การซูมดิจิตอล

เมื่อตั้งค่าขนาดการบันทึกเป็น [Full HD29.97 fps]/[Full HD23.98 fps] (NTSC) หรือ [Full HD25.00 fps] (PAL) คุณสามารถถ่ายภาพด้วยการซูมดิจิตอลประมาณ 1–10 เท่า

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: ซูมดิจิตอล]

 2. เลือกตัวเลือก

  • เลือก [ใช้งาน] จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
  • กดปุ่ม MENU เพื่อปิดเมนู
 3. ใช้ซูมดิจิตอล

  • แตะ [การซูมดิจิตอล] ที่ด้านขวาล่าง
  • แถบซูมดิจิตอลจะปรากฏขึ้น
  • แตะ [▲T] หรือกดปุ่ม ปุ่มขึ้น เพื่อซูมเข้า และแตะ [▼W] หรือกดปุ่ม ปุ่มลง เพื่อซูมออก
  • การกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งจะโฟกัสด้วย [AF จุดเดียว] (คงไว้ที่กึ่งกลาง)
  • หากต้องการยกเลิกซูมดิจิตอล ให้เลือก [ปิด] ในขั้นตอนที่ 2

ข้อควรระวัง

 • แนะนำให้ใช้ขาตั้งกล้องเพื่อป้องกันการสั่นของกล้อง
 • ความไวแสง ISO สูงสุดคือ ISO 12800
 • การดูภาพแบบขยายไม่สามารถใช้งานได้
 • เนื่องจากซูมดิจิตอลภาพเคลื่อนไหวจะประมวลผลภาพด้วยระบบดิจิตอล ภาพที่ได้จะดูหยาบขึ้นเมื่อใช้กำลังขยายที่สูงขึ้น จุดรบกวน จุดแสง ฯลฯ อาจปรากฏให้เห็นชัดขึ้น
 • นอกจากนี้ โปรดดู สภาวะการถ่ายภาพซึ่งอาจทำให้ยากต่อการโฟกัส
 • อุณหภูมิภายในตัวกล้องอาจสูงขึ้นและลดระยะเวลาในการบันทึกที่สามารถทำได้
 • [การถ่ายภาพ: สแตนด์บาย: ค.ละเอียดต่ำ] จะถูกตั้งค่าเป็น [ไม่ใช้งาน] และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ()