Действия при съобщения за грешка

Когато възникне грешка при свързване, можете да покажете детайли за грешката чрез една от процедурите по-долу. След това отстранете причината за грешката в съответствие с примерите, показани в тази глава.

 • В екрана [View info/Преглед на информация] натиснете SET.
 • Изберете [Error details/Подробности за грешки] в [Wi-Fi on/Wi-Fi вкл.].

Щракнете върху посочените по-долу номера за грешка, за да преминете към съответния раздел.

11 12
21 22 23
41 43 44 45 46 47 48
61 63 64 65 66 67 68 69
91
121 125 126 127
151 152

Забележка

 • Когато възникне грешка, [Err**] се извежда в горната дясна част на екрана [Wi-Fi/Bluetooth connection/Wi-Fi/Bluetooth връзка]. Грешката се скрива, когато захранването на фотоапарата се постави в позиция Power off.

11: Connection target not found/Не е намерена ответната страна

 • В случай на [Smartphone] работи ли Camera Connect?

  • Установете връзка чрез Camera Connect ().
 • В случай на [Computer] работи ли EOS Utility?

  • Стартирайте EOS Utility и опитайте отново да установите връзка ().
 • Използват ли фотоапаратът и точката за достъп един и същи криптиращ ключ за удостоверяване?

  • Тази грешка възниква, ако криптиращите ключове не съвпадат, когато методът за удостоверяване е [Open system/Отворена система].

   Проверете дали са изписани правилно главните и малките букви и дали във фотоапарата е въведен правилният криптиращ ключ за удостоверяване ().

12: Connection target not found/Не е намерена ответната страна

 • Включени ли са другото устройство и точката за достъп?

  • Включете другото устройство и точката за достъп и изчакайте за кратко. Ако връзка все още не може да бъде установена, изпълнете процедурите за установяване на връзка отново.

21: No address assigned by DHCP server/Не е присвоен адрес от DHCP сървър

Какво да проверите във фотоапарата

 • За фотоапарата: IP адресът е с настройка [Auto setting/Автом. настройка]. Това правилната настройка ли е?

  • Ако не използвате DHCP сървър, конфигурирайте настройките, като зададете за IP адреса [Manual setting/Ръчна настройка] във фотоапарата ().

Какво да проверите в DHCP сървъра

 • Включено ли е захранването на DHCP сървъра?

  • Включете DHCP сървъра.
 • Притежава ли DHCP сървърът достатъчно адреси за присъединяване?

  • Увеличете броя на адресите, достъпни за присъединяване чрез DHCP сървъра.
  • Изключете устройствата с присъединени от DHCP сървъра адреси от мрежата, за да намалите броя използвани адреси.
 • Работи ли правилно DHCP сървърът?

  • Проверете настройките на DHCP сървъра, за да се уверите, че работи правилно като DHCP сървър.
  • Ако е възможно, попитайте своя мрежов администратор, за да се уверите, че DHCP сървърът работи.

22: No response from DNS server/Няма отговор от DNS сървъра

Какво да проверите във фотоапарата

 • За фотоапарата: DNS адресът е с настройка [Manual setting/Ръчна настройка]. Това правилната настройка ли е?

  • Ако не се използва DNS сървър, задайте за DNS адреса на фотоапарата настройка [Disable/Забранено] ().
 • За фотоапарата: съответства ли настройката за IP адрес на DNS сървъра на действителния адрес на сървъра?

  • Конфигурирайте IP адреса на фотоапарата така, че да съответства на адреса на DNS сървъра (, ).

Какво да проверите в DNS сървъра

 • Включено ли е захранването на DNS сървъра?

  • Включете DNS сървъра.
 • Правилно ли са зададени настройките на DNS сървъра за IP адреси и съответните имена?

  • За DNS сървъра: уверете се, че IP адресите и съответните имена са правилно въведени.
 • Работи ли правилно DNS сървърът?

  • Проверете настройките на DNS сървъра, за да се уверите, че работи правилно като DNS сървър.
  • Ако е възможно, попитайте своя мрежов администратор, за да се уверите, че DNS сървърът работи.

Какво да проверите в мрежата като цяло

 • Има ли вашата мрежа маршрутизатор или подобно устройство, което служи като мрежов шлюз?

