Uživatelské nastavení funkcí AF

Funkce AF si můžete nastavit tak, aby vyhovovaly vašemu stylu fotografování nebo fotografovanému objektu.

[Automatické zaostřování3]

Priorita uvolnění jednosnímkového automatického zaostřování (One-Shot AF)

Můžete stanovit prioritu ostření nebo prioritu časování uvolnění jednosnímkového automatického zaostřování (One-Shot AF) (s výjimkou snímání s expozicí dotykem).

 • [] Ostření

  Snímek nebude pořízen, dokud nebude dosaženo zaostření. To je užitečné, pokud chcete před pořízením snímku zaostřit.

 • [] Uvolnění záv.

  Upřednostňuje uvolnění tlačítka spouště před zaostřováním. Toto je užitečné v případě, kdy je nejdůležitější zachytit rozhodující moment.

  Uvědomte si, že snímek bude pořízen, i když nebylo dosaženo zaostření.

Činnost objektivu, když AF není dostupné

Můžete určit činnost objektivu, která se použije, když není možné automatické zaostřování objektu.

 • [ON] Pokračovat v zaostřování

  Pokud nelze zaostřit pomocí automatického zaostřování, objektiv je řízen tak, aby hledal přesné zaostření.

 • [OFF] Zastavit zaostřování

  Pokud se spustí automatické zaostřování a zaostření je daleko nebo nelze zaostřit, pohon objektivu se neuskuteční. To zabraňuje výraznému rozostření objektivu způsobenému řízením vyhledávání zaostření.

Upozornění

 • Možnost [Zastavit zaostřování] je doporučena pro superteleobjektivy nebo jiné objektivy, které pokrývají velkou oblast, aby se zabránilo významnému zpoždění z řízení vyhledávání zaostření, pokud se objektiv hodně rozostří.

Spuštění pomocného světla AF

Můžete povolit nebo zakázat spuštění pomocného světla AF fotoaparátu nebo blesků Speedlite určených pro fotoaparáty EOS.

 1. Vyberte možnost [Automatické zaostřování: Spuštění pomoc. světla AF].

 2. Vyberte možnost.

  • [ON] Povolit

   Povoluje v případě potřeby spuštění pomocného světla AF.

  • [OFF] Zakázat

   Zakazuje spuštění pomocného světla AF. Nastavte, pokud nechcete, aby zablesklo pomocné světlo AF.

  • [LED] Pouze pom. světlo LED AF

   Umožňuje spuštění pomocného světla LED AF emitovaného prostřednictvím blesků Speedlite vybavených touto funkcí, když jsou připojeny tyto zábleskové jednotky. Jestliže blesk Speedlite nedisponuje LED osvětlením, dojde místo toho ke spuštění pomocného světla AF fotoaparátu.

Upozornění

 • Spuštění pomocného světla AF je blokované, když je uživatelská funkce [Automatické zaostřování: Spuštění pomoc. světla AF] blesku Speedlite nastavena na [Zakázat].

[Automatické zaostřování4]

Omezení oblastí AF

Dostupné oblasti AF můžete omezit pouze na ty, které běžně používáte. Vyberte dostupné oblasti AF a stisknutím tlačítka Rychlé ovládání / Nastavení přidejte zatržítko [Zaškrtnutí]. Chcete-li nastavení zaregistrovat, vyberte možnost [OK]. Podrobné informace o oblastech AF naleznete v části Oblast AF.

Upozornění

 • Značka [Zaškrtnutí] nemůže být vymazána od všech položek současně.

Poznámka

 • Hvězdička napravo od možnosti [Automatické zaostřování: Omezení oblastí AF] indikuje, že došlo k úpravě výchozího nastavení.

MultiovladačCitlivost multiovladače při volbě AF bodu

Citlivost multiovladače, která platí pro umístění AF bodu, můžete upravit.

Body AF na základě orientace

Můžete nastavit samostatné oblasti AF / AF body nebo samostatné pozice AF bodu pro použití při vertikálním a horizontálním snímání.

 • [Bod AF na základě orientace] Stejný pro vertik./horiz.

  Pro vertikální i horizontální snímání se použijí stejné AF body nebo rámečky zónového AF.

