Настройки на потребителски функции

Можете да персонализирате функциите на фотоапарата в панела [Custom Functions], за да отговарят на вашите предпочитания за снимане. Всички настройки, които са различни от фабричните, ще бъдат оцветени в синьо.

C.Fn1

Exposure level increments/Стъпка при задаване на ниво на експонацията

Задава 1/2 стъпка за настройване на скорост на затвора, отвор на диафрагмата, компенсация на експонацията, автоматичен клин на експонацията, компенсация на експонацията на светкавицата и др.

 • 1/3: 1/3-stop/1/3 стъпка

 • 1/2: 1/2-stop/1/3 стъпка

Забележка

 • Показанието при настройка [1/2-stop/1/2-стъпка] е показано по-долу.

ISO speed setting increments/Стъпка при задаване на ниво на ISO светлочувствителност

Можете да промените стъпката при ръчно задаване на ISO светлочувствителност на цяла стъпка.

 • 1/3: 1/3-stop/1/3 стъпка
 • 1/1: 1-stop/1 стъпка

Забележка

 • Дори при настройка [1-stop/1 стъпка], ако е зададен режим ISO Авто, ISO светлочувствителността ще се задава автоматично през 1/3 стъпка.

Speed from metering/ISO Auto/Светлочувствителност от меренето/ISO Авто

Можете да зададете състоянието на ISO чувствителността, след като таймерът за показания изтече, в случаите, когато при активирана функция ISO Авто в режим Program AE/Shutter-priority AE/Aperture-priority AE/Manual exposure/Bulb фотоапаратът е настроил ISO чувствителността по време на меренето на експонацията или докато е бил активен таймерът за показания.

 • Restore Auto after metering: Restore Auto after metering/Възстанови авт. настр. след мерене
 • Retain speed after metering: Retain speed after metering/Запази чувствителността след мерене

Bracketing auto cancel/Автоматична отмяна на клина

Можете да зададете отмяна на AEB клина и клина на баланса на бялото, когато превключвателят на захранването е поставен в позиция Power off.

 • ON: Enable/Разрешено
 • OFF: Disable/Забранено

Bracketing sequence/Последователност на клина

Последователността на заснемане за Автоматичен клин на експонацията и за Клин на баланса на бялото може да бъде променена.

 • 0−+: 0, -, +
 • –0+: -, 0, +
 • +0−: +, 0, -
AEB Клин на баланса на бялото
B/A отместване M/G отместване
0: Стандартна експонация 0: Стандартен баланс на бялото 0: Стандартен баланс на бялото
−: Недоекспониране −: Отместване към синьо −: Отместване към пурпурно
+: Преекспониране +: Отместване към кехлибарено +: Отместване към зелено

Number of bracketed shots/Брой снимки от клина

Броят на снимките, заснети с автоматичен клин на експонацията и клин на баланса на бялото, може да бъде променен.

Когато за [Bracketing sequence/Последователност на клина] е зададена настройка [0, -, +], изображенията от клина ще бъдат заснети, както е показано в таблицата по-долу.

 • 3: 3 shots/3 снимки
 • 2: 2 shots/2 снимки
 • 5: 5 shots/5 снимки
 • 7: 7 shots/7 снимки
(през 1 стъпка)
1-а снимка 2-а снимка 3-а снимка 4-а снимка 5-а снимка 6-а снимка 7-а снимка
3: 3 shots/
3 снимки
Стандартна (0) -1 +1
2: 2 shots/
2 снимки
Стандартна (0) ±1
5: 5 shots/
5 снимки
Стандартна (0) -2 -1 +1 +2
7: 7 shots/
7 снимки
Стандартна (0) -3 -2 -1 +1 +2 +3

Забележка

 • Ако е зададена настройка [2 shots/2 снимки], можете да изберете + или -, когато определяте диапазона на AEB. При зададен клин на баланса на бялото, втората снимка ще бъде с настройка, отместена в негативна посока по оста B/A или M/G.