  • Ако е възможно, попитайте своя мрежов администратор за адреса на мрежовия шлюз и го въведете във фотоапарата (, ).
  • Уверете се, че настройките за адрес на мрежовия шлюз са правилно въведени във всички мрежови устройства, включително и във фотоапарата.

23: Device with same IP address exists on selected network/В избраната мрежа съществува устройство със същия IP адрес

 • Има ли друго устройство в мрежата на фотоапарата, което да използва същия IP адрес като на фотоапарата?

  • Променете IP адреса на фотоапарата, за да избегнете съвпадение на адреса с този на друго устройство в мрежата. Или променете IP адреса на устройството със съвпадащ адрес.
  • Ако IP адресът на фотоапарата е с настройка [Manual setting/Ръчнa настройка] в мрежа с активен DHCP сървър, задайте настройка [Auto setting/Автоматична настройка] ().

Забележка

 • Действия при съобщения за грешка 21–23

 • Когато отстранявате грешки с номера 21–23, проверете описаното по-долу.

  Използват ли фотоапаратът и точката за достъп една и съща парола за удостоверяване?

  • Тази грешка възниква, ако паролите не съвпадат, когато методът за удостоверяване е [Open system/Отворена система]. Проверете дали са изписани правилно главните и малките букви и дали във фотоапарата е въведена правилната парола ().

41: Cannot connect to FTP server/Неуспешно свързване с FTP сървър

Какво да проверите във фотоапарата

 • Прокси сървърът на фотоапарата е с настройка [Enable/Разрешено]. Това правилната настройка ли е?

  • Ако не се използва прокси сървър, задайте за прокси сървъра на фотоапарата настройка [Disable/Забранено] ().
 • Съответстват ли настройките за [Address setting/Настройка за адрес] и [Port No./Порт No.] на фотоапарата на настройките на прокси сървъра?

  • Конфигурирайте в настройките на фотоапарата адреса и номера на порта на прокси сървъра така, че да съответстват на тези на прокси сървъра ().
 • Правилно ли са въведени в DNS сървъра настройките за прокси сървър на фотоапарата?

  • Уверете се, че настройката за [Address/Адрес] на прокси сървъра е въведена правилно в DNS сървъра.
 • За фотоапарата: съответства ли настройката за IP адрес на FTP сървъра на действителния адрес на сървъра?

  • Конфигурирайте IP адреса на фотоапарата така, че да съответства на адреса на FTP сървъра ().
 • Използват ли фотоапаратът и точката за достъп един и същи криптиращ ключ за удостоверяване?

  • Тази грешка възниква, ако криптиращите ключове не съвпадат, когато методът за удостоверяване е [Open system/Отворена система].

   Проверете дали са изписани правилно главните и малките букви и дали във фотоапарата е въведен правилният криптиращ ключ за удостоверяване ().

 • Съответства ли настройката на фотоапарата [Port number setting/Настройка за номер на порт] за FTP сървър на действителния номер на порта на FTP сървъра?

  • Конфигурирайте един и същи номер на порт (обикновено 21 за FTP/FTPS или 22 за SFTP) във фотоапарата и FTP сървъра. Конфигурирайте номера на порта на фотоапарата така, че да съответства на номера на порта на FTP сървъра ().
 • Правилно ли са въведени в DNS сървъра настройките за FTP сървър на фотоапарата?

  • Уверете се, че настройката за [Server name/Име на сървър] на FTP сървъра е въведена правилно в DNS сървъра. Уверете се, че настройката за [Server name/Име на сървър] на FTP сървъра е въведена правилно във фотоапарата ().

Какво да проверите в FTP сървъра

 • Работи ли правилно FTP сървърът?

  • Конфигурирайте компютъра правилно да функционира като FTP сървър.
  • Ако е възможно, попитайте своя мрежов администратор за адреса и номера на порта на FTP сървъра и след това ги въведете във фотоапарата.
 • Включен ли е FTP сървърът?

  • Включете FTP сървъра. Сървърът може да е бил изключен поради активиран режим за пестене на енергия.
 • За фотоапарата: съответства ли настройката за IP адрес на FTP сървъра (в [Address/Адрес]) на действителния адрес на сървъра?