 • [Bod AF na základě orientace] Jednot.body AF:Oblast+bod

  Různé typy oblastí AF nebo různé polohy AF bodů nebo rámečků zónového AF lze nastavit pro jednotlivé orientace fotoaparátu ((1) horizontálně, (2) vertikálně s gripem fotoaparátu nahoře, (3) vertikálně s gripem fotoaparátu dole ()).

  To je užitečné pro automatické přepínání na jiné typy oblastí AF nebo polohy AF bodů nebo rámečků zónového AF podle orientace fotoaparátu.

  Oblasti AF a polohy AF bodů nebo rámečků zónového AF, které přiřadíte ke každé ze tří orientací fotoaparátu, budou uloženy.

 • [Bod AF na základě orientace] Jednot.body AF:Pouze bod

  Různé polohy AF bodů nebo rámečků zónového AF lze nastavit pro jednotlivé orientace fotoaparátu ((1) horizontálně, (2) vertikálně s gripem fotoaparátu nahoře, (3) vertikálně s gripem fotoaparátu dole). Tato funkce se hodí při automatickém přepínání na jiné polohy AF bodů nebo rámečků zónového AF na základě orientace fotoaparátu.

  Polohy AF bodů nebo rámečků zónového AF, které přiřadíte ke každé ze tří orientací fotoaparátu, budou uloženy.

Upozornění

 • Výchozí nastavení [Stejný pro vertik./horiz.] bude obnoveno, pokud vyberete možnost [Zákl. nastavení] v nabídce [Nastavení: Reset. aparát] (). Nastavení pro orientace (1)–(3) jsou vymazána a vybranou možností pro oblast AF se stává [Celá oblast AF].
 • Pokud změníte objektiv, nastavení se může vymazat.

[Automatické zaostřování6]

Elektronické plnohodnotné ruční zaostřování

Když jsou nasazené některé objektivy, lze přizpůsobit provádění ručních úprav zaostřování pomocí kroužku elektronického zaostřování. Informace o kompatibilních objektivech najdete na webových stránkách společnosti Canon ().

 • Zakázat

  Provádění ručních úprav zaostřování odpovídá nastavení [Elektronický MF objektivu].

 • Povolit

  Nastavení ručního zaostřování je k dispozici kdykoli je k dispozici ovládání fotoaparátu.

Elektronický MF objektivu

Pro objektivy vybavené elektronickým ručním zaostřováním můžete stanovit, jak se nastavení ručního zaostřování použije s funkcí jednosnímkové automatické zaostřování (One-Shot AF).

 • [] Zakázat po One-Shot

  Po činnosti AF je ruční úprava zaostřování zakázána.

 • [] One-Shot→povolit

  Zaostření můžete nastavit ručně po činnosti AF, pokud podržíte napůl cesty stisknuté tlačítko spouště.

 • [] One-Shot→povolit (zvětš.)

  Zaostření můžete nastavit ručně po činnosti AF, pokud podržíte napůl cesty stisknuté tlačítko spouště. Zaostřovací pole můžete zvětšit a zaostřit ručně otočením zaostřovacího kroužku objektivu.

 • [] Zakázat v režimu AF

  Pokud je přepínač režimů zaostřování na objektivu nebo fotoaparátu přesunut do polohy Automatické zaostřování (AF), ruční úpravy zaostřování jsou zakázány.

Upozornění

 • Pokud je nastavena možnost [One-Shot→povolit (zvětš.)], zobrazení se nemusí zvětšit, i když otočíte zaostřovací kroužek objektivu a stisknete tlačítko spouště do poloviny okamžitě po fotografování. Pokud toto nastane, můžete zobrazení zvětšit uvolněním tlačítka spouště, počkat, než se zobrazí [Zvětšit nebo zmenšit], a poté namáčknout tlačítko spouště při otáčení zaostřovacího kroužku objektivu.

Poznámka

 • Podrobné informace o technických údajích ručního zaostřování objektivu naleznete v návodu k použití objektivu.

Otáčení zaostřovacího kroužku

Můžete obrátit směr, kterým se otáčí zaostřovací kroužek objektivu typu RF a upravit nastavení.

 • [] Normální
 • [] Obrácený směr

Citlivost zaostřovacího kroužku u objektivů typu RF.

