Относно това ръководство

Символи в ръководството

Select dial Обозначава селектора.
Timer 12 seconds / Timer 16 seconds Обозначава, че съответната функция остава активна приблиз. 12 или 16 s след освобождаването на бутона.
  • В допълнение, символите, обозначени върху светкавицата, като например върху бутоните, както и индикациите на дисплея и др., се използват за описание на бутоните и настройките от менюто в това ръководство.
Link Показва връзка към свързана тема.
Warning

Описва предпазните мерки, които трябва да предприемете, за да предотвратите проблеми със снимането.

Supplementary information

Предоставя допълнителна информация и обяснения.

Символът отдясно на заглавието на страницата означава, че функцията работи, когато фотоапаратът е в режим на снимане Flexible AE Program AE Shutter priority AE Aperture-priority AE Bulb Manual exposure (Режими с по-сложни техники за снимане).

Troubleshooting Предоставя информация за отстраняване на неизправности.

Уточнения за инструкциите за работа

  • Описаните процедури за работа предполагат, че превключвателите на захранването на фотоапарата и на светкавицата Speedlite са в позиция ВКЛ ().
  • Символите, използвани в текста за обозначаване на бутоните, селектора и настройките, съвпадат изцяло със символите върху фотоапарата и светкавицата Speedlite.
  • За да зададете функция, натиснете джойстика нагоре / надолу / наляво / надясно или завъртете Select dial, за да изберете функцията.
  • За да прекратите настройването на функциите, натиснете бутона Undo.
  • Описаните в този документ процедури за работа предполагат, че потребителските и персоналните функции на светкавицата Speedlite и менюто и потребителските функции на фотоапарата са с техните фабрични настройки.