Μετατροπή HEIF σε JPEG

Μπορείτε να μετατρέψετε τις εικόνες HEIF που καταγράφονται με λήψη HDR και να τις αποθηκεύετε ως εικόνες JPEG.

Σημείωση

 • Οι εικόνες JPEG που μετατρέπονται από εικόνες HEIF επισημαίνονται με την ένδειξη [JPEG] (όταν καταγράφονται σε αυτή τη μηχανή που διαθέτει firmware Έκδ. 1.6.0 ή νεότερης).

Μετατροπή μεμονωμένων εικόνων

 1. Επιλέξτε [Προβολή/αναπαραγωγή: Μετατροπή HEIF→JPEG].

 2. Επιλέξτε [Επιλογή εικόνων].

 3. Επιλέξτε μια εικόνα.

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 για να επιλέξετε μια εικόνα HEIF για μετατροπή σε εικόνα JPEG και πατήστε το πλήκτρο SET.
  • Για να επιλέξετε μια άλλη εικόνα προς μετατροπή, επαναλάβετε το βήμα 3.
  • Πατήστε το πλήκτρο Q (Γρήγορος έλεγχος) για να γίνει η μετατροπή σε JPEG.
 4. Αποθήκευση.

  • Επιλέξτε [ΟΚ] για να αποθηκεύσετε την εικόνα JPEG.
  • Εάν υπάρχουν άλλες εικόνες προς μετατροπή, επιλέξτε [Ναι].
 5. Επιλέξτε τις εικόνες που θα χρησιμοποιηθούν για προβολή.

  • Επιλέξτε [Αρχική εικόνα] για να χρησιμοποιήσετε τις αρχικές εικόνες HEIF για προβολή.
  • Επιλέξτε [Επεξεργ εικ.] για να χρησιμοποιήσετε τις εικόνες JPEG που μετατράπηκαν για προβολή.

Σημείωση

 • Ορισμένες σκηνές ενδέχεται να έχουν διαφορετική εμφάνιση μετά τη μετατροπή (αν συγκριθεί η αρχική εικόνα με τις εικόνες που έχουν μετατραπεί).
 • Η μετατροπή δεν είναι διαθέσιμη για κομμένες εικόνες ή για εικόνες με συγκράτηση καρέ από ταινίες 4K ή 8K.

Ορισμός εύρους εικόνων που θα μετατραπούν

 1. Επιλέξτε [Επιλογή εύρους].

 2. Ορίστε το εύρος των εικόνων.

  • Επιλέξτε την τελευταία εικόνα (σημείο έναρξης).
  • Στη συνέχεια, επιλέξτε την τελευταία εικόνα (σημείο λήξης). Ένα σημάδι επιλογής [Έλεγχος] θα προστεθεί σε όλες τις εικόνες που βρίσκονται μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας εικόνας.
  • Για να επιλέξετε άλλες εικόνες, επαναλάβετε το βήμα 2.
 3. Πατήστε το πλήκτρο Q (Γρήγορος έλεγχος).

 4. Αποθήκευση.

  • Επιλέξτε [ΟΚ] για να αποθηκεύσετε την εικόνα JPEG.
  • Εάν υπάρχουν άλλες εικόνες προς μετατροπή, επιλέξτε [Ναι].
 5. Επιλέξτε τις εικόνες που θα χρησιμοποιηθούν για προβολή.

  • Επιλέξτε [Αρχική εικόνα] για να χρησιμοποιήσετε τις αρχικές εικόνες HEIF για προβολή.
  • Επιλέξτε [Επεξεργ εικ.] για να χρησιμοποιήσετε τις εικόνες JPEG που μετατράπηκαν για προβολή.

Σημείωση

 • Ορισμένες σκηνές ίσως να έχουν διαφορετική εμφάνιση μετά τη μετατροπή αν γίνει σύγκριση της αρχικής εικόνας και της εικόνας από τη μετατροπή.
 • Η μετατροπή δεν είναι διαθέσιμη για κομμένες εικόνες ή για εικόνες με συγκράτηση καρέ από ταινίες 4K ή 8K.