Připojení k počítači přes Wi-Fi

Tato část popisuje, jak připojit fotoaparát k počítači prostřednictvím Wi-Fi a provádění operací fotoaparátu s použitím nástroje EOS Utility (software EOS). Nejnovější verzi nástroje EOS Utility nainstalujte do počítače před nastavením připojení (Wi-Fi).

Pokyny k ovládání počítače naleznete v návodu k použití počítače.

Ovládání fotoaparátu pomocí nástroje EOS Utility

Pomocí nástroje EOS Utility můžete importovat snímky z fotoaparátu, ovládat fotoaparát a provádět další operace.

Kroky prováděné na fotoaparátu (1)

 1. Nastavte nastavení Wi-Fi na možnost [Povolit].

 2. Vyberte možnost [Bezdrátové funkce: Wi-Fi/Bluetooth připojení].

 3. Vyberte možnost [PočítačDálk. ovládání (EOS Utility)].

  • Pokud je zobrazena historie (), přepněte obrazovky voličem Rychloovladač 1 Rychloovladač 2 nebo multiovladačem Multiovladač.
 4. Vyberte možnost [Přidat zařízení pro připojení].

 5. Zkontrolujte SSID (název sítě) a heslo.

  • Zkontrolujte SSID (1) a heslo (2) zobrazené na fotoaparátu.

Kroky prováděné na počítači (1)

 1. Vyberte SSID a pak zadejte heslo.

  Obrazovka počítače (příklad)

Kroky prováděné na fotoaparátu (2)

 1. Vyberte možnost [OK].

  • Zobrazí se následující zpráva. Symboly „******“ představují posledních šest číslic adresy MAC fotoaparátu, který chcete připojit.

Kroky prováděné na počítači (2)

 1. Spusťte nástroj EOS Utility.

 2. V aplikaci EOS Utility klikněte na položku [Pairing over Wi-Fi/LAN/Párování přes síť Wi-Fi/LAN].

  • Pokud se zobrazí zpráva související s firewallem, vyberte možnost [Yes/Ano].
 3. Klikněte na možnost [Connect/Připojit].

  • Vyberte fotoaparát, ke kterému se chcete připojit, a pak klikněte na [Connect/Připojit].

Kroky prováděné na fotoaparátu (3)

 1. Navažte připojení na síť Wi-Fi.

  • Vyberte možnost [OK].

Obrazovka [SmartphoneWi-Fi zapnuto]

 • Odpoj/ukonč.

  • Ukončí připojení Wi-Fi.
 • Potvrdit nast.

  • Nastavení lze zkontrolovat.
 • Podr. o chybě

  • Pokud dojde k chybě připojení k síti Wi-Fi, můžete zkontrolovat podrobnosti chyby.

Připojení k počítači přes Wi-Fi je nyní dokončeno.

Upozornění

 • Pokud je připojení k síti Wi-Fi ukončeno během dálkového snímání filmu, stane se toto:

  • Veškeré probíhající záznamy filmů v režimu záznamu filmů budou pokračovat.
  • Veškeré probíhající záznamy filmů v režimu fotografování budou ukončeny.
 • Fotoaparát nelze používat v režimu fotografování, pokud je nastaven do režimu snímání v nástroji EOS Utility.
 • Po navázání připojení přes síť Wi-Fi k nástroji EOS Utility nemusí být některé funkce dostupné.
 • Při dálkovém fotografování se může zpomalit rychlost automatického zaostřování.
 • V závislosti na stavu komunikace může zobrazení snímku nebo uvolnění závěrky proběhnout pomaleji.
 • Při dálkovém snímání s živým náhledem je rychlost přenosu snímků v porovnání s přenosem přes propojovací kabel pomalejší. Pohybující se objekty proto nelze zobrazit plynule.

Přímý přenos

Když je fotoaparát připojen k aplikaci EOS Utility a je zobrazené hlavní okno aplikace EOS Utility, můžete z fotoaparátu přenášet snímky do počítače.

