Снимане с дистанционно управление

За снимане с дистанционно управление можете да използвате контролер за дистанционно управление RC-6, безжично дистанционно управление BR-E1 или дистанционен спусък RS-60E3 (комуникация съответно чрез инфрачервен лъч, Bluetooth и кабел, продават се отделно).

Контролер за дистанционно управление RC-6

Можете да управлявате фотоапарата от разстояние приблиз. до 5 m от предната страна на фотоапарата.

Можете да заснемете веднага или да използвате функцията за закъснение от 2 s.

 1. Натиснете бутона Multi-function (Timer 6 sec.).

  • При показано на екрана изображение натиснете бутона Multi-function.
 2. Изберете самоснимачката/дистанционното управление.

  • Завъртете селектора Quick control dial, за да изберете елемента за метод на снимане, след което завъртете селектора Main dial, за да изберете [10 sec. self-timer] или [2 sec. self-timer].
 3. Натиснете управляващия бутон на контролера за дистанционно управление.

  • Насочете контролера за дистанционно управление към сензора на фотоапарата (1) и натиснете управляващия бутон.
  • Автоматично фокусиране се извършва, когато превключвателят за режима на фокуса е в позиция AF.
  • Индикаторът на самоснимачката светва и изображението се заснема.

Внимание

 • Контролери за дистанционно управление с инфрачервена комуникация, като например RC-6, не могат да се използват за снимане с дистанционно управление, когато фотоапаратът е сдвоен чрез Bluetooth със смартфон или безжично дистанционно управление.
 • Флуоресцентно или LED осветление може да предизвика нежелано освобождаване на затвора. Дръжте фотоапарата далеч от такива източници на светлина.
 • Насочването и задействането на дистанционно управление за телевизор или друго подобно устройство към фотоапарата може да доведе до нежелано освобождаване на затвора.
 • Задействането на светкавици на други фотоапарати в близост до фотоапарата може да предизвика нежелано освобождаване на затвора. Не излагайте сензора на системата за дистанционно управление на светлината от светкавицата на друг фотоапарат.

Безжично дистанционно управление BR-E1

Можете да управлявате фотоапарата от разстояние приблиз. до 5 m.

След сдвояване на фотоапарата с BR-E1 (), задайте метод на снимане [10 sec. self-timer] или [2 sec. self-timer] за заснемане на снимки (). При запис на видео задайте за [Shooting: Remote control/Shooting: Дистанционно управление] настройка [Enable/Разрешено].

За инструкции за работа вижте ръководството за използване на BR-E1.

Забележка

 • RC-6 и BR-E1
 • Времето за автоматично изключване може да бъде удължено, когато фотоапаратът е настроен за дистанционно управление.
 • Устройствата RC-6 и BR-E1 може да се използват също и за запис на видео ().

Дистанционен спусък RS-60E3

След като бъде свързан към фотоапарата, дистанционният спусък ви позволява да снимате дистанционно чрез кабелна връзка.

За инструкции за работа вижте ръководството за използване на RS-60E3.

 1. Отворете капака на портовете.

 2. Свържете конектора към порта за дистанционно управление.