Flashkontrol fra kameramenuen

Du kan indstille flashfunktioner eller Brugerdefinerede funktioner fra kameramenuen. Hvis Brugerdefinerede funktioner på Speedliten ikke vises på kameraet, skal du prøve at opdatere kamerafirmwaren, eller indstille dem fra Speedliten.

Se i instruktionsmanualen til kameraet vedrørende kamerainstruktioner.

 1. Vælg Genvej til menu med joysticket.

  • Der vises en menu på kameraet.

Flashindstillinger

 1. Indstil funktionen.

  • Den indstillingsskærm og de elementer, der vises, varierer afhængigt af kameraet.
  • Vælg et element, og indstil funktionen.

  Eksempel på visning

Skærmen til indstilling af flashfunktion

På kameraets skærm [Flashindstillinger] eller [Ekstern flashfunk.indst.] kan du konfigurere indstillingerne for normal flashfotografering eller trådløs flashfotografering med radiotransmission.

De vigtigste funktioner, du kan konfigurere, er som følger. De tilgængelige indstillinger afhænger af flashmetode, indstillingerne for trådløs funktion og andre forhold.

Funktion
Flashudladning Aktivér / Deaktivér
E-TTL-balance Omgivelsesprior./Standard/Flashprioritet
E-TTL II måling Eval. (Ans.prio)/Evaluerende/Gennemsnit
Kont. flashkont. E-TTL hver opt. / E-TTL 1. opt.
Langsom synk.
Flashindstill. E-TTL II-flashmåling (autoflash) / Manuel flash / MULTI flash (stroboskopisk)
Trådløsfunktioner Trådløs:Fra/Radiotransmission
Flashzoom (flashdækning)
Lukkersynkronisering Synk. m. første lukkerlamel/Synk. m. anden lukkerlamel/High-speed synkronisering
Flasheksponeringskompensation
Flasheksponeringsbracketing
 • Flashudladning

  Hvis du vil aktivere flashfotografering, skal du indstille til [Aktivér]. For kun at aktivere AF-hjælpelys på Speedliten skal du indstille til [Deaktivér].

 • E-TTL-balance

  Du kan indstille dit foretrukne udseende (balance) for flashoptagelser. Denne indstilling gør det muligt at justere forholdet af det omgivende lys i forhold til Speedlitens lysoutput.

 • E-TTL II måling

  Indstil til [Eval. (Ans.prio)] for flashmåling, der er egnet til optagelser af mennesker. Hurtig kontinuerlig optagelse er langsommere, når [Evaluerende] eller [Gennemsnit] er valgt. Indstil til [Evaluerende] for flashmåling, der fremhæver udladning i kontinuerlig optagelse. Hvis [Gennemsnit] er indstillet, er flasheksponeringen et gennemsnit af hele den målte scene. Afhængigt af scenen kan flasheksponeringskompensation være nødvendigt.

 • Kont. flashkont.

  Indstil til [E-TTL hver opt.] for at udføre flashmåling for hver optagelse. Indstil til [E-TTL 1. opt.] for kun at udføre flashmåling for den første optagelse før kontinuerlig optagelse. Flashoutputniveauet for den første optagelse anvendes på alle efterfølgende optagelser. Dette er nyttigt, når du prioriterer kontinuerlig optagelseshastighed uden at komponere optagelserne på ny.

 • Langsom synk.

  Du kan indstille flashsynkroniseringshastighed til trådløs for flashfotografering i metoden Blændeprioritet AE (blændeprioritet AE).

 • Flashindstill.

  Du kan vælge flashmetoden fra [E-TTL II-flashmåling], [Manuel flash] eller [MULTI flash (stroboskopisk)], så den passer med din ønskede flashfotografering.

 • Trådløsfunktioner

  Du kan indstille trådløs flashfotografering med radiotransmission. Se flere oplysninger under Trådløs flashfotografering med radiotransmission.

 • Flashzoom (flashdækning)

  Du kan indstille Speedlite-flashdækningen. Indstil til [Automatisk] for automatisk justering af flashdækning, så den passer til objektivets brændvidde og størrelse af billedsensoren ().

 • Lukkersynkronisering

  Du kan vælge tidsindstillingen/metoden for flashudladningen under [Synk. m. første lukkerlamel], [Synk. m. anden lukkerlamel] eller [High-speed synkronisering]. Hvis du vil foretage normal flashfotografering, skal du indstille til [Synk. m. første lukkerlamel].

 • Flasheksponeringskompensation

  Lige som eksponeringskompensation er justeret, og du kan også justere flashoutput. Mængden af flasheksponeringskompensation kan indstilles i et område på ±3 stop, i trin på 1/3-stop.

 • Flasheksponeringsbracketing

  Muliggør automatisk justering til forskellige flashoutputniveau, når der tages tre optagelser på en gang. Indstillingsområdet er ±3 stop, i trin på 1/3-stop.

 • Ryd indstillinger

  Vælg [Nulstil flashindstillinger] eller [Ryd eksterne flashindstil.] for at gendanne Speedliteens standardindstillinger.

Forsigtig

 • [Flashzoom] (flashdækning) er ikke muligt, når flashdækningen er indstillet til automatisk indstilling, når vidvinkelpanelet bruges.

Bemærk

 • Flasheksponeringskompensation kan ikke udføres fra kameraet, når det er indstillet på Speedliten. Hvis begge er indstillet samtidig, har Speedlite-indstillingerne forrang.

Flash C.Fn-indstilling

Du kan indstille brugerdefinerede funktioner for Speedliten fra kameramenuen. De viste oplysninger kan variere efter den anvendte Speedlite. Du kan se flere oplysninger om brugerdefinerede funktioner under Tilpasning med brugerdefinerede funktioner..

 1. Vælg [Flash C.Fn indstillinger].

  • Vælg [Flash C.Fn indstillinger] eller [Ekstern flash C.Fn inst.].
 2. Indstil den brugerdefinerede funktion.

  • Vælg det brugerdefinerede funktionsnummer (1), og indstil derefter funktionen.
  • Hvis du vil rydde alle indstillinger for brugerdefinerede funktioner, skal du vælge [Ryd indstillinger] i trin 1 og derefter vælge [Ryd alle C.Fn på Speedlite] eller [Ryd ekstern flash C.Fn inst.].

Forsigtig