Výběr snímků k přenosu

 1. Vyberte možnost [Bezdrátové funkce: Přenos snímku].

 2. Vyberte možnost [Výběr/přenos sním.].

 3. Vyberte možnost [Přímý přenos].

 4. Vyberte možnost [Výb.sním.].

 5. Vyberte snímky, které chcete přenést.

  • Otáčením voliče Rychloovladač 1 vyberte snímek, který chcete odeslat, a stiskněte tlačítko SET.
  • Pomocí ovladače Rychloovladač 1 přidejte [Zaškrtnutí] vlevo nahoře na obrazovce; potom stiskněte SET.
  • Otočením voliče Rychloovladač 2 doleva můžete přepnout na výběr snímků ze zobrazení po třech snímcích. Zpět do zobrazení jednotlivých snímků se vrátíte otočením ovladače Rychloovladač 2 doprava.
  • Chcete-li vybrat další snímky pro přenos, opakujte krok 5.
  • Po výběru snímku stiskněte tlačítko MENU.
 6. Vyberte možnost [Přímý přenos].

 7. Vyberte možnost [OK].

  • Vybrané snímky se přenesou do počítače.

Výběr více snímků

Když zvolíte způsob výběru, lze přenést víc snímků najednou.

 1. Přístup k obrazovce [Výběr/přenos sním.].

 2. Vyberte možnost [Více sn.].

 3. Vyberte metodu výběru, kterou chcete použít.

  • Výběr rozsahu

   • Vyberte možnost [Vybrat rozsah]. Výběrem prvního a posledního obrázku rozsahu označíte všechny snímky v rozsahu zaškrtnutím [Zaškrtnutí]; odešle se jedna kopie každého obrázku.
   • Chcete-li změnit počet snímků v zobrazení náhledového indexu, otočte ovladačem Rychloovladač 2.
  • Ve složce

   • Pomocí položky [Neúsp. přenes. sním. složky] vyberete všechny snímky ve vybrané složce, u nichž došlo k chybě během přenosu.
   • Pomocí položky [Nepřenesené snímky složky] vyberete všechny neodeslané snímky ve vybrané složce.
   • Pomocí položky [Vymaz.historii přenosu slož.] vymažete historii přenosu snímků ve vybrané složce. Po vymazání historie přenosu můžete pomocí položky [Nepřenesené snímky složky] znovu přenést všechny snímky ve složce.
  • Na kartě

   • Volbou [Neúsp. přenes. sním. z karty] se vyberou všechny snímky na vybrané kartě, u nichž došlo k chybě během přenosu.
   • Volbou [Nepřenesené snímky z karty] vyberete všechny neodeslané snímky ve vybrané kartě.
   • Volbou [Vymaz.historii přenosu karty] dojde k vymazání historie přenosu snímků na vybrané kartě. Po vymazání historie přenosu můžete vybrat [Nepřenesené snímky z karty] a znovu přenést všechny snímky na kartě.
 4. Vyberte možnost [Přímý přenos].

 5. Vyberte možnost [OK].

  • Vybrané snímky se přenesou do počítače.

Přenos snímků RAW+JPEG nebo RAW+HEIF

U snímků typu RAW+JPEG nebo RAW+HEIF můžete zadat, které snímky se mají přenést.

 1. Vyberte možnost [Bezdrátové funkce: Přenos snímku].

 2. Vyberte typ snímků, které chcete přenášet.

  • Přenos RAW+JPEG

   • Vyberte [Přenos RAW+JPEG], poté vyberte [Pouze JPEG], [Pouze RAW] nebo [RAW+JPEG].
  • Přenos RAW+HEIF

   • Vyberte [Přenos RAW+HEIF], poté vyberte [Pouze HEIF], [Pouze RAW] nebo [RAW+HEIF].

Upozornění

 • Některé položky nabídky nejsou k dispozici v průběhu přenosu snímku.

Poznámka

 • Toto nastavení souvisí s nastavením [Přenos RAW+JPEG] a [Přenos RAW+HEIF] na obrazovce [Typ/velik. přenosu] ().

Vytváření a registrace titulků

Můžete vytvářet titulky a registrovat je do fotoaparátu, aby mohly být používány, jak je popsáno v kapitole Přidávání titulků před přenosem.

 1. Spusťte program EOS Utility a vyberte položku [Camera settings/Nastavení fotoaparátu].

 2. Vyberte možnost [WFT Captions/Titulky WFT].

 3. Zadejte titulek nebo titulky.

  • Můžete zadat až 31 znaků (ve formátu ASCII).
  • Chcete-li načíst data titulků uložená ve fotoaparátu, vyberte položku [Load settings/Načíst nastavení].
 4. Nastavte titulky na fotoaparátu.

  • Vyberte [Apply to camera/Použít na fotoaparát] pro nastavení nových titulků ve fotoaparátu.