  • Конфигурирайте IP адреса на фотоапарата така, че да съответства на адреса на FTP сървъра ().
 • Има ли активирана защитна стена или друг софтуер за сигурност?

  • Някои софтуерни приложения за сигурност използват защитна стена, за да ограничат достъпа до FTP сървъра. Променете настройките на защитната стена, за да позволите достъп до FTP сървъра.
  • Може да успеете да получите достъп до FTP сървъра, като зададете за [Passive mode/Пасивен режим] настройка [Enable/Разрешено] във фотоапарата ().
 • Чрез маршрутизатор за широколентов достъп ли се свързвате към FTP сървъра?

  • Някои маршрутизатори за широколентов достъп използват защитна стена, за да ограничат достъпа до FTP сървъра. Променете настройките на защитната стена, за да позволите достъп до FTP сървъра.
  • Може да успеете да получите достъп до FTP сървъра, като зададете за [Passive mode/Пасивен режим] настройка [Enable/Разрешено] във фотоапарата ().

Какво да проверите в прокси сървъра

 • Включен ли е прокси сървърът?

  • Включете прокси сървъра.
 • Работи ли правилно прокси сървърът?

  • Проверете настройките на прокси сървъра, за да се уверите, че работи правилно като прокси сървър.
  • Ако е възможно, попитайте своя мрежов администратор за адреса и номера на порта на прокси сървъра и след това ги въведете във фотоапарата.

Какво да проверите в мрежата като цяло

 • Има ли вашата мрежа маршрутизатор или подобно устройство, което служи като мрежов шлюз?

  • Ако е възможно, попитайте своя мрежов администратор за адреса на мрежовия шлюз и го въведете във фотоапарата (, ).
  • Уверете се, че настройките за адрес на мрежовия шлюз са правилно въведени във всички мрежови устройства, включително и във фотоапарата.

43: Cannot connect to FTP server. Error code received from server./Невъзможно свързване с FTP сървър. От сървъра е получен код за грешка.

Какво да проверите в прокси сървъра

 • Включен ли е прокси сървърът?

  • Включете прокси сървъра.
 • Работи ли правилно прокси сървърът?

  • Проверете настройките на прокси сървъра, за да се уверите, че работи правилно като прокси сървър.
  • Ако е възможно, попитайте своя мрежов администратор за адреса и номера на порта на прокси сървъра и след това ги въведете във фотоапарата.

Какво да проверите в мрежата като цяло

 • Има ли вашата мрежа маршрутизатор или подобно устройство, което служи като мрежов шлюз?

  • Ако е възможно, попитайте своя мрежов администратор за адреса на мрежовия шлюз и го въведете във фотоапарата (, ).
  • Уверете се, че настройките за адрес на мрежовия шлюз са правилно въведени във всички мрежови устройства, включително и във фотоапарата.

Какво да проверите в FTP сървъра

 • Надвишили ли сте максималния брой връзки към FTP сървъра?

  • Изключете някои мрежови устройства от FTP сървъра или увеличете максималния брой връзки.

44: Cannot disconnect FTP server. Error code received from server./Невъзможно прекъсване на връзката с FTP сървър. От сървъра е получен код за грешка.

 • Тази грешка се получава, ако по някаква причина прекратяването на връзката с FTP сървъра не е успяло.

  • Рестартирайте FTP сървъра и фотоапарата.

45: Cannot login to FTP server. Error code received from server./Невъзможен вход във FTP сървър. От сървъра е получен код за грешка.

Какво да проверите във фотоапарата

 • Въведено ли е правилно [] във фотоапарата?

  • Проверете потребителското име за достъп до FTP сървъра. Проверете дали са изписани правилно главните и малките букви и дали във фотоапарата е въведено правилното потребителско име за вход ().
 • Въведена ли е правилно [Login password/Парола за вход] във фотоапарата?

  • Проверете дали са изписани правилно главните и малките букви и дали във фотоапарата е въведена правилната парола ().

Какво да проверите в FTP сървъра

 • Разрешават ли правата за достъп до FTP сървъра четене, запис и вход?

  • Конфигурирайте потребителските права за FTP сървъра, за да разрешите четене, запис и вход.
 • Именувана ли е папката, зададена като дестинация за трансфер в FTP сървъра, с ASCII символи?