Safety shift/Защитна корекция на програмата

Ако яркостта на обекта се променя и не може да бъде постигната стандартна експонация чрез функцията за автоматичната експонация, фотоапаратът ще промени ръчно зададената настройка, за да постигне стандартна експонация. [Shutter speed/Aperture/Скорост на затвора/Отвор на диафрагмата] се отнася за режим Shutter-priority AE или Aperture-priority AE. [ISO speed/ISO светлочувствителност] се отнася за режим Program AE, Shutter-priority AE или Aperture-priority AE.

 • OFF: Disable/Забранено
 • Tv/Av: Shutter speed/Aperture/Скорост на затвора/Отвор на диафрагмата
 • ISO: ISO speed/ISO светлочувствителност

Забележка

 • Защитната корекция на програмата игнорира всички промени на фабричните настройки на [ISO speed range/Диапазон на ISO светлочувствителност] или [Min. shutter spd./Mинимална скорост на затвора] в [Shooting: ShootingISO speed settings/Shooting: ShootingНастройки за ISO светлочувствителност], ако фотоапаратът не може да постигне стандартна експонация.
 • Минималната и максималната ISO светлочувствителност за функцията за защитна корекция на програмата се определя чрез настройката [Auto range/Диапазон за автоматични настройки] (). Но ако ръчно зададените стойности за ISO светлочувствителност надвишават настройката за [Auto range/Диапазон за автоматични настройки], диапазонът на функцията за защитна корекция на програмата ще се разшири нагоре или надолу до ръчно зададените стойности за ISO светлочувствителност.
 • Функцията за защитна корекция на програмата ще се задейства при необходимост дори когато се използва светкавица.

C.Fn2

Same expo. for new aperture/Същата експонация за нов отвор на диафрагмата

Максималният отвор на диафрагмата може да се намали (най-малкото f-число може да се увеличи) в режим Manual exposure (снимане с ръчни настройки) при ръчно зададена ISO чувствителност (с изключение на настройка ISO Авто), ако (1). Смените обектива, (2). Монтирате удължител за обектив или (3). Използвате вариообектив с променлив максимален отвор на диафрагмата. Тази функция предотвратява съответното недоекспониране, като автоматично коригира ISO чувствителността или скоростта на затвора (Tv стойността), за да запази експонацията, постигната преди извършването на (1), (2), или (3).

Чрез [ISO speed/Shutter speed/ISO светлочувствителност/Скорост на затвора] ISO светлочувствителността ще се настройва автоматично в диапазона на ISO светлочувствителността. Ако експонацията не може да се запази същата чрез регулиране на ISO светлочувствителността, скоростта на затвора (Tv стойността) се регулира автоматично.

 • OFF: Disable/Забранено
 • ISO: ISO speed/ISO светлочувствителност
 • ISO/Tv: ISO speed/Shutter speed/ISO светлочувствителност/Скорост на затвора
 • Tv: Shutter speed/Скорост на затвора

Внимание

 • Не реагира на промените в ефективния отвор на диафрагмата вследствие на промени в увеличението, когато се използват макро обективи.
 • Не може да запази експонацията, постигната преди извършването на (1), (2), or (3), ако е зададена настройка [ISO speed/ISO светлочувствителност] и експонацията не може да се запази същата при стойности в диапазона [ISO speed range/Диапазон на ISO светлочувствителност].
 • Не може да запази експонацията, постигната преди извършването на (1), (2) или (3), ако е зададена настройка [Shutter speed/Скорост на затвора] и експонацията не може да се запази същата при стойности в диапазона [Custom Functions: Set shutter speed range/Custom Functions: Задаване на диапазон за скорост на затвора].

Забележка

 • Също реагира на промени в най-голямото f/число (минимален отвор на диафрагмата).
 • Първоначалната настройка за експонация се възстановява, ако извършите (1), (2) или (3) при зададена настройка [ISO speed/ISO светлочувствителност], [ISO speed/Shutter speed/ISO светлочувствителност/Скорост на затвора] или [Shutter speed/Скорост на затвора], и след това, без да променяте ISO чувствителността, скоростта на затвора или отвора на диафрагмата, върнете фотоапарата в първоначалното му състояние от преди извършването на (1), (2) или (3).
 • Скоростта на затвора може да се промени, за да се запази експонацията, ако ISO чувствителността се увеличи до разширена стойност за ISO чувствителност, когато е зададена настройка [ISO speed/ISO светлочувствителност].

