การให้คะแนนภาพ

คุณสามารถให้คะแนนภาพได้ในสเกล 1–5 (สัญลักษณ์คะแนน 1/สัญลักษณ์คะแนน 2/สัญลักษณ์คะแนน 3/สัญลักษณ์คะแนน 4/สัญลักษณ์คะแนน 5) ฟังก์ชั่นนี้เรียกว่า การให้คะแนน

การให้คะแนนภาพสามารถช่วยคุณจัดระเบียบภาพได้

การให้คะแนนภาพแต่ละภาพ

 1. เลือก [การเล่นภาพ: คะแนน]

 2. เลือก [เลือกภาพ]

 3. เลือกภาพที่จะให้คะแนน

  • ใช้ปุ่ม ปุ่มซ้ายปุ่มขวา เพื่อเลือกภาพที่จะให้คะแนน
 4. ให้คะแนนภาพ

  • กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เพื่อให้คะแนนปัจจุบันอยู่ในกรอบสีน้ำเงินดังที่แสดง
  • ใช้ปุ่ม ปุ่มขึ้นปุ่มลง เพื่อเลือกสัญลักษณ์คะแนน จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
  • เมื่อคุณเพิ่มสัญลักษณ์คะแนนให้ภาพ ตัวเลขด้านข้างคะแนนที่ตั้งค่าจะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่ง
  • ในการให้คะแนนภาพอื่น ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4

การให้คะแนนตามการระบุช่วง

ในขณะที่ดูภาพในการแสดงภาพแบบดัชนี คุณจะสามารถระบุภาพแรกและภาพสุดท้ายในหนึ่งช่วงภาพ เพื่อให้คะแนนภาพทั้งหมดในครั้งเดียว

 1. เลือก [เลือกช่วงของภาพ]

  • เลือก [เลือกช่วงของภาพ] ใน [การเล่นภาพ: คะแนน]
 2. ระบุช่วงของภาพ

  • เลือกภาพแรก (จุดเริ่มต้น)
  • ต่อไป เลือกภาพสุดท้าย (จุดสิ้นสุด) เครื่องหมายถูก [ตรวจสอบ] จะถูกเพิ่มลงในภาพทุกภาพภายในช่วงระหว่างภาพแรกถึงภาพสุดท้าย

  • หากต้องการเลือกภาพอื่นๆ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2
 3. กดปุ่ม MENU

 4. ให้คะแนนภาพ

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุน เพื่อเลือกสัญลักษณ์คะแนน จากนั้นเลือก [ตกลง]

   ทุกภาพในช่วงที่ระบุจะได้รับคะแนน (คะแนนเดียวกัน) พร้อมกัน

การให้คะแนนภาพทุกภาพในโฟลเดอร์หรือในการ์ด

คุณสามารถให้คะแนนภาพทุกภาพในโฟลเดอร์หรือในการ์ดได้ในคราวเดียว

 • ภายใต้ [การเล่นภาพ: คะแนน] เมื่อคุณเลือก [ทุกภาพในโฟลเดอร์] หรือ [ทุกภาพในการ์ด] ภาพทั้งหมดในโฟลเดอร์หรือในการ์ดจะถูกให้คะแนน
 • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุน เพื่อเลือกคะแนน จากนั้นเลือก [ตกลง]
 • เมื่อคุณจะไม่ให้คะแนนภาพ หรือจะยกเลิกการให้คะแนน ให้เลือก [OFF]
 • หากตั้งค่าเงื่อนไขการค้นหาด้วย [การเล่นภาพ: ตั้งเงื่อนไขค้นหาภาพ] () การแสดงผลจะเปลี่ยนเป็น [ทุกภาพที่พบ]
 • หากคุณเลือก [ทุกภาพที่พบ] ภาพทุกภาพที่กรองตามเงื่อนไขการค้นหาจะถูกให้คะแนนตามที่ระบุ

หมายเหตุ

 • ค่าที่อยู่ถัดจากคะแนนจะแสดงเป็น [###] หากมีภาพมากกว่า 1,000 ภาพมีการให้คะแนนนั้น
 • ด้วย [การเล่นภาพ: ตั้งเงื่อนไขค้นหาภาพ] และ [การเล่นภาพ: ข้ามภาพด้วยปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก] คุณสามารถแสดงเฉพาะภาพที่มีคะแนนตามที่ระบุได้