Wi-Fi връзка с компютър, използващ EOS Utility

С помощта на софтуера EOS Utility можете да преглеждате изображения, записани във фотоапарата, или да ги прехвърляте в компютър. Също така EOS Utility ви позволява да снимате, като управлявате фотоапарата дистанционно и променяте настройките на фотоапарата.

Инсталирайте EOS Utility в компютъра, преди да осъществите свързване чрез Wi-Fi ().

Свързване към компютър чрез Wi-Fi

Този раздел описва как да се подготвите за работа с фотоапарата в EOS Utility, като свържете фотоапарата към компютъра чрез Wi-Fi, използвайки WPS-съвместима (PBC режим) точка за достъп.

 • Първо проверете разположението на бутона WPS и колко дълго трябва да го натискате.
 • Установяването на Wi-Fi връзка може да отнеме приблиз. 1 минута.
 • За инструкции за работа с компютъра прочетете ръководството за работа с компютъра.
 • Вижте инструкциите в Основни комуникационни настройки за подробности относно свързването на фотоапарата към кабелна LAN мрежа или използване на точки за достъп, които не са WPS-съвместими (PBC режим).

Стъпки чрез фотоапарата (1)

 1. Натиснете бутона MENU на фотоапарата.

 2. Изберете [Communication functions: Network settings/Communication functions: Настройки на мрежата].

 3. В [Network/Мрежа] задайте [Enable/Разрешена].

 4. Изберете [Connection settings/Настройки за свързване].

 5. Изберете [SET* Unspecified/SET* Незададен].

 6. Изберете [Create with wizard/Създай чрез помощна процедура].

 7. Изберете [Configure online/Конфигурирай онлайн].

  • Изберете [OK].
 8. Изберете [EOS Utility].

  • Изберете [OK].
 9. Изберете [Wi-Fi].

  • Изберете [OK].
 10. Изберете [New settings/Нови настройки].

  • Изберете [OK].
 11. Изберете [Connect with WPS/Свързване чрез WPS].

 12. Изберете [WPS (PBC mode)/WPS (PBC режим)].

  • Изберете [OK].

Стъпки чрез точката за достъп

 1. Свържете се към точката за достъп чрез Wi-Fi.

  • Натиснете WPS бутона на точката за достъп.

Стъпки чрез фотоапарата (2)

 1. Изберете [OK].

 2. Изберете [Auto setting/Автоматична настройка].

  • Изберете [OK].
 3. Изберете [Disable/Забранено].

  • Изберете [OK].
 4. Натиснете SET.

 5. Изберете [New settings/Нови настройки].

  • Изберете [OK].

За подробности относно следващите стъпки вижте Конфигуриране на настройките за връзка с EOS Utility.

Прекратяване на Wi-Fi връзки ()

Повторно свързване ()