύτητα κλείστρου

Προσοχή

 • Δεν ανταποκρίνεται στις αλλαγές της πραγματικής τιμής του διαφράγματος από αλλαγές στη μεγέθυνση όταν χρησιμοποιούνται φακοί macro.
 • Δεν είναι δυνατή η παροχή της ίδιας έκθεσης όπως πριν από το (1), (2) ή (3), αν έχει οριστεί η [Ταχύτητα ISO] και η έκθεση δεν μπορεί να διατηρηθεί στις ταχύτητες που έχουν οριστεί στο [Εύρος ταχυτήτ ISO].
 • Δεν είναι δυνατή η παροχή της ίδιας έκθεσης όπως πριν από το (1), (2) ή (3), αν έχει οριστεί η [Ταχύτητα κλείστρου] και η έκθεση δεν μπορεί να διατηρηθεί στις ταχύτητες που έχουν οριστεί στο στοιχείο [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις: Ορισμός εύρους ταχ. κλείστρου].

Σημείωση

 • Ανταποκρίνεται επίσης σε αλλαγές στον υψηλότερο f/αριθμό (ελάχιστο διάφραγμα).
 • Η αρχική ρύθμιση έκθεσης αποκαθίσταται αν εκτελέσετε το (1), (2) ή (3) έχοντας ορίσει τη ρύθμιση [Ταχύτητα ISO], [Ταχ ISO/Ταχ κλείστρου] ή [Ταχύτητα κλείστρου] και δεν προσαρμόσετε την ταχύτητα ISO, την ταχύτητα κλείστρου ή την τιμή διαφράγματος πριν την επαναφορά της μηχανής στην αρχική κατάσταση πριν από το 1, 2 ή 3.
 • Η ταχύτητα κλείστρου μπορεί να αλλάξει για να διατηρηθεί η έκθεση σε περίπτωση που η ταχύτητα ISO αυξηθεί σε μια εκτεταμένη ταχύτητα ISO όταν έχει ρυθμιστεί η ρύθμιση [Ταχύτητα ISO].

Κατάστ μέτρ κλειδ AE μετά εστ

Για κάθε κατάσταση φωτομέτρησης, μπορείτε να καθορίσετε εάν θα κλειδώνεται η έκθεση (Κλείδωμα AE) μόλις τα θέματα εστιάζονται με την κατάσταση One-Shot AF. Η έκθεση θα κλειδώνεται για όσο χρόνο κρατάτε πατημένο το κουμπί κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του. Επιλέξτε καταστάσεις φωτομέτρησης για το κλείδωμα AE και προσθέστε σημάδι ελέγχου [Έλεγχος]. Επιλέξτε [ΟΚ] για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

Ορισμός εύρους ταχ. κλείστρου

Μπορείτε να ορίσετε το εύρος της ταχύτητας κλείστρου. Στην κατάσταση AE με ευέλικτη προτεραιότητα, AE με προτεραιότητα κλείστρου ή Χειροκίνητη έκθεση, μπορείτε να ορίσετε την ταχύτητα κλείστρου χειροκίνητα εντός του καθορισμένου εύρους. Στις καταστάσεις Πρόγραμμα AE και AE με προτεραιότητα διαφράγματος ή στην κατάσταση AE με ευέλικτη προτεραιότητα, εάν η ταχύτητα κλείστρου έχει οριστεί σε [AUTO], η ταχύτητα κλείστρου ορίζεται αυτόματα εντός του καθορισμένου εύρους (εξαιρείται η εγγραφή ταινίας). Επιλέξτε [ΟΚ] για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

 • Ελάχιστη ταχύτητα

  Μπορεί να ρυθμιστεί σε ένα εύρος 30 δευτ.–1/4000 δευτ.

 • Μέγιστη ταχύτητα

  Μπορεί να ρυθμιστεί σε ένα εύρος 1/8000 δευτ.–15 δευτ.

