Opsætning af GPS-funktioner

Kameraets GPS-funktioner kan bruges til at geotagge billeder, indstille tiden mv. Kameraet kan modtage signaler fra GPS-satellitter (USA), GLONASS-satellitter (Rusland) og Quasi-Zenith Satellite System “Michibiki” (Japan).

Forholdsregler

 • Geotag-informationer registreres måske ikke, eller der registreres måske unøjagtige oplysninger ved dårlig GPS-signaler, som f.eks. på følgende steder.

  • Indendørs, under jorden, tæt på eller mellem bygninger i tunneler eller skove
  • Nær højspændingsledninger eller mobiltelefoner, der bruger 1,5 GHz-båndet.
  • Når kameraet bæres i en taske eller en anden beholder
  • Ved rejse over lange afstande
  • Ved rejse gennem forskellige miljøer.
  • Selv under andre forhold end disse kan bevægelsen af GPS-satellitten over tid forstyrre geotagging og forårsage manglende eller unøjagtige geotag-informationer. Disse oplysninger kan også angives, at kameraet blev brugt langs en rute, selvom det ikke blev brugt ét enkelt sted.
 • Højde er ikke så nøjagtig som bredde- eller længdegrader på grund af GPS'ens egenskaber.
 • Indvendigt i kameraet er GPS-antennen i nærheden af forsiden af multifunktionsskoen. Selvom GPS-signaler også kan hentes, når der er monteret en Speedlite, vil hentningstiden være en smule langsommere.
 • Når kameraet bæres i en taske eller en anden beholder, skal du sørge for, at det vender opad og ikke er tildækket.
 • Indstil kameratiden og dato så nøjagtigt som muligt. Indstil også den korrekte tidszone og sommertid for optagelsesstedet.
 • Der er færre tilgængelige optagelser på steder med dårlig signaldækning.
 • Den resterende kapacitet kan være lavere, når der bruges GPS-funktioner. Oplad batteriet efter behov, eller overvej at købe et ekstra (sælges separat).
 • Andre kan være i stand til at lokalisere eller identificere dig ved brug af oplysningerne i dine geotaggede stillbilleder eller film. Vær forsigtig med at dele disse billeder med andre, som f.eks. ved at slå dem op online, hvor mange kan se dem.

GPS-indstillinger

 1. Vælg [Kommunikationsfunktioner: GPS-indstillinger].

 2. Konfigurer GPS-detaljer.

GPS

Angiv GPS-betjeningsmetoden.

 • I [Indstilling 1] fortsætter kameraet med at hente GPS-signaler med regelmæssige intervaller, hvor strømafbryderen er indstillet til Tænd eller endda Sluk.
 • I [Indstilling 2] henter kameraet GPS-signaler med afbryderen indstillet til Tænd. Hvis afbryderen indstilles til Sluk, deaktiveres GPS-funktioner. Bemærk, at når autosluk er aktiveret, fortsætter kameraet med at modtage GPS-signaler med regelmæssige intervaller.

Når du henter GPS-signaler, skal du bruge kameraet udendørs, hvor der er uhindret adgang til himlen, rette dette opad og holde hånden og andre genstande væk fra den øverste del. Under gode forhold tager hentning af signaler ca. 30–60 sek., og derefter lyser [Status for GPS-modtagelse] på skærmen eller det bageste LCD-panel.

Optager, der er taget, når [Status for GPS-modtagelse] lyser, bliver geotagget.

Forholdsregler

 • Når [Indstilling 1] er indstillet, fortsætter kameraet med at hente GPS-signaler med regelmæssige intervaller, også selvom afbryderen er indstillet til Sluk, hvilket dræner batteriet hurtigere og reducerer antal tilgængelige optagelser. Indstil til [Deaktivér], hvis du ikke bruger kameraet i et stykke tid.
 • Hvis autosluk fortsætter i en længere periode i [Indstilling 2], drænes batteriet hurtigere, og færre optagelser vil være tilgængelige. Indstil afbryderen til Sluk, hvis du ikke bruger kameraet i et stykke tid.

Auto tidsindstiling

Oplysninger om tiden fra GPS-signaler kan indstilles på kameraet. Fejlmargenen er ca. ±0,02 sek. Hvis du vælger [Auto. opdat.], opdateres tiden, når GPS-signaler modtages, mens kameraet er tændt.

Forholdsregler

 • Tiden kan ikke opdateres automatisk, medmindre signaler fra mindst GPS-satellitter kan hentes. [Indstil nu] nedtones og vil ikke være tilgængelig.
 • Selvom [Indstil nu] kan vælges, vil du muligvis ikke kunne foretage en tidsjustering. Det afhænger af timingen for GPS-signalmodtagelse.
 • Hvis du indstiller [Auto tidsindstil.] til [Auto. opdat.], forhindrer det, at dato eller klokkeslæt kan indstilles manuelt med [Indstilling: Dato/Tid/Zone] ().
 • Hvis du har udført [Synk.-tid mellem kameraer] og foretrækker ikke at få justeret tiden, skal du indstille [Auto tidsindstil.] til [Deaktivér].

Interval for positionsopdatering

Du kan indstille positionsintervallet (tid) for opdatering af geotag-informationer. Selvom tagging er mere nøjagtig, når geotag-informationer opdateres ved kortere intervaller, reducerer det antallet af optagelser, der er tilgængelige, fordi batteriet hurtigere bliver drænet.

