การตั้งค่า Wi-Fi

 1. เลือก [ฟังก์ชั่นการสื่อสาร: ตั้งค่า Wi-Fi]

 2. เลือกตัวเลือก

  • Wi-Fi

   เมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไร้สาย เช่น บนเครื่องบินหรือในโรงพยาบาล ให้ตั้งค่าเป็น [ไม่ใช้งาน]

  • MAC address:

   คุณสามารถตรวจสอบ MAC address ของกล้องได้

การตรวจสอบ MAC address

คุณสามารถตรวจสอบ MAC address ของกล้องได้

 1. เลือก [ฟังก์ชั่นการสื่อสาร: ตั้งค่า Wi-Fi]

 2. เลือก [MAC address:]

 3. ตรวจสอบ MAC address