  • Използвайте ASCII символи в името на папката.

46: For the data session, error code received from FTP server/За сесията за данни от FTP сървъра е получен код за грешка

Какво да проверите в FTP сървъра

 • Връзката е прекратена от FTP сървъра.

  • Рестартирайте FTP сървъра.
 • Разрешават ли правата за достъп до FTP сървъра четене, запис и вход?

  • Конфигурирайте потребителските права за FTP сървъра, за да разрешите четене, запис и вход.
 • Позволяват ли потребителските права достъп до папката-приемник в FTP сървъра?

  • Конфигурирайте потребителските права за достъп до папката-приемник в FTP сървъра така, че да разрешават съхраняване на изображения от фотоапарата.
 • Включен ли е FTP сървърът?

  • Включете FTP сървъра. Сървърът може да е бил изключен поради активиран режим за пестене на енергия.
 • Запълнен ли е твърдият диск на FTP сървъра?

  • Увеличете свободния капацитет на твърдия диск.

47: Image file transfer completion not confirmed by FTP server/Приключването на трансфера на изображения не е потвърдено от FTP сървъра

 • Тази грешка възниква, ако по някаква причина не се получи потвърждение от FTP сървъра, че трансферът на файла с изображението е завършен.

  • Рестартирайте FTP сървъра и фотоапарата и прехвърлете изображенията отново.

48: Security of the connection to the target server cannot be verified. If you trust this server and connect, set [Trust target server] to [Enable]./Сигурността на връзката със сървъра-приемник не може да бъде проверена. Ако желаете да се доверите на този сървър и да се свържете, задайте за [Доверяване на сървър-приемник] настройка [Разрешено].

 • Тази грешка възниква при неуспешно потвърждаване на сигурността на връзката към сървъра-приемник при свързване чрез FTPS.

  • Уверете се, че сертификатът е въведен правилно.
  • Задайте за [Trust target server/Доверяване на сървъри-приемници] настройка [Enable/Разрешено], ако желаете да се доверявате на сървърите-приемници независимо от настройката за сертификат.

61: Selected SSID wireless LAN network not found/Безжичната LAN мрежа с избраното SSID не е намерена

 • Има ли предмети, които стоят между фотоапарата и антената на точката за достъп?

  • Преместете антената на точката за достъп в позиция с пряка видимост към фотоапарата.

Какво да проверите във фотоапарата

 • Съответства ли SSID името, зададено във фотоапарата, с това на точката за достъп?

  • Проверете SSID името на точката за достъп и след това задайте същото SSID име във фотоапарата ().

Какво да проверите за точката за достъп

 • Включена ли е точката за достъп?

  • Включете захранването на точката за достъп
 • Ако филтрирането по MAC адрес е активирано, запаметен ли е MAC адресът на фотоапарата в точката за достъп?

  • Запаметете MAC адреса от фотоапарата в точката за достъп ().

63: Wireless LAN authentication failed/Неуспешно удостоверяване на безжична LAN мрежа

 • Използват ли фотоапаратът и точката за достъп един и същи криптиращ ключ за удостоверяване?

  • Проверете дали са изписани правилно главните и малките букви и дали във фотоапарата е въведен правилният криптиращ ключ за удостоверяване ().
 • Използват ли фотоапаратът и точката за достъп една и съща парола за удостоверяване?

  • Проверете дали са изписани правилно главните и малките букви и дали във фотоапарата е въведена правилната парола.
 • Ако филтрирането по MAC адрес е активирано, запаметен ли е MAC адресът на фотоапарата в точката за достъп?

  • Запаметете MAC адреса от фотоапарата в точката за достъп. MAC адресът може да бъде проверен в екрана [MAC address/MAC адрес] ().

64: Cannot connect to wireless LAN terminal/Невъзможно свързване с терминал на безжична LAN мрежа

 • Използват ли фотоапаратът и точката за достъп един и същи метод за криптиране?

  • Фотоапаратът поддържа следните методи за криптиране: WEP, TKIP и AES ().
 • Ако филтрирането по MAC адрес е активирано, запаметен ли е MAC адресът на фотоапарата в точката за достъп?

  • Запаметете MAC адреса от фотоапарата в точката за достъп. MAC адресът може да бъде проверен в екрана [MAC address/MAC адрес] ().

