Σύνδεση και αφαίρεση φακών RF

Προσοχή

 • Μην κοιτάζετε απευθείας τον ήλιο μέσω οποιουδήποτε φακού. Αν το κάνετε, υπάρχει κίνδυνος τύφλωσης.
 • Όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε έναν φακό, τοποθετήστε τον διακόπτη λειτουργίας της μηχανής στη θέση Απενεργοποίηση.
 • Αν περιστρέφεται το εμπρός τμήμα του φακού (δακτύλιος εστίασης) κατά την αυτόματη εστίαση, μην το αγγίζετε.

Συμβουλές για την αποφυγή ρύπων και σκόνης

 • Οι αλλαγές των φακών πρέπει να γίνονται γρήγορα, σε χώρους με την ελάχιστη δυνατή σκόνη.
 • Όταν αποθηκεύετε τη μηχανή χωρίς φακό, μην ξεχνάτε να τοποθετείτε το κάλυμμα του σώματος στη μηχανή.
 • Πριν τοποθετήσετε το κάλυμμα του σώματος, απομακρύνετε τους ρύπους και τη σκόνη που μπορεί να έχουν συγκεντρωθεί πάνω του.

Σύνδεση φακού

 1. Αφαιρέστε τα καλύμματα.

  • Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα του φακού και το κάλυμμα του σώματος της μηχανής, περιστρέφοντάς τα όπως δείχνουν τα βέλη.
 2. Συνδέστε τον φακό.

  • Ευθυγραμμίστε τον κόκκινο οδηγό τοποθέτησης του φακού με τον αντίστοιχο της μηχανής και στρέψτε τον φακό όπως δείχνει το βέλος μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του με ένα κλικ.
 3. Τοποθετήστε τον διακόπτη κατάστασης εστίασης του φακού στη θέση Αυτόματη εστίαση (AF).

  • Αυτόματη εστίαση (AF) είναι συντομογραφία του όρου «autofocus» (αυτόματη εστίαση).
  • Το Χειροκίνητη εστίαση (MF) είναι συντομογραφία του όρου «Manual Focus» (χειροκίνητη εστίαση). Η αυτόματη εστίαση δεν θα λειτουργεί.
  • Για τους φακούς RF χωρίς διακόπτη κατάστασης εστίασης, επιλέξτε [AF] ή [MF] στο μενού της μηχανής, στη ρύθμιση [Αυτόματη εστίαση: Κατάστ. εστίασης].
 4. Αφαιρέστε το εμπρός κάλυμμα του φακού.

Αφαίρεση φακού

 • Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο απασφάλισης φακού, περιστρέψτε το φακό όπως δείχνουν το βέλος.

  • Περιστρέψτε τον φακό μέχρι το τέλος της διαδρομής του και κατόπιν αποσυνδέστε τον.
  • Προσαρτήστε το κάλυμμα φακού στον φακό που αφαιρέσατε.