Ρυθμίσεις φακέλων

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να επιλέξετε τον φάκελο όπου θα αποθηκεύονται οι εικόνες. Μπορείτε επίσης να μετονομάσετε τους φακέλους.

Δημιουργία φακέλου

 1. Επιλέξτε [Διαμόρφωση: Επιλ λειτ ΕΓΓ+κάρτ/φακέλου].

 2. Επιλέξτε [Φάκελος].

 3. Επιλέξτε [Δημ. φακέλου].

 4. Επιλέξτε [ΟΚ].

  • Για να μετονομάσετε τον φάκελο, επιλέξτε [Αλλαγή ονόματος φακέλου].

Μετονομασία φακέλων

 1. Καταχωρίστε τα γράμματα και τους αριθμούς που θέλετε.

  • Μπορείτε να εισαγάγετε πέντε χαρακτήρες.
  • Αν επιλέξετε [Κατάσταση εισόδου], μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση εισόδου.
  • Για να διαγράψετε μεμονωμένους χαρακτήρες, επιλέξτε [Διαγραφή] ή πατήστε το πλήκτρο Διαγραφή.
  • Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 ή Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων για να επιλέξετε έναν χαρακτήρα και κατόπιν πατήστε SET για να τον καταχωρίσετε.
 2. Τερματίστε τη διαδικασία καθορισμού ρυθμίσεων.

  • Πατήστε το πλήκτρο MENU και έπειτα πατήστε [ΟΚ].

Επιλογή φακέλου

 • (1) Αριθμός εικόνων σε φάκελο
 • (2) Μικρότερος αριθμός αρχείου
 • (3) Όνομα φακέλου
 • (4) Μεγαλύτερος αριθμός αρχείου
 • Επιλέξτε έναν φάκελο στην οθόνη επιλογής φακέλου.
 • Οι εικόνες που καταγράφονται αποθηκεύονται στον επιλεγμένο φάκελο.

Σημείωση

 • Φάκελοι

 • Οι φάκελοι ονομάζονται όπως στο «100EOSR6», με έναν τριψήφιο αριθμό φακέλου ακολουθούμενο από πέντε γράμματα ή αριθμούς. Ένας φάκελος μπορεί να περιέχει έως 9999 εικόνες (αριθμός αρχείου 0001–9999). Όταν κάποιος φάκελος γεμίσει, δημιουργείται αυτόματα ένας νέος φάκελος με τον αριθμό φακέλου αυξημένο κατά ένα. Επίσης, αν γίνει χειροκίνητος μηδενισμός (), θα δημιουργηθεί αυτόματα ένας νέος φάκελος. Μπορούν να δημιουργηθούν φάκελοι με αρίθμηση από 100 έως 999.
 • Δημιουργία φακέλων με υπολογιστή

 • Με την κάρτα ανοιχτή στην οθόνη, δημιουργήστε έναν νέο φάκελο με το όνομα «DCIM». Ανοίξτε τον φάκελο DCIM και δημιουργήστε όσους φακέλους χρειάζονται για την αποθήκευση και την οργάνωση των εικόνων σας. «100ABC_D» είναι η απαιτούμενη μορφή για τα ονόματα φακέλων και τα τρία πρώτα ψηφία πρέπει να είναι αριθμός φακέλου στο εύρος 100–999. Οι τελευταίοι πέντε χαρακτήρες μπορούν να είναι οποιοσδήποτε συνδυασμός πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων από το A έως το Z, αριθμών και κάτω παύλας «_». Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κενό διάστημα. Σημειώστε επίσης ότι δύο ονόματα φακέλων δεν μπορούν να έχουν τον ίδιο τριψήφιο αριθμό φακέλου (για παράδειγμα, «100ABC_D» και «100W_XYZ»), ακόμα και αν οι υπόλοιποι πέντε χαρακτήρες κάθε ονόματος είναι διαφορετικοί.