Ορισμός εύρους διαφράγματος

Μπορείτε να ορίσετε το εύρος τιμής διαφράγματος. Στην κατάσταση AE με ευέλικτη προτεραιότητα, AE με προτεραιότητα διαφράγματος, Χειροκίνητη έκθεση ή Bulb, μπορείτε να ορίσετε την τιμή διαφράγματος χειροκίνητα εντός του καθορισμένου εύρους. Στις καταστάσεις Πρόγραμμα AE και AE με προτεραιότητα κλείστρου ή στην κατάσταση AE με ευέλικτη προτεραιότητα, εάν η τιμή διαφράγματος έχει οριστεί σε [AUTO], η τιμή διαφράγματος ορίζεται αυτόματα εντός του καθορισμένου εύρους. Επιλέξτε [ΟΚ] για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

 • Μέγ. διάφραγμα

  Μπορεί να ρυθμιστεί σε ένα εύρος f/1.0–f/64.

 • Ελάχ. διάφραγμα

  Μπορεί να ρυθμιστεί σε ένα εύρος f/91–f/1.4.

Σημείωση

 • Το διαθέσιμο εύρος τιμής διαφράγματος διαφέρει ανάλογα με την ελάχιστη και τη μέγιστη τιμή διαφράγματος του φακού.

C.Fn3

Δ/νση επιλογέα σε Tv/Av

Μπορείτε να αντιστρέψετε τη διεύθυνση στροφής του επιλογέα για τη ρύθμιση της ταχύτητας κλείστρου και της τιμής διαφράγματος.

Αντιστρέφεται η διεύθυνση στροφής των περιστροφέων Κύριος επιλογέας, Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 και Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 2 στην κατάσταση λήψης Χειροκίνητη έκθεση και μόνο του περιστροφέα Κύριος επιλογέας στις άλλες καταστάσεις λήψης. Η διεύθυνση του επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 και Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 2 στην κατάσταση Χειροκίνητη έκθεση ταιριάζει με τη διεύθυνση για τον ορισμό της διόρθωσης έκθεσης στις καταστάσεις Πρόγραμμα AE, AE με προτεραιότητα κλείστρου, και AE με προτεραιότητα διαφράγματος.

 • Κανονικό: Κανονική
 • Αντίστροφη δ/νση: Αντίστροφη δ/νση

Περιστροφή δακτυλίου ελέγχου

Μπορείτε να αντιστρέψετε τη διεύθυνση στροφής του δακτυλίου ελέγχου του φακού RF και του προσαρμογέα στερέωσης για τη ρύθμιση της ταχύτητας κλείστρου και της τιμής διαφράγματος.

 • Κανονικό: Κανονική
 • Αντίστροφη δ/νση: Αντίστροφη δ/νση

Εξειδίκευση κουμπιών

Μπορείτε να εκχωρήσετε λειτουργίες που χρησιμοποιείτε συχνά σε πλήκτρα της μηχανής που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εύκολα. Διάφορες λειτουργίες, για χρήση κατά τη λήψη στατικών εικόνων ή ταινιών, μπορούν να εκχωρηθούν στο ίδιο πλήκτρο.

 1. Επιλέξτε [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις: Εξειδίκευση κουμπιών].

 2. Επιλέξτε ένα μέρος της γραμμής.

 3. Επιλέξτε λειτουργία για εκχώρηση.

  • Πατήστε SET για να το ορίσετε.
  • Μπορείτε να διαμορφώσετε προηγμένες ρυθμίσεις για λειτουργίες με την επισήμανση [INFO] στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης πατώντας το πλήκτρο INFO.

Σημείωση

 • Οι ρυθμίσεις [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις: Εξειδίκευση κουμπιών] δεν διαγράφονται ακόμα και αν επιλέξετε [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις: Διαγρ.Όλων Εξ.Ρυθμίσεων(C.Fn)]. Για διαγραφή των ρυθμίσεων, επιλέξτε [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις: Εκκαθάρ εξειδικευμ χειριστηρ].

