Položky nastavení uživatelských funkcí

Ve fotoaparátu můžete přizpůsobit funkce na [Uživatelské funkce] podle svých preferencí. Veškerá nastavení, která změníte z výchozích hodnot, se zobrazí modře.

C.Fn1

Kroky úrovně expozice

Slouží k nastavení přírůstků 1/2 EV pro rychlost závěrky, hodnotu clony, kompenzaci expozice, AEB, kompenzaci expozice s bleskem apod.

 • 1/3: 1/3-kroku

 • 1/2: 1/2-kroku

Poznámka

 • Zobrazení při nastavení na [1/2-kroku] je následující.

Kroky nast. citliv. ISO

Kroky ručního nastavení citlivosti ISO můžete změnit na celý krok.

 • 1/3: 1/3-kroku
 • 1/1: 1 krok

Poznámka

 • I pokud nastavíte [1 krok], bude citlivost ISO automaticky nastavována v krocích po 1/3, pokud bude zapnuto automatické nastavení ISO.

Citlivost z měření/ISO auto

Můžete nastavit stav citlivosti ISO po skončení časovače měření v případech, kde fotoaparát upravil citlivost ISO během měření nebo během časovače měření pro činnost ISO auto v režimu Programová automatická expozice/Priorita závěrky AE/Priorita clony AE/Ruční expozice/Čas B.

 • Po měření obnovit Auto: Po měření obnovit Auto
 • Po měření zachovat rychlost: Po měření zachovat rychlost

Autom. zruš. bracketingu

Můžete nastavit zrušení AEB (automatického braketingu expozice) a braketing vyvážení bílé, pokud je vypínač napájení v poloze Vypnutí.

 • ON: Povolit
 • OFF: Zakázat

Sekvence bracketingu

Sekvenci snímání automatického braketingu expozice (AEB) a sekvenci braketingu vyvážení bílé lze změnit.

 • 0−+: 0, -, +
 • −0+: -, 0, +
 • +0−: +, 0, -
AEB Braketing vyvážení bílé
Směr B/A (modrá/jantarová) Směr M/G (purpurová/zelená)
0: Standardní expozice 0: Standardní vyvážení bílé 0: Standardní vyvážení bílé
−: Podexpozice −: Posun směrem k modré −: Posun směrem k purpurové
+: Přeexponování +: Posun směrem k jantarové +: Posun směrem k zelené

Počet snímků v bracketingu

Počet snímků pořízených s AEB a braketingem vyvážení bílé lze změnit.

Pokud bude nastavena možnost [Sekvence bracketingu] na [0, -, +], budou pořízeny snímky v braketingu, jak je uvedeno v následující tabulce.

 • 3: 3 snímky
 • 2: 2 snímky
 • 5: 5 snímků
 • 7: 7 snímků
(kroky po 1 EV)
1. snímek 2. snímek 3. snímek 4. snímek 5. snímek 6. snímek 7. snímek
3: 3 snímky Standardní (0) -1 +1
2: 2 snímky Standardní (0) ±1
5: 5 snímků Standardní (0) -2 -1 +1 +2
7: 7 snímků Standardní (0) -3 -2 -1 +1 +2 +3

Poznámka

 • Pokud je nastavena možnost [2 snímky], můžete při nastavení rozsahu automatického braketingu expozice (AEB) vybrat stranu + nebo –. Při použití braketingu vyvážení bílé je druhý snímek upraven směrem k záporné straně ve směru B/A nebo M/G.

Bezpečný posun

Pokud se jas objektu změní a standardní expozice nelze dosáhnout v rozsahu automatické expozice, pak fotoaparát automaticky změní ručně vybrané nastavení a dosáhne standardní expozice. [Rychlost závěrky/Clona] platí pro režim Priorita závěrky AE nebo Priorita clony AE. [Citlivost ISO] platí pro režim Programová automatická expozice, Priorita závěrky AE, nebo Priorita clony AE.