AE lock meter. mode after focus/AE фиксиране след постигане на фокус

За всеки режим на измерване на осветеността можете да зададете дали да се фиксира експонацията (AE фиксиране) след фокусиране на обекта в режим "AF при единичен кадър". Експонацията ще бъде фиксирана, докато държите спусъка натиснат наполовина. Изберете режими за измерване за AE фиксиране и добавете отметка [Check]. Изберете [OK], за да запаметите настройката.

Set shutter speed range/Задаване на диапазон за скорост на затвора

Можете да зададете диапазон на скоростта на затвора. В режим Flexible-priority AE, Shutter-priority AE или Manual exposure можете да избирате ръчно скоростта на затвора в зададения диапазон. В режими Program AE и Aperture-priority AE или в режим Flexible-priority AE с настройка за скорост на затвора [AUTO/Авто], скоростта на затвора се избира автоматично в рамките на зададения диапазон (освен при запис на видео). Изберете [OK], за да запаметите настройката.

 • Lowest speed/Най-ниска скорост

  Може да се зададе в диапазона 30 s –1/4000 s.

 • Highest speed/Най-висока скорост

  Може да се зададе в диапазона 1/8000 s –15 s.

Set aperture range/Задаване на диапазон за отвор на диафрагмата

Можете да зададете диапазон за отвора на диафрагмата. В режим Flexible-priority AE, Aperture-priority AE, Manual exposure или Bulb можете да избирате ръчно отвора на диафрагмата в зададения диапазон. В режими Program AE и Shutter-priority AE или в режим Flexible-priority AE с настройка за отвор на диафрагмата [AUTO/Авто], отворът на диафрагмата се избира автоматично в рамките на зададения диапазон. Изберете [OK], за да запаметите настройката.

 • Max. aperture/Макс. отвор на диафрагмата

  Може да се зададе в диапазона f/1.0 – f/64.

 • Min. aperture/Мин. отвор на диафрагмата

  Може да се зададе в диапазона f/91 – f/1.4.

Забележка

 • Достъпният диапазон за отвор на диафрагмата се различава в зависимост от минималния и максималния отвор на диафрагмата на обектива.

C.Fn3

Dial direction during Tv/Av/Посока на завъртане на селектора в режим Tv/Av

Посоките на въртене на селектора при задаване на скорост на затвора и отвор на диафрагмата могат да бъдат разменени.

Разменя посоките на въртене на селекторите Main dial, Quick control dial 1 и Quick control dial 2 в режим на снимане Manual exposure и само на селектора Main dial в други режими на снимане. Посоката на въртене на селектора Quick control dial 1 и Quick control dial 2 в режим Manual exposure ще бъде еднаква с посоката на въртене за задаване на компенсация на експонацията в режими Program AE, Shutter-priority AE и Aperture-priority AE.

 • Normal: Normal/Normal: Нормално
 • Reverse direction: Reverse direction/Reverse direction: Противоположна посока

Control ring rotation/Въртене на контролния пръстен

Посоките на въртене на контролния пръстен на RF обектива и адаптера за обектив при задаване на скорост на затвора и отвор на диафрагмата могат да бъдат разменени.

 • Normal: Normal/Normal: Нормално
 • Reverse direction: Reverse direction/Reverse direction: Противоположна посока

Customize buttons/Персонализиране на бутоните

Можете да присъедините често използвани функции към бутоните на фотоапарата, които са ви най-удобни за използване. Към един и същи бутон могат да бъдат присъединени различни функции за използване в режим на заснемане на снимки и режим на запис на видео.

 1. Изберете [Custom Functions: Customize buttons/Custom Functions: Персонализиране на бутоните].

 2. Превъртете списъка и изберете бутон.

 3. Изберете функция за присъединяване.

  • Натиснете SET, за да зададете.
  • Можете да конфигурирате допълнителни настройки за функциите с изведен символ [INFO] в долната лява част на екрана, като натиснете бутона INFO.

Забележка

 • Настройките [Custom Functions: Customize buttons/Custom Functions: Персонализиране на бутоните] не се инициализират дори ако сте избрали [Custom Functions: Clear all Custom Func. (C.Fn)/Custom Functions: Инициализиране на всички потребителски функции (C.Fn)]. За да инициализирате настройките, изберете [Custom Functions: Clear customized settings/Custom Functions: Инициализиране на персонализираните настройки].