Λειτουργίες διαθέσιμες για προσαρμογή

Αυτόματη εστίαση (AF)

●: Προεπιλογή ○: Διαθέσιμη για προσαρμογή
Λειτουργία Κουμπί κλείστρου Μισή πίεση Πλήκτρο ταινίας AF-ON Πλήκτρο Κλειδώματος AE Κουμπί σημείου AF Πλήκτρο προεπισκόπησης βάθους πεδίου Πλήκτρο φακού Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών Πλήκτρο SET Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων
Έναρξη μέτρησης και AF
Έναρξη μέτρησης και AF
Στοπ AF
Στοπ AF
Επιλογή σημείου AF
Επιλογή σημείου AF
Απευθείας επιλογή σημείου AF
Απευθείας επιλογή σημ. AF
Ορισμός σημείου AF στο κέντρο
Ορισμός σημείου AF στο κέντρο
Μετάβαση σε καταχωρισμένη λειτουργία AF
Μετάβαση σε καταχ. λειτ. AF*1
Απευθείας επιλογή μεθόδου AF
Απευθείας επιλογής μεθόδου AF*1
One-Shot AF/Servo AF
One-Shot AF Βέλος (αριστερό/δεξί) Servo AF*1
AF ανίχνευσης ματιών
AF ανίχν. ματιών*1
Αυτόματη εστίαση (AF): αφή και μεταφορά
AF: Αφή & μεταφ
Ανίχνευση ματιών
Ανίχνευση ματιών
Κορύφωση
Κορύφωση
Οδηγός εστίασης
Οδηγός εστίασης
Κατάσταση προώθησης
Κατάστ προώθησης*1

1: Δεν μπορεί να εκχωρηθεί ως διαθέσιμη λειτουργία κατά την εγγραφή ταινίας.

Έκθεση

●: Προεπιλογή ○: Διαθέσιμη για προσαρμογή
Λειτουργία Κουμπί κλείστρου Μισή πίεση Πλήκτρο ταινίας AF-ON Πλήκτρο Κλειδώματος AE Κουμπί σημείου AF Πλήκτρο προεπισκόπησης βάθους πεδίου Πλήκτρο φακού Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών Πλήκτρο SET Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων
Έναρξη μέτρησης
Έναρξη μέτρησης
Κλείδωμα AE *3
Κλείδωμα AE
Κλείδωμα AE (κράτημα)
Κλείδωμα AE (κράτ)
Κλείδωμα AE, στοπ AF
Κλείδωμα AE, στοπ AF
Κλείδωμα AE (ενώ πιέζετε πλήκτρο)
Κλείδ. AE (ενώ πιέζετε πλήκτρο)*1
Κλείδωμα AE/Κλείδωμα έκθεσης με φλας *4
Κλείδωμα AE/Κλείδωμα FE*1
Διόρθωση έκθεσης (κράτημα πλήκτρου, γύρισμα κύριου επιλογέα)
Διόρθ έκθ (κράτ πλκτ, γυρΚύριος επιλογέας)
Ορισμός ταχύτητας ISO (κράτημα πλήκτρου, γύρισμα κύριου επιλογέα)
Ορισμ ταχ ISO(κρατ πλκτ,γυρΚύριος επιλογέας)
Κλείδωμα έκθεσης με φλας
Κλείδωμα FE*1

1: Δεν μπορεί να εκχωρηθεί ως διαθέσιμη λειτουργία κατά την εγγραφή ταινίας.

3: Προεπιλ. στην εγγραφή ταινίας

4: Προεπιλ. στη λήψη στατικών εικόνων

Εικόνα

●: Προεπιλογή ○: Διαθέσιμη για προσαρμογή
Λειτουργία Κουμπί κλείστρου Μισή πίεση Πλήκτρο ταινίας AF-ON Πλήκτρο Κλειδώματος AE Κουμπί σημείου AF Πλήκτρο προεπισκόπησης βάθους πεδίου Πλήκτρο φακού Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών Πλήκτρο SET Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων
Ποιότητα εικόνας
Ποιότητα εικ.*1
Ρύθμιση ποιότητας εικόνας με ένα άγγιγμα
Ρύθμ ποιότητας εικ με 1 άγγιγμα*1
Ποιότ εικ με 1 άγγιγμα (κράτ)
Ποιότ εικ με 1 άγγιγμα (κράτ)*1
Επιλογή λειτουργίας εγγραφής και κάρτας/φακέλου
Επιλ λειτ ΕΓΓ+κάρτ/φακέλου
Αναλογίες στατικής εικόνας
Αναλογ φωτογραφ*1
Auto Lighting Optimizer (Αυτόματη βελτιστοποίηση φωτισμού)
Auto Lighting Optimizer/Αυτ. Βελτιστοποίηση Φωτισμού
Επιλογή στυλ εικόνας
Στυλ Εικόνας
Προστασία
Προστασία
Βαθμολογία
Βαθμολογία

1: Δεν μπορεί να εκχωρηθεί ως διαθέσιμη λειτουργία κατά την εγγραφή ταινίας.