 • OFF: Zakázat
 • Tv/Av: Rychlost závěrky/Clona
 • ISO: Citlivost ISO

Poznámka

 • Bezpečný posun nastaví všechny změny na [Rozsah citli. ISO] nebo [Min.rychl. závěr.] z výchozích nastavení v [Snímání: Nastavení citlivosti ISO], pokud nelze dosáhnout standardní expozice.
 • Nejnižší a nejvyšší mez pro bezpečný posun u citlivosti ISO jsou určeny [Automat. rozsah] (). Pokud však ručně nastavená citlivost ISO přesahuje hodnoty položky [Automat. rozsah], bude bezpečný posun rozšířen nahoru nebo dolů až do ručně nastavené citlivosti ISO.
 • Bezpečný posun se podle potřeby uplatní i při použití blesku.

C.Fn2

Stejná exp. pro novou clonu

Světelnost se může snížit (nejnižší clonové číslo se může zvýšit) v režimu Ruční expozice (ruční expozice) s ručně nastavenou citlivostí ISO (s výjimkou nastavení na ISO Auto), pokud (1) měníte objektivy, (2) připojujete telekonvertor nebo (3) používáte objektiv se zoomem s proměnnou světelností. Tato funkce zabraňuje odpovídající podexpozici automatickým nastavením citlivosti ISO nebo rychlosti závěrky (hodnota Tv) tak, aby byla zachována stejná expozice jako dříve (1), (2) nebo (3).

S [Citl. ISO/Rychl. závěrky] je citlivost ISO automaticky upravena v rozsahu citlivosti ISO. Pokud expozici nelze udržet úpravou citlivosti ISO, automaticky se upraví rychlost závěrky (hodnota Tv).

 • OFF: Zakázat
 • ISO: Citlivost ISO
 • ISO/Tv: Citl. ISO/Rychl. závěrky
 • Tv: Rychlost závěrky

Upozornění

 • Při použití makroobjektivů nereaguje na změny efektivní hodnoty clony při zvětšení.
 • Nelze zajistit stejnou expozici jako dříve (1), (2) nebo (3), pokud [Citlivost ISO] je nastavena a expozici nelze udržovat při rychlostech nastavených v [Rozsah citli. ISO].
 • Nelze zajistit stejnou expozici jako dříve (1), (2) nebo (3), pokud je nastavena možnost [Rychlost závěrky] a expozici nelze udržovat při rychlostech nastavených v nabídce [Uživatelské funkce: Nast. rozsahu rychl. závěr.].
 • Rychlost závěrky je omezená na 1/8000, je-li [Snímání: Režim závěrky] na hodnotě [Elektronická] a možnost [Stejná exp. pro novou clonu] nastavena na [Rychlost závěrky] nebo [Citl. ISO/Rychl. závěrky].

Poznámka

 • Rovněž reaguje na změny nejvyššího clonového čísla (maximální clona).
 • Původní nastavení expozice se obnoví, pokud provedete (1), (2) nebo (3) s nastavenou možností [Citlivost ISO], [Citl. ISO/Rychl. závěrky] nebo [Rychlost závěrky] a zároveň neupravíte citlivost ISO, rychlost závěrky ani hodnotu clony před tím, než se fotoaparát vrátí do původního stavu před krokem (1), (2) nebo (3).
 • Rychlost závěrky se může změnit k udržení expozice, pokud se citlivost ISO zvýší na rozšířenou citlivost ISO, je-li nastavena na [Citlivost ISO].

Rež. měř. AE zámek po ostř.

U každého režimu měření můžete určit, zda zablokovat expozici (blokování AE) při zaostření na objekty pomocí jednosnímkového automatického zaostřování (One-Shot AF). Expozice bude zablokovaná během podržení tlačítka spouště do poloviny. Vyberte režimy měření pro blokování AE a klikněte na zaškrtnutí [Zaškrtnutí]. Chcete-li nastavení zaregistrovat, vyberte možnost [OK].

