Timelapse-film

Stillbilleder, der er indstillet med et angivet interval, kan sammensættes automatisk for at skabe en timelapse-film i 4K eller Full HD. En timelapse-film viser et motiv, der ændrer sig på meget kortere tid end den tid, det faktisk tog at tage den. Den er effektiv til observation fra et fast sted af motiver under forandring, planter, der vokser, himmellegemers bevægelse osv.

Timelapse-film optages i MP4-format i følgende kvalitet: 4K29,97 fpsALL-I (kun I) (NTSC)/4K25,00 fpsALL-I (kun I) (PAL) i 4K-optagelse og Full HD29,97 fpsALL-I (kun I) (NTSC)/Full HD25,00 fpsALL-I (kun I) (PAL) i Full HD-optagelse.

Bemærk, at billedhastighed opdateres automatisk for at matche indstillingen [Indstilling: Videosystem] ().

 1. Vælg [Optagelse: Timelapse-film].

 2. Vælg [Timelapse].

  • Vælg [Aktivér].
 3. Indstil [Interval].

  • Vælg [Interval].
  • Når du indstiller antallet, skal du se den krævede tid [Film] (1) og afspilningstiden [Afspilning] (2).
  • Vælg en indstilling (timer : minutter : sekunder).
  • Tryk på knappen Quick Control/Indstil for at få vist [Juster].
  • Indstil en værdi, og tryk derefter på knappen Quick Control/Indstil. (Vender tilbage til [Vælg].)
  • Kan indstilles i et område på [00:00:02] – [99:59:59]. (Et interval på en gang i sekundet er ikke tilgængelig.)
  • Vælg [OK] for at registrere indstillingen.
 4. Indstil [Antal bill.].

  • Vælg [Antal bill.].
  • Når du indstiller antallet, skal du se den krævede tid ([Film]) og afspilningstiden ([Afspilning]).
  • Vælg cifret.
  • Tryk på knappen Quick Control/Indstil for at få vist [Juster].
  • Indstil en værdi, og tryk derefter på knappen Quick Control/Indstil. (Vender tilbage til [Vælg].)
  • Kan indstilles i et område på [0002] – [3600].
  • Sørg for, at afspilningstiden ([Afspilning]) ikke vises med rødt.
  • Vælg [OK] for at registrere indstillingen.
  • Afspilningstiden ([Afspilning]) vises med rødt, hvis kortet ikke har nok ledig plads til at optage det angivne antal optagelser. Selvom kameraet kan fortsætte optagelsen, stopper den, når kortet er fyldt.
  • Afspilningstiden ([Afspilning]) vises med rødt, hvis indstillingen [Antal bill.] medfører en filstørrelse over 4 GB for et kort, der ikke er formateret i exFAT (). Hvis du fortsætter med at indspille i denne metode, og filstørrelse for film når 4 GB, stopper optagelse af timelapse-film.

  Bemærk

 5. Vælg [Str. for filmopt.].

  • 4K (3840 × 2160)

   Filmen optages i 4K-kvalitet. Billedformatet er 16:9. Derudover er billedhastigheden 29,97 fps (29,97 fps) for NTSC og 25,00 fps (25,00 fps) for PAL, og film optages i MP4-formatet (MP4) med (ALL-I (kun I)) ALL-I-komprimering.

  • Full HD (1920 × 1080)

   Filmen optages i Full High-Definition-kvalitet (Full HD). Billedformatet er 16:9. Derudover er billedhastigheden 29,97 fps (29,97 fps) for NTSC og 25,00 fps (25,00 fps) for PAL, og film optages i MP4-formatet (MP4) med (ALL-I (kun I)) ALL-I-komprimering.

 6. Indstil [Auto. eksponering].

  • Fast. 1. bil.

   Når første billede tages, udføres der måling for at indstille eksponeringen automatisk, så den passer til lysstyrken. Eksponeringsindstillingen for det første billede anvendes på efterfølgende billeder. Andre optagelsesrelaterede indstillinger for det første billede anvendes også på efterfølgende optagelser.