Ταινίες

●: Προεπιλογή ○: Διαθέσιμη για προσαρμογή
Λειτουργία Κουμπί κλείστρου Μισή πίεση Πλήκτρο ταινίας AF-ON Πλήκτρο Κλειδώματος AE Κουμπί σημείου AF Πλήκτρο προεπισκόπησης βάθους πεδίου Πλήκτρο φακού Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών Πλήκτρο SET Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων
Μοτίβο Zebra
Μοτίβο Zebra*2
Εγγραφή ταινίας
Εγγραφή ταινίας
Παύση Servo AF ταινίας
Παύση Servo AF ταινίας

2: Δεν μπορεί να εκχωρηθεί ως διαθέσιμη λειτουργία κατά τη λήψη στατικών εικόνων.

Λειτουργία

●: Προεπιλογή ○: Διαθέσιμη για προσαρμογή
Λειτουργία Κουμπί κλείστρου Μισή πίεση Πλήκτρο ταινίας AF-ON Πλήκτρο Κλειδώματος AE Κουμπί σημείου AF Πλήκτρο προεπισκόπησης βάθους πεδίου Πλήκτρο φακού Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών Πλήκτρο SET Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων
Ρυθμίσεις λειτουργίας φλας
Ρυθμίσεις λειτουργίας φλας*1
Ρυθμίσεις λειτουργίας επιλογέα
Ρυθμίσεις λειτουργίας επιλογέα
Προεπισκόπηση βάθους πεδίου *3
Προεπ. βάθους πεδίου*1
Επαναφορά επιλεγμένου στοιχείου σε λειτουργία Fv
Επαν επιλεγ στοιχείου σε λειτ Fv*1
Επαναφορά Tv/Av/έκθεσης/ISO σε λειτουργία Fv
Επαναφ Tv/Av/Διόρθωση έκθεσης/ISO σε λειτ Fv*1
Οθόνη Γρήγορου ελέγχου
Οθόνη Γρήγορου Ελέγχου
Μεγέθυνση ή σμίκρυνση
Μεγέθυνση/Σμίκρυνση
Προβολή εικόνων
Προβολή εικόνας
Μεγέθυνση εικόνων στην αναπαραγωγή
Μεγέθυνση εικόνων στην αναπαρ
Καταχώριση/ανάκληση λειτουργίας λήψης
Καταχ/ανάκληση λειτ/γίας λήψης*1
Εμφάνιση μενού
Εμφάνιση μενού
Κλείστρο Αφής
Κλείστρο Αφής*1
Δημιουργία φακέλου
Δημ. φακέλου*1
Μεγιστοποίηση φωτεινότητας εικόνας (προσωρινά)
Μεγιστοπ φωτειν οθόν (προσωρινά)
Απενεργοποίηση οθόνης
Οθόνη: Off
Εναλλαγή μεταξύ σκοπεύτρου/οθόνης
Εναλλαγή σκόπευτρο/οθόνη
Λειτουργία Eco
Λειτουργία Eco
Δυνατότητες ασύρματης σύνδεσης
Λειτουργία Wi-Fi
Χωρίς λειτουργία (απενεργοποίηση) *4
Χωρίς λειτ. (απενεργοποίηση)

1: Δεν μπορεί να εκχωρηθεί ως διαθέσιμη λειτουργία κατά την εγγραφή ταινίας.

3: Προεπιλ. στη λήψη στατικών εικόνων

4: Προεπιλ. στην εγγραφή ταινίας

Σημείωση

 • [Πλήκτρο φακού]: «Πλήκτρο στοπ AF» στους σούπερ-τηλεφακούς που διαθέτουν τη λειτουργία Image Stabilizer (Σταθεροποιητής εικόνας)

Εξειδίκευση επιλογέων

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά μπορούν να εκχωρηθούν στους επιλογείς Κύριος επιλογέας/Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1/Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 2/Δακτύλιος ελέγχου.

 1. Επιλέξτε [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις: Εξειδίκευση επιλογέων].

 2. Επιλέξτε ένα μέρος της γραμμής.