Nast. rozsahu rychl. závěr.

Můžete nastavit rozsah rychlosti závěrky pro každou možnost [Snímání: Režim závěrky]. V režimu Flexibilní priorita AE, Priorita závěrky AE nebo Ruční expozice můžete nastavit rychlost závěrky ručně v rámci zadaného rozsahu. V režimu Programová automatická expozice a Priorita clony AE nebo v režimu Flexibilní priorita AE s nastavenou rychlostí závěrky na [AUTO] se rychlost závěrky nastaví automaticky ve vámi určeném rozsahu (s výjimkou záznamu filmů). Chcete-li nastavení zaregistrovat, vyberte možnost [OK].

 • Mech. závěrka/elektr. 1.lamela

  • Nejnižší rychlost: Lze nastavit v rozsahu 30 s – 1/2000 s
  • Nejvyšší rychlost: Lze nastavit v rozsahu 1/4000 s – 15 s
 • Elektronická

  • Nejnižší rychlost: Lze nastavit v rozsahu 30 s – 1/8000 s
  • Nejvyšší rychlost: Lze nastavit v rozsahu 1/16000* s – 15 s

   Při nastavení na [Rychlé kontinuální snímání plus]: 1/4000 s

Upozornění

 • Rychlost závěrky je omezená na 1/4000, je-li [Snímání: Režim závěrky] na volbě [Elektronická] a možnost [Snímání: Režim řízení] je nastavena na [Rychlé kontinuální snímání plus].

Nastavení rozsahu clony

Můžete nastavit rozsah hodnot clony. V režimu Flexibilní priorita AE, Priorita clony AE, Ruční expozice nebo Čas B můžete hodnotu clony nastavit ručně v zadaném rozsahu. V režimu Programová automatická expozice a Priorita závěrky AE nebo v režimu Flexibilní priorita AE s nastavenou hodnotou clony na [AUTO] se hodnota clony nastaví automaticky ve vámi určeném rozsah. Chcete-li nastavení zaregistrovat, vyberte možnost [OK].

 • Minim. clona

  Lze nastavit v rozsahu f/1.0 – f/64.

 • Maxim. clona

  Lze nastavit v rozsahu f/91 – f/1.4.

Poznámka

 • Dostupný rozsah hodnot clony se liší v závislosti na minimální a maximální hodnotě clony objektivu.

C.Fn3

směr pro nastavení Tv/Av

Při nastavení rychlosti závěrky a hodnoty clony lze změnit směr otáčení.

Otočí směr otáčení voliče Hlavní ovladač a Rychloovladač v režimu snímání Ruční expozice a pouze voliče Hlavní ovladač v ostatních režimech snímání. Směr voliče Rychloovladač v režimu Ruční expozice odpovídá směru nastavení korekce expozice v režimech Programová automatická expozice, Priorita závěrky AE a Priorita clony AE.

 • Normální: Normální
 • Obrácený směr: Obrácený směr

směr pro nastavení Tv/Av

Směr otáčení ovládacího kroužku objektivu typu RF a upevňovacího adaptéru pro nastavení rychlosti závěrky a hodnoty clony lze obrátit.

 • Normální: Normální
 • Obrácený směr: Obrácený směr

Přepínání / během snímání

Funkce přiřazené hlavnímu ovladači a Rychloovladači lze obrátit.

 • OFF: Zakázat
 • ON: Povolit

Vlastní nastavení tlačítek

Často používané funkce můžete přiřadit tlačítkům fotoaparátu, která pro vás budou snadno použitelná. Pro stejné tlačítko je možné přiřadit různé funkce pro použití při fotografování nebo filmování.

 1. Vyberte možnost [Uživatelské funkce: Vlastní nastavení tlačítek].

 2. Vyberte ovládací prvek fotoaparátu.

 3. Vyberte funkci, kterou chcete přiřadit.

  • Nastavte ji stisknutím tlačítka Rychlé ovládání / Nastavení.
  • Pokročilá nastavení pro funkce označené [INFODetail. nast.] v levé dolní části obrazovky můžete nakonfigurovat stisknutím tlačítka INFO.

