Ticari Markalar

  • Adobe ve Premiere Pro, Adobe Systems Incorporated kuruluşunun ticari markalarıdır.
  • Microsoft ve Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD’de ve/veya diğer ülkelerde ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
  • App Store ve macOS; Apple Inc. kuruluşunun ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.
  • CFexpress, CFA (CompactFlash Association) kuruluşunun ticari markasıdır.
  • HDMI, HDMI logo ve High-Definition Multimedia Interface, HDMI Licensing LLC kuruluşunun ticari veya tescilli ticari marka markalarıdır.
  • Diğer tüm ticari marklar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11inci maddesinde yer alan;

a) Sözleşmeden dönme,

b) Satış bedelinden indirim isteme,

c) Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.