Bezpečnostní upozornění

Tyto pokyny si přečtěte, abyste mohli bezpečně využívat výrobek.

Dodržením uváděných pokynů zamezíte zranění nebo vzniku škody uživateli výrobku a dalším osobám.

VAROVÁNÍVAROVÁNÍ:
Označuje riziko vážného zranění či smrtelného úrazu.
 • Baterie udržujte mimo dosah dětí.
 • S tímto výrobkem používejte pouze napájecí zdroje specifikované v tomto návodu k použití.
 • Výrobek nerozebírejte ani neupravujte.
 • Výrobek nevystavujte silným nárazům a vibracím.
 • Nedotýkejte se odhalených vnitřních součástí výrobku.
 • Výrobek přestaňte ihned používat v případě jakýchkoli nestandardních situací, jako je například přítomnost kouře nebo neobvyklého zápachu.
 • K čištění výrobku nepoužívejte organická rozpouštědla, jako je alkohol, benzín nebo ředidla.
 • Výrobek nenechte zvlhnout. Do výrobku nevkládejte cizí objekty nebo kapaliny.
 • Výrobek nepoužívejte na místech s možností výskytu vznětlivých plynů.

  Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.

 • Nedotýkejte se výrobku připojeného k elektrické zásuvce během bouřek s blesky.

  Může dojít k úrazu elektrickým proudem.

 • Při použití komerčně dostupných a dodávaných baterií/bateriových zdrojů dbejte následujících pokynů.

  • Používejte baterie/bateriové zdroje pouze v kombinaci s určenými výrobky.
  • Baterie/bateriové zdroje nezahřívejte ani je nevystavujte ohni.
  • Nenabíjejte baterie/bateriové zdroje pomocí neautorizovaných nabíječek baterií.
  • Nevystavujte kontakty nečistotám a zamezte jejich styku s kovovými předměty (jako jsou špendlíky nebo jiné kovové předměty).
  • Nepoužívejte vytékající baterie/bateriové zdroje.
  • Před likvidací baterií/bateriových zdrojů odizolujte kontakty páskou nebo jiným izolačním materiálem.

  Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.

  V případě vytečení baterie/bateriového zdroje a kontaktu materiálu z baterie s pokožkou nebo oblečením, opláchněte zasažené místo pečlivě pod tekoucí vodou. V případě zasažení očí vypláchněte oči velkým množstvím čisté tekoucí vody a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

 • Při používání nabíječky baterií dodržujte následující pokyny.

  • Pravidelně odstraňujte veškerý usazený prach ze zástrčky napájení a elektrické zásuvky pomocí suchého hadříku.
  • Nezapojujte ani neodpojujte výrobek mokrýma rukama.
  • Nepoužívejte výrobek, pokud není zástrčka napájení zcela zasunuta do elektrické zásuvky.
  • Nevystavujte zástrčku napájení a svorky špíně ani je nenechte přijít do styku s kovovými kolíky či jinými metalickými předměty.
  • Nedotýkejte se nabíječky baterií nebo napájecího adaptéru připojeného k elektrické zásuvce během bouřek s blesky.
  • Nepokládejte těžké předměty na napájecí kabel. Napájecí kabel nepoškozujte, nelámejte ani neupravujte.
  • Při používání a krátce po používání nebalte výrobek do látky ani jiných materiálů, když je výrobek stále ještě teplý.
  • Nenechávejte výrobek zapojený na napájení po dlouhá časová období.
  • Nenabíjejte baterie / bateriové zdroje při teplotách mimo teplotní rozsah 5 až 40 °C.

  Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.

 • Neponechávejte výrobek v kontaktu se stejným místem pokožky po delší dobu při používání výrobku.

  Mohlo by dojít k nízkoteplotním popáleninám včetně zčervenání pokožky a výskytu puchýřů, i když výrobek není citelně horký.

 • Na místech, kde je použití přístroje zakázáno, přístroj vypněte podle pokynů.

  Jinak by účinky elektromagnetických vln mohly narušit funkci jiných zařízení, a mohlo by dokonce dojít k nehodám.

 • Nenechávejte baterie v blízkosti domácích mazlíčků.

  Zvířata mohou okusovat baterii a způsobit vytečení, přehřátí nebo explozi, což může mít za následek poškození výrobku nebo požár.

Upozornění UPOZORNĚNÍ
Postupujte podle níže uvedených upozornění. V opačném případě by mohlo dojít k úrazu nebo škodám na majetku.
 • Nespouštějte blesk v blízkosti očí.

  Může dojít k poškození zraku.

 • Blesk při odpálení záblesku vyzařuje vysokou teplotu. Při fotografování držte prsty, další části těla a jiné objekty mimo zábleskovou jednotku.

  Mohlo by dojít k popálení nebo k poruše blesku.

 • Neponechávejte výrobek na místech vystavených extrémně vysokým nebo nízkým teplotám.

  Výrobek se může extrémně ohřát/ochladit a způsobit při doteku popálení nebo jiné zranění.

 • Nedotýkejte se žádných součástí uvnitř výrobku.

  Mohlo by dojít ke zranění.