Ръчно фокусиране

Ако автоматичното фокусиране не е възможно, можете да увеличите изображението и да фокусирате ръчно.

 1. Поставете превключвателя за режима на фокуса на обектива в позиция MF.

  • Завъртете пръстена за фокусиране на обектива, за да настроите грубо фокуса.
  • За обективи без превключвател за режим на фокусиране задайте за [Autofocus: Focus mode/Autofocus: Режим на фокуса] настройка [MF].
 2. Увеличете изображението.

  • Всяко натискане на бутона Magnify or reduce променя нивото на увеличение, както следва.
 3. Преместете увеличената зона.

  • Използвайте Multi-controller, за да преместите увеличената зона в позицията, в която желаете да фокусирате.
  • За да центрирате увеличената зона, натиснете Multi-controller в центъра.
 4. Фокусирайте ръчно.

  • Наблюдавайте увеличеното изображение и завъртете пръстена за фокусиране, за да фокусирате.
  • След като постигнете прецизен фокус, натиснете бутона Magnify or reduce, за да се върнете към нормален изглед.

Забележка

 • При активирано увеличаване експонацията е фиксирана.
 • Дори при ръчно фокусиране можете да използвате функцията "Спусък с докосване", за да снимате.

Задаване на „MF подчертаване на контури“

Контурите на обектите на фокус се извеждат на екрана оцветени за по-лесно фокусиране. Можете да настроите цвета и чувствителността (нивото) на подчертаване на контурите.

 1. Изберете [Autofocus: MF peaking settings/Autofocus: Настройки за MF подчертаване на контурите].

 2. Изберете [Peaking/Подчертаване на контури].

  • Изберете [On/Вкл].
 3. Задайте [Level/Ниво] и [Color/Цвят].

  • Задайте желаната настройка.

Внимание

 • При изглед с увеличаване подчертаване на контурите не се показва.
 • При извеждане на HDMI сигнал, подчертаване на контурите не се показва на екрана на оборудването, свързано чрез HDMI. Обърнете внимание, че подчертаване на контурите се показва на екрана на фотоапарата, когато [Shooting: HDMI display/Shooting: HDMI дисплей] е с настройка [Live View shooting+External monitor].
 • Подчертаните контури може да не се забелязват добре при високи ISO стойности особено когато е зададен разширен диапазон на ISO светлочувствителност. Ако е необходимо, намалете ISO светлочувствителността или задайте за [Peaking/Подчертаване на контури] настройка [Off/Изкл.].

Забележка

 • Подчертаните контури, показани на екрана, не се запаметяват в изображенията.
 • Подчертаните контури може да не се забелязват добре, ако сте задали Canon Log. Ако е необходимо, задайте за [View Assist./Помощ при възпроизвеждане] настройка [On/Вкл].

Ориентир за фокуса

Когато [Autofocus: Focus guide/Ориентир за фокуса] е с настройка [On/Вкл], фотоапаратът ви предоставя помощна рамка, която показва в коя посока да се настройва фокусът и необходимата степен на настройка. Можете също така да използвате управление с поглед, за да поставите ориентира за фокуса в предпочитаната от вас позиция. За повече информация вижте Използване на управление с поглед за AF.

 1. Изберете [Autofocus: Focus guide/Autofocus: Ориентир за фокуса].

 2. Изберете [On/Вкл].

  • Помощната рамка се извежда върху лицето, разпознато като основен обект.
  • За да изведете помощната рамка близо до очите на човек, разпознат като основен обект, задайте за [Autofocus: Subject tracking/Autofocus: Проследяване на обекти] настройка [On/Вкл] и за [Autofocus: Eye detection/Autofocus: Разпознаване на очи] настройка [Enable/Разрешено].
  • След като натиснете бутона AF point selection, можете да използвате Multi-controller, за да местите помощната рамка в желаната посока.
  • За да центрирате помощната рамка, докато използвате Multi-controller, натиснете Multi-controller в центъра.
  • За да зададете позицията на помощната рамка, след като сте я преместили чрез Multi-controller, натиснете SET.
  • Можете също да местите и задавате позицията на помощната рамка чрез докосване на екрана.
  • За да центрирате помощната рамка, докоснете [Set AF point to center] или натиснете Multi-controller в центъра.

Помощната рамка показва фокусирането на текущата позиция и посоката и степента на настройка, както следва.

Към безкрайност

Необходима е голяма корекция

Към безкрайност

Необходима е малка корекция

На фокус

Към фотоапарата

Необходима е малка корекция

Към фотоапарата

Необходима е голяма корекция

Информация за корекция

не е разпозната

Внимание

 • При трудни условия за фокусиране (), помощната рамка може да не се показва правилно.
 • По-високите стойности за отвора на диафрагмата може да са причина помощната рамка да не се показва правилно.
 • AF точки не се извеждат, когато е изведена помощната рамка.
 • Помощната рамка не се извежда в следните ситуации.
  • Когато превключвателят за режима на фокуса на обектива е в позиция AF
  • При изглед с увеличаване
 • Помощната рамка не се извежда правилно, след като сте задали настройка за изместване или накланяне на TS-E обектив.

Забележка

 • Броячът за автоматично изключване на фотоапарата не отчита времето, използвано за фокусиране с електронния пръстен за фокусиране на обектива.