  • Hvert billede

   Måling udføres også for hvert efterfølgende billede for at indstille eksponeringen automatisk, så den passer til lysstyrken. Bemærk, at hvis funktioner som Picture Style og hvidbalance indstilles til [Auto], indstilles de automatisk for alle efterfølgende optagelser.

  Forholdsregler

  • Væsentlig ændringer i lysstyrke mellem optagelser kan forhindre, at kameraet kan optage ved det angivne interval, når [Interval] er indstillet til 3 sek. eller mindre, og [Auto. eksponering] er indstillet til [Hvert billede].
 7. Indstil [Skærm-autosluk].

  • Deaktivér

   Selv ved optagelse af timelapse-film vises billedet. (Skærmen slukker kun under optagelse.) Bemærk, at skærmen slukker, når der er gået ca. 30 min., efter at optagelsen gik i gang.

  • Aktivér

   Skærmen slukker, når der er gået ca. 10 sek., efter at optagelsen gik i gang.

  Forholdsregler

  • Selvom [Skærm-autosluk] er indstillet til [Deaktivér], slukkes skærmen under eksponering. Bemærk også, at billeder muligvis ikke vises, hvis intervallet mellem optagelserne er for kort.

  Bemærk

  • Ved optagelse af timelapse-film kan du trykke på knappen INFO for at slukke/tænde skærmen.
 8. Indstil [Bip pr. taget].

  • Indstil til [0] for at forhindre, at kameraet bipper for hver optagelse.
 9. Kontrollér indstillingerne.

  • Nødvendig tid (1)

   Angiver den tid, der er nødvendig for at optage det indstillede antal optagelser med det angivne interval. Hvis den overstiger 24 timer, vises “*** dage”.

  • Afspilningstid (2)

   Angiver filmoptagelsestiden (den tid, der er nødvendig for at afspille filmen), når timelapse-filmen i 4K eller Full HD oprettes fra stillbilleder, der er taget med faste intervaller.

 10. Luk menuen.

  • Tryk på knappen MENU for at lukke menuskærmen.
 11. Læs meddelelsen.

  • Læs meddelelsen, og vælg [OK].
 12. Tag et testbillede.

  • Tryk på knappen INFO, og dobbelttjek Nødvendig tid (1) og Interval (2), der vises på skærmen.
  • Som med stillbilledoptagelse skal du indstille eksponeringen og optagelsesfunktionerne og derefter trykke udløserknappen halvt ned for at fokusere.
  • Tryk udløserknappen helt ned for at tage et testbillede, der optages på kortet som et stillbillede.
  • Hvis der ikke er problemer med testbilledet, kan du gå videre til det næste trin.
  • Gentag dette trin for at tage testbilleder.

  Bemærk

  • Testbilleder tages i JPEG FinStor-kvalitet.
  • I metoden [Manuel filmeksponering] kan du indstille lukkertiden inden for et område på 1/4000 til 30 sek.
  • Du kan indstille maksimumgrænsen for ISO auto i metoden [Film] eller i metoden [Manuel filmeksponering] med ISO auto i indstillingen [Maks. for Auto] under [Optagelse: ISO-hastighedsindstillinger] ().
  • Hvis du har indstillet [Halvt tryk] i [Optagelse: Udløserknapfunktion for film] til [Måling+ Servo AF], ændres den automatisk til [Måling+One-Shot AF], når du konfigurere optagelse af timelapse-film.
 13. Tryk på knappen til filmoptagelse.

  • Kameraet er nu klar til at starte optagelse af en timelapse-film.
  • Tryk på knappen til filmoptagelse igen for at gå tilbage til trin 12.
 14. Optag timelapse-filmen.

