HDR режим

Можете да заснемате снимки с широк динамичен диапазон, който осигурява висока детайлност в светлите и тъмните зони на изображението при сцени с голям контраст. Изберете „Движещи се обекти“ за сцени с движещи се обекти или „Динамичен диапазон“ за пейзажи и натюрморти.

За подобрена градация в тъмните зони на изображението, функцията за HDR снимане създава HDR изображение, което компенсира загубата на детайли в тези зони чрез обединяване на множество изображения, заснети с различна експонация, в едно.

HDR изображенията се заснемат във формат HEIF или JPEG.

HDR означава High Dynamic Range (широк динамичен диапазон).

 1. Изберете [Shooting: HDR Mode/Shooting: HDR режим].

 2. Изберете [HDR Mode shoot./Снимане в HDR режим].

 3. Изберете опция.

  • За нормално снимане без HDR изберете [Off/Изкл].
 4. Направете снимката.

  • Натиснете спусъка докрай. Няколко заснети изображения се обединяват в едно HDR изображение, което се записва в картата.

Движещи се обекти

Този режим е подходящ при снимане на обекти, които се движат. Няколко заснети с различна експонация изображения се обединяват в едно.

 • Limit max brightness/Ограничаване макс. яркост

  Настройката е достъпна само когато [Shooting: HDR shooting HDR PQ/Shooting: HDR снимане HDR PQ] е с настройка [Enable/Разрешено].

  При зададена настройка [Disable/Забранено] максималната яркост не е ограничена. Препоръчва се при наблюдение на изображения чрез монитор, поддържащ възпроизвеждане с яркост над 1000 нита.

  При настройка [1000 nits/1000 нита] максималната яркост е ограничена до приблиз. 1000 нита.

Динамичен диапазон

Настройката е подходяща за пейзажи и натюрморти. Заснемат се три изображения с различна експонация (стандартна експонация, недоекспониране и преекспониране) и след това автоматично се обединяват в едно изображение.

 • Dynamic range/Динамичен диапазон

  При избор на [Auto/Авто] динамичният диапазон се задава автоматично в зависимост от общия тонален диапазон на изображението.

  Колкото e по-високо числото, толкова по-широк ще бъде динамичният диапазон.

 • Limit max brightness/Ограничаване макс. яркост

  Настройката е достъпна само когато [Shooting: HDR shooting HDR PQ/Shooting: HDR снимане HDR PQ] е с настройка [Enable/Разрешено].

  При зададена настройка [Disable/Забранено] максималната яркост не е ограничена. Препоръчва се при наблюдение на изображения чрез монитор, поддържащ възпроизвеждане с яркост над 1000 нита.

  При настройка [1000 nits/1000 нита] максималната яркост е ограничена до приблиз. 1000 нита.

 • Continuous HDR/Непрекъснат HDR

  С настройка [1 shot only/1 снимка само] режимът HDR се отменя автоматично, след като снимането приключи.

  С настройка [Every shot/Всяка снимка] HDR снимането продължава, докато не зададете за [HDR Mode shoot./Снимане в HDR режим] настройка [Disable/Забранено].

 • Auto Image Align/Автоматично подравняване на изображението

  За снимане без статив изберете [Enable/Разрешено]. Когато използвате статив, изберете [Disable/Забранено].

 • Save source imgs/Запаметяване на изходни изображения

  За да запаметите трите заснети изображения и обединеното HDR изображение, изберете [All images/Всички изображения].

  За да запаметите само HDR изображението, изберете [HDR img only/Само HDR изображения].

Внимание

 • Разширени стойности за ISO чувствителност (L, H) не са достъпни при снимане в режим HDR.
 • Светкавицата не се задейства в режим HDR.
 • Функцията AEB не е достъпна.
 • Небето, бели стени или подобни обекти може да не се заснемат с гладка градация и може да са с неправилна експонация или цветове или да съдържат значителен шум.
 • Заснемането в HDR режим в условия на флуоресцентно или LED осветление може да доведе до неравномерна експонация или цветове в HDR изображенията, възникващи поради пулсациите на източника на светлина. Можете да намалите ефектите от пулсациите на светлината, ако зададете за [Shooting: Anti-flicker shoot./Shooting: Снимане с неутрализиране на пулсациите на светлината] настройка [Enable/Разрешено] или зададете за [Shooting: HF anti-flicker shooting/Shooting: Снимане с неутрализиране на HF пулсации] настройка [Enable/Разрешено]. Забележете, че функцията [Shooting: HF anti-flicker shooting/Shooting: Снимане с неутрализиране на HF пулсации] не е достъпна, когато е зададена настройка [Dynamic range/Динамичен диапазон].
 • Максималната скорост на затвора при снимане в HDR режим с електронен затвор е 1/8000 s.
 • Предупреждения, когато е зададена настройка [Dynamic range/Динамичен диапазон]

 • При снимане в режим HDR, когато за [Auto Image Align/Автоматично подравняване на изображението] е зададена настройка [Enable/Разрешено], информацията за AF точката () и данните за ретуширане на следи от прах () не се добавят към изображението.
 • Ако снимате в режим HDR без статив, когато за [Auto Image Align/Автоматично подравняване на изображението] е зададена настройка [Enable/Разрешено], периферията на изображението ще бъде малко изрязана и резолюцията ще бъде малко намалена. Наред с това, ако изображенията не могат да се подравнят правилно заради заклащане на фотоапарата и др., автоматичното подравняване на изображенията може да няма ефект. Обърнете внимание, че когато снимате с настройки за изключително ярка (или тъмна) експонация, автоматичното подравняване на изображенията може да не работи правилно.
 • Ако снимате в режим HDR без статив, когато за [Auto Image Align/Автоматично подравняване на изображението] е зададена настройка [Disable/Забранено], трите изображения може да не се подравнят правилно и ефектът от режима HDR да е незадоволителен. Препоръчително е използването на статив.
 • Тъй като се заснемат множество изображения, настройки като скорост на затвора и ISO чувствителност се регулират автоматично. Ето защо дори в режимите Fv, Tv или M скоростта на затвора и ISO чувствителността ще се променят според зададената от вас скорост на затвора.
 • За да се предотврати ефектът от заклащането на фотоапарата, може да бъде зададена по-висока ISO светлочувствителност.
 • Автоматичното подравняване на изображенията може да не работи правилно с повтарящи се елементи (мрежа, райета и др.) или едноцветни изображения с еднообразна тоналност.
 • В режим HDR изображенията се обединяват и запаметяват в картата, което може да отнеме известно време. Не екрана се извежда се съобщението [BUSY], докато изображенията се обработват, а снимането не е достъпно, докато обработката не приключи.

Забележка

 • При зададена настройка [Dynamic range/Динамичен диапазон] HDR изображенията, получени при RAW снимане, са с посоченото по-долу качество.

  • [Shooting: HDR shooting HDR PQ/Shooting: HDR снимане HDR PQ] с настройка [Disable/Забранено]: качество JPEG
  • [Shooting: HDR shooting HDR PQ/Shooting: HDR снимане HDR PQ] с настройка [Enable/Разрешено]: качество HEIF

  Качеството на HDR изображенията при снимане в режим RAW+JPEG или RAW+HEIF съответства на зададеното от вас качество на JPEG или HEIF изображенията.

 • Симулация на експонацията не се извършва дори когато [Shooting: Display simulation/Shooting: Показване на симулиран образ] е с настройка, различна [Disable/Забранено], когато HDR е с настройка [Moving sub./Движещи се обекти] или [Dynamic range/Динамичен диапазон].