Ρυθμίσεις Wi-Fi

 1. Επιλέξτε [Δυνατότητες ασύρματης σύνδεσης: Ρυθμίσεις Wi-Fi].

 2. Κάντε μια επιλογή.

 • Wi-Fi

  Όταν απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικών και ασύρματων συσκευών στον χώρο που βρίσκεστε (π.χ. σε αεροπλάνο ή νοσοκομείο), ορίστε τη ρύθμιση σε [Απενεργ.].

 • Ιστορικό σύνδεσης

  Μπορείτε να ορίσετε το ιστορικό σύνδεσης για συσκευές συνδεδεμένες μέσω Wi-Fi στην επιλογή [Εμφάνιση] ή [Να μην εμφανιστεί].

 • Αποστ σε smartphone μετά τη λήψ

  Είναι δυνατή η αυτόματη μεταφορά εικόνων σε smartphone ().

 • Ρυθμίσεις μεταφοράς FTP

  Είναι δυνατή η μεταφορά εικόνων σε διακομιστή FTP ().

 • Δ/νση MAC

  Μπορείτε να ελέγξετε τη διεύθυνση MAC της μηχανής.