Použití bateriového gripu

Bateriový grip BG-R10 vybavený tlačítky a voliči pro vertikální snímání, je volitelné příslušenství fotoaparátu, které může napájet fotoaparát dvěma bateriemi.

 1. Sejměte kryty kontaktů.

  • Sejměte kryty kontaktů (1) a (2) z bateriového gripu.
  • Připevněte kryt kontaktů bateriového gripu (1) do krytu (2) k jejich uložení.
 2. Sejměte kryt prostoru pro baterii.

  • Před vyjmutím baterie fotoaparát vypněte.
  • Sejměte kryt prostoru pro baterii z fotoaparátu.
  • Nasaďte kryt na bateriový grip.
  • Kryt sejmete tak, že posunete zámek krytu a v opačném pořadí provedete kroky pro jeho nasazení.
 3. Nasaďte a zamkněte bateriový grip.

  • Zasuňte bateriový grip do fotoaparátu a zajistěte jej na místě otočením voliče.
 4. Vyjměte zásobník na baterie.

Upozornění

 • Chcete-li kryt prostoru pro baterii znovu nasadit na fotoaparát, nasazujte ho otevřený v úhlu minimálně 90°.
 • Nedotýkejte se kontaktů fotoaparátu nebo bateriového gripu.

Zasunutí baterií

 1. Zasuňte baterie.

  • Vložte baterie podle obrázku.
  • Pokud se používá jenom jedna baterie, můžete ji vložit na libovolnou pozici.
  • Baterie zajistěte tak, že je zatlačíte ve směru šipky, dokud nezaklapnou na místo.
  • Při vyjímání baterií zatlačte páčku zásobníku na baterie ve směru šipky.
 2. Zasuňte zásobník na baterie.

  • Zásobník na baterie zcela zasuňte, aby držel na místě.

Upozornění

 • Při vkládání baterií musí být elektrické kontakty čisté. Nečistotu z kontaktů otřete měkkým hadříkem.
 • Nejdřív nasaďte bateriový grip na fotoaparát a pak vložte baterie. Pokud bateriový grip nasazujete na fotoaparát už s vloženými bateriemi, nemusí se správně zobrazit kontrola stavu baterie.
 • Před sejmutím bateriového gripu vypněte fotoaparát a vyjměte baterie.
 • Po sejmutí bateriového gripu znovu nasaďte ochranné kryty kontaktů fotoaparátu a bateriového gripu. Pokud bateriový grip nebudete nějakou dobu používat, vyjměte baterie.
 • Pokud se zobrazí chybová zpráva komunikace s baterií, když je nasazený bateriový grip, postupujte podle pokynů ve zprávě. Pokud fotoaparátu ubývá energie, nainstalujte zásobník na baterie znovu a restartujte fotoaparát.

Použití domovní zásuvky elektrické sítě

 1. Nasaďte DC propojku.

  • DC propojku DR-E6 (prodává se zvlášť) nasaďte stejným způsobem jako baterie.
  • Kabel DC propojky protáhněte drážkou kabelu zásobníku na baterie.
  • Zásobník na baterie zcela zasuňte, aby držel na místě.
 2. Zasuňte zásobník na baterie.

  • Koncovku kabelu protáhněte otvorem na kabel.
 3. Připojte DC propojku k napájecímu adaptéru.

  • Zcela zasuňte zástrčku DC propojky do zásuvky napájecího adaptéru AC-E6N (prodává se samostatně).
 4. Slouží k připojení napájecího kabelu.

  • Připojte napájecí kabel k napájecímu adaptéru a zasuňte zástrčku napájení do elektrické zásuvky.

Upozornění

 • Když je fotoaparát zapnutý, nepřipojujte ani neodpojujte napájecí kabel nebo zásuvku a ani neodpojujte zásobník na baterie.
 • Dejte pozor, aby se kabel DC propojky nezachytil mezi bateriovým gripem a zásobníkem na baterie.