 3. Επιλέξτε λειτουργία για εκχώρηση.

  • Πατήστε SET για να το ορίσετε.
  • Μπορείτε να διαμορφώσετε προηγμένες ρυθμίσεις για λειτουργίες με την επισήμανση [INFO] στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης πατώντας το πλήκτρο INFO.

Σημείωση

 • Οι ρυθμίσεις [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις: Εξειδίκευση επιλογέων] δεν διαγράφονται ακόμα και αν επιλέξετε [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις: Διαγρ.Όλων Εξ.Ρυθμίσεων(C.Fn)]. Για διαγραφή των ρυθμίσεων, επιλέξτε [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις: Εκκαθάρ εξειδικευμ χειριστηρ].

Διαθέσιμες λειτουργίες για τους επιλογείς

●: Προεπιλογή ○: Διαθέσιμη για προσαρμογή
Λειτουργία Κύριος επιλογέας Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 2 Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 Δακτύλιος ελέγχου
Επιλογή μεθόδου AF Επιλογή μεθόδου AF
Απευθείας επιλογή σημείου AF Απευθείας επιλογή σημ. AF
Μέθοδος AF (ενώ πατάτε το πλήκτρο φωτομέτρησης) Μέθοδος AF (πατ κουμπ φωτομ)
Αλλαγή ταχύτητας κλείστρου Αλλαγή ταχύτητας κλείστρου
Αλλαγή τιμής διαφράγματος Αλλαγή τιμής διαφράγματος
Διόρθωση έκθεσης Διόρθωση έκθεσης
ISO Ορισμός ταχύτητας ISO
Αλλαγή ταχύτητας κλείστρου (ενώ πατάτε το πλήκτρο φωτομέτρησης) Αλλ ταχ κλείστ (πατ κουμπ φωτομ)
Αλλαγή τιμής διαφράγματος (ενώ πατάτε το πλήκτρο φωτομέτρησης) Αλλ διαφράγμ (πατ κουμπ φωτομ)
Διόρθωση έκθεσης (κράτημα πλήκτρου, γύρισμα κύριου επιλογέα) Διόρθ έκθεσης (πατ κουμπ φωτομ)
Ορισμός ταχύτητας ISO (κράτημα πλήκτρου, γύρισμα κύριου επιλογέα) Ορισμός ταχ ISO (πατ κουμπ φωτομ)
Διόρθωση έκθεσης με φλας (ενώ πατάτε το πλήκτρο φωτομέτρησης) Διόρθ έκθ φλας (πατ κουμπ φωτομ)
Ρύθμιση ταχύτητας κλείστρου σε κατάσταση M Ρύθμ. ταχ. κλείστρου σε κατ. M
Ρύθμιση τιμής διαφράγματος σε κατάσταση M Ρύθμ. διαφράγματος σε κατ. M
Επιλογή ισορροπίας λευκού Επιλογή ισορροπίας λευκού
Επιλογή θερμοκρασίας χρώματος Επιλογή θερμοκρασίας χρώματος
Επιλογή στυλ εικόνας Στυλ Εικόνας
Επιλογή ισορροπίας λευκού (ενώ πατάτε το πλήκτρο φωτομέτρησης) Επιλογή ΙΣΛ (πατ κουμπ φωτομ)
Θερμοκρασία χρώματος (ενώ πατάτε το πλήκτρο φωτομέτρησης) Θερμ. χρώματος (πατ κουμπ φωτομ)
Επιλογή στυλ εικόνας (ενώ πατάτε το πλήκτρο φωτομέτρησης) Επιλογή Στυλ Εικόνας (πατ κουμπ φωτομ)
Χωρίς λειτουργία (απενεργοποίηση) Χωρίς λειτ. (απενεργοποίηση)

Σημείωση

 • Δεν είναι δυνατή η προσαρμογή των επιλογέων Κύριος επιλογέας και Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 2 στην κατάσταση [AE με ευέλικτη προτεραιότητα].
 • Δακτύλιος ελέγχου: Δακτύλιος ελέγχου σε φακούς RF και προσαρμογείς στερέωσης.

Εκκαθάρ εξειδικευμ χειριστηρ

 1. Επιλέξτε [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις: Εκκαθάρ εξειδικευμ χειριστηρ].

