Включване на захранването

 • Power on

  Фотоапаратът е включен.

 • Power off

  Фотоапаратът е изключен и не работи. Поставете превключвателя на захранването в тази позиция, когато не използвате фотоапарата.

Забележка

 • Ако поставите превключвателя на захранването в позиция Power off, докато в картата се запаметява изображение, на LCD дисплея ще се изведе съобщението [Saving.../Съхраняване...] и фотоапаратът ще се изключи веднага след като запаметяването приключи.

Настройване на дата, час и часова зона

След като включите фотоапарата и се изведе екранът за настройване на дата/час/часова зона, вижте Дата/час/часова зона, за да зададете датата/часа/часовата зона.

Промяна на езика на менютата

За смяна на езика на менютата вижте Език.

Автоматично почистване на сензора

 • При всяко поставяне на превключвателя на захранването в позиция Power off, сензорът се почиства автоматично (което може да възпроизведе слаб шум). По време на почистването на сензора на дисплея ще се изведе символът [Clean now]. Можете да зададете автоматично почистване на сензора и при поставяне на превключвателя за захранването в позиция Power on чрез настройката [Set-up: Sensor cleaning/Set-up: Почистване на сензора] ().
 • Ако в рамките на кратък период от време многократно поставите превключвателя на захранването в позиция Power on или Power off, символът [Clean now] може да не се изведе, но това не означава, че фотоапаратът работи неправилно.

Индикатор за заряда на батерията

Когато превключвателят на захранването е в позиция Power on, нивото на заряда на батерията ще бъде показано.

Индикация Battery level 100–70 Battery level 69–50 Battery level 49–20 Battery level 19–10 Battery level 9–1 Battery level 0
Ниво (%) 100–70 69-50 49-20 19-10 9-1 0

Забележка

 • При извършването на описаните по-долу действия зарядът на батерията ще се изразходва по-бързо:
  • Натискане на спусъка наполовина за продължителен период от време
  • Често активиране на функцията за автоматично фокусиране без заснемане на снимка.
  • Използване на Image Stabilizer (стабилизатор на образа).
  • Използване на Wi-Fi функцията или Bluetooth функцията.
 • Възможният брой снимки може да се намали в зависимост от конкретните условия на снимане.
 • Обективът се захранва от батерията на фотоапарата. Някои обективи може да изтощят батерията по-бързо от други.
 • Вижте [Set-up: Battery info./Set-up: Информация за батерията], за да проверите състоянието на батерията ().
 • При ниски околни температури снимането може да не е възможно дори с достатъчен заряд на батерията.