รหัสข้อผิดพลาด

  • (1) หมายเลขข้อผิดพลาด
  • (2) สาเหตุและข้อควรปฏิบัติ

หากเกิดปัญหาขึ้นกับกล้อง ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น ให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำบนหน้าจอ

หากปัญหายังคงมีอยู่ ให้จดรหัสข้อผิดพลาด (Err xx) และขอรับบริการ