Poznámka

 • Nastavení [Uživatelské funkce: Vlastní nastavení tlačítek] nebudou vymazána, i když vyberete [Uživatelské funkce: Vymaz.vš.uživ.funkce(C.Fn)]. Chcete-li vymazat nastavení, vyberte možnost [Uživatelské funkce: Vymazat uživatel. nastavení].

Funkce dostupné pro přizpůsobení

Automatické zaostřování (AF)

●: Výchozí ○: Dostupné pro přizpůsobení
Namáčknutí tlačítka spouště Tlačítko Film AF-ON Tlačítko blokování AE Tlačítko bodu AF Tlačítko náhledu hloubky ostrosti Tlačítko objektivu Multifunkční tlačítko Tlačítko SET Tlačítko Nahoru Tlačítko Dolů Tlačítko Doleva Tlačítko Doprava Multiovladač
Zahájení měření a aktivace AF: Zahájení měření a AF
- - - - - - - - -
Stop AF: Stop AF
- - - - - - - -
Volba AF bodu: Volba AF bodu
- -
Přímá volba AF bodu: Přímá volba bodu AF
- - - - - - - - -
Nastavení AF bodu na střed: Nastavit AF bod na střed
- -
Spustit nebo zastavit sledování: Spustit/zastavit sledování
- ●*4 -
Jednosnímkové automatické zaostřování (One-Shot AF)/průběžné automatické zaostřování (Servo AF): One-Shot AF Servo AF*1
- -
AF detekce očí: AF detekce očí*1
- - - - - - - - - -
Detekce očí: Detekce očí
- -
Zvýraznění okrajů: Zvýraz. okrajů
- -
Průvodce ostřením: Průvodce ostřením
- -
Režimy řízení: Režim řízení*1
- ●*2 -

1: Nelze přiřadit jako funkci dostupnou při záznamu filmů.

2: Výchozí při fotografování.

4: Výchozí při záznamu filmů.

Expozice

●: Výchozí ○: Dostupné pro přizpůsobení
Namáčknutí tlačítka spouště Tlačítko Film AF-ON Tlačítko blokování AE Tlačítko bodu AF Tlačítko náhledu hloubky ostrosti Tlačítko objektivu Multifunkční tlačítko Tlačítko SET Tlačítko Nahoru Tlačítko Dolů Tlačítko Doleva Tlačítko Doprava Multiovladač
Zahájení měření: Zahájení měření
- - - - - - - - - - - - -
Blokování AE: Blok. AE
- - - - - - - -
Blokování AE (přidržení): Blokování AE (přidrž.)
- ●*4 - - - - - - -
Blokování AE, AF stop: Blok. AE, AF stop
- - - - - - - -
Blokování AE (při stisku tlačítka): Blok. AE (při stisku tlačítka)*1
- - - - - - - - - - - - -
Blokování AE/Blokování expozice s bleskem: Blok. AE/Blok. FE*1
- ●*3 - - - - - - -
Uvolnění blokování AE: Uvolnit AE zámek
- - - - - - - -
Kompenzace expozice (podržte tlačítko, otáčejte hlavní ovladač): Komp.exp. (drž.tlač., otoč.)
- - - - - - - - -
ISO: Citlivost ISO
- -
Nastavení citlivosti ISO (přidržení tlačítka, otočení hlavního ovladače): Citlivost ISO(drž.tl.,otoč.)
- - - - - - - - -
Blesk: Záblesk blesku*1
- ●*3 -
Blokování expozice s bleskem: Blok. FE*1
- - - - - - - -

1: Nelze přiřadit jako funkci dostupnou při záznamu filmů.

3: Výchozí při fotografování.

4: Výchozí při záznamu filmů.