Můžete nastavit citlivost zaostřovacího kroužku objektivu typu RF.

 • [] Mění se dle rychl.otáčení

  Citlivost zaostřovacího kroužku se mění v závislosti na rychlosti otáčení.

 • [] Propojení s úhlem otáčení

  Poloha ohniska se upravuje v závislosti na velikosti otáčení bez ohledu na rychlost otáčení.

Použijte jako zaostřovací nebo ovládací kroužek

Přepínání mezi funkcí zaostřování na objektivu a ovládacího kroužku.

Upozornění

 • Tato možnost je dostupná u objektivů, které mají zaostřovací i ovládací kroužek, ale nemají přepínač, kterým by se tyto funkce přepínaly.
 • Použijte jako ostřící kroužek

  Kroužek funguje jako zaostřovací kroužek.

 • Použijte jako ovládací kroužek

  Kroužek funguje jako ovládací kroužek.

Poznámka

 • Přepínat lze také z obrazovky rychlého ovládání, je-li přizpůsobena pomocí funkce [Snímání: Uživ. nast. Rychloovl.] ().

[Automatické zaostřování2] (při záznamu filmů)

Rychlost Serva AF při záznamu filmu

Pro funkci Servo AF při záznamu filmu můžete nastavit rychlost automatického zaostřování a provozní podmínky. Tuto funkci lze použít s objektivy, které při záznamu filmu podporují pomalou korekci zaostřování*.

 • Kdy aktivní

  Když nastavíte možnost [Vždy], rychlost automatického zaostřování bude účinná vždy ve spojení se záznamem filmu (před záznamem filmu a během něj). Když nastavíte možnost [Během snímání], rychlost automatického zaostřování bude účinná pouze během záznamu filmu.

 • Rychlost AF

  Můžete upravit rychlost automatického zaostřování (rychlost změny zaostření) od standardní citlivosti (0) po pomalou (1 ze 7 úrovní) nebo rychlou (dvě úrovně), a dosáhnout tak požadovaného efektu pro tvorbu filmů.

* Objektivy, které podporují pomalou korekci zaostřování při záznamu filmu

Objektivy typu USM a STM uvedené na trh v roce 2009 a dále jsou kompatibilní. Více informací naleznete na webových stránkách společnosti Canon ().

Upozornění

 • U některých objektivů se rychlost automatického zaostřování nemusí změnit ani po úpravě rychlosti AF.

Poznámka

 • Provoz v neaktivním stavu odpovídá nastavení funkce [Rychlost AF] na hodnotu [Standardní (0)].
 • Hvězdička „*“ napravo od možnosti [Automatické zaostřování: Rychl.ServaAF při záz.filmu] indikuje, že došlo k úpravě výchozího nastavení.

Citlivost sledování Serva AF při záznamu filmu

Je možné nastavit citlivost sledování (na jednu ze sedmi úrovní). Toto nastavení ovlivňuje úroveň citlivost sledování u objektů, které mají tendenci unikat z AF bodů v průběhu funkce Servo AF při záznamu filmu, například když se rušivé objekty pohybují přes AF body nebo při panoramatickém snímání.

Tato funkce je k dispozici, pokud je položka [Automatické zaostřování: Servo AF při zázn. filmu] nastavena na možnost [Povolit].

 • Blokovaná: -3/-2/-1

  Díky tomuto nastavení bude fotoaparát s menší pravděpodobností sledovat jiný objekt, pokud bude mít objekt tendenci unikat z AF bodu. Čím více se nastavení blíží symbolu mínus (-), tím má fotoaparát menší tendenci sledovat jiný objekt. To je užitečné, pokud nechcete, aby AF body začaly sledovat nežádoucí objekty při sledování pohybujícího se objektu, nebo blokuje-li AF body překážka.

 • Responzivní: +1/+2/+3

  Při tomto nastavení bude fotoaparát při sledování objektu v dosahu AF bodu citlivější. Čím více se nastavení blíží symbolu plus (+), tím pohotověji fotoaparát reaguje. To je užitečné, pokud chcete sledovat pohybující se objekt, jehož vzdálenost od fotoaparátu se mění, popřípadě rychle zaostřovat na jiné objekty.

Poznámka

 • Provoz v neaktivním stavu odpovídá nastavení hodnotu [0].