  • Tryk udløserknappen helt ned for at starte optagelse af timelapse-film.
  • AF virker ikke under optagelse af timelapse-film.
  • Der vises et optagelsesikon “●” på skærmen, når timelapse-filmen optages.
  • Efter det indstillede antal billeder er taget, stopper optagelse af timelapse-film.
  • Hvis du vil annullere optagelse af timelapse-film, skal du indstille [Timelapse] til [Deaktivér].

Bemærk

 • Det anbefales at bruge et stativ.
 • Det anbefales på forhånd at tage testbilleder som i trin 12 også i forbindelse med optagelse test af timelapse-film.
 • Filmens dækning af synsfelt for optagelse af både 4K- og Full HD-timelapse-film er ca. 100 %.
 • Hvis du vil annullere en igangværende optagelse af timelapse-film, skal du enten trykke udløserknappen helt ned eller trykke på knappen til filmoptagelse. Timelapse-film, der er optaget frem til dette tidspunkt, optages på kortet.
 • Hvis den nødvendige tid indspilning, er mere end 24 timer, men ikke over 48 timer, angives “2 dage”. Hvis der kræves tre eller flere dage, angives antallet af dage i trin på 24 timer.
 • Selvom afspilningstiden for timelapse-filmen er mindre end 1 sek., oprettes der en filmfil. I så fald angives “00'00"” i [Afspilningstid].
 • Hvis optagelsestiden er lang, anbefales det at bruge tilbehør til almindelige stikkontakter (sælges separat).
 • YCbCr 4:2:0 (8-bit) farveudtag og BT.709-farverum bruges til 4K/Full HD timelapse-film.