Snímek

●: Výchozí ○: Dostupné pro přizpůsobení
Namáčknutí tlačítka spouště Tlačítko Film AF-ON Tlačítko blokování AE Tlačítko bodu AF Tlačítko náhledu hloubky ostrosti Tlačítko objektivu Multifunkční tlačítko Tlačítko SET Tlačítko Nahoru Tlačítko Dolů Tlačítko Doleva Tlačítko Doprava Multiovladač
Kvalita snímku: Kvalita snímku*1
- -
Nastavení kvality snímku jedním dotykem: Nastav. kval. sním. jed. dotyk.*1
- -
Nastavení kvality snímku jedním dotykem (přidržení): Kval. sn. jed. dotyk. (přidrž.)*1
- -
Poměr stran fotografie: Poměr stran sním.*1
- -
Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu): Auto Lighting Optimizer/Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu): Automatická optimalizace jasu
- -
Vyvážení bílé: Vyvážení bílé
- -
Výběr stylu Picture Style: Styl obrázku
- -
RAW série: Režim RAW série*1
- -
Ochrana: Chránit
- - - - - - - -
Hodnocení: Hodnocení
- - - - - - - -
Výběr složky: Vybrat složku
- -

1: Nelze přiřadit jako funkci dostupnou při záznamu filmů.

Filmy

●: Výchozí ○: Dostupné pro přizpůsobení
Namáčknutí tlačítka spouště Tlačítko Film AF-ON Tlačítko blokování AE Tlačítko bodu AF Tlačítko náhledu hloubky ostrosti Tlačítko objektivu Multifunkční tlačítko Tlačítko SET Tlačítko Nahoru Tlačítko Dolů Tlačítko Doleva Tlačítko Doprava Multiovladač
Zebra: Zebra*2
- - -
Filmy: Záznam filmu
- - - - - - -
Přerušit Servo AF při záznamu filmu: Přerušit Servo AF při filmování
- ●*4 -
Digitální zoom: Digitální zoom*2
- - -

2: Nelze přiřadit jako funkci dostupnou při fotografování.

4: Výchozí při záznamu filmů.

Obsluha

●: Výchozí ○: Dostupné pro přizpůsobení
Namáčknutí tlačítka spouště Tlačítko Film AF-ON Tlačítko blokování AE Tlačítko bodu AF Tlačítko náhledu hloubky ostrosti Tlačítko objektivu Multifunkční tlačítko Tlačítko SET Tlačítko Nahoru Tlačítko Dolů Tlačítko Doleva Tlačítko Doprava Multiovladač
Nastavení funkce blesku: Nastavení funkce blesku*1
- -
Nastavení funkce voliče: Nastavení funkcí ovladače
- -
Náhled hloubky ostrosti (DOF): Náhled hloubky ostrosti (DOF)*1
- - ●*3 - - - - - -
Reset položky zvolené v režimu Fv: Reset položky zvol. v režimu Fv*1
- -
Reset Tv/Av/expozice/ISO v režimu Fv: Reset Tv/Av//ISO v režimu Fv*1
- ●*3 -
Obrazovka rychlého ovládání: Stránka Rychloovladač*1
- -
Zvětšit nebo zmenšit: Zvětšit/Zmenšit
- -
Přehrávání snímků: Přehrávání snímků
- -
Zvětšit snímky během přehrávání: Zvětšit snímky během přehrávání
- -
Zobrazení nabídky: Zobrazení menu
- -
Expozice dotykem: Povolit: Expozice dotykem*1
- -
Vytvořit složku: Vytvořit složku*1
- -
Simulace optického hledáčku: Zobr.opt. hled.*1
- -
Maximalizovat jas obrazovky (dočasně): Zvýšení jasu displeje (dočasně)
- -
Vypnutí: Vypnout
- - - - - - -
Obrazovka vyp: Vypnutí displeje
- -
Funkce tiché závěrky: Funkce tichá závěrka*1
- -
Přepnout ovládací kroužek / ostřící kroužek: Přepnutí ostříc./ovl. kroužku
- -
Přepnutí mezi hledáčkem/obrazovkou: Přep. mezi hled./obraz.
- -
Bezdrátové funkce: Wi-Fi/Bluetooth připojení
- -
Žádná funkce (zakázán): Žádná funkce (zakázán)
- ●*4 ●*4

1: Nelze přiřadit jako funkci dostupnou při záznamu filmů.

