Снимане с таймер за интервал

Чрез функцията "Таймер за интервал" можете да зададете интервал на снимане и брой снимки, така че фотоапаратът да заснема снимки през зададения интервал, докато бъде заснет определеният брой снимки.

 1. Изберете [Shooting: Interval timer/Shooting: Таймер за интервал].

 2. Изберете [Enable/Разрешено].

  • Изберете [Enable/Разрешено] и след това натиснете бутона INFO.
 3. Задайте интервала на снимане и броя снимки.

  • Изберете елемент за задаване (часове : минути : секунди / брой снимки).
  • Натиснете бутона Quick Control/Set, за да изведете [Adjust].
  • Задайте стойност и след това натиснете бутона Quick Control/Set. (Отново се извежда [Select].)
  • Interval/Интервал

   Може да бъде зададена в диапазона [00:00:02] – [99:59:59].

  • No. of shots/Брой снимки

   Може да бъде зададена в диапазона [01]–[99]. За да активирате таймера за интервал за неопределен брой снимки (докато го спрете), задайте настройка [00].

 4. Изберете [OK/OK].

  • Настройките за таймер за интервал ще бъдат изведени в екрана на менюто.

   (1) Интервал

   (2) Брой снимки

 5. Направете снимката.

  • След заснемането на първия кадър следващите кадри ще бъдат заснети според зададените за таймера за интервал настройки.
  • При снимане с таймер за интервал символът [Interval timer] ще мига.
  • След заснемане на определения брой кадри снимането с таймер за интервал ще се прекрати и отмени автоматично.

Забележка

 • Препоръчително е използването на статив.
 • Препоръчително е извършване на предварително пробно заснемане.
 • Докато снимате с таймер за интервал, можете да натискате спусъка докрай, за да заснемете снимка, както обикновено. Имайте предвид, че фотоапаратът ще се подготви за следващото заснемане с таймер за интервал приблиз. 5 s преди заснемането, което временно ще направи недостъпни операции като задаване на настройки за снимане, отваряне на менюта и възпроизвеждане на изображения
 • Ако следващата снимка с таймер за интервал не е възможна, тъй като фотоапаратът заснема или обработва изображения, тя ще бъде пропусната. Поради тази причина ще бъдат заснети по-малък брой снимки от зададения.
 • Дори по време на снимане с таймер за интервал функцията за автоматично изключване ще се задейства след приблиз. 8 s бездействие на фотоапарата, ако за [Auto power off/Автоматично изключване] от [Set-up: Power saving/Set-up: Пестене на енергия] не е зададена настройка [Disable/Забранено].
 • Може също да се комбинира с AEB, клин на баланса на бялото, многократна експонация и HDR режим.
 • Можете да прекратите снимането с таймер за интервал, като изберете [Disable/Забранено] или поставите превключвателя на захранването в позиция Power off.

Внимание

 • Не насочвайте фотоапарата към силен източник на светлина, като например слънцето или силен източник на изкуствена светлина. Това може да повреди заснемащия сензор или вътрешните компоненти на фотоапарата.
 • В режим на фокуса AF фотоапаратът не снима, ако обектите не са на фокус. В този случай можете да зададете режим на ръчно фокусиране и да фокусирате ръчно, преди да снимате.
 • Ако ще заснемате продължително време, препоръчително е да използвате адаптер за захранване от електрическата мрежа (продава се отделно).
 • Снимането с продължителна експонация или използването на скорости на затвора с по-голяма продължителност от интервала на снимане ще направи невъзможно снимането през зададения интервал. Поради тази причина ще бъдат заснети по-малък брой снимки от зададения. Също така, ако интервалът на снимане и продължителността на експонацията са близки, това може да намали броя на заснетите снимки.
 • Ако времето за запис в картата е по-дълго от зададения интервал за снимане поради настройките за снимане или характеристиките на картата, фотоапаратът може да не снима според зададения интервал.
 • Ако използвате светкавица при снимане с таймер за интервал, задайте интервал с продължителност, по-голяма от времето, необходимото за зареждане на светкавицата. Прекалено кратките интервали може да попречат на задействането на светкавицата.
 • Прекалено кратките интервали може да попречат на заснемането или на автоматичното фокусиране.
 • Снимането с таймер за интервал ще бъде отменено и ще бъде зададена настройка [Disable/Забранено], ако поставите превключвателя на захранването в позиция Power off, зададете режим на снимане Long (bulb) exposures, Custom shooting mode 1, Custom shooting mode 2 или Custom shooting mode 3, преминете към запис на видео или използвате софтуера EOS Utility (софтуер за EOS).
 • По време на снимане с таймер за интервал, не можете да снимате с дистанционно управление или да използвате функцията за дистанционно задействане на спусъка на светкавица Speedlite.