Функции, достъпни за персонализиране

AF

●: Фабричната настройка ○: Достъпна за персонализиране
Функция Shutter button half-press Movie button AF-ON AE lock button AF point button Depth-of-field preview button Lens button Multifunction button Set button Multi-controller
Metering and AF start
Metering and AF start/Измерване и стартиране на AF
AF stop
AF stop/AF стоп
AF point selection
AF point selection/Избор на AF точка
Direct AF point selection
Direct AF point selection/Директен избор на AF точка
Set AF point to center
Set AF point to center/Позициониране на AF точката в центъра
Switch to registered AF function
Switch to registered AF func./Превключване към запаметена AF функция*1
Direct AF method selection
Direct AF method selection/Директен избор на AF метод*1
One-Shot AF/Servo AF
One-Shot AF Arrow (left/right) Servo AF/AF при единичен кадър Arrow (left/right) Следящ AF*1
Eye Detection AF
Eye Detection AF/AF с разпознаване на очи*1
Touch and drag AF
Touch & drag AF/AF с докосване и плъзгане
Eye detection
Eye detection/Разпознаване на очи
Peaking
Peaking/Подчертаване на контури
Focus guide
Focus guide/Ориентир за фокуса
Drive mode
Drive mode/Метод на снимане*1

1: Не може да се присъедини като функция за използване при запис на видео.

Експонация

●: Фабричната настройка ○: Достъпна за персонализиране
Функция Shutter button half-press Movie button AF-ON AE lock button AF point button Depth-of-field preview button Lens button Multifunction button SET button Multi-controller
Metering start
Metering start/Стартиране на меренето
AE lock *3
AE lock/AE фиксиране
AE lock (hold)
AE lock (hold)/AE фиксиране (задържане)
AE lock, AF stop
AE lock, AF stop/AE фиксиране, AF стоп
AE lock (while button pressed)
AE lock (while button pressed)/AE фиксиране (докато е натиснат бутона)*1
AE lock/FE lock *4
AE lock/FE lock/AE фиксиране/FE фиксиране*1
Exposure compensation (hold button, turn Main dial)
Expo comp (hold btn, turn Main Dial)/Компенсация на експонацията (задържане бутон, завъртане Main Dial)
Set ISO speed (hold button, turn Main dial)
Set ISO speed(hold btn,turnMain Dial)/Задаване на ISO чувствителност (задърж. бутон, завъртанеMain Dial)
FE lock
FE lock*1/FE фиксиране*1

1: Не може да се присъедини като функция за използване при запис на видео.

3: Фабрична настройка при запис на видео.

4: Фабрична настройка при заснемане на снимки.

Изображение

●: Фабричната настройка ○: Достъпна за персонализиране
Функция Shutter button half-press Movie button AF-ON AE lock button AF point button Depth-of-field preview button Lens button Multifunction button SET button Multi-controller
Image quality
Image quality/Качество на изображението*1
One-touch image quality setting
One-touch image quality setting/Качество на изображението с едно натискане на бутон*1
One-touch image quality (hold)
One-touch image quality (hold)/Качество на изображението с едно натискане на бутон (задържане)*1
Record function and card/folder select
Record func+card/folder sel./Функция за запис+избор на карта/папка
Still Image Aspect Ratio
Still img aspect ratio/Съотношение на изображението за снимки*1
Auto Lighting Optimizer
Auto Lighting Optimizer/Автоматично оптимизиране на осветеността
Picture Style selection
Picture Style/Стил на снимката
Protect
Protect/Защита
Rating
Rating/Категоризация

1: Не може да се присъедини като функция за използване при запис на видео.

Видео

●: Фабричната настройка ○: Достъпна за персонализиране
Функция Shutter button half-press Movie button AF-ON AE lock button AF point button Depth-of-field preview button Lens button Multifunction button SET button Multi-controller
Zebra pattern
Zebra pattern/Индикация "зебра"*2
Movie recording
Movie recording/Запис на видео
Pause Movie Servo AF
Pause Movie Servo AF/Пауза на "Следящ AF за видео"

2: Не може да се присъедини като функция за използване при заснемане на снимки.

