การดึงเฟรมภาพจากภาพเคลื่อนไหว 4K

คุณสามารถเลือกเฟรมแต่ละเฟรมจากภาพเคลื่อนไหว 4K เพื่อบันทึกเป็นภาพนิ่ง JPEG หรือ HEIF ได้ คุณสมบัตินี้เรียกว่า “การดึงเฟรมภาพ”

 1. เลือกภาพเคลื่อนไหว 4K

  • ใช้ปุ่ม ปุ่มซ้ายปุ่มขวา สำหรับการเลือก
  • ในหน้าจอข้อมูลการถ่ายภาพ () ภาพเคลื่อนไหว 4K จะมีไอคอน [4K] กำกับไว้
  • ในขณะแสดงภาพแบบดัชนี ให้กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เพื่อเปลี่ยนเป็นการแสดงภาพทีละภาพ
 2. ในการแสดงภาพทีละภาพ ให้กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า

 3. เลือก [การเล่นภาพ]

  • ภาพเคลื่อนไหวจะเริ่มเล่น
 4. กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เพื่อหยุดภาพเคลื่อนไหวชั่วคราว

  • แผงควบคุมการเล่นภาพเคลื่อนไหวจะปรากฏขึ้น
 5. เลือกเฟรมที่จะดึง

  • ใช้แผงควบคุมการเล่นภาพเคลื่อนไหว เพื่อเลือกเฟรมที่จะดึงเป็นภาพนิ่ง
  • สำหรับคำแนะนำการใช้แผงควบคุมการเล่นภาพเคลื่อนไหว โปรดดู แผงควบคุมการเล่นภาพเคลื่อนไหว
 6. กดปุ่ม เลือกจุด AF จากนั้นเลือก [ดึงเฟรมภาพ]

 7. บันทึก

  • เลือก [ตกลง] เพื่อบันทึกเฟรมปัจจุบันเป็นภาพนิ่ง JPEG

   ภาพ HEIF จะถูกบันทึกไว้หากคุณดึงเฟรมภาพจากภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกโดยตั้งค่า [การถ่ายภาพ: ถ่ายภาพ HDR HDR PQ] เป็น [ใช้งาน]

  • ตรวจสอบโฟลเดอร์ปลายทาง และหมายเลขไฟล์ภาพ
 8. เลือกภาพที่จะแสดง

  • เลือก [ดูภาพเคลื่อนไหวเดิม] หรือ [ดูภาพนิ่งที่ดึงออกมา]

ข้อควรระวัง

 • ไม่สามารถดึงเฟรมภาพได้จากภาพเคลื่อนไหว 4K ดังต่อไปนี้

  • ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกด้วยกล้องอื่นๆ
 • ไม่สามารถดึงเฟรมภาพได้เมื่อกล้องเชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์