HDR режим

Можете да снимате снимки с подобрена детайлност в светлите и тъмните зони за постигане на широк динамичен диапазон на изображението дори при сцени с голям контраст. Режимът HDR е подходящ за пейзажи и натюрморти.

С режима HDR се заснемат три изображения с различна експонация (стандартна експонация, недоекспониране и преекспониране) и след това автоматично се обединяват в едно изображение. Заснетото в HDR режим изображение се запаметява във формат JPEG.

HDR означава High Dynamic Range (широк динамичен диапазон).

 1. Изберете [Shooting: HDR modeHDR Mode/Shooting: HDR modeHDR режим].

 2. Задайте [Adjust dyn range/Настройване на динамичния диапазон].

  • При избор на [Auto/Авто] динамичният диапазон се задава автоматично в зависимост от общия тонален диапазон на изображението.
  • Колкото e по-високо числото, толкова по-широк ще бъде динамичният диапазон.
  • За да отмените режима HDR, изберете [Disable HDR/Забранен HDR].
 3. Задайте [Effect/Ефект].

  • За подробности за настройки и ефекти вижте Ефекти.
 4. Задайте [Continuous HDR/Продължителен HDR].

  • С настройка [1 shot only/1 снимка само] режимът HDR се отменя автоматично, след като снимането приключи.
  • С настройка [Every shot/Всяка снимка] режимът HDR продължава, докато на стъпка 2 зададете настройка [Disable HDR/Забранен HDR].
 5. Задайте [Auto Image Align/Автоматично подравняване на изображението].

  • За снимане без статив изберете [Enable/Разрешено]. Когато използвате статив, изберете [Disable/Забранено].
 6. Задайте изображенията за запаметяване.

  • За да запаметите трите заснети изображения и обединеното HDR изображение, изберете [All images/Всички изображения].
  • За да запаметите само HDR изображението, изберете [HDR img only/Само HDR изображение].
 7. Направете снимката.

  • Когато натиснете спусъка докрай, се заснемат три последователни изображения и HDR изображението се запаметява в картата.

Внимание

 • RAW HDR изображенията се заснемат с JPEG FineLarge качество на изображението. RAW+JPEG HDR изображенията се заснемат със зададеното JPEG качество на изображението.
 • Разширени стойности за ISO чувствителност (L, H) не са достъпни при снимане в режим HDR. Снимане в режим HDR е възможно в диапазона ISO 100-51200 (зависи от настройките [Minimum/Минимум] и [Maximum/Максимум] за [ISO speed range/Диапазон за ISO чувствителност]).
 • Светкавицата не се задейства в режим HDR.
 • Функцията AEB не е достъпна.
 • Ако снимате движещ се обект, обектът ще остави следи от движението си в снимката.
 • В режим HDR три изображения се заснемат с различни настройки, като например автоматично зададена скорост на затвора. Ето защо дори в режимите [Flexible-priority AE], [Shutter-priority AE] и [Manual exposure] скоростта на затвора и ISO чувствителността ще се променят спрямо зададената от вас скорост на затвора.
 • За да се предотврати ефектът от заклащането на фотоапарата, може да бъде зададена по-висока ISO светлочувствителност.
 • При снимане в режим HDR, когато за [Auto Image Align/Автоматично подравняване на изображението] е зададена настройка [Enable/Разрешено], информацията за AF точката () и данните за ретуширане на следи от прах () не се добавят към изображението.
 • Ако снимате в режим HDR без статив, когато за [Auto Image Align/Автоматично подравняване на изображението] е зададена настройка [Enable/Разрешено], периферията на изображението ще бъде малко изрязана и резолюцията ще бъде малко намалена. Наред с това, ако изображенията не могат да се подравнят правилно заради заклащане на фотоапарата и др., автоматичното подравняване на изображенията може да няма ефект. Обърнете внимание, че когато снимате с настройки за изключително ярка (или тъмна) експонация, автоматичното подравняване на изображенията може да не работи правилно.
 • Ако снимате в режим HDR без статив, когато за [Auto Image Align/Автоматично подравняване на изображението] е зададена настройка [Disable/Забранено], трите изображения може да не се подравнят правилно и ефектът от режима HDR да е незадоволителен. Препоръчително е използването на статив.
 • Автоматичното подравняване на изображенията може да не работи правилно с повтарящи се елементи (мрежа, райета и др.) или едноцветни изображения с еднообразна тоналност.
 • Небето, бели стени или подобни обекти може да не се заснемат с гладка градация и може да са с неправилна експонация или цветове или да съдържат значителен шум.
 • Снимането в режим HDR при флуоресцентно или LED осветление може да предизвика неестествено пресъздаване на цветовете на осветените области.
 • В режим HDR изображенията се обединяват и запаметяват в картата, което може да отнеме известно време. Не екрана се извежда се съобщението [BUSY/Работи], докато изображенията се обработват, а снимането не е достъпно, докато обработката не приключи.

Ефекти

 • [Natural] Natural/Естествени цветове

  За заснемане на изображения с широк тонален диапазон, в които детайлността на светлите и тъмните зони иначе би се загубила. Детайлността в светлите и тъмните зони се запазва.

 • [Art standard] Art standard/Арт стандартни цветове

  Детайлността в светлите и тъмните зони е по-висока, отколкото с [Natural/Естествен], но контрастът е по-нисък, а градацията – с по-малък диапазон, за да изглежда снимката като рисунка. Обектите се заснемат с ярки или тъмни контури.

 • [Art vivid] Art vivid/Арт наситени цветове

  Цветовете са по-наситени, отколкото с [Art standard/Арт стандартни цветове], а ниският контраст и малкият диапазон на градацията създават ефект на художествена графика.

 • [Art bold] Art bold/Арт супернаситени цветове

  Цветовете са най-наситени, при което обектът изпъква, а снимката изглежда като картина с маслени бои.

 • [Art embossed] Art embossed/Арт ембосиран

  Наситеността на цветовете, яркостта, контрастът и градацията се намаляват, за да изглежда снимката плоска. Снимката изглежда също стара и избеляла. Обектите се заснемат с интензивни ярки или тъмни контури.

Art standard/Арт стандартни цветове Art vivid/Арт наситени цветове Art bold/Арт супернаситени цветове Art embossed/Арт ембосиран
Наситеност Стандартна Висока По-висока Ниска
Подчертаване на контурите Стандартно Слабо Силно По-силно
Яркост Стандартна Стандартна Стандартна Тъмна
Градация Намалена Намалена Намалена По-намалена

Забележка

 • Всеки ефект се прилага според характеристиките на зададения стил на снимката ().