Операция

●: Фабричната настройка ○: Достъпна за персонализиране
Функция Shutter button half-press Movie button AF-ON AE lock button AF point button Depth-of-field preview button Lens button Multifunction button SET button Multi-controller
Flash function settings
Flash function settings/Настройки на функциите на светкавицата*1
Dial function settings
Dial function settings/Настройки на функцията на селекторите
Depth-of-field preview *3
Depth-of-field preview/Преглед на дълбочината на рязкост*1
Reset selected item in Fv mode
Reset selected item in Fv mode/Нулиране на избрания елемент в режим Fv*1
Reset Tv/Av/exposure/ISO in Fv mode
Reset Tv/Av/Exposure comp./ISO in Fv mode/Нулиране на Tv/Av/Exposure comp./ISO в режим Fv*1
Quick Control screen
Quick Control screen/Екран за бърз контрол
Magnify or reduce
Magnify/Reduce/Увеличаване/намаляване
Image playback
Image replay/Възпроизвеждане на изображение
Magnify images during playback
Magnify images during playback/Увеличаване на изображения по време на възпроизвеждане
Register/recall shooting function
Register/recall shooting func/Запаметяване/извикване на функция за снимане*1
Menu display
Menu display/Извеждане на менюто
Touch Shutter
Touch Shutter/Спусък с докосване*1
Create folder
Create folder/Създаване на папка*1
Maximize screen brightness (temporary)
Maximize screen brightness (temp)/Максимална яркост на екрана (временно)
Display off
Display off/Изкл. дисплей
Switch between viewfinder/screen
Switch between VF/screen/Превключване между визьор/екран
Eco mode
Eco mode/Еко режим
Wireless features
Wi-Fi function/Wi-Fi функция
No function (disabled) *4
No function (disabled)/Без функция (забранено)

1: Не може да се присъедини като функция за използване при запис на видео.

3: Фабрична настройка при заснемане на снимки.

4: Фабрична настройка при запис на видео.

Забележка

 • [Lens button]: Бутон „AF стоп” на супертелеобективи, оборудвани със Image Stabilizer (стабилизатор на образа).

Customize dials/Персонализиране на селекторите

Често използвани функции могат да бъдат присъединени към селекторите Main dial/Quick control dial 1/Quick control dial 2/Control ring.

 1. Изберете [Custom Functions: Customize dials/Custom Functions: Персонализиране на селекторите].

 2. Превъртете списъка и изберете бутон.

 3. Изберете функция за присъединяване.

  • Натиснете SET, за да зададете.
  • Можете да конфигурирате допълнителни настройки за функциите с изведен символ [INFO] в долната лява част на екрана, като натиснете бутона INFO.

Забележка

 • Настройките [Custom Functions: Customize dials/Custom Functions: Персонализиране на селекторите] не се инициализират дори ако сте избрали [Custom Functions: Clear all Custom Func. (C.Fn)/Custom Functions: Инициализиране на всички потребителски функции (C.Fn)]. За да инициализирате настройките, изберете [Custom Functions: Clear customized settings/Custom Functions: Инициализиране на персонализираните настройки].