3: Výchozí při fotografování.

4: Výchozí při záznamu filmů.

Poznámka

 • [Tlačítko objektivu]: Tlačítko „stop AF“ nebo „Funkce objektivu“ na superteleobjektivech vybavených funkcí Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu).

Vlastní nastavení ovladačů

Ovladačům Hlavní ovladač, Rychloovladač a Ovládací kroužek lze přiřadit často používané funkce.

 1. Vyberte možnost [Uživatelské funkce: Vlastní nastavení ovladačů].

 2. Vyberte ovládací prvek fotoaparátu.

 3. Vyberte funkci, kterou chcete přiřadit.

  • Nastavte ji stisknutím tlačítka Rychlé ovládání / Nastavení.

Poznámka

 • Nastavení [Uživatelské funkce: Vlastní nastavení ovladačů] nebudou vymazána, i když vyberete [Uživatelské funkce: Vymaz.vš.uživ.funkce(C.Fn)]. Chcete-li vymazat nastavení, vyberte možnost [Uživatelské funkce: Vymazat uživatel. nastavení].
 • Nastavení [Uživatelské funkce: Přepínání / během snímání] na [Povolit] změní také funkce, které můžete přiřadit.

Funkce dostupné pro ovladače

●: Výchozí ○: Dostupné pro přizpůsobení
Funkce Hlavní ovladač Rychloovladač Ovládací kroužek
Výběr oblasti AF Volba oblasti AF
Oblast AF (přidržení tlačítka režimu měření) Oblast AF (přidrž. tlač. měření)
Změna rychlosti závěrky Změna rychlosti závěrky
Změna hodnoty clony Změna hodnoty clony
Kompenzace expozice Kompenzace expozice
ISO Nastavení citlivosti ISO
Změna rychlosti závěrky (při stisknutí tlačítka měření) Změna rychl.záv.(přidr.tl.měř.)
Změna hodnoty clony (při stisknutí tlačítka měření) Změna clony (přidr. tlač. měř.)
Kompenzace expozice (podržte tlačítko, otáčejte hlavní ovladač) Komp.expozice (přidr. tl. měř.)
Nastavení citlivosti ISO (přidržení tlačítka, otočení hlavního ovladače) Nastav.citl.ISO (přidr.tl.měř.)
Kompenzace expozice s bleskem (při stisknutí tlačítka měření) Komp.ex. s blesk.(přidr.tl.měř.)
Rychlost závěrky v režimu M Rychlost závěrky v režimu M
Nastavení hodnoty clony v režimu M Nastavení clony v režimu M
Výběr nastavení vyvážení bílé Výběr nastavení vyrovnání bílé
Volba barevné teploty Volba barevné teploty
Výběr stylu Picture Style Styl obrázku
Volba WB (vyvážení bílé) (při stisknutí tlačítka měření) Volba WB (přidr. tl. měření)
Teplota barvy (při stisknutí tlačítka měření) Barev. tepl. (přidr. tl. měření)
Volba stylu Picture Style (při stisknutí tlačítka měření) Volba (přidr. tl. měření)
Žádná funkce (zakázán) Žádná funkce (zakázán)

Poznámka

 • Ovládací kroužek: Ovládací kroužek na objektivu typu RF a upevňovacích adaptérech.

Vymazat uživatel. nastavení

 1. Vyberte možnost [Uživatelské funkce: Vymazat uživatel. nastavení].

 2. Vyberte možnost [OK].

  • [Vlastní nastavení tlačítek] a [Vlastní nastavení ovladačů] se obnoví do výchozích nastavení.

