Fv: ระดับแสงยืดหยุ่น

ในโหมดนี้ คุณสามารถตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ ค่ารูรับแสง และความไวแสง ISO ด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ และรวมการตั้งค่าเหล่านี้เข้ากับการชดเชยแสงที่คุณต้องการได้ การถ่ายภาพในโหมด Fv ด้วยการควบคุมแต่ละพารามิเตอร์เหล่านี้ เทียบเท่ากับการถ่ายภาพในโหมด P, Tv, Av และ M ทั้งสี่โหมดพร้อมกัน

Fv หมายถึง Flexible value (ค่าความยืดหยุ่น)

 1. ปรับปุ่มโหมดไปที่ ระดับแสงยืดหยุ่น

 2. ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ ค่ารูรับแสง และความไวแสง ISO

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เพื่อเลือกรายการที่จะตั้งค่า [ปุ่มหมุนหลัก] จะปรากฏขึ้นทางด้านซ้ายของรายการที่เลือก
  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก เพื่อตั้งค่าตัวเลือก
  • หากต้องการรีเซ็ตการตั้งค่าเป็น [AUTO] ให้กดปุ่ม ลบ
 3. ตั้งค่าปริมาณการชดเชยแสง

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ และเลือกตัวแสดงระดับค่าแสง [ปุ่มหมุนหลัก] จะปรากฏขึ้นทางด้านซ้ายของตัวแสดงระดับค่าแสง
  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก เพื่อตั้งค่าตัวเลือก
  • หากต้องการรีเซ็ตการตั้งค่าเป็น [±0] ให้กดปุ่ม ลบ

การรวมฟังก์ชั่นในโหมด Fv

ความเร็วชัตเตอร์ ค่ารูรับแสง ความไวแสง ISO ชดเชยแสง โหมดถ่ายภาพ
[AUTO] [AUTO] [AUTO] ใช้งานได้ เทียบเท่ากับ P
เลือกด้วยตนเอง
เลือกด้วยตนเอง [AUTO] [AUTO] ใช้งานได้ เทียบเท่ากับ Tv
เลือกด้วยตนเอง
[AUTO] เลือกด้วยตนเอง [AUTO] ใช้งานได้ เทียบเท่ากับ Av
เลือกด้วยตนเอง
เลือกด้วยตนเอง เลือกด้วยตนเอง [AUTO] ใช้งานได้ เทียบเท่ากับ M
เลือกด้วยตนเอง

ข้อควรระวัง

 • การกะพริบของค่าแสดงถึงความเสี่ยงที่จะมีการเปิดรับแสงน้อยเกินไปหรือมากเกินไป ปรับค่าการเปิดรับแสงจนกระทั่งค่านั้นหยุดกะพริบ
 • ไม่มีการใช้แฟลชความเร็วต่ำภายใต้สภาวะแสงน้อยเมื่อคุณได้ตั้งโหมด Fv ให้คล้ายกับโหมด P หรือ Av แม้ว่า [แฟลชความเร็วต่ำ] ใน [การถ่ายภาพ: ควบคุม Speedlite ภายนอก] จะถูกตั้งค่าเป็น [1/200-30 วินาที อัตโนมัติ]

หมายเหตุ

 • ค่าความเร็วชัตเตอร์ ค่ารูรับแสง และความไวแสง ISO ที่ตั้งค่าเป็น [AUTO] จะถูกขีดเส้นใต้ไว้
 • คุณสามารถตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ ค่ารูรับแสง และความไวแสง ISO เป็น [AUTO] และปริมาณการชดเชยแสงเป็น [±0] ในขั้นตอนที่ 2 หรือ 3 โดยกดปุ่ม ลบ ค้างไว้