Функции, налични за присъединяване към селектори

●: Фабричната настройка ○: Достъпна за персонализиране
Функция Main dial Quick control dial 2 Quick control dial 1 Control ring
Select AF method Select AF method/Избор на AF метод
Direct AF point selection Direct AF point selection/Директен избор на AF точка
AF method (while pressing metering button) AF method (hold meter. btn)/AF метод (задържане на бутона за мерене)
Change shutter speed Change shutter speed/Промяна на скоростта на затвора
Change aperture value Change aperture value/Промяна на отвора на диафрагмата
Exposure compensation Exposure compensation/Компенсация на експонацията
ISO Set ISO speed/Задаване на ISO чувствителност
Change shutter speed (while pressing metering button) Change shutter spd. (hold meter. btn)/Промяна скорост на затвора (задържане на бутона за мерене)
Change aperture value (while pressing metering button) Change aperture (hold meter. btn)/Промяна отвор на диафрагмата (задържане на бутона за мерене)
Exposure compensation (hold button, turn Main dial) Exposure comp. (hold meter. btn)/Компенсация на експонацията (задържане на бутона за мерене)
Set ISO speed (hold button, turn Main dial) Set ISO speed (hold meter. btn)/Задаване на ISO чувствителност (задържане на бутона за мерене)
Flash exposure compensation (while pressing metering button) Flash exp comp (hold meter.btn)/Компенс. експ. на светкавицата (задържане на бутона за мерене)
Shutter speed setting in M mode Shutter speed setting in M mode/Настройка за скорост на затвора в режим M
Aperture value setting in M mode Aperture setting in M mode/Настройка за отвор на диафрагмата в режим M
White balance selection White balance selection/Избор на баланс на бялото
Select color temperature Select color temperature/Избор на цветова температура
Picture Style selection Picture Style/Стил на снимката
Select white balance (while pressing metering button) Select WB (hold meter. btn)/Избор на WB (задържане на бутона за мерене)
Color temperature (while pressing metering button) Color temp. (hold meter. btn)/Цветова температура (задържане на бутона за мерене)
Select Picture Style (while pressing metering button) Select Picture Style (hold meter. btn)/Избор на Picture Style (задържане на бутона за мерене)
No function (disabled) No function (disabled)/Без функция (забранено)

Забележка

 • Main dial и Quick control dial 2 не могат да бъдат персонализирани в режим [Flexible-priority AE].
 • Control ring: Контролен пръстен на RF обективи и адаптери за обектив

Clear customized settings/Инициализиране на персонализираните настройки

 1. Изберете [Custom Functions: Clear customized settings/Custom Functions: Инициализиране на персонализираните настройки].

 2. Изберете [OK].

  • Фабричните настройки на [Customize buttons/Персонализиране на бутоните] и [Customize dials/Персонализиране на селекторите] се възстановяват.

C.Fn4

Add cropping information/Добавяне на информация за изрязване

Добавянето на информация за изрязване показва вертикални линии за зададеното съотношение на изображението при снимане, така че можете да композирате снимки, сякаш снимате с фотоапарат със среден или голям формат на кадъра (6×6 cm, 4×5 in и др.).

Когато снимате, вместо да изрязва изображенията, запаметени в картата, фотоапаратът добавя информация за съотношение към изображенията с цел изрязване в Digital Photo Professional (софтуер за EOS).

Можете да прехвърлите изображенията в компютър и да използвате Digital Photo Professional за лесно изрязване на изображенията според съотношението, което сте задали при снимането.

 • OFF: Disable/Забранено
 • 6:6: Aspect ratio 6:6/Съотношение на изображението 6:6
 • 3:4: Aspect ratio 3:4/Съотношение на изображението 3:4
 • 4:5: Aspect ratio 4:5/Съотношение на изображението 4:5
 • 6:7: Aspect ratio 6:7/Съотношение на изображението 6:7
 • 5:6: Aspect ratio 10:12/Съотношение на изображението 10:12
 • 5:7: Aspect ratio 5:7/Съотношение на изображението 5:7

Внимание

 • Информация за изрязване се добавя само когато [Shooting: ShootingCropping/aspect ratio/Shooting: ShootingИзрязване/съотношение на изображението] е с настройка [Full-frame/Пълен кадър].
 • Изображенията в JPEG или HEIF формат не се съхраняват с изрязания размер, ако обработвате RAW изображения с информация за изрязване чрез фотоапарата (). В този случай RAW обработката съхранява JPEG или HEIF изображения с информация за изрязване.

Забележка

 • На екрана се появяват линии, показващи зададеното съотношение на изображението.

Audio compression/Аудио компресия

Задава аудио компресия за запис на видео. Настройката [Disable/Забранено] осигурява по-високо качество на звука, отколкото при компресиране на звука, но размерите на файловете са по-големи.

 • ON: Enable/Разрешено
 • OFF: Disable/Забранено

Внимание

 • Редактирането на видеофайлове, записани с [Disable/Забранено ], и след това съхраняването им с компресия също ще компресира аудиото.
 • Аудиото се компресира дори при избрана настройка [Disable/Забранено ], когато [Movie rec quality/Качество на видеозапис] е с настройка Full HD29.97fpsIPB (Light) (NTSC) или Full HD25.00fpsIPB (Light) (PAL).