Forholdsregler

 • Ret ikke kameraet mod en meget kraftig lyskilde, som f.eks. solen eller en kraftig kunstig lyskilde. Det kan beskadige billedsensoren eller indvendige dele i kameraet.
 • Timelapse-film kan ikke optages, når kameraet er forbundet til en computer med interfacekablet, eller når et HDMI-kabel er tilsluttet.
 • Movie Servo AF vil ikke kunne bruges.
 • Hvis lukkertiden er 1/30 sek. eller langsommere, kan eksponeringen af filmen muligvis ikke vises korrekt (kan være forskellige fra den resulterende films).
 • Zoom ikke med objektivet under optagelse af timelapse-film. Zoom med objektivet kan få billedet til at blive ufokuseret, eksponeringen til at ændre sig eller korrektion af objektivabberation til ikke at virke korrekt.
 • Optagelse af timelapse-film under flimrende lys, kan det give mærkbar flimren på skærmen, og billeder kan blive optaget med vandrette striber (støj) eller uregelmæssig eksponering.
 • Billeder, der vises, mens der optages timelapse-film, kan se anderledes ud i forhold til den resulterende film (i detaljer som f.eks. inkonsekvent lysstyrke fra flimrende lyskilder eller støj fra en høj ISO-hastighed).
 • Under optagelse af timelapse-film ved svag belysning ser det billede, der vises under optagelse, muligvis anderledes ud end det, der rent faktisk optages i filmen. I disse tilfælde blinker [Skærmsimulation (aktivér)]-ikonet.
 • Hvis du flytter kameraet fra venstre mod højre (panorering) eller optager et motiv i bevægelse under optagelse af timelapse-film, kan billedet se ekstremt forvrænget ud.
 • Under optagelse af timelapse-film virker autosluk ikke. Du kan ikke justere optagelsesfunktionen og menufunktionsindstillinger, afspille billeder osv.
 • Lyd optages ikke for timelapse-film.
 • Hvis du starter eller stopper optagelse af timelapse-film, kan du trykke udløserknappen helt ned, uafhængigt af indstillingen [Optagelse: Udløserknapfunktion for film].
 • Væsentlig ændringer i lysstyrke mellem optagelser kan forhindre, at kameraet kan optage ved det angivne interval, når [Interval] er indstillet til 3 sek. eller mindre, og [Auto. eksponering] er indstillet til [Hvert billede].
 • Hvis lukkertiden overstiger optagelsesintervallet (som f.eks. ved lange eksponeringer), eller hvis en langsom lukkertid indstilles automatisk, kan kameraet muligvis ikke indstille til at optage ved det indstillede interval. Optagelse kan også blive forhindret ved at have optagelsesintervaller, der næsten identiske med lukkertiden.
 • Hvis den næste planlagte optagelse ikke er mulig, springes den over. Dette kan forkorte optagelsestiden for oprettede timelapse-film.
 • Hvis den tid, det tager at optage på kortet, er længere end optagelsesintervallet, på grund af indstillede optagelsesfunktioner eller kortets ydeevne, vil nogle af optagelserne måske ikke blive taget med de faste intervaller.
 • De optagede billeder optages ikke som stillbilleder. Selvom du annullere roptagelse af timelapse-film, efter der blot er taget én optagelse, optages den som en filmfil.
 • Indstil [Optagelse: Timelapse-film] til [Deaktivér], hvis du vil forbinde kameraet til en computer med et interfacekabel og bruge EOS Utility (EOS-software). Andre indstillinger end [Deaktivér] vil forhindre, at kameraet kan kommunikere med computeren.
 • Billedstabilisering anvendes ikke ved optagelse med timelapse-film.
 • Optagelse af timelapse-film stopper f.eks., hvis afbryderen indstilles til Sluk, og indstillingen ændres til [Deaktivér].
 • Selvom der benyttes en flash, udløses den ikke.
 • De følgende betjeninger annullerer standby for timelapse-film og skifter indstillingen til [Deaktivér].
  • Valg af enten [Rens nu] i [Indstilling: Sensorrensning] eller [Basisindst.] i [Nulstil kamera]
  • Drejning af programvælgeren til <Specialscene>, <Kreative filtre>, <Brugerdefineret optagelsesmetode C1> eller <Brugerdefineret optagelsesmetode C2>
 • Billedkvaliteten kan være lavere, hvis du starter optagelse af timelapse-film, mens det hvide [Begrænsning af overophedning] eller røde [Begrænsning af overophedning (rød)] ikon () vises. For at få de bedste resultater skal du vente med at optage, indtil det hvide [Begrænsning af overophedning]- eller røde [Begrænsning af overophedning (rød)]-ikon ikke længere vises, hvilket angiver, at kameraet er kølet af.
 • Når [Auto. eksponering] er indstillet til [Hvert billede], kan ISO-hastigheden, lukkertiden og blændeværdien muligvis ikke registreres i timelapse-filmens Exif-informationer i visse optagelsesmetoder.

Bemærk

 • Du kan bruge trådløs fjernbetjening BR-E1 (sælges separat) til at starte og stoppe timelapse-filmoptagelse med.
 • Med trådløs fjernbetjening BR-E1

 • Par først den trådløse fjernbetjening BR-E1 med kameraet ().
 • Når du tager nogle testbilleder, og kameraet er klar til optagelse (som i trin 13, ), skal du indstille tidsindstillingen for udløseren/filmoptagelsesknappen på BR-E1 til <●> (øjeblikkelig udløsning) eller <2> (2-sek. forsinkelse).
 • Hvis fjernbetjeningens knap er indstillet til Film, kan optagelse af timelapse-film ikke starte.

  Indstilling af kamerastatus/fjernbetjening

  <●> Øjeblikkelig udløsning

  <2> 2 sek. forsinkelse

  Film Filmoptagelse
  Skærm til testoptagelse Testoptagelse Til optagelse på standby
  Optagelse på standby Starter optagelse Til skærm til testoptagelse
  Under optagelse af timelapse-film Stopper optagelse Stopper optagelse

Omtrentlig tid tilgængelig til optagelse af timelapse-film

Se under Filmoptagelse for at få retningslinjer for, i hvor lang tid du kan optage timelapse-film (indtil batteriet løber tør).