Ovládání tlačítek a voličů

 • Chcete-li používat tlačítka a voliče, otočte přepínač ON/OFF fotografování na výšku (4) do polohy ON.
 • Tlačítka a voliče se používají stejně jako odpovídající tlačítka a voliče na fotoaparátu.
 1. (1) Tlačítko spouště
 2. (2) Multifunkce Multifunkční tlačítko
 3. (3) Hlavní ovladač Hlavní ovladač
 4. (4) Přepínač ON/OFF fotografování na výšku
 5. (5) Multiovladač Multiovladač
 1. (6) Zvětšit nebo zmenšit Tlačítko zvětšení/zmenšení
 2. (7) Volba AF bodu Tlačítko volby AF bodu
 3. (8) Blokování AE Tlačítko blokování (AE lock) / blokování expozice s bleskem (FE lock)
 4. (9) Aktivace AF Tlačítko aktivace AF
 5. (10) Rychloovladač 2 Rychloovladač 2

Použití napájecího adaptéru USB k nabíjení/napájení fotoaparátu

Pomocí napájecího adaptéru USB PD-E1 můžete bateriový zdroj LP-E6NH nebo LP-E6N nabíjet přímo bez vyjmutí z bateriového gripu. Napájet lze i fotoaparát.

Upozornění

 • LP-E6NH a LP-E6N je možné nabíjet společně.
 • Jinak můžete nabíjet baterie LP-E6NH nebo LP-E6N jednotlivě.
 • LP-E6 nelze tímto způsobem nabíjet. Baterie se nebude nabíjet, jestliže je bateriový zdroj LP-E6NH nebo LP-E6N připojen zároveň se zdrojem LP-E6.
 • Baterie se nenabíjí, jestliže je vložen bateriový zdroj LP-E6NH nebo LP-E6N a je připojena DC propojka DR-E6.
 • Pokud začnete fotoaparát používat, nabíjení se zastaví.
 • Když jsou baterie vybité, adaptér je nabíjí. V tomto případě není fotoaparát napájen.

Nabíjení

 1. Připojte napájecí adaptér USB.

  • Když je vypínač napájení na fotoaparátu přepnutý do polohy Vypnutí, zástrčku napájecího adaptéru USB zasuňte až na doraz do digitálního konektoru fotoaparátu.
 2. Nabijte baterii.

  • Připojte napájecí kabel k napájecímu adaptéru USB a druhou koncovku zasuňte do elektrické zásuvky.
  • Zahájí se nabíjení a indikátor nabíjení se rozsvítí.
  • Na panelu LCD se zobrazí [Probíhá nabíjení].
  • Po dokončení nabíjení indikátor nabíjení zhasne.

Napájení

Chcete-li fotoaparát napájet bez nabíjení baterií, nastavte vypínač napájení fotoaparátu do polohy Zapnutí.

Při napájení fotoaparátu se na panelu LCD a obrazovce zobrazí ikona [Napájení].

Pokud chcete fotoaparát místo napájení nabíjet, nastavte vypínač napájení do polohy Vypnutí.

Upozornění

 • Pro ochranu bateriového zdroje a zachování jeho optimálního stavu jej nenabíjejte souvisle po dobu delší než 24 hodin.
 • Pokud se indikátor nabíjení nerozsvítí nebo pokud se během nabíjení vyskytne problém (indikovaný blikajícím indikátorem nabíjení), odpojte napájecí kabel, znovu vložte baterii, a počkejte několik minut, než jej znovu zapojíte. Pokud problém přetrvává, odneste fotoaparát do nejbližšího servisního střediska Canon.
 • Doba vyžadovaná k nabití a úroveň nabití se liší v závislosti na teplotě okolního prostředí a zbývající kapacitě baterie.
 • Z bezpečnostních důvodů trvá nabíjení při nízkých teplotách déle.
 • Zbývající kapacita baterie může při napájení fotoaparátu klesnout. Chcete-li zabránit vybití baterie, používejte při pravidelném fotografování plně nabitou baterii.