Default Erase option/Опция за изтриване по подразбиране

Можете да зададете опцията по подразбиране в менюто за изтриване (), достъпно чрез натискане на бутона Erase по време на възпроизвеждане на изображения или преглед на изображение веднага след заснемане.

Ако сте задали опция, различна от [Cancel/Отмяна], можете да изтривате изображенията бързо чрез натискане на SET.

 • Cancel: [Cancel/Отмяна] е селектирано
 • Erase: [Erase/Изтриване] е селектирано
 • RAW: [EraseRAW/ИзтриванеRAW] е селектирано
 • J/H: [Erase non-RAW/Изтриване не-RAW] е селектирано

Внимание

 • Внимавайте да не изтриете изображения случайно, когато е зададена опция, различна от [Cancel/Отмяна].

Release shutter w/o lens/Освобождаване на затвора без обектив

Можете да зададете дали е възможно да се заснемат снимки или видео без монтиран обектив.

 • OFF: Disable/Забранено
 • ON: Enable/Разрешено

Retract lens on power off/Прибиране на обектива при изключване на фотоапарата

Можете да зададете настройка за автоматично прибиране на STM обективи със зъбен механизъм (например EF40mm f/2.8 STM) при поставяне на превключвателя на захранването в позиция Power off.

 • ON: Enable/Разрешено
 • OFF: Disable/Забранено

Внимание

 • Обективът няма да се прибере, независимо от зададената настройка за функцията за автоматично изключване.
 • Преди да свалите обектива, уверете се, че той е прибиран.

Забележка

 • Ако е зададена настройка [Enable/Разрешено], тази функция работи независимо от позицията на превключвателя за режима на фокуса на обектива (AF или MF).

Add IPTC information/Добавяне на IPTC информация

Запаметяването на IPTC (International Press Telecommunications Council) информация във фотоапарата чрез EOS Utility (софтуер за EOS) ви позволява да добавяте тази информация към JPEG/HEIF/RAW изображения по време на снимане. Това е полезно за управление на файловете и други задачи, използващи IPTC информация.

За инструкции относно запаметяването на IPTC информация във фотоапарата и подробности за информацията, която можете да запаметите, направете справка с ръководството за използване на EOS Utility.

 • OFF: Disable/Забранено
 • ON: Enable/Разрешено

Внимание

 • IPTC информация не се добавя, когато записвате видео.

Забележка

 • По време на възпроизвеждане можете да проверите дали е добавена IPTC информация.
 • Можете да използвате софтуера Digital Photo Professional (софтуер за EOS), за да проверите запаметената в изображенията IPTC информация.
 • IPTC информацията, запаметена във фотоапарата, не се изтрива, ако изберете [Custom Functions: Clear all Custom Func. (C.Fn)/Custom Functions: Инициализиране на всички потребителски функции (C.Fn)] (), но настройката се променя на [Disable/Забранено].

C.Fn5

Clear all Custom Func. (C.Fn)/Инициализиране на всички потребителски функции (C.Fn)

Избирането на [Custom Functions: Clear all Custom Func. (C.Fn)/Custom Functions: Инициализиране на всички потребителски функции (C.Fn)] инициализира настройките на всички потребителски функции с изключение на настройките [Customize buttons/Персонализиране на бутоните] и [Customize dials/Персонализиране на селекторите].

Забележка

 • Извършването на [Custom Functions: Clear all Custom Func. (C.Fn)/Custom Functions: Инициализиране на всички потребителски функции (C.Fn)] не инициализира настройките в [Custom Functions: Customize buttons/Custom Functions: Персонализиране на бутоните] и [Custom Functions: Customize dials/Custom Functions: Персонализиране на селекторите]. За да инициализирате настройките, изберете [Custom Functions: Clear customized settings/Custom Functions: Инициализиране на персонализираните настройки]. Обърнете внимание, че въпреки че информацията, добавена чрез [Custom Functions: Add IPTC information/Custom Functions: Добавяне на IPTC информация], се запазва, настройката се променя на [Disable/Забранено].