C.Fn4

Přidání informace o ořezu

Přidáním informací o ořezu se zobrazí svislé čáry pro poměr stran zadaný při snímání, takže můžete pořizovat snímky jako při snímání s fotoaparátem středního nebo velkého formátu (6 × 6 cm, 4×5 palců, apod.).

Během fotografování, namísto oříznutí snímků zaznamenaných na kartu, fotoaparát přidá informace o poměru stran ke snímkům pro ořez v softwaru Digital Photo Professional (software EOS).

Snímky můžete importovat do programu Digital Photo Professional v počítači a snadno je oříznout na poměr stran nastavený při fotografování.

 • OFF: Zakázat
 • 6:6: Poměr stran 6:6
 • 3:4: Poměr stran 3:4
 • 4:5: Poměr stran 4:5
 • 6:7: Poměr stran 6:7
 • 5:6: Poměr stran 10:12
 • 5:7: Poměr stran 5:7

Upozornění

 • Informace o ořezu lze přidat, pouze když je možnost [Snímání: Poměr stran sním.] nastavena na [3:2].
 • Pokud používáte fotoaparát ke zpracování snímků RAW s zobrazením informací o ořezu, snímky JPEG nebo HEIF se neuloží na oříznutou velikost (). V tomto případě zpracování RAW vytvoří snímky JPEG nebo HEIF s informacemi o ořezu.

Poznámka

 • Na obrazovce jsou zobrazeny svislé čáry indikující zadaný poměr stran.

Výchozí možnost pro Vymazat

V nabídce Vymazat () můžete nastavit, která možnost je ve výchozím nastavení vybrána, k níž se dostanete stisknutím tlačítka Vymazat během přehrávání snímku nebo během prohlížení po snímání.

Pro nastavení jiné možnosti než [Storno] můžete jednoduše stisknout tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení pro rychlé vymazání snímků.

 • Storno: Je zvoleno [Zrušit]
 • Vymazat: Je zvoleno [Vymazat]
 • RAW: Je zvoleno [Smazat ]
 • J/H: Je zvoleno [Smazat ne-]

Upozornění

 • Buďte opatrní, abyste nevymazali snímky náhodně, pokud zvolíte jinou možnost než [Storno].

Uvolnit závěrku bez objekt.

Můžete zvolit, zda je možné fotografovat nebo snímat filmy bez připojeného objektivu.

 • OFF: Zakázat
 • ON: Povolit

Zatažení objek. při vypnutí

Můžete nastavit, zda se mají objektivy STM s ozubeným převodem (například RF35mm F1.8 Macro IS STM) automaticky zatahovat, pokud je vypínač napájení fotoaparátu přepnutý do polohy Vypnutí.

 • ON: Povolit
 • OFF: Zakázat

Upozornění

 • Při automatickém vypnutí napájení se objektiv nezatáhne, bez ohledu na nastavení.
 • Před sejmutím objektivu se přesvědčte, že je zatažený.

Poznámka

 • Pokud je nastavena možnost [Povolit], tato funkce se použije bez ohledu na nastavení přepínače režimů zaostřování (AF nebo MF) na fotoaparátu nebo objektivu.

C.Fn5

Vymaz.vš.uživ.funkce(C.Fn)

Výběr [Uživatelské funkce: Vymaz.vš.uživ.funkce(C.Fn)] vymaže všechna nastavení uživatelských funkcí vyjma [Vlastní nastavení tlačítek] a [Vlastní nastavení ovladačů].

Poznámka

 • Chcete-li vymazat nastavení nakonfigurovaná pomocí funkce [Uživatelské funkce: Vlastní nastavení tlačítek] a [Uživatelské funkce: Vlastní nastavení ovladačů], vyberte možnost [Uživatelské funkce: Vymazat uživatel. nastavení].