65: Wireless LAN connection lost/Изгубена връзка с безжична LAN мрежа

 • Има ли предмети, които стоят между фотоапарата и антената на точката за достъп?

  • Преместете антената на точката за достъп в позиция с пряка видимост към фотоапарата.
 • Безжичната LAN връзка е била прекъсната поради някакви причини и връзката не може да бъде възстановена.

  • Възможните причини са следните: претоварване на точката за достъп от друго устройство, използване на микровълнова фурна или подобно устройство в близост (интерференция чрез IEEE 802.11n/g/b (2.4 GHz честота)) или въздействие на дъжд или висока влажност.

66: Incorrect wireless LAN password/Грешна парола за безжична LAN мрежа

 • Използват ли фотоапаратът и точката за достъп един и същи криптиращ ключ за удостоверяване?

  • Проверете дали са изписани правилно главните и малките букви и дали във фотоапарата и точката за достъп е въведен правилният криптиращ ключ за удостоверяване ().

   Имайте предвид, че ако методът за удостоверяване е [Open system/Отворена система], ще се изведе грешка 41 ().

67: Incorrect wireless LAN encryption method/Грешен метод за криптиране на безжична LAN мрежа

 • Използват ли фотоапаратът и точката за достъп един и същи метод за криптиране?

  • Фотоапаратът поддържа следните методи за криптиране: WEP, TKIP и AES ().
 • Ако филтрирането по MAC адрес е активирано, запаметен ли е MAC адресът на фотоапарата в точката за достъп?

  • Запаметете MAC адреса от фотоапарата в точката за достъп. MAC адресът може да бъде проверен в екрана [MAC address/MAC адрес] ().

68: Cannot connect to wireless LAN terminal. Retry from the beginning./Невъзможно свързване с терминал на безжична LAN мрежа. Опитайте отново.

 • Задържали ли сте натиснат бутона за WPS на точката за достъп (Wi-Fi Protected Setup) за определения период?

  • Задръжте WPS бутона за определения в ръководството за употреба на точката за достъп период.
 • Опитали ли сте да установите връзка в близост до точката за достъп?

  • Опитайте се да установите връзка, когато двете устройства са разположени близо едно до друго.

69: Multiple wireless LAN terminals have been found. Cannot connect. Retry from the beginning./Открити са множество терминали на безжична LAN мрежа. Невъзможно свързване. Опитайте отново.

 • Осъществява се свързване от други точки за достъп в режим Pushbutton Connection (PBC режим) на WPS (Wi-Fi Protected Setup).

  • Изчакайте малко и опитайте да установите връзката отново.

91: Other error/Друга грешка

 • Възникнали са грешки, различни от номер 11 до 83.

  • Изключете захранването на фотоапарата и след това го включете отново.

121: Not enough free space on server/В сървъра няма достатъчно свободно пространство

 • Уебсървърът не разполага с достатъчно свободно пространство.

  • Изтрийте ненужните изображения в уебсървъра, проверете свободното пространство в уебсървъра и се опитайте да изпратите данните отново.

125: Check the network settings/Проверете настройките на мрежата

 • Установена ли е връзка с мрежата?

  • Проверете статуса на мрежата.

126: Could not connect to server/Неуспешно свързване към сървъра

 • Облачната услуга image.canon е в процес на поддържа или е временно недостъпна.

  • Опитайте да се свържете с услугата отново по-късно.

127: An error has occurred/Възникна грешка

 • Проблем, различен от грешки от 121 до 126, е възникнал, докато фотоапаратът е бил свързан към уебуслугата.

  • Опитайте отново да установите Wi-Fi връзка към image.canon.

151: Transmission canceled/Прехвърлянето е прекратено

 • Автоматичното прехвърляне на изображения е било прекъснато по някакъв начин.

  • За да възобновите автоматичното прехвърляне на изображения, поставете превключвателя на захранването на фотоапарата в позиция Power off и след това го поставете в позиция Power on.

152: Card's write protect switch is set to lock/Ключето за защита от запис на картата е поставено в заключено положение

 • Ключето за защита от изтриване на картата е поставено в заключено положение?

  • Плъзнете ключето за защита от изтриване на картата в позиция за запис/изтриване.