 2. Επιλέξτε [ΟΚ].

  • Γίνεται επαναφορά των στοιχείων [Εξειδίκευση κουμπιών] και [Εξειδίκευση επιλογέων] στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

C.Fn4

Προσθήκη πληροφοριών κοπής

Κατά την προσθήκη πληροφοριών κοπής, εμφανίζονται κατακόρυφες γραμμές για τις καθορισμένες αναλογίες κατά τη λήψη, έτσι ώστε να μπορείτε να συνθέσετε λήψεις σαν να φωτογραφίζετε με μηχανή μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους (6×6 cm, 4×5 ίντσες, και ούτω καθεξής).

Όταν φωτογραφίζετε, αντί να κόβει τις εικόνες που έχουν εγγραφεί στην κάρτα, η μηχανή προσθέτει πληροφορίες αναλογιών στις εικόνες για κοπή στο Digital Photo Professional (λογισμικό EOS).

Μπορείτε να εισαγάγετε εικόνες στο Digital Photo Professional σε έναν υπολογιστή και να κόψετε εύκολα τις εικόνες στις αναλογίες που ορίσατε τη στιγμή της λήψης.

 • OFF: Απενεργ.
 • 6:6: Αναλογίες 6:6
 • 3:4: Αναλογίες 3:4
 • 4:5: Αναλογίες 4:5
 • 6:7: Αναλογίες 6:7
 • 5:6: Αναλογίες 10:12
 • 5:7: Αναλογίες 5:7

Προσοχή

 • Η προσθήκη πληροφοριών κοπής είναι δυνατή μόνο εφόσον η ρύθμιση [Λήψη: ΛήψηΚοπή/αναλογίες] έχει οριστεί σε [Πλήρες πλαίσιο].
 • Οι εικόνες JPEG ή HEIF δεν αποθηκεύονται στο κομμένο μέγεθος, αν χρησιμοποιήσετε τη μηχανή για να επεξεργαστείτε εικόνες RAW με πληροφορίες κοπής (). Σε αυτήν την περίπτωση, η επεξεργασία RAW παράγει εικόνες JPEG ή HEIF με πληροφορίες κοπής.

Σημείωση

 • Οι γραμμές που υποδεικνύουν τις καθορισμένες αναλογίες εμφανίζονται στην οθόνη.

Συμπίεση ήχου

Ορίζει τη συμπίεση ήχου για την εγγραφή ταινίας. Η επιλογή [Απενεργ.] επιτρέπει υψηλότερη ποιότητα ήχου από ό,τι όταν συμπιέζεται ο ήχος, αλλά τα μεγέθη των αρχείων είναι μεγαλύτερα.

 • ON: Ενεργ.
 • OFF: Απενεργ.

Προσοχή

 • Η επεξεργασία αρχείων ταινιών που εγγράφηκαν με την επιλογή [Απενεργ.] και, στη συνέχεια, η αποθήκευσή τους με συμπίεση, θα συμπιέσει επίσης τον ήχο.
 • Ο ήχος συμπιέζεται ακόμα και αν έχει επιλεγεί [Απενεργ.], όταν η επιλογή [Ποιότ εγγρ ταιν] έχει οριστεί σε Full HD29.97fpsIPB (Ελαφριά) (NTSC) ή Full HD25.00fpsIPB (Ελαφριά) (PAL).

Προεπιλ επιλογή διαγραφής

Μπορείτε να ορίσετε ποια επιλογή θα ενεργοποιείται από προεπιλογή στο μενού διαγραφής (), στο οποίο μπορείτε να μεταβείτε πατώντας το πλήκτρο Διαγραφή κατά την προβολή των εικόνων ή κατά την εξέτασή τους μετά τη λήψη.

Αν ορίσετε άλλη επιλογή εκτός από [Άκυρο], μπορείτε να πατήσετε απλά SET για να διαγράψετε γρήγορα τις εικόνες.

 • Άκυρο: Επιλέγεται [Ακύρωση]
 • Διαγραφή: Επιλέγεται [Διαγραφή]
 • RAW: Επιλέγεται Επιλέγεται [Διαγρ.RAW]
 • J/H: Επιλέγεται Επιλέγεται [Διαγραφή μη-RAW]

Προσοχή

 • Προσέξτε να μην διαγράψετε κατά λάθος τις εικόνες όταν έχει οριστεί οποιαδήποτε επιλογή εκτός από [Άκυρο].

