Код за прогреса на времето

Кодът за прогреса на времето брои автоматично изтеклото време при запис на видео. Кодът за прогреса на времето записва изминалите часове, минути, секунди и кадри. Той се използва главно при редактиране на видеозаписите.

Настройте кода за прогреса на времето чрез [Shooting: Time code/Shooting: Код за прогреса на времето].

Внимание

 • Кодът за прогреса на времето може да не се показва правилно, ако възпроизвеждате видеозаписите чрез устройства, различни от фотоапарата.

Метод за броене

 • Rec run/Броене при запис

  Кодът за прогреса на времето нараства само при запис на видео. Кодът за прогреса на времето ще продължава без прекъсване в последователно записаните видеофайлове.

 • Free run/Свободно броене

  Кодът за прогреса на времето нараства дори когато не записвате видео.

Внимание

 • Когато е зададена настройка [Free run/Свободно броене], към заснетото видео с висока кадрова честота не се добавя код за прогреса на времето.
 • Ако е зададена настройка [Free run/Свободно броене], кодът за прогреса на времето ще бъде засегнат от всяка промяна в настройките за час, часова зона или лятно часово време ().

Настройване на стартово време

Можете да зададете стартово време за кода за прогреса на времето.

 • Manual input setting/Ръчно въвеждане

  Позволява ви да задавате часове, минути, секунди и кадри.

 • Reset/Инициализиране

  Времето, зададено чрез [Manual input setting/Ръчно въвеждане] или [Set to camera time/Час на фотоапарата], се нулира към “00:00:00.” или “00:00:00:” ().

 • Set to camera time/Час на фотоапарата

  Изравнява часа, минутата и секундата с тези на фотоапарата. Задава стойност за кадрите "00".

Брояч при запис на видео

Можете да избирате как да се извежда времето в екрана за запис на видео.

 • Rec time/Време за запис

  В режим на готовност за запис на видео показва наличното време за запис. По време на запис показва изтеклото време от началото на записа на видео (1).

 • Time code/Код за прогреса на времето

  Показва кода за прогреса на времето при запис на видео (2).

Брояч при възпроизвеждане на видео

Можете да избирате как да се извежда времето в екрана за възпроизвеждане на видео.

 • Rec time/Време за запис

  Извежда времето за запис или времето за възпроизвеждане при възпроизвеждане на видео.

 • Time code/Код за прогреса на времето

  Извежда кода за прогреса на времето при възпроизвеждане на видео.

Забележка

 • Код за прогреса на времето винаги се записва във видеофайлове (с изключение на видео с висока кадрова честота със зададена настройка [Free run/Свободно броене]) независимо от настройката за [Movie rec count/Брояч при запис на видео].
 • Настройката [Movie play count/Брояч при възпроизвеждане на видео] в [Shooting: Time code/Shooting: Код за прогреса на времето] е свързана с настройката [Playback: Movie play count/Playback: Брояч при възпроизвеждане на видео], като двете настройки винаги си съответстват.
 • При запис или възпроизвеждане на видео броят на кадрите не се извежда.

HDMI

 • Time code/Код за прогреса на времето

  Към видеото може да се добавя код за прогреса на времето, докато го записвате във външно устройство чрез HDMI.

  • Off/Изкл

   Не добавя код за прогреса на времето към извеждания през HDMI порта видеосигнал.

  • On/Вкл

   Код за прогреса на времето се добавя към извеждания през HDMI порта видеосигнал. Ако зададете [On/Вкл], ще се изведе [Команда за запис].

 • Rec Command/Команда за запис

  Когато записвате видеосигнал, извеждан през порта HDMI към външно записващо устройство, командата на фотоапарата за старт и стоп на видеозаписа може да управлява външното записващо устройство.

  • Off/Изкл

   Записът се стартира и спира чрез външното записващо устройство.

  • On/Вкл

   Записът от външното устройство е синхронизиран с командата на фотоапарата за старт и стоп на видеозаписа.

Внимание

 • Код за прогреса на времето не се извежда през HDMI изхода, когато записвате видео с висока кадрова честота и за [Count up/Метод за броене] в [Time code/Код за прогреса на времето] е зададена настройка [Free run/Свободно броене].
 • За да проверите дали вашето външно записващо устройство е съвместимо с функциите [Time code/Код за прогреса на времето] и [Rec Command/Команда за запис], се консултирайте с производителя на въпросното устройство.
 • Дори когато за [Time code/Код за прогреса на времето] е зададена настройка [Off/Изкл], външните записващи устройства може да добавят код за прогреса времето към видеозаписите в зависимост от техните спецификации. За подробности относно спецификациите на устройствата за добавяне на код за прогреса на времето към HDMI входящ сигнал се консултирайте с производителя на въпросното устройство.

Пропускане на кадър

Стандартното броене на кадрите ще причини несъответствие между кода за прогреса на времето и действителното време, ако настройката за кадрова честота е (119,9 fps), (59,94 fps) или (29.97 fps). Несъответствието се коригира автоматично, когато е зададена настройка [Enable/Разрешено].

 • Enable/Разрешено

  Несъответствието се коригира автоматично чрез пропускане на кадри (DF: Пропускане на кадър).

 • Disable/Забранено

  Несъответствието не се коригира (NDF: Без пропускане на кадър).

  Прогресът на времето се показва, както е описано по-долу:

  • Разрешено (DF)

   00:00:00. (Възпроизвеждане: 00:00:00.00)

  • Забранено (NDF)

   00:00:00: (Възпроизвеждане: 00:00:00:00)

Забележка

 • Настройката [Drop frame/Пропускане на кадър] не се извежда, когато кадровата честота е (24,00 fps), (23,98 fps) или когато за [Set-up: Video system/Set-up: Телевизионен стандарт] е зададена настройка [For PAL/За PAL].