Forholdsregler

 • Det er uundgåeligt, at der vil være nogle uoverensstemmelser i positionsintervallet på grund af GPS-systemets egenskaber.

Visning af GPS-information

Viser hentede GPS-information.

[Satellit]-ikonet angiver signalforholdene. Når [3D] vises, registreres højden også. Bemærk, at højden ikke kan registreres, når [2D] vises.

Du kan kontrollere geotag-informationer ved at vise en optagelse, trykke på knappen INFO for at få adgang til skærmen med afspilningsskærmene med detaljerede oplysninger og derefter trykke på Multikontrol.

 • (1) Breddegrad
 • (2) Længdegrad
 • (3) Højde
 • (4) UTC (Coordinated Universal Time)

Bemærk

 • Film taggges med de geotag-informationer, der blev hentet, da du startede optagelsen. Bemærk, at signalmodtagelsesforholdene ikke registreres.
 • Coordinated Universal Time, forkortet UTC, er grundlæggende det samme som GMT (Greenwich Mean Time).

GPS-logger

Ved at indstille [Log GPS-position] til [Aktivér] kan du automatisk registrere geotag-informationer ved bestemte intervaller langs den rute, som kameraet har bevæget sig. Geotag-informationer optages ved det interval, der er indstillet i [Interv f pos.opdat.], når logdata gemmes i kameraets interne hukommelse efter dato. Du kan også se den rute, du har bevæget dig på et kort, der kan vises på en computer.

Intervallerne for positionsopdatering og kapacitet af logdata (i dag) er som følger.

(Ca.)
Opdateringsinterval Logdata Opdateringsinterval Logdata
Hvert sek. 4,1 dage Hvert 30. sek. 100 dage
Hvert 5. sek. 20 dage Hvert min. 100 dage
Hvert 10. sek. 41 dage Hvert 2 min. 100 dage
Hvert 15. sek. 61 dage Hver 5. minut 100 dage

Hvor én dag svarer til otte timers logdata

 • Navne på de daglige logfiler består af datoen og nummeret (f.eks. 19101000). Der oprettes en ny logfil, hvis kameraet kommer ind i en ny tidszone ().
 • Når kameraets interne hukommelse er fuld, overskrives de ældste logdata med nye data.

Forholdsregler

 • I [Indstilling 1] fortsætter GPS-logføring, også selvom afbryderen er indstillet til Sluk.
 • Hvis afbryderen i [Indstilling 2] indstilles til Sluk, deaktiveres GPS-logføring. GPS-logføring fortsætter imidlertid under autosluk.
 • Geotag-informationer, der er føjet til billeder, kan være unøjagtige under visse rejseforhold, på visse steder eller med visse GPS-indstillinger.

Overførsel af logdata til et kort

Du kan overføre optagne logdata til et kort, der er valgt i [Overfør logdata til kort].

 • Når du overfører logdata til et kort, slettes dataene fra kameraets interne hukommelse.
 • Logfiler, der importeres til kortet, bliver gemt i mappen “GPS” i mappen “MISC”. De gemmes med filtypenavnet “.LOG”.
 • Logfiler (.LOG) kan konverteres til KMZ-format med GPS-hjælpeværktøj til logfiler ().

Sletter logdata

Hvis du vil slette logdata i den interne hukommelse, skal du vælge [Slet logdata] og derefter vælge [OK]. Det tager ca. 1 minut at slette dataene.

Bevarelse af positionsdata

Hvis du vil fortsætte geotagging af billeder, også selvom satellitdækningen er dårlig (f.eks. hvis du går indendørs), ved at bruge geotag-informationer i logdata, anbefales det at indstille [Behold positionsdata] til [Ubegræns.]. Den senest hentede geotag-information føjes til logdata, indtil der kan hentes nye oplysninger.

Når en tid som f.eks. [10 min.] er indstillet, efter at det ikke muligt at hente geotag-information, føjes den seneste logdata til den angivne periode.

Forholdsregler ved GPS

Lande/områder, der tillader brug af GPS-funktioner

Brug af GPS-funktioner er begrænset i visse lande og områder, og ulovlig brug kan være strafbart i henhold til national eller lokal lovgivning. Besøg Canons websted for at kontrollere, hvor anvendelse er tilladt, så du undgår at overtræde bestemmelser om GPS ().

Bemærk, at Canon ikke er ansvarlig for eventuelle problemer, som opstår på baggrund af brug af GPS-funktioner i andre lande og områder.

 • Da brugen af GPS kan være begrænset i visse lande og områder, skal du følge lokale love og bestemmelser, hvor du vil bruge kameraet. Vær særlig opmærksom, når du anvender GPS-funktioner ved rejser i andre lande.
 • Vær forsigtig med brug af GPS-funktioner, hvor betjening af elektronisk udstyr er begrænset.
 • Andre kan være i stand til at lokalisere eller identificere dig ved brug af placeringsdataene i dine geotaggede stilbilleder eller film. Vær forsigtig med at dele disse geotaggede stillbilleder, film eller GPS-logfiler med andre, som f.eks. at slå dem op online, hvor mange kan se dem.
 • GPS-signalmodtagelse kan i nogle tilfælde tage længere tid.