Ελευθ. κλείστρου χωρίς φακό

Μπορείτε να καθορίσετε αν είναι δυνατή η λήψη στατικών εικόνων ή ταινιών χωρίς να έχετε τοποθετήσει φακό.

 • OFF: Απενεργ.
 • ON: Ενεργ.

Σύμπτυξη φακού με απενεργ.

Μπορείτε να ρυθμίσετε αν θα γίνεται αυτόματη σύμπτυξη των φακών STM μηχανικής σύνδεσης (όπως EF40mm f/2.8 STM) όταν τοποθετείτε τον διακόπτη λειτουργίας της μηχανής στη θέση Απενεργοποίηση.

 • ON: Ενεργ.
 • OFF: Απενεργ.

Προσοχή

 • Με το αυτόματο σβήσιμο, δεν θα γίνεται σύμπτυξη του φακού, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση.
 • Πριν από την αφαίρεση του φακού, βεβαιωθείτε ότι έχει συμπτυχθεί.

Σημείωση

 • Όταν οριστεί η επιλογή [Ενεργ.], αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση του διακόπτη κατάστασης εστίασης του φακού (AF ή MF).

Προσθήκη πληροφοριών IPTC

Η αποθήκευση πληροφοριών IPTC (Διεθνές Συμβούλιο Τύπου και Τηλεπικοινωνιών) στη μηχανή από το EOS Utility (λογισμικό EOS) σάς επιτρέπει να εγγράφετε (προσθέτετε) αυτές τις πληροφορίες σε στατικές εικόνες JPEG/HEIF/RAW κατά τη λήψη. Αυτό είναι χρήσιμο για τη διαχείριση των αρχείων και άλλες εργασίες όπου αξιοποιούνται οι πληροφορίες IPTC.

Για οδηγίες σχετικά με την αποθήκευση πληροφοριών IPTC στη μηχανή και λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που μπορείτε να αποθηκεύσετε, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο οδηγιών του EOS Utility.

 • OFF: Απενεργ.
 • ON: Ενεργ.

Προσοχή

 • Οι πληροφορίες IPTC δεν προστίθενται κατά την εγγραφή ταινιών.

Σημείωση

 • Κατά την αναπαραγωγή, μπορείτε να ελέγξετε αν έχουν προστεθεί πληροφορίες IPTC.
 • Για να ελέγξετε τις πληροφορίες IPTC στις εικόνες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Digital Photo Professional (λογισμικό EOS).
 • Οι πληροφορίες IPTC που έχουν αποθηκευτεί στη μηχανή δεν θα διαγραφούν εάν επιλέξετε [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις: Διαγρ.Όλων Εξ.Ρυθμίσεων(C.Fn)] (), αλλά η ρύθμιση θα αλλάξει σε [Απενεργ.].

C.Fn5

Διαγρ.Όλων Εξ.Ρυθμίσεων(C.Fn)

Με την επιλογή του στοιχείου [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις: Διαγρ.Όλων Εξ.Ρυθμίσεων(C.Fn)] διαγράφονται όλες οι τιμές των Εξειδικευμένων ρυθμίσεων, με εξαίρεση τις ρυθμίσεις [Εξειδίκευση κουμπιών] και [Εξειδίκευση επιλογέων].

Σημείωση

 • Αν επιλέξετε [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις: Διαγρ.Όλων Εξ.Ρυθμίσεων(C.Fn)], δεν θα διαγραφούν οι ρυθμίσεις που έχουν διαμορφωθεί στα στοιχεία [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις: Εξειδίκευση κουμπιών] και [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις: Εξειδίκευση επιλογέων]. Για διαγραφή των ρυθμίσεων, επιλέξτε [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις: Εκκαθάρ εξειδικευμ χειριστηρ]. Λάβετε υπόψη ότι, παρότι οι πληροφορίες που προστέθηκαν μέσω της επιλογής [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις: Προσθήκη πληροφοριών IPTC] διατηρούνται, η ρύθμιση